නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

m<uq fmu Tng wdorh l=ulaoehs W.kajdú''''' wjika fmu Tng Ôú;h l=ulaoehs W.kajdú'''''
fma%uh f,dj" yeu ;eku we;S

yeu fokgu yuqfj,d we;S

tkuqÿ fma%uh lsuehs lshd

y÷kd.;a lsis flfkl= ke;S


pkaok ,shkdrÉÑ uy;auhf.a b;d ckm%sh .S;hla jk fuh"ix.S;j;a lr ;sfnkafk frdayK ùrisxyhka' mo rpkdj lr ;sfnkafk m%ùK .S; rpl huqkd ud,kS fmf¾rd uy;añh úiska' b;ska wdorh lshkafka fndfydau iqkaor ixl,amhla'


fma%uh f,dj yeu;eku ;sfhkjo'''@

ms<s;=r Tõ'''';sfnkj'''Tfí ld¾hnyq, Ôjk rgdfõ th yuqfjk wjia:d fldf;l=;a ;sfnkakg mq¿jka' ''tfy;a tA fndfyda wjia:d Tng uÕyeÍ ;sfnkakg jeä iïNdú;djla mj;skj'''


m%:u fmu iqkaorhs'''

wdorh ;=< wm úÈk iEu w;aoelSulau l=¿÷,a jkafk m%:u fma%uh ;=<hs' fnd<| wdorh hkqfjka y÷kajk wdYdj,a muKla hÈk Ôú;hl ñysr we;af;a tA ;=< muKlauhs' jhiska uqyql=rdh;au m%:u fma%ufhka bgq lrk ,o wYdj,a kej;;a b,a,d isáh fkdyels ksid is; ;=< we;s jkakd jQ mSvkh fndfyda jeähs' th jhiska uqyql=rd .sh miq ,efnk wdorfhka b,a,d isàu fyda ,eîu ,eÊcdjg ldrKhla fuka fndfydafokd olskjd' WodyrKhla f,i m%:u fma%uh ;=< ÿrl;kfhka ism je<| .ekSfuka mjd wiSñ;j iefkfik ñksiqka jhiska uqyql=rdh;au tjeks wdidj,a ys; ;=< mej;sh o —wms oeka f,dl=hs tfyu fnd<| jev jqjukd ke;e˜hs hkqfjka is;d ys; yod .kakj'


Th wdof¾ lshkafk'''@

wdof¾ lshkafk wdl¾IKhg tyd .shmq yß wuq;= fohla' wdl¾IKh oefkkak uQk" yskdj" l;dj jf.a tl tl fya;= ;síng wdof¾ oefkkak tfyu fya;= keye'

o;a ke;s" weia fmakafk ke;s" flfkla .ek jqK;a wdof¾ lshk foa oefkkak mq¿jka' oeka ldf, bkak ;reK wh udj nekafo ke;a;ï urKjd" .sks ;shkjd" úkdY lrkjd" lsh,d ,f;daks ÿkakg wdof¾ lshkafka ;Kaydfjka nod .kak tlg fkfuhs' wks;a md¾Yajh leu;s jqK;a " wlue;s jqK;a" ,enqK;a fkd,enqK;a" tA flkd flfrys we;sjk myka yeÕSu" tA flkdf.a i;=g Èyd n,df.k i;=gq fjk tl ;uhs wdof¾ lsh, lshkafk'


újdyh lshkafka'''

lido n¢kjd lshkafka ixialD;sl jevla ñila ñksiaiqkaf. Ôúf;ag w;HjYHu fohla fkfuhs' Ôúf;a f.dv kÕd .ksoa§ .eyeksfhlag msßñfhl=;a msßñfhlag .eyeksfhl=;a ´khs lshk mokfï b|ka we;sjqKq fï lidoh lshkafk iuyr fj,djg ñksiaiqkaf. Ôú;j,ska yenE jqjukdjka w;=.d,d odk lreuhla' tfyka fufyka jh¾ weo,d wms újdyh lshk tl fma%uh tlal iïnkaO lrkak yeÿjg tA fofla tA yeá f,dl= iïnkaOhla keye' iuyr fj,djg újdyh lshkafka fma%ufha u<f.or" ;j;a iuyr fj,djg újdyh ;uhs fma%ufha ;sôß f.h fjkafka'


wdof¾ Wmßuhg .syska ne|,d" nekao ojfia b|ka fma%u lrkjd fjkqjg f.dvla wh lrkafk ld fldgd f.k ffjr lrk tlhs'

