නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

wïudf.a lEuîu iy udkisl iqjh l=i ;=< jefvk lsß leáhdf.a j¾Okhg Woõjla


ore m%iQ; wjia:dfõos we;sjk ixl+,;d" w~q m%ij wdÈh ksid orejdg isÿjk uia;sIal wd>d; ;;a;ajhka" orejdf.a ixj¾Ok .eg¨q i|yd n,mdhs

orejl=f.a ixj¾Okh werfUkafka uõl=i ;=< ms<sis|su;a iuÕh' tkï l,,fha wdrïNh;a iuÕh' ixj¾Okh hkq <orejdf.a ls%hdldrs;afjys we;s mßK;shhs' tkï fïÍug m;aùuhs' <orejd Wm;;a iuÕ ye``ãu" lsß Wrd îfuka wrUk ixj¾Ok igyka miqj l%ufhka iskdùu" ysi tiùu" nv.Eu" fmr<Su" weú§u jeks ls%hdjka Tiafia isÿ lrhs' tfuka u orejd NdIKh tkï l;d lsrSu wdrïNh wdÈ ixj¾Okhka " ishqï ls%hd .%yKh lsÍu " iudc in|;d f.dvke.sfï wdÈ ls%hdj,shkaf.ka fïrSug$ mßK;shg m;aùu mshjfrka mshjrg isÿ lsÍu Tyqf.a fyda wehf.a Ôú;fha ixj¾Ok mshigyka h' orejl=f.a ixj¾Okh flfrys n,mdk idOl lsysmhls' m%fõKs .; idOl yd .¾NKs ld,h ;=<§ ujf.a wdydr yd úyrKhka iDcqju orejdf.a ldhsl udkisl ixj¾Okh flfrys n,mdhs' tfuka u orejdf.a bmoSfï § yd bmoSfuka miq uqyqKfok ixl+,;d fndfyduhla orejkaf.a ixj¾Okhg n,mdhs'

by; i|yka l< idOl ms<sn|j jeä ÿrg;a úia;r l<fyd;a fndfyda orejkaf.a YdÍßl yd udkisl ixj¾Okh, YdÍßl wdlD;sh" nqoaêuÜgu" .;s.=K" fndfydaúg m%fõKs.; idOl f,i Tjqkaf.a foudmshka f.ka orejdg meñfKhs' iuyr foudmshka ;u orejkaf.a ixj¾Ok ls%hd " weú§u" l;dlsÍu m%udo hehs mjiñka m%;sldr i|yd fhduq fjhs' kuq;a fuu j¾Ok ixj¾Ok m%udoùï fndfydaúg ujf.a fyda mshdf.a ,laIKhlaj mej; we;¡ tjeks ;;a;ajhka ys oS m%;sldr i|yd fhduq ùu wjYH fkdfõ'.¾Nks ld,h ;=< ujf.a wdydr úyrK ,ujf.a fmdaIKh yd .¾Nks iufha we;s udkisl ;;a;ajh iDcqju orejkaf.a j¾Ok ixj¾Okh i|yd n,mdhs'

