නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

fld,a,kS" wdorh lrkafka mßiaifukaldúkao iïm;a" lvj; lsß,a,j, m%foaYfha fm!oa.,sl wdh;khl yhsfv%d,sla uelEkslajrfhla f,i fiajh lr ;sfí'

iafg,d jf.a fl,af,d;a fï iudcfha ;j;a bkak bkak mq¿jka'''


flda wms ldg;a tlu kS;shla'''
je,a,ïmsáh fmd,sish wehs fï úÈhg fï isoaêh hg.ykak yokafk'''@


uereKq mq;d tA wïug wdfh fokak neß jqK;a wfkla mq;d,d fï jf.a kreu fl,a,kaf.ka wdrlaId lrkak rfÜ kS;shg mq¿jka


uqyqK frdai u,la jf.a jqKdg jevla keye wdorh lrk fl,a,f. ys; odußl kï'''


uf. mq;dg .sks ;sh, ;snqfK thd hd¿ fj,d ysáh .Ekq <uhf. f.a biairy''''


wdorKSh fl,a,kag mq¿jkao fld,a,kaj ì,s.kak'''


fï isoaêh ms<sn|j idOdrK mÍlaIKhla flda'''@


iafg,df. wlald hd¿ fj,d ysgmq <uhj;a Th úÈhgu thdf. f.a biairyÈ .sks ;sh, ;snqK'''


mq;dg Ôúf;a ke;s lr .kak lsisu fya;=jla ;snqfK keye'''


yeuodu;a jf.a ÿl ysf;k l;d" wmrdO" ¥IK ms<sn|j iudc udOH Tiafia ießirk úg wm fk; .efgkjd' fï l;dj;a miq.sh Èkj, tA úÈhg iudc udOH Tiafia wm fk; .egqKq isÿùula' tA ms<sn|j iudchg hula lsj hq;=j we;s nj yeÕ=Kq ksidu tA ms<sn|j l;d l< hq;=j we;ehs kj,sh is;=jd'

fï f,dalh yßu mqÿudldrhs' wdorh lrmq ys;lska fldfyduo ;uka wdof¾ lrmq flkdj ur, odkafka' ;ukaf. oEia bÈßmsg mqÉp, odkafk' yeuodu nK lshk yeuodu tA nK wefyk fï mqxÑ rfÜ tA jf.a foaj,a wkka;j;a isoaO fjkjd' yenehs fï l;dj tA fndfyda fmï l;d ffjrfhka fl<jr fj,d fmïj;d úiska fmïj;shj úkdY lr, ouk wdfõ.ldÍ yeisÍulg tyd .sh l;djla' fudlo fu;ek§ fy<sorõfj,d ;sfnk f;dr;=rej,g wkqj fï fmïj;dj >d;kh lrkafk Tyqf.a fmïj;sh' .eyekq ys;la fï ;rugu l=ßre jqfKa fldfyduo@ tA jf.a ys;lg fï jf.a wmrdOhla lrkak we;a;gu mq¿jka jqKdo@ ke;akï fïl;a tla;rd úÈyl ielhlg muKla iSud jqKq ;ju;a fy<sorõ fkdjqKq wìryila o@

wdorh lrmq fld,a,j f.kakf.k tA fld,a,g ;j;a fld,af,da fokafkla ,õjd .=á neg oS, Tyqf.a isrerg .sks ;nd urd oukak ;rugu fmïj;shf.a ysf;a Tyq .ek we;sjqKq ffjrh fudkjf.a tllao@ yenehs mqÿuhg ldrKh lshkafka fï fl,a,f.a wlal;a Th úÈhgu tla;rd ojil wehf.a fmïj;;a ;ukaf. ksji <Õg f.kakf.k mqÉp,d oukjd' fudllafoda fya;=jlg Tyq wog;a fkdueÍ Ôj;a fjkjd' tA jqK;a wjdikdjl uy; lshkafka fï ;reKhf. Ôúf;a f.fjkafk ms<siaiqï ;=jd,;a tlal'

tA je,a,ïmsáh m%foaYfha §' je,a,ïmsáh fmd,sish fmfkk fkdfmfkk udkfhÈ isÿjqKq fï ys;a ms;a kqyQ,k wmrdOh wog;a ieÕjqKq  wìryila njg m;a fjk ;ekg jev lghq;= lrkak fmd,sisfha iydh;a ,enqKo ukao lsh,d ;uhs urKhg m;ajqKq ;reKhdf.a wïu lshkafk' weh je,a,ïmsáh" óf;dguq,a, m%foaYfha mÈxÑ l=uqÿ l=udß udoïfma' wehf.a tla ÿjla je,a,ïmsáh m%foaYfha fm!oa.,sl oka; idhkhl fiajh lrkjd' weh iuÕska tysu fiajh lrk je,a,ïmsáh m%foaYfhau ;re‚hl jqKq iafg,d ;uhs fï ñh.sh ;reKhdf.a fmïj;sh njg m;a fjkafka'

