නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

wms ;Èka flaka;s .;a;;a wjidkfha ;Èka wdorh lrk whg iudj fokak fm<fUkjd
fldamùu yoj;a frda.j,g w; jekSula' th È.=ld,Skj wm ldhslj;a udkislj;a mSvdfõ fy<kjd' blauka fldamh we;sùu ksid ;udg u ;ud tmd ùfï wjodkula mjd ;sfhkjd'


ldka;djka yeuodu;a leu;s ,iaikg ;reK nj /lf.k bkakfka' yenehs b;ska ;shk f,dl=u m%Yafk ;uhs fï whg ;ry álla md,kh lr.kak wudrelu' jeämqr ;ry .kak wh blaukg jhig hkjd lshk l;dj kslka lgg wdjg lshmq l;djla fkfjhs we;a;gu' fudlo wmsg ;ry hk wjia:d j,§ wfma YÍrfha ridhksl fjkiaùï úYd, m%udKhla isÿfjkjd' fï foaj,a ksid wfma YÍrhg jf.au ukig;a fjkafka úYd, ydkshla' ta ksid wfma ,iaik jf.au fydo udkisl;ajh;a blaukskau msßfykjd' fï ksid we;a;gu ldka;djla ;ry md,kh lr.kak tl fndfydu jeo.;a fohla'


ñksia yeÕSula o@

we;a;gu lsõfjd;a ;ryj lshkafka ñksia ukfia we;sjk yeÕSula' ta yeÕSu ixialrKhlska f;drj msg lrk wjia:djla úÈyg fldamh y÷kajkak mq¿jka' tal yg.kafka wúoHdj tfyu;a ke;akï fkdokakdlu" wkjfndaOh ksihs' tal fN!;slj olskak ,efnkafka keye' fldamh olskafka wikakd'fldamh we;sùu iy th md,kh lr.kakd wdldrh mqoa.,hdf.ka mqoa.,hdg fjkia fjkjd' iEu flfkl=u ;ukag u wdfõ‚l l%uhlg ;ryj" fldamh iuÕ .Kqfokq lrkq ,nkjd' we;eï mqoa.,hka id¾:lj fldamh uevmj;ajd .kakd w;r we;euqka tfia isÿ lr.; fkdyelsj mSvd ú¢kjd'


yeisfrk úÈfyka fmfkkjd

fldamh udkisl is;=ú,a,la jqK;a fldamdúIag mqoa.,hd neÆ ne,aug y÷kd .kak mq¿jka' Tyqf.a ndysr l%shdldrlï j,ska l;d lrk yeisfrk úÈfyka ta nj meyeÈ,s fjkjd' fndfydaúg fldamh msg jkafka <Õu bkak flkd uÕska' fldamh i;rdldrhs' iuyrekaf.a ysf;a fldamh ;sfhkjd jpkj, keye' iuyrekaf.a jpkj, fldamh ;sfhkjd ysf;a keye' we;euqkaf.a fldamh ysf;;a ;sfhkjd' jpkj,;a ;sfhkjd' we;euqkaf.a fldamh ysf;;a keye' jpkj,;a keye'fldamh we;eï whg oefkkjd iuyrekag oefkkafka keye' tal Nhdklhs' flfkla fldam jQ ie‚ka ;;a;ajfhka my<g jefgkjd' ljqre;a .Kka .kafka keye' fldamùu yoj;a frda.j,g w; jekSula' th È.=ld,Skj wmj ldhslj;a udkislj;a mSvdjg m;alrkjd'blauka fldamh we;sùu ksid ;udg u ;ud tmd ùfï wjodkula mjd ;sfhkjd' bÉPdNx.;ajh we;s ù udkisl wd;;sh mjd yg .; yelshs' iakdhq wdndO fukau f,a wmsßiqÿ ùu o isÿúh yelshs' fldamh we;sùu uÕska ydks jkafka ;udgu hs'


fldamh l,a oukak

fldamh md,khg we;s fyd| u úi÷u fldam is;sú,s l%shd;aul lsÍu l,a oeóuhs' fldamfhka .;a ;SrK .ek f;jrla ys;kak' ;Skaÿj .;af;a fldamfhka' ta;a th l%shd;aul lrkafk miqjhs' fldamh myj .sh miqìulhs' túg uq,a ;SrKh lsisod l%shd;aul fkdfjkak mq¿jka'