j¾;udkfha ixj¾Okh wvd, orejka .Kk iS>%% j¾Okh ùula olakg ,efí' nd,l mlaId>d; (Cerebral Palsy& frda. ;;a;ajhka " ufkda fo!¾n,H frda. ;;a;ajhka (Autism spectrum disorder -ASD , Attention Deficit Hyperactivity Disorder - ADHD) nyq,ùug fndfydaúg .¾Nks iufha ujf.a udkisl wd;;sh" /lshdfõ wêl udkisl fjfyi yd udkisl frda.hkaf.ka hqla; ùu" ta i|yd n,md we;s njg ikd: fjñka mj;S' orejd bmoSfï§ tkï ore m%iQ; wjia:dfõos we;sjk ixl+,;d" w~q m%ij wdÈh ksid orejdg isÿjk uia;sIal wd>d; ;;a;ajhka" orejdf.a ixj¾Ok .eg,q i|yd n,mdhs'Wm;ska miq orejd ksis mßÈ wdYajdi m%dYajdi fkdlsÍu" yeãu yd lsß Wrd îu isÿfkdlsÍu fya;=fjka orejdf.a ixj¾Ok úlD;s;d we;s ùug bv m%ia;d we;'j¾Ok W!K;d fkdue;s orejka fndfyduhla udkisl .eg¨ j,ska mSvd ú§' foudmshka f.a fifkyi wysñ ùu" .eg¿ldÍ mdßißl ;;a;ajhka Tjqkaf.a udkisl ixj¾Okh wvd, lrhs' ta ;=<ska Tjqka" YdÍßl .eg¿ fndfyduhlg o uqyqK md we;'orejkaf.a j¾Ok yd ixj¾Okfha uq,sl lreKla jkafka Tjqkaf.a uq,a <udúfha we;s udkisl Ydßßl iunr;djhhs' orejdf.a iudch fyj;a orejd ðj;ajk mßirh Tjqkaf.a j¾Ok ixj¾Okfhys b;du;a jeo.;a idOlhla jkq we;' Tjqka flfrys iïmQ¾K wjOdkh yd fifkyi fhduql< hq;af;a tfyhsk¡ orefjl=f.a Wmf;a isg isÿjk ixj¾Ok ls%hdj,shka Tjqkaf.a ksfrda.snj iksgqyka lrk idOl fõ' Wm;ska miq 3 jk udih jk úg orejd ysi tiúug W;aidy orhs' udi 5 la jk úg orejl=g wdOdrhla iys;j jdä ú isàug yelshdj we; ‘ udi 8 l orefjl= wdOdrhla rys;j ;ksj jdäúu isÿlrk w;r udi 9 § muK orejd oK.Eu isÿlrhs' udi 10 la jkúg w,a,df.k ke.sák orejd jhi wjqreoafoa§ l%ufhka weú§ug W;aidy lrhs' jhi wjqreÿ tlyudf¾ § idudkH orejl=g Èùu l< yel' wjqreÿ fofla§ orejd mä k.sk w;r wjqreÿ ;=kla jkúg l=vd nhsisl,hla mjd ;ksj me§ug isÿ lrhs'

ta wdldrhg orejdf.a ls%hdldß;ajfha mßK;shla fmkakqï lrk w;r orejd l%ul%ufhka NdIK " l:k yelshdj j¾Okh lr.kS' udi 06 § muK ;ks wl=re Yío lrk orejd ud" nd jeks wl=re Yío lr udi 9 jk úg udud " nnd jeks wl=re fofla jpk m%ldYh wrUhs ‘ jirla .; jk úg orefjl= ;ks jpk fol ;=kla WÉpdrKh lrk w;r wjqreÿ tlyudrla muK jk úg jpk oyhla fod<yla orejdf.a jd.a ud,djg tl;= ù we; ‘ wjqreÿ folla muK jk úg jpk fofla jdlH mjd m%ldY lsÍug iu;a orejd wjqreÿ ;=kla muK jk úg meyeÈ,sj jpk tl;= lr jpk ;=fkys jdlH mjd m%ldY lsÍug iu;ah' by; wdldrhg ksfrda.s orejl=f.a ixj¾Ok ls%hd isÿfõ' fuhska fndfydafia orejka wm.ukh jkafka kï tu orejka b;du blaukska y÷kdf.k m%;sldr i|yd fhduqlsÍu w;HdjYH fõ'kuq;a fkdfïrE ore Wm;la f,i Wmosk orejd ksfrda.s orefjl= jqj;a Tyq fyda weh tu ixj¾Ok mshigyka idudkH orefjl= <Õd lr.kakd wdldrhg ;rula wm.ukh ù fyda mudúu ms<ssn|j ìh úh hq;= fkdfõ' j¾;udkfha, nyq,j wdhq¾fõo m%;sldr i|yd ixj¾Ok úfYaI orejkaa f,i fhduq jkafka nd,l mlaId>d; (Cerebral Palsy) orejka yd udkisl ÿ¾j,;d fyj;a ufkdafo!¾n,H orejka (Autism spectrum disorder -ASD , Attention Deficit Hyperactivity Disorder - ADHD) ùu úfYaI;ajhls' Tjqkaf.a udkisl j¾Okhka yd ixj¾Okh l%shdj,shka Wfoid b;du id¾:l m%;sldr wdhq¾fõoh ;=< ls%hd;aul fjñka mej;Su i;=gg ldrKhls';u orejdf.a ish¨u ixj¾Ok ls%hdjka ksjrÈj y÷kd .ekSu yd .eg¨ we;akï y÷kd.;a uq,a wjia:dfõ§ u m%;sldr i|yd iqÿiq ffjoHjrhl= fj; fhduqùu jeo.;a fõ'

<ud frda. ms<sn| fcHIaG lÓldpd¾h wdpd¾h ví,sõ ta' tia' ifrdacd ùrfldaka
foaYSh ffjoH úoHd wdh;kh
fld<U úYaj úoHd,h
<ud frda. WmfoaYl ffjoH
fnd/,a, wdhq¾fõo YslaIK frday,

iq.;a Ydka; fudr.yl=Tqr