tA jk úg;a Wiia wOHdmk lghq;= yodrñka isák fï ;reKhd ldúkao iïm;a" lvj; lsß,a,j, m%foaYfha fm!oa.,sl wdh;khl /lshdjg weú;a udihhs' tA wkqj Tyq yhsfv%d,sla uelEkslajrfhla f,i fiajhg tl;= fjkjd' Tyq khsgd wdh;khg tkafk mdGud,djla yodrkak' tA mdGud,dj w;r;=r ;uhs Tyq mqyqKqj i|yd /lshdjlg wdh;k.; fjkafk' ks;ru ;ukaf. ifydaoßh tlal f.org hk tk iafg,d iuÕska fï ;reKhd fmï l;djl megf,kj' yenehs iafg,df. mjqf, jeäysáfhd idOdrK úÈhg Ôj;a jqKq wh fkfjhs' u;aøjH we;=¿ fkdfhl=;a cdjdrï j,g iïnkaO fjñka isák mqoa.,fhla f,i ;uhs m%foaY jdiSka wef.a mshdj y÷kdf.k ;snqfK'


ldúkaof. wïu ;ukaf. mq;df. urKh .ek fukak fufyu lshkjd'

—uf. mq;d fcdí tlg .syska udihhs' lvj; lsß,a,j, m%foaYfha wdh;khl fiajh lrmq mq;d f.or wdfj udfilg miafi' tA Tlaf;dan¾ udfi m<fjksod' 4 fjksod wdmyq jevg .shd' ux mqreoaola úÈhg mq;dg ojilg fo;=ka j;djla flda,a lrkjd' fï isoaêh jqKq ojfi tA lshkafk 6 jeksod Wfo;a ux mq;dg l;d l<d' oj,a lEu fj,dfjos;a l;d l<d' tod yji 6 g ú;r flda,a tlla .;a;u fmdaka tl jev kE' Bg állg miafi mq;d thdf. ifydaoßhlg l;d lr,d lsh,d ;snqKd" fmdä lrorhla úkdä mfyka thd,f. f.org tkj lsh,d' Bg miafi fmdaka tl jev ke;s ksid tA ÿj ug l;d l<d' wms È.ska È.gu f*daka tlg l;d l<d' tA;a jev lf<a kE' miafi fmd,sisfhka wmg l;d lr,d lsõjd mq;d hd¿ fj,d ysgmq iafg,df. f.a <Õos .sks ;shdf.k lsh,d' uu biamsß;df,g hkfldg mq;df. T¿jg uQKg ydkshla fj,d ;snqfK keye' weÕ msÉÑ,d ;snqKd' tA fj,dfj mq;d lsõfj iafg,dhs thdf. wlalhs" ;j;a msßñ <uhs fokafkl=hs tlal weú;a mq;dg fyd|gu .y,d .y,d f*daka tl Wÿr.;a; lsh,' tfyu lr,d iafg,d tlal ;sh, f*dfgda .;a; lsh, lsh,;a lsõj'˜

fï ;reKhd frdayf,aÈ ñh hkj' tA iïnkaOfhka frday,a wêldßh fmd,sishg lshkafk blaukska úu¾Ykhla lrkak lsh,d' tA;a wo jk ;=re tfyu úu¾Ykhla isoaO jqfKa keye' fï iïnkaOfhka idOdrK mÍlaIKhla lrkak je,a,ïmsáh fmd,Sish wiu;aj we;s nj ;uhs tA wïuf. m%ldYfhka meyeÈ,sjkafk'

