නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

ljodj;a íf,dla lrkak tmd''
wyl n,d .;a; whg fmakak iy oefkkak §mka''' ke;s lr .;af; ljqo lsh,d'''


Tn Ôúf; fldfyaÈu yß ldf.kau yß m%;slafIam fj,d ;sfhkjdo@ wïudf.ka ;d;a;df.ka" fmïj;df.ka" fmïj;shf.ka iyldrhdf.ka" iyldßhf.ka" hd¿jkaf.ka" riaidjlska" iudc ;,hlska yß fulS fkdlS fldfy§u yß m%;slafIam fj,d" l,lsreKq yeÕSula ;sfhkjo@ m%;slafIam ùu lshkafk ord.kak neß l,lsÍula' fudk ;rï f,dl= pß;hla jqK;a m%;slafIam jqfKd;a  udkislj jefgkjdu ;uhs' yenehs ta ÿl" l,lsÍfuka ;j fmdâvla tydg .syska ys;=fjd;a m%;slafIam fjkjd lshkafk Ôúf;ag ,efnk w.kdu wNsfma%rKhla''


ir,ju lshkjd kï ch.%yKhg ;,a¨ ùula'' fudlo" fldfya§ fyda m%;slafIamùfï ÿl oekqkg miafia Ôúf; g ta ,efnk mkakrh m%;slafIamùfï yeÕsu  fkdú|mq flfklag ys;d.kakj;a neye'


lshk foa f;areï .kak''

ljqreu yß flfkla wfya;=lj Tnj m%;slafIam lrkjdkï "t;k Tng ;ksfhka f;areï .kak ´fk fjku m‚úvhla yex.s,d ;sfhkjd ''iuyrúg Tfí lvdjeàï ord.kak neß ksid ;jÿrg;a Tn <Õ jákd hula fkdue;skï fyda Tn isákafk mßydkshg m;a fjñka kï fndfyda ;eka j,§ Tnj m%;slafIam fjkjd' tfyu;a ke;a;ï"vTfí ch.%yK ord .kak neß ksid Tnj m%;slafIam lrkjd jkakg mq¿jka'

ñksiaiq Tng fudk ;rï ys;j;a jqj;a Tn Tjqkaj miqlrñka by<g hkjd olskak ñksiaiq wlue;shs' flfkl=f. ch.%yK ord.kak " ta Èyd n,ka bkak  neß jqKdu Tjqka fndfyda úg lrkafk ta foaj,a jf.a u ta flkdj m%;slafIam lrk tl ;uhs'

ir,ju lsõfjd;a m%;slafIam ùu lshkafk m‚úvhla' uq,skau ta m‚úvh fudloao lsh,d úYaf,aIKh lr.kak kï fld;kl§ fyda ljfrl=f.ka fyda m%;slafIam jqKdu ta fõokdj w;ßka wdmiq yeÍ fudfyd;la h<s;a ;uka Èyd n,kak fjkjd' tlafld Tn bkafk fyd|gu jroaodf.k " tfyu;a ke;a;ï Tn bkafk wks;a whg n,ka bkak neß ;rug Ôúf;a  Èkdf.k '' uq,skau Tn whs;s fï foflka fldhs me;a;go lsh,d Tnu ;SrKh lrkak " fldhs me;a;g whs;s jqK;a lula keye'i;=gq fjkak '


m%isoaO pß;j,g;a tfyu fj,d'''

fï f,dafla m%isoaOu" ckm%shu mqoa.,hska fndfydauhla " ldf,lg l,ska oreKqu úÈyg m%;slafIam ùu w;aú|mq ñksiaiq' leà fmÍ fya;=jla ke;=j ;ukaf.a ieñhdf.ka m%;slafIam fjkjd' ta fõokdj mkakrhla lrf.k wka;sug weh f,dal m%isoaO .dhsldjla njg m;afjkjd 'iaáõ fcdí ;ukau wdrïN lrmq wem,a fldïmeksfhka t<shg odkjd" ta m%;slafIam ùfuka ál ldf,lska miq Tyq f,dafl f,dl=u Okjf;la njg m;a lrjkjd' fjda,aÜ äiaks i;=j lsisu ks¾udKYS,S;ajhla keye lsh,d Tyqf.a wdh;kh Tyqj t,j,d odkjd "wjidkfha Tyq kj;skafk ;ukaf.a ku uq¿ f,daflgu wefykak i,iaj,d' ;uka ;Èkau wdorh lrmq fmïj;d ;ukaj m%;slafIam l<dg miafia "úYdoh yeÈ,d ÿla ú|mq §msld mÿfldaka j¾;udkfha fnd,sjqâ j, jeäu ñ,la whlrk ks<sh njg m;ajqKd 'b;ska " f,dl= f,dl= pß; l;du ´fk keye kslug Tn wjg bkak Ôúf; Èkmq fo;=ka fofklaf.ka wdmq .uk .ek wy, n,kakflda'


