නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

yeu ldka;djlau ,iaikhs
yenehs tAl olskafka fyd| yoj;la we;s msßñfhla ú;rhs'''''


Tyqg wehg Tfí wdorh oefkkakg i,iajkak' Tyq fyda weh Tng fld;rï jào hkak wjxlj m%ldY lrkak' yels úfgl Tyqg wehg Tng yels whqßka ;s<sKhla ,ndfokak' Tng yels iEu úgu WKqiqï ydÿjlska" ism je,| .ekSulska Tjqkaj iekiSug m;a lrkak'


Tn wdorh lshkafk fudloao lsh, weyqfjd;a ñksiaiq tl tl W;a;r fokj' tA;a fhdjqka wdof¾ úryjlska fl<jr jqK;a yß iqkaorhs lshk tl ljqre;a lshkj' lùkag" idys;Hlrejkag fhdjqka fma%uh Tjqkaf.a l,d lD;sj,g miqìï fjkafk tA ,iaik ksiduhs' wdorh lshkafk fudloao lsh,d yßhgu lshkak ldgj;a neß jqK;a wdorh id¾:l fjkak