නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

oeka uu ls%lÜ ksid ìiS keye''' *eñ,s ,hs*a tlg ;uhs uq,a;ek - Ôjka fukaäia
udjka
ufya, ix.laldr
jeks m%ùKhkaf.ka
f.dvla foaj,a bf.k .;a;d


ls%lÜ lS%vlfhla fkdjqK kï tflkau uu .Dy ks¾udK Ys,amsfhla


uy;ajrekaf.a lS%vdfõ kshe¿k ;u mshdf.a lS%vd ú,dYhg fmïne¢ Tyq tA ms;slrKh mkaÿheùu wkqlrKhg fm<fUkafka ksrdhdifhka' ;uka ;=< jQ iyc yelshdjkag l< idOdrKh ksidu jhi wjqreÿ wfܧ fnd/,a, iqiquhj¾Ok úÿyf,a ls%lÜ lKavdhfï idudðl;ajh ,nñka werUQ .ukauf.a weúo .sh Tyq ld,hla cd;sl lKavdhug ke;=j neß lS%vlfhla f,i ;=ka bßhõfjkau oialï olajkakg iu;a jqKd' tod mshdf.ka ysñjqK zls%lÜZ kue;s tA odhdoh fyg ojfia fÊâka" fcdIqjd" fcdfh,a kue;s wdorKSh mq;=ka ;sfokdg ;s<sK lrkakg n,dmdfrd;a;=fjka isák Ôjka fukaäia kue;s tA lS%vd ;rej kj,sh fifkyfia kjd;ekg fufia f.dvjeÿkd'''''


wo ojfia Tfí Ôúf;a fldfyduo lshk ;ekska fï l;dnfya wdrïNh .;af;d;a'''

fndfydu ir,hs idudkHhs' ls%lÜj,g ;sfhk iïnkaOlï jf.au ;j;a jev lghq;=j, uu ksr; fjkjd' tA lsis fohla ksidj;a uu ìiS kE' tA ksid *eñ,s tfla jev lghq;=j,g uq,a;ek §,d bkak ug yelshdj ,eì, ;sfhkjd'


mjqf,a úia;r álla lshuqo'''

ìß| jefkid;a tlal tl;= fj,d fÊâka" fcdIqjd" fcdfh,a wfma mq;d,d ;=kafokdf.a jev jf.au f.or fodf¾ jev lghq;= lrf.k bkakjd' wmg uqyqK fokak fj,d ;sfhk fï jix.; ;;a;ajh ksid orefjd bf.k .kafk iQï ;dlaIKh yryfk' b;ska tAjd l,g fj,djg lrjkak álla uykais fjkak fjkjd' jefkid;a tlal tl;= fj,d tA foaj,a lrf.k wms i;=áka iudodfkka Ôj;a fjkjd'


tod Tn ls%lÜ mgka .;a;= wjqreÿ wg lshk jhig wo Tfí orejka weú,a,d' Tjqka ;=<;a tA olaI;d ;sfhkjo'''@

Tõ' ;=kafokdgu ls%lÜ lS%vd lsÍfï yelshdj ;sfhkjd' f,dl= mq;d jf.au fofjksh;a fï fjoaÈ ls%lÜ lS%vdfõ ksr; fjkjd' .,alsiai Ydka; f;dauia úÿyf,a ;uhs Tjqka bf.k .kafk' ls%lÜj,g wu;rj ;j;a lS%vd /ilg mq;d,d iïnkaO fjkjd'


tA ldf, ;=ka bßhõfjkau oialï olajk lS%vlfhla yeáhg Tnj wfma rfÜ cd;sl lKavdhug ke;=ju neß ld,hla ;snqKd' tA .ek fudlo ysf;kafk'''@

uu ys;kafk uf.a ls%lÜ Èúfha iqkaoru ldf, ;uhs tA' lKavdhula úÈhg wms fndfydu tluq;=fjka Wmßu olaI;d olaj, fi,a,ï l<d' tA ksid ;r. jeä m%udKhla Èkqjd' wkjYH n,mEï ;snqfK ke;s ksid yßu úfkdafoka ld,h .; l<d'


tA lshkafk Tn ;=< jQ olaI;dj,ska lKavdhu jevla .;a;d'''

wksjd¾fhkau' tA ldf, wms yefudau fyd|g m¾f*daï l<d' ´mk¾ia,d" neÜiauka,d yeu flfklau tlaflfkl=g tlaflfkla fofjks fjkafk kE' tAksid wmsg ;sfhk pdkai¾ia mjd iuyr fj,djg wvq jqKd'


wo Tn lKavdhfï keye' msg;ska b|f.k kjl ls%lÜ lS%vlhkaf.a lS%vd ú,dYh olskfldg m%ùKfhla f,i fudkjf.a yeÕSïo we;sfjkafk'''@

uq,skau flfkla mdif,a lKavdhug fi,a,ï lr,d t;kska yod.kak maf,aia tflka ;uhs la,í tllg fi,a,ï lrkak tkafk' tkska ;uhs ls%lg¾ flfkla úÈhg cd;sl ;,hg fm%dähqia fjkafk' oeka ;sfhk ;;a;afj;a tlal ne¨ju la,í f,j,a tlhs bkag¾keIk,a f,j,a tlhs w;fr f,dl= m;rhla ;sfhkjd lsh,d ;uhs uu kï olskafk' wkak tA ;eka fjkiaúh hq;=uhs'


fï fjoaÈ iïmQ¾Kfhkau jf.a lKavdhu ks¾udKh fj,d ;sfhkafk w¨;a lS%vlhkaf.ka' merKs lS%vlhka ke;=j hk fï .uk id¾:lo'''@