tAlg;a fya;=jla ;shkjd" fma%uh f,dl= lrf.k lido nekaod g we;a;g u lido Ôúf;a g fma%uh ú;rla ;sì,d uÈ hs' wjfndaOh" lemùu" bjiSu" ord.ekSu fï Tlafldu ál ´k' tA Tlafldgu jeäfhka h:d iajNdjhg tlÕ fjkak mq¿jka fjkak ´fka' hd¿ fj,d bkak ldf,a fmreï mqr,d yïfnkak tk fldg ;shk fyd|u we÷u we|f.k f.or ;shk Tlafldu iqj| .df.k /ia úysof.k ysáhg" tl f.or Ôj;a fjkfldg o;a fkdueomq" fldKafv f.ähla ne|.;a;" /jq, lmmq ke;s wdof¾ olskfldg" wmamsßhd ysf;kjkï" ;ry tkjkï —wfmda ux wdof¾ lf<a fï jf. flfklago˜ lsh, ysf;kj kï tA lshkafka tlsfkldf. h:d iajNdjh ord.kak neß kï tA újdyh meyeÈ,sju ì| jefgkjd' wdof¾ wdof¾ lsh,d wks;a yeufoa u if;algj;a .Kka fkdf.k ne|.;a;dg udfilska follska lidfoa lshk tfla ;sfhk wr wuq;= Èß.ekaùu ySk fj,d" f.j,a fodrj,a" ld¾" i,a,s" r;a;rka nvq biairyg tkjd" ir,ju lsõfjd;a mdf¾ nia tllj;a hkak mqreÿ ke;s flfkla wdof¾ ksid *qÜ nhsisl,hla j;a ke;s flfklaj nekaod lshkakfld' ál ojilska fl,a, ;SrKh lrkj nia tfla hkjo ke;a;ï tAl tmd fj,d fld,a,j od,d wdfha f.or hkj o lsh,d' fl,a,f.a fldKafv È. yskao" yu iqÿ yskao wdof¾ lr, Whkak neßkï nv.skafka buq lsh,d ne|.;a;g ojia fol ;=kla .shdu fldKafv oelal lsh, nv msfrkafk keye lsh,d f;arekdu tlaflda .Eksg Whkak bf.k.kak lsh, rKavq fjkj' ke;a;ï msáka lkak mqreÿ fjkj' tfyu;a ke;a;ï fokakgu nv.skak ord.kak yqrefjkak fjkj' b;ska Th idia;f¾ okake;s ;ekaj, wdof¾ meÿrg;a fkdlsh fydfrkau hkj lsõjg ysñka hkj fkfuhs'' ÿjkj'


wdorh ;síndg u§'''

wkak tA ksid ;uhs lshkafk újdyh lshkafk fma%uh lshk lE,a, ú;rlau fkfuhs lsh,' ysÕd lld fld<m;la wrka ¨Kqhs n;=hs luqflda r;a;rka''' lsõjg ne|,d udihla hkfldg w,a,mq f.or ukqiaihd tlal ixikaokh lr lr nkskfldg ;ukag uq¿ Ôú;hu tmd fjkak .kakj' wdof¾ fïl" wdl¾IKh fïl" újdyh fïl lsh, fmd;a .Kka ,sh,d lsõj;a ;reK fl,af,d fld,a,kag wdof¾" wdl¾IKh" újdyh lshkafk tlla fkfuhs ;=kla lsh, yßhg f;afrkafka keye' tAl f;areï .kak W;aidy lrkafk;a keye' fudlo wïud ;d;a;df.ka ld,d î,d wdorh lrk ldf, fjk nrm;, jev uql=;a lr,d keyefk' tA ksid Ôúf;a lsh,d ys;kafk oefkk foa ú;rhs' yenehs jhiska uqyql=rd .syska w;aoelSï ,n, Ôúf;a ál ÿrla hkfldg ;ukau yïnlr,d Ôúf;a lshk ;rÕh;a tlal ÿjkak .;a;du ;uhs kshu wdorh" wdl¾IKh lshk fol fjka lr, w÷rf.k újdy fjkak ´fk fldhs jf.a flfklaj o lsh,d yßhgu f;afrkak mgka .kafk' tA ksid ;uhs" újdy fjkak jhila keye lsh, lshkafk' ;ukag Ôúf;a yßhg oefkkafka 25 § o 30 §o 50 §o todg ;uhs újdy fjkak ´fk' t;k wdof¾ ;snqfKd;a tAl f.dvla f,aishs jf.au myiqhs' yenehs wdof¾ ;sì,d wks;a yeufoau ke;a;ï tAl wudrehs' wdof¾ ke;=j wks;a yeufoau ;sín;a tA;a b;sx f,ais keye'


ld,h tklka bkak'''

Tkak ´l yßhgu f;areï fíreï .kak mq¿jka fjkafk wvqu .dfka Ôúf;a oYl fol yudrlaj;a .shdg miafia ;uhs" tAl ksid ;uhs" 18 g jeä whg lido n¢kak kS;sfhka wjir ;sín;a tA jhfika lido n¢k tl fudavlula lsh,d lshkafk' fudlo wjqreÿ 18 § 20 § w;ska w,a,df.k ;=re,a lrf.k bkak tl ;uhs wdof¾ lsh,d ys;=jg we;a;u ;;a;afj f;afrkak ;j álla l,a hkjd' tA;a tA fjkfldg fmd;l w;aika lr,d kS;shg fldgq fj,d bjrhs kï b;ska ðú;hu ú|jkak fjkjd' tA lshkafk fndfyda úg Ôúf;a meg,s,d bjrhs'


iudc úoHdj yd ufkda úoHd lÓldpd¾h
bf¾Id uOqIdks iurisxy
ufkda úoHd WmfoaYl
cd;sl iudc ixj¾Ok wdh;kh


uOqNdIsŒ fndr¨f.dv