uf.ka fudlo jqfKa@

we;a;gu wmsg fudkjyß foalg flaka;s hkafk hï flfkl=f.ka jqKq je/oaola ksidfk' fukak fï je/oao Èyd n,k úÈy yod.kak tl;a fï flaka;sh kj;a;.kak fyd| úÈhla' fïflka lrkafk fï je/oao fjkak wfma me;af;ka fudkjd fyda n,mEula jqKdo keoao lshk tl fydh,d ne,Sula' ta jf.au wfma me;af;ka fudlla fyda jrola fkdjqKd kï" fï je/oao lrmq flkd wfma Ôú;hg lr,d ;sfhk Wojq .ek l,amkd lsÍu jf.au" Tjqkaf.a Ôú;h wmsg fldhs;rï jeo.;ao lshd is;Su;a flaka;sh uÕyrjd.kak mdúÉÑ lrkak mq¿jka'


uu ldgo@ ug ljqo@

fï Ôú; .uk ;=< oekqj;aj fyda fkdoekqj;aj wms yefudaf.u w;ska jerÈ fjkjd'iudj §ug we;s yelshdj uy;a ;Hd.hla' ta i|yd lsisÿ uqo,la jeh jkafka;a keye' kuq;a iudj §ug yqre úu t;rïu myiq fkdjk ldrKdjla' ta i|yd hful=g úYd, udkisl Yla;shla ;sfhkak ´fka' je/oaog iudj fkd ÿkafkd;a w;S;h foi ne,Su yd ðú;fha bÈßhg hdu ;rula ÿIalr fjkjd'mefik ;=jd,hla jf.a Tfí ysf;a ;ryj ;snqfkd;a ÿla ú¢kafka Tnhs' jro l< flkd fkd fjhs' fï ksid ish¨ foa wks;Hh f,dalh ;=< Ôj;a jkakd jQ ál ld,h i;=áka .; lrkakg mq¿jka'wfma wdorŒhhka lshkafk yeu fudfyd;lu wms tlal wfma ysf;a bkak wh' ta;a wfma ys;g flaka;shla wdmq fj,djl ta wh <Õ fkdbkak mq¿jka' wkak ta fj,djg fï wdorŒhhka .ek ys;kak' ta wïud" wdorh lrk flkd fyda orejka fjkak mq¿jka' fï flaka;sh byjyd .syska lrk foa ksid Tjqkag isoaO fjkak mq¿jka ydksh jf.au Tjqka thska is;a ;ejq,g ,la fjk yeá .ek ys;kak' fï foa .ek ys;kak óg jvd fyd| úÈhla ;j;a keye' fudlo rKavq irej,a isÿùu idudkH fohla' ys;a ßoùï we;s fkdjk hqj<la fidhd .kak neye'kuq;a ;udf.a w;ska isÿ jQ jerÈ ms<s.ekSug iy iudj b,a,Sug ;rï ksy;udks fjkak ´fka 'l;dny lr,d kuHYS,Sj .eg¨j úi|d.kak ´fka'lsis úfgl;a fofokd tljr ;ryd .kak tmd' wfkld ;ryska we;akï Tn jvd;a bjis,sjka;j l%shd lrkak'fï ksid ukd wjfndaOhlska Ôj;a ùu jeo.;a' fudlo wjkalju wdorh lrkfldg wfma  wdorŒhhka tlal tfyu ;ry fj,d bkak wmsg neye' ta ksid ys;a ßoùula myiqfjkau iqj l< yels l%uh iudj b,a,Suhs' ta jf.au wfkldf.ka isÿ jQ jrog iudj §ug;a mqreÿ jkak'ufkda WmfoaYl$ufkda úoHd{
uOqr .=Kj¾Ok
wOHlaI
is;a ksjk udkisl fi!LH uOHia:dkh
mjq,a fi!LH ld¾hdxYh


uOqNdIsŒ fndr¨f.dv