—uf. mq;df. f*daka tlg fudlo jqfKa@ fmd,sish ndrhg .;a;d kï tA mq;df. f*daka tluo lsh,d w÷k.kak wmg fmkakqfj ke;af; wehs@ uf. ÿj jev lrk fvkag,a tfla mqgqjla Wv mq;df. we÷ula ;sì,d" Wfoa ÿj fvkag,a tlg hkfldg' tA .ek fmd,sishg lsõju tA we÷u fmd,sishg f.keú;a ndr fokak lsõjd' wmrdOhla jqKq ;ekl ;sfhk NdKav kvq NdKav úÈhg fmd,sish ;uhs wrf.k hkak ´fk' wehs fmd,sish wmg tfyu lf<a@ mq;d .sks ;shd .;a; kï thd lf¾ odf.k hk nE.a tl fldfyduo lsisu fohla fkdù frday,g .sfh@ fif,dañf. tA lshkafk mq;d hd¿fj,d ysgmq iafg,df. wlalf. w;a wl=frka ,shmq fld<hla tA nE.a tfla ;snqK' wfkla ldrfKa ;uhs mq;df. weÕ ú;rhs msÉÑ,d ;snqfK' thdf. uQKg" T¿jg fudkj;au fj,d keye' thd .sks ;shd.;a; kï fldfyduo tfyu jqfKa'

mq;df. nE.a tfla mq;df. w;a wl=frka ,shmq ,shqula ;snqKd lsh,d fmd,sish lshkjd' tA nE.a tfla ;snqKq ,shqu .;a;d kï kvq NdKav úÈhg wehs nE.a tl .;af; ke;af;@ Th lshk ,shqu .ek;a ug ielhla ;sfhkjd' mq;d frdayf,aÈ l;d lrd' thd lsõfj iafg,df. hd¿fjd fokakd fyd|gu .y, iafg,djhs thdjhs ;sh,d f*dfgda .;a;d lsh,d'˜

tA wïuf. l;dj wyf.k bkak fldg fï isoaêfha fld;ekl fyda jrola ;sfhk nj fyd|dldrju fmakjd' tA;a tA .ek je,a,ïmsáh fmd,sish ksy~hs' tA úÈhg ksy~ m%;sm;a;shla wkq.ukh lrkafk wr ;re‚hf. mshdf. uerlï j,g hg fj,do lsh,d ;uhs tA wïu m%Yak lrkafk' we;a;gu mqoa.,hkaf. ;rd ;sru wkqj l%shd;aul fjk kS;shla rglg fudlgo@ hqla;sh idOdrK;ajh fjkqfjka ksjerÈ f,i kS;sh yiqrejkak fkdyels fmd,sishla ;=<ska ck;dj n,dfmdfrd;a;= fjkafk fudk jf.a hym;la o@

;ukaf. orej ke;s jqK tfla ore ÿl oefkkafka tA wïug' wksl fï tA ;re‚hka iïnkaOj isÿ jqKq m<uq .sks ;nd.ekSu fkdfjhs' tA iïnkaOfhka fmd,sish oekqj;a fkdfjkak lsisu úÈhla keye' iafg,df. wlald hd¿ fj,d ysáh ;reKhj;a Th úÈhgu thd,f. f.a biairyos .sks ;sh,d ;snqKd' fudllafoda fya;=jlg tA ;reKh urKhg m;a jqfKa ke;s jqK;a Tyq isÿjQ foa ysf;a .=,s lrf.k Ôj;a fjkjd we;s' fudlo tA ;re‚hkaf. mshd m%foaYfha kï oerE kS;s úfrdaë lghq;= j,g iïnkaO wfhla' Tyqf. n,mq¿jkaldr lu yuqfõ fmd,sish;a ksy~hs' fmd,sia ks,OdÍkaf. oE;a j,g ú,x.= od,d' y~ hgm;a lr,d'


ore ÿl fjkqfjka tA wdorŒh wïud fï úÈhg jpk tl;= lrkjd'

—keyeÈÉÑ úoshg <uhs yokak tmd' tfyu jqfKd;a uq¿ iudchu bjrhs' wïu, ;d;a;,f.ka b,a,kafk ;ukaf. ÿj mq;d yßhg yod.kak lsh,hs' tl keyeÈÉÑ ÿfjla yskaod ug uf.a r;a;rx mq;d ke;s jqKd' wdfh ljodj;a orefjl=g fï jf. brKulg uqyqK fokjd ug kï olskak bv fokak tmd' fmd,sish ;ukaf. rdcldßh yßhg bgq lrkak uykais fjkj kï fï jf.a wmrdO j<lajd .kak mq¿jka'˜

we;a;gu tA wïud jf.au wms;a n,df.k bkafk tA urKhg m;ajqKq ;reKhg idOdrKhla bgq fjk ;=rd' kS;sfha ys,a ;sfhk ;=rdjg wmrdOlrejka ksoe,af,a Ôj;a fjkjd' wysxilhka ;ukaf. Ôú;j,ska jkaÈ f.jkjd' kS;sh j,au;a jqKq iudc l%uhla ;=< Ôj;a jk wmg ljodl idOdrKhla bgq fjhso lsh,d úYajdi lrkak wudrehs'


;udrd m;srK