නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

.eyekshlf. weÕg msßñfhl=f. uqo,g wdorh lrkak tmd'''
wdorh hkQ lduh muKlauo @ ;SrKh Tn i;=h' kshu úÈhg wdof¾ lrk msßñfhla yeuúgu ;ukaf. fmïj;shf. f.!rjh wdrlaId lrkjd' wd;au .re;ajh /l .kakjd


wdor iïnkaO;djhla lshkafk we;a;gu ;rula wiSre l¾;jHhla' fudlo fjkiau yeÕSï oekSï ;sfhk ñksiaiq fokafkla tlsfkldf. is;=ï me;=ï iunr lr.ksñka hk .uklafka' tA;a tAl we;a;gu msg;g fmfkk ;rïu f,fyis myiq ld¾hhla fkdfjhs' tA ksidu ;uhs iuyr ne£ï mgka .;a;dg;a jvd blaukg ì¢, hkafka' iuyr iïnkaO;d werfUkafka udi .Kkla" tfyu ke;akï wjqreÿ .Kkla W;aidy lr,' tfyu;a werfUk iïnkaOh ì¢,d hkafk wju jYfhka udihla yudrlaj;a hkak l,ska' tA jf.au ;uhs iuyr wdor iïnkaO;d ;sfhkjd ojiska oji m%S;su;a fjk" tA jf.au ;j ;j;a Yla;su;a fjk' we;a;gu tfyu iïnkaOhla lshkafk Ôú;fha ,nk úYd, ch.%yKhla' fudlo fN!;slj b;du jákd lshk wms wdid lrk foaj,a wmsg f;dard.kak mq¿jka jqKdg wjxlj ÿl i;=g jf.au wfma f,daflu fnod.kak yoj;g <Õ flfklaj tfyu f,fyisfhka wmsg fidhd.kak ,efnkafka ke;s ksid'


wdof¾ iqkaorhs'''

wdof¾ lshkafk yßu iqkaor fohla ' kj fhdjqka úfha b|,u wmsg wdorKSh yeÕSï oefkkak mgka .kakj' tA;a tA oefkk wdof¾ ;ru wmsg f;areï hkafk wms ál ál jhig .syska wdor iïnkaO;dj, kshu w;aoelSï ,enqjg miafia' Ôúf;a m<fjks yqiau ál .;a; fj,dfõ b|,d wms fudk;rï iïnkaO;d f.dv kÕd .kakjo@ wïud" ;d;a;d" ifydaor ifydaoßfhda" kEoEfhda" hy¿ fhfy<sfhda" wi,ajdiSka' tA;a fï iïnkaO;d w;f¾ jqK;a wms wmsgu fjka jqK úfYaI flfkla fydhkjd' tAl ;uhs úreoaO ,sx.sl wdl¾IKh lshkafk' b;ska wms leu;s úÈfya rEmhla leu;s úÈfya .;s.=K ;sfhk flfkla wmsg uqK .eyqKu wms tA flk;a tlal wdorfhka nef|kjd' wms wdof¾ lrk uq,a ldf,a § wmsg uqK .eyqK flkdf. ys; Èkd.kak ´fku fohla lrkjd' thdj uqK.efykak hkafk mq¿jka ;rï yevfj,d' msßñ <ufhla kï i,a,s lShla yß jeämqr fydhdf.k ;ukaf.a fmïj;sh fjkqfjka tA tl;= lr.;a; uqof,ka  ;E.a.la tfyu wrf.k ;uhs hkafk' t;fldg .Ekq <uhd ;uka fï f,dafla fyd|u .Ekq <uhd jf. yßu ksjqK fnd<| fmïj;shf. pß;h rÕmdkjd' b;ska ld,hla hoa§ ujd.;a; pß; we;=f<a ;sfhk kshu iajrEm t<shg tkjd' fkd.e<mSï u;=fjkak mgka wrka iïnkaO;d ì|jefgkjd'


wo ;;a;ajh fidapkShhs'''

wm Ôj;a jkafk ;dlaIKfha úYañ; ksuejqï msreKq hq.hlhs' hym;a mqoa., iïnkaO;d f.dvke.SfïoS iuyr wjia:dj,§ ;dlaIKh wys;lr wkaoñka l%shd;aul úh yelsh' iEu Èklu" WoHdk j,§ fukau wjkay,aj,§ fndfyda fmï hqj,a ;u iaudÜ f*dakh fyda whsmEâ tl foi oEia fhduq lrñka isàu ks;ru mdfya olsk o¾Ykhla' wmf. iyldßhg fyda iylreg jvd wfma cx.u ÿrl;kh iuÕ jeä ld,hla .;a lrkakg mqreÿ ù we;s w;r tys m%;sM,hla ksid iïnkaO;d j,§ we;sjk m%Yak ms<sn|jo wmg fyd|dldr wjfndaOhla ;sfhkjd'