iEu úgu ia;=;s lrkak

wfma Ôú;hg tk ´kEu mqoa.,fhla wmg ,nd fok w;aoelSï Tiafi wm fndfyda foa bf.k .; yelshs' iudch ms<sn|j" ñksiqka ms<sn|j" Ôú;fh úúO me;slvhka ms<sn|j" bf.kSug we;s fyd|u ia:dkh udkj iïnkaO;dhs' Tng yuqjk krlu mqoa.,hd jqj;a Tn fjkqfjka lr we;s tl fyda fyd| fohla ;sìh yelshs' ke;akï tu mqoa.,hd f.ka Tn bf.k .;a mdvï o ñ, l< fkdyels úh yelshs' tla isoaêhla ksid iïnkaOh ì| jegqKd fjkakg mq¿jka' tfy;a Bg m%:u Tn tu mqoa.,hd iu. b;d i;=áka isáhd úh yelshs' ta foaj,a j,g ia;+;sjka; jkak' Tnj wo isák Yla;su;a mqoa.,hd njg m;al< ta w;aoelSï j,g ia;=;sjka; jkak' tho wksldg iudj fokak" w;dßkak Tng myiq lrdú'


ßfokafk Tng'''

iuyr ñksiaiq bkakjd ljqre fudkjd fldfydu lsõj;a ;ukaf. .uk ;ukaf.a mdvqfõ hkjd'Tjqka i;= wd;au Yla;sh ksid l=uk m%;slafIam ùula isÿ jqj;a tajd .Kka .kafk keye 'ta w;r ;j;a iuyr ñksiqka bkakjd mrK iïnkaO;d w,a,df.k ;ryska isákjd' túg isÿjkafk Tn Tn jgdu ysr l+vqjla .id .ekSula' ta ffjrh" fl%daOh uqiq yeÕSï iuqodh ksid Tng Ôú;h ú£ug we;s wjia:d uÕ yeÍhkjd' iuyr úg Tn ;ryska nj wksld fkdokakjd fjkak mq¿jka'tjka úfgl § Tn Tn úiskau ilid .;a l+vqjlg ù ÿla ú¢k w;r" wksld Ôú;h i;=áka ú£ug fndfyda úg bv ;sfhkjd' uq,skau Tn Tng wdorh lrkak mgka .kak' Tn Tnj ne| oud f.k we;s neñ ,syd oukak' túg Tfí ysf; we;s mSvkh ;=rka fõú' Tng ieye,a¨jla oefkaú' ffjrh myj hdú'


iuyr foaj,a fjkafk fyd|g'''

fï ðú;fha iuyr foaj,a fjkafk úh hq;= fyd|u fj,djg' ta jf.a u ke;s fjk foag jeäh" od,d hk flkdg jeäh ish oyia .=Khla fyd| flfkla Èkl Tng uqK .efykjd fjkak mq¿jka' ta ksid ld,hg bv § Tn Tfí .uk hkak'' Tnj od,d .sh flkdg ojil Tnj wysñ lr .;a foa .ek is;d miq;eú,s úh yels ;rï Tn ÈhqKq jkak' lsis Èfkl Tnj yer .sh mqoa.,hka .ek is;d ld,h kdia;s fkdlrkak' Tn ys;g wrka fmr isáhg;a jvd Yla;su;aj Tfí .uk hkak' i;hla jákafka ke;s fndr¿ leg jf.au ñ,§ .kak neß Èhuka;s lshk folu ñksiaiq m%;slafIam lrkjd'fndr¿ fj,d mhg mE.s,d hkjo Èhuka;shla jf.a wf.ag Èiafk .ykjo lshk ;SrKh ;sfhkafk Tn w;hs'


iudc úoHd $ ufkda úoHd lÓldpd¾h
ldxpkd wêldß
cd;sl iudc ixj¾Ok wdh;kh


uOqNdIsŒ fndr¨f.dv