නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

.Eia ksid lnf,ka <smg jegqKq ñksiaiq wms
nhla ke;=j ksod.kak fï rfÜ ñksiaiqkag whs;shla keoao@

furg .Eia iud.ï .Eia is,skavr msmsÍug tllg tlla fya;= lshhs' rg lrjk wh ;j ;j fya;= lshhs'

fof.d,af,d fof.d,a,kaj idOdrŒlrKh lrkak W;aidy .kshs'

.Eia msmsÍfï fodaxldrh md¾,sfïka;=jg oefkkafk ojia lShlgo@


;ek ;ek .Eia is,skavr mqmqrkak mgka wrf.k' .Eia ysñ iud.ïj, w.h n, n, wyi Wig ñ, .sh .Eia is,skavrhla mdßfNda.slfhd f.org wrf.k hkafk fudk;rï wiSrejlska o@ tfyu ÿla ú|,d wrf.k .sh .Eia is,skavrh f.or ;shd.kak neß ;;a;ajhlg wo mdßfNda.slhka m;afj,d' fldhs fj,dfj mqmqrdúo lsh,d nfhka ;uhs wo Tjqkag Ôj;a fjkak isÿ fj,d ;sfhkafk'


we;a;gu .Eia iud.ï fïlg tl tl fya;= lshhs' rg lrjk foaYmd,lhka ;j ;j fya;= lshhs' fof.d,af,d fof.d,a,kaj idOdrŒlrKh lrkak W;aidy .kshs' ta w;r ;=r rfÜ kka foiska .Eia is,skavr mqmqrd hEï ms<sn|j jd¾;d m<fjkak mgka wrf.k' we;a;gu fudllao fïlg fya;=j' ksYaÑ; fya;=jla lshkak fkdokakd luo tfyu;a ke;akï ;ukaf.ka isÿjqKq wvqj jy.kak W;aidy lrk tlo fï isoaO fjkafk lsh,d ys;d.kak wudrehs' fldfydu jqK;a ta msmsÍfï jro;a we;eï n,OdÍka mgjkak W;aidy lrkafk


mdßfNda.slhka u;' fudlo we;efula fï fj,dfj w¾:l:kh lrkafk .Eia is,skav¾ msmsÍug n,mdk fya;=j úÿ,s mßm:j, fodaIhla ke;akï fr.shqf,agrfha fyda .Eia ngfha fodaIhla f,ihs' ta n,OdÍkaf.ka we;a;gu wmg wykak isoaO fjkjd" fuÉpr ld,hlg isÿ fkdjqKq úÿ,s mßm: fodaIhla ke;akï fr.shqf,agr fyda .Eia ngfha fodaIhla tljru fï wdldrhg u;=fjkak .;af; fldfyduo lsh,d'


miq.sh fkdjeïn¾ 20 jeks od fld<U ;=rÕ ;r. msáfha wjkay,l we;sjQ msmsreu .Eia ldkaÿjla ksid isÿjQfhahehs rcfha ri mÍlaIljrhd ;yjqre l<nj fmd,sia udOH m%ldYljrhd m%ldY lr isá mqj; Tn ldg;a w¨;a fohla fkfjhs' ta isÿùu;a tlalu rg mqrd ˜.Eia NS;sldjla˜ ms<sn|j iudc udOHh ;=< ysi Tijk wkaou wm fk; .egqKd'


ta ms<sn|j woyia olajñka ,sfg%da .Eia iud.fï iqrlaIs;;d wOHlaIjrhd fkdjeïn¾ 24 jkod udOH yuqjla le|jd m%ldYhla ksl=;a lrñka lshd isáfha t,amS .Eia is,skavr mqmqrd hk njg me;sfrk mqj; iudc udOH úiska f.dv ke.+jla ñi i;Hhla fkdjk njhs'


kuq;a wo jk úg ta msmsÍfï fodaxldrh md¾,sfïka;=j ;=<g;a weú;a' ta wkqj mdßfNda.sl wdrlaIK rdcH wud;H ,ika; w,.shjkak fukak fufyu lshkjd'


˜.Eia ldkaÿùfï isÿùï ms<sn|j wm mÍlaIK i|yd fhduq l<d' tajdfha iólaIK jd¾;d fhduq jQ miqj wmg wjika ;SrKhlg tkak mq¿jka'

2015 mgka msmsÍï 233 la'''

2015 wjqreoafo b|,d ,sfg%da iy ,d*aia iud.fï .Eia is,skavr msmsÍï 233 la iïnkaOj jd¾;d fj,d ;sfhkjd' yenehs j¾;udkfha fjkodg jvd jeä fõ.hlska tu msmsÍï isÿj we;s nj wm ms<s.; hq;=hs'


1960 mgka lsisu kshdukhla keye ''''

1960 È ;uhs fld<U .Eia iud.u .Eia ksl=;a lr ;sfhkafk' yenehs fï olajd lsisÿ rdcH wdh;khlska fïl kshdukhla isÿ lr keye' ta ms<sn|j mdßfNda.sl wêldßhg;a hï j.lSula ;sfhkjd' ta wkqj 2012 È .eiÜ ksfõokhla ksl=;a lr ;sfhkjd'


j.lSu bgq lr keye '''

ta jqK;a j.lSu 100] lska bgqlr keye' fï iïnkaOfhka m%ñ;sh m%ñ;s wdh;kh uÕska igyka lrkak mgka .kafk 1998 È' ta jqK;a ìhqfÜka fm%dfmaka ixhq;sh .ek i|yka lrkafk kE' .Eia uksk tallh njg m;afjkafk mSvkh' 1960 .Kkaj, b|, wo olajd .Eia mdúÉÑ l<;a .Eia iïnkaOfhka ksishdldrj mÍlaIK lrkak wfma rfÜ ridhkd.drhla keye'


ksis ridhkd.drhla flda@

iq.sh isl=rdod wms kshe¢ folla wrf.k ridhkd.dr mÍlaIdjg heõjd' thska tla j¾;djhs wdfj' tal fudrgqj leïmia tlg heõju ta wh lshkjd tl jd¾;djlska ta jf.au fï m¾fhaIKd.dr ms<sn|j ;sfhk j,x.=;dj u; ta ms<sn|j ;SrKhla .kak nE lsh,d' ta wkqj wms r;akmqr" l=reKE.," fld<U" l¿;r" .ïmy" .d,a, lshk Èia;%slalj,ska kshe¢ 12 la ,ndf.k Lksc f;,a kS;s.; ixia:djg fhduq l<d mÍlaId lr jd¾;d fhduq lrkak lsh,d' fndfyda úg wo fyg tu jd¾;d ,efnhs' ta ish,a,u wms fudrgqj leïmia tlg fhduq lrkjd'


.Eiaj, ixhq;sh fjkia lr,d - mdßfNda.sl wêldßfha ysgmq úOdhl wOHlaIjrhd fmkajd fokjd'''''

idudkHfhka Y%S ,xldfõ t,amS .Eia is,skavrhl wvx.= jk fm%dfmaka iy ìhqfÜka lshk jdhQka j¾. fol i|yd ksYaÑ; ixhq;shla ;sfhkjd' ta jqK;a  Y%S ,xldfõ .Dyia: .Eia is,skavrhl .Eia ixhq;sh fjkialr we;snj;a" fï msmsÍïj,g th fya;=ù we;s nj;a mdßfNda.sl lghq;= ms<sn| wêldßfha ysgmq úOdhl wOHlaI ;=Idka .=Kj¾Ok miq.shod m%ldY lr isáhd' Tyq ta ms<sn|j fukak fufyu lshkjd'

cd;Hka;r ms<s.ekSug wkqj fm%dfmaka õ lshkafka bkaviag%sh,a ^ld¾ñl& .Eia tlla" ìhqfÜka lshkafka fvdfuiaála ^.Dyia:& .Eia tlla' wfma rfÜ 80]la ;snqfKa ìhqfÜka" 20]la fm%dfmaka' f.dvdla iS;, rgj, fm%dfmaka jeä ñY%Khla ;sfhkak mq¿jka''' idudkHfhka riafka rgl ìhqfÜka jeä ñY%Khla ;uhs mdúÉÑ lrkafka' oeka ,xldfõ" lsisu fya;=jla olajkafka ke;=j" fïf.d,af,da fïl 50]-50] njg m;a lr ;sfhkjd' fï fya;=fjka .Eia tl nd, fjkjd' fm%dfmaka ixhq;sh by< oeóu ksid .Eia ldkaÿ ùug;a bv ;sfhkjd' yenehs fï fjki isÿlr ;sfnkafk mdßfNda.sl wêldßfha wkque;sfhka f;drj'


´fku flfkl=g ´fku fohla lshkak mq¿jka ''''

´fku flfkl=g udOHhg ´fku fohla lshkak mq¿jka lshñka mdßfNda.sl fiajd wêldßfha iNdm;s úY%dñl fïc¾ fckrd,a Ydka; Èidkdhl lsisjla m%ldY lsÍu m%;slafIam l<d'


mSvk fjkila ksid msmsmsÍfï lsisu yelshdjla keye '''

,sfg%da .Eia iud.fï iqrlaIs;;d wOHlaI" bxðfkare chka; niakdhl

wms fï t,amS .Eia .nvd lr,d ;sfhkafka" ta mSvkhg jvd yh .=Khla jf.a mSvkhla ord .ekSfï yelshdjla fï is,skavf¾g ;sfhkjd' mSvk fjkila isÿjqfKd;a tfyu" fï is,skavrfha zfia*aá ß,S*az jE,a tlla ;sfhkjd ^wdrlaIs; újrhla&' ta fia*aá ß,S*a jE,a tflka jeäfjk fyda ta fjkia fjÉp mSvkh bj;a lsÍfï yelshdjla ;sfhkjd' is,skavrh lsisÿ wjia:djl mSvk fjkila ksid mqmqrd fkdhk j. iy;sl lrkak mq¿jka'


,d*a .Eia iNdm;s ví,sõ' fla' tÉ' jE.msáh''''

yßhg Ndú;d lf<d;a .Eia gexls msmsfrkafk kE' ishqï wk;=re fj,d ;sfhkjd" ta ñksia w;ajer§ï ksid' ta;a fld;ekl j;a .Eia is,skavrhla mqmqr, kE' fm%dfmaka iy ìhqfÜka Ndú;fhÈ iy .nvd lsÍfuÈ fm%dfmaka W;=rkafk Rk 42 È' ìhqfÜka W;=rkafk Rk 4 È' fïjd is,skav¾ ;=< .nvd lrkafk øj úÈhg' ,xldj jf.a >¾u l,dmSh rgl 100]la fm%dfmaka oeïu;a WIaKjh jeä ksid tal .,d hkafk kE''fm%dfmaka fkfjhs wmg ´fk ìhqfÜka jeä lrkak' jd‚cuh jYfhka jdishla ,nkak kï ìhqfÜka ;uhs jeä lrkak ´fk' fm%dfmaka jeä lsÍfuka w,dNhla ñi ,dNhla fjkafk k'


bkaOk iy .Eia ;dlaI‚l WmfoaYljrhl= jk Wmd,s chiqkaor fï ;;a;ajh ms<sn|j fufyu lshkjd'

ug iy;sl lrkak mq¿jka" 100] la fm%dfmaka msfrõj;a .Eia gexls mqmqrkafk keye lsh,d' 2017 b|,d .Eiaj, ixhq;sfh fjkila keye' oekg fmakak ;sfhk lreKqj,g wkqj fr.shqf,agrfha" .Eia ngfh iy <sfma fodaI fuhg n,mdk njhs' tajd ksis m%ñ;sfhka ;sfhkak ´fk' yqÕla ;ekaj, m%Yakh ;sfhkafk fr.shqf,agrfh'  ixhq;sh fm%dfmaka 50] - ìhqfÜka 30] ;snqK;a fr.shqf,agrfhka md,kh lrkak mq¿jka' ta;a fï fj,dfj ixhq;sh 50] ksihs .Eia ldkaÿ fjkafk lshk foa ;dlaI‚lj ms<s.kak nE'

wdh;khla úiska wkqu; lrmq fr.shqf,agrhla iy nghla .kak' inka fmK ou oud fpla lrkak tmd' ielhla ;sfhkj kï .Eia tl .<j, me;a;lska ;sh, wod< wdh;khg l;d lr ta neõ oekqj;a lrkak' .Eia msgjk fldg IQ Yíohla tkjd' .|la tkjd' ta fj,djg blaukska is,skavrh bj;a lrkak' w;ska w,a,kak tmd' ,Shl wdOdrfhka fome;af;ka w,a,df.k .syska újD; ;eklska ;nkak'


yßhg .Eia mdúÉÑ lrkafka fldfyduo @

.Eia Ndú;d lsÍug fmr uq¿;ekaf.hs fodr cfk,a úkdähla folla muK újD; lr ;nk tl jeo.;a' .Eia .|la fkdoefkkjd kï Ndú;h jrola keye'

.Eia Ndú;d lrk úg cx.u ÿrl:k Ndú; lrkak tmd' ta ÿrl:kfha bf,lafg%dksl Wmdx. we;s neúka .skakla we;slsÍfï wdOdrlhla fjkak mq¿jka'

.Eia <sm Ndú;dfõ § ysiflia ,sys,aj ;nd .kak tmd' we÷fï w;a je<ñfgka my<g È.= fkdúh hq;=hs'

.Eia ngh iDcq keuqï yryd .uka lrkafka kï" tjeks ia:dkj, § ngh fkdkeù" fkdleã ;sîu i|yd frÈ lene,a,la fyda rn¾ ISÜ tlla jeks hula w;=rd ;eîu jeo.;a'

lshk whg ´fku fohla lshkak mq¿jka' ta;a fï .Eia m%Yakfhka neg lk mdßfNda.sl ck;dj wo m;afj,d ;sfhkafka lnf,ka ,smg jegqk jf.a ;;a;ajhlg' ljqo fï whg by< hk .Eia ñ, ord.kak i,a,s fokafk lshk m%Yakh ;ud uq,È ;snqfK' ta;a wo fjkfldg Khg lShla yß fydhdf.k f.org wrf.k wdj .Eia gexlsh fldhs fj,dfõ mqmqrhs o lsh,d nfhka n,df.k bkak isoaO fj,d' we;a;gu fïl fÄokSh ;;a;ajhla' n,OdÍka úÈyg rchla úÈyg fï m%Yakhg W;a;r fiùu w;HjYHu ldrKdjla' ta iïnkaOj;a wksl=;a fndfyda ldrKd j,§ jf.a ksy~j uqksj; rlskjd kï" ;ukaf.a úreoaOjdÈhdg weÕs,a, È.= lrkj kï fyg wksoaod fjkfldg fldfrdakd urK j,ska ñkS l÷ f.dv fkd.eiqKq fï mqxÑ rfÜ .Eia gexls mqmqr,d mjq,a msáka ñysoka jk hq.h jeä wE;l fkdjk nj kï lshkaku ´k'


;udrd m;srK