wdorh Ôú;h mqrdu <Õ ;sìh hq;= fohls' l,ska l,g f,dalh fjkia ù hhs' fjkia jk f,dalh yuqfõ fjkila fkdù wdorh r|jd ;nd .; yelskï Tyq fyda weh ienE fmïjf;ls" fmïj;shls' j¾;udkfha wdorh fndfyda úg k;rjkafka fydag,a ldur ;=<h' j¾;udk ;reK mrmqr wdorh hehs úYajdi lrkafka yqÿ lduh muKlauhs' wdorh hkQ lduh muKlauo @ ;SrKh Tn i;=h' kshu úÈhg wdof¾ lrk msßñfhla yeuúgu ;ukaf. fmïj;shf. f.!rjh wdrlaId lrkjd' wd;au .re;ajh /l .kakj' fï ksid isys nqoaêfhka wdorh lrkak mqreÿ fjkak ´fka'


;SrK .ekSfï§ m%fõifuka'''

úfYaIfhkau wms wdof¾ lroaoS tA wdof¾ ñysß iqjhg jYS fjkj' tA jpk j,g" tA yeÕSï j,g" tA oekSïj,g mq¿jka wfma nqoaêh ksYaYío lrjkak' wfma ;d¾lsl yelshdj wl%Sh lrkak' tA ú;rlau fkfjhs' wfma ÿrÈ. is;Sfï yelshdj wvmK lrkak' tfyu ;ekloS .kak ;SrK fldÉpr id¾:lo wid¾:lo lsh,d  wuq;=fjka lshkak ´k kEfka' tAl ksid wmsg wdof¾ WKqyqu we;=f<oS fkdoefkk ÿl fï wdorfhka u;afj,d .kak blauKa ;SrK tlal ú¢kak fjkj fjkak mq¿jka' fyd|u foa wdof¾ lroaoS jqK;a mshjr lSmhla bÈßhg ys;kak mqreÿ fjkak'


úYajdih jeo.;a'''

Yla;su;a iïnkaOhl moku úYajdihhs' ì÷Kq úYajdihla iuÕ lsisfia;au wdor .ukl hym;a bÈßhla n,dfmdfrd;a;= úh fkdyelshs' tA jf.uhs fofokd w;r f.dvke.=k úYajdih m¿ÿ fkdlr tfiau mj;ajdf.k hdug;a id¾:l iïnkaO;djhl§ wdorjka;hska fofokd lemúh hq;=hs' ielh yßhg úI i¾mfhla yd iudkhs' tjekaklg Tfí iïnkaO;djhg ßx.d .ekSug bv fkd;eîug fofokdu hqyqiq¿ úh hq;=hs' úYajdih ì÷Kq ;ek wdorh mE, fodßka m,d hdug .;jkafk iq¿ fudfyd;la muKla úh yelshs'


Yla;shla jkak'''

yefudagu ;ukaf. Ôú;fha úfYaI jQ isysk ;sfnkjd' Tfí iylref. Ôú;fh;a Tyqgu úfYaI jQ isysk we;s' fndfyda úg wks;a md¾Yajh isÿ lrkafka ;ukaf. iylref. isysk úys¿jg ,la lsÍuhs' Ôú;hg iómu wfhl= ;ukaf. isysk j,g yskd fjkfldg ys;g oefkkafk úYd, l,lsÍula' Tn l< hq;= jkafka wfkldj ySk Èkkakg wfkldj ffO¾hu;a lsÍuhs' Tyq ;ukaf. isyskh fjkqfjka lem jk úg fijke,a, fuka <Õ isáñka Tn Tyqg Yla;shla jkak' id¾:l iïnkaO;djhl ;j;a ,laIKhla ;uhs uu;ajfhka f;dr ùu' iEu úgu uu" ug" uf.a hehs fkdis;d fofokd fjkqfjkau lghq;= lsÍu iy ;Skaÿ ;SrK .ekSu iïnkaO;djh ;j ;j;a Yla;su;a lsÍug fya;= jkjd' kSfrda.S" m%S;su;a iïnkaO;djhla mj;ajdf.k hdug Tn Tfí uu;ajh W.=,d oud in|;dfõ hym; fjkqfjka l%shd lsÍu wjYHhs' —Tn iy uu } uq¿ f,dalhu˜ hehs is;Su Tfí in|;djh iú Yla;su;a núka jeä ÈhqKq lrkq we;'


ffjoH .hdka chj¾Ok
udkisl fi!LH ks<Odß
uq,sl frday," lsßn;af.dv


uOqNdIsŒ fndr¨f.dv