fufyuhs' Th lshk l%uh iShg iShla id¾:lhs lsh,j;a iShg iShla wid¾:lhs lsh,j;a lshkak neye' fudlo w¨;a isf,lag¾ia,af. oelau fj,d ;sfhkafk B<Õ j¾,aâ lma tlg ;reK whj mqreÿ mqyqKq lr, .kakjd lshk tl' lS%vlfhla ojfika fofkla mßK; fjkafk keyefk' tA whg hïlsis ld,hla Èh hq;=hs' wkak tA ld,h ;=< hï hï .eg¨ u;=ùfï wjodkula we;s fjkak mq¿jka'
Tfí jl%dldr ms<s;=r merKs lS%vlhkq;a lKavdhfï isáh hq;=hs lshk tl fkao'''@

kE' tAl uu jl%dldrj lshk fohla fkfuhs' ljqre ms<s.;a;;a ke;;a uf.a u;h merKs lS%vlhka Th w;r isáh hq;=hs lshk tl' fudlo fudk lS%vdfõ fhÿk;a ´ku flfkla ;=< fyd| úkhla yslaóula ;sìh hq;=hs' ;reK jhfios fkdfhla oÕ jevg ovínrlïj,g w¨;a mrïmrdj fhduq fjkak mq¿jka' tjeks ;ekaj,§ mßK; flfkla ysáhu Tjqkaf.ka ,efnk wjjdo Wmfoia ksid wms lS%vlfhda úÈhg yeisfrkak fldfyduo@ ;j flfkl=g l;d lrkafk fldfyduo@ ch jf.au mrdch Ndr.kafk fldfyduo@ jf.a idudkH fmdÿ ldrKd .ek wjfndaOhla ,nd.kak tl yßu f,aishs' tA úÈhg ls%lÜj,g jf.au fm!oa.,sl Ôú;j,g fyd| foaj,a tl;= lr .kak ,eîu fndfydu jákd wjia:djla fjkjd ´ku flfkl=g'


Tn;a Th lshk ldf,§ tA w;aoelSïj,g uqyqK §, yß jerÈ yod.;a; flfkla o'''@

wksjd¾hfhkau' udjka w;m;a;=" ufya, chj¾Ok" l=ud¾ ix.laldr we;=¿ m%ùK lS%vlhkaf. wjjdo wkqYdikd yryd wfma Ôú; biairyg f.kshkak ´k lrk f.dvla foaj,a wms bf.kf.k ;sfhkjd'


bÈßfha§ kej; ug lKavdhug tl;= fjkak ;sfhkjd kï lshk foa wo Tng ysf;kjo'''@

uf.a jhi;a tlal ug tfyu ysf;kafk;a kE' uu tfyu ys;kafk;a kE' wjqreÿ wfgka mgka wrf.k ls%lÜ lS%vlfhla úÈhg hkak ´k Wmßuhg uu .shd' tA .uk .ek uu fndfydu ;Dma;su;a' Ôúf;a ;sfhklï uu ls%lÜj,g wdihs wdofrhs' wefÕa Yla;sh ;sfhklï fi,aï lrhs' t;kska tydg fohla uu ys;kafk kE'


wdorKSh ìß| jefkid Tng yuqjkafk;a ls%lÜ ksidu fkao'''@

Tõ' tA  uf.a mdi, jQ .,alsiai Ydka; f;dauia úoHd,fha ì.a ueÉ tlla n,kak wdmq ojil' jefkif. u,a,s;a ls%lÜ lS%vlfhla' tA mjqf,a yefudau;a ls%lÜ f,da,sfhd' tod oel,d y÷kf.k tA iïnkaOlï jeä ÈhqKq fj,d wms fmïj;=ka jqKd' wka;sug b;ska fma%uh chf.k wms újdy jqKd' fï fjoaÈ mq;d, ;=kafofkl=f. foujqmshka'


wkd.f;a ojil Tjqka ls%lÜ lS%vlfhd ;=kafofkla úÈhg Ôú;h ch.kakj olskak Tn leu;so'''@

we;a;gu lshkjdkï uf.a jeä leue;a; tA ;=kafokd fyd| jf.au Wiai wOHdmkh ,nkjg' fyd| wOHdmkhla ,enqfjd;a ;uhs orefjl=g ;ukag .e,fmk bÈß udj; f;dar .kak myiq fjkafk' wksl f.org" iudchg" rgg jevodhl flfkla fjkak ´k' Bg miafi ls%lÜ .eyqjg lula kE' foúhka jykafiag ia;=;s fjkak mq;d,d ;=kafokd fï fjoaÈ wOHdmk lghq;=;a fyd¢ka isÿlrk w;fr lS%vd lghq;=j,g;a f,dl= keUqrejla ;sfhkjd'


Ôjka fukaäia lshk pß;h wfma rfÜ ls%lÜ lS%vlfhla fkdjqKd kï'''@

tflkau .Dy ks¾udK Ys,amsfhla fjkjd' Wiia fm<ska miafi uu úYajúoHd, wOHdmkhg;a iqÿiqlï ,enqjd' tA;a ls%lÜ tA foaj,aj,g yria jqKd' kuq;a .Dy ks¾udK Ys,amhg jf.au f.a fodr w,xlrKhg uf.a ysf;a ;snqK wdidj hgm;a lrkak neß jqKd' uf.a f.or jf.au hd¿jkaf. {d;Skaf. f.j,a ,iaik lr, fokak uu tA oekqu m%fhdackhg .;a;= jdr wkka;hs wm%udKhs'


Oïñl fyajdjiï


PdhdrEm - iqcd;d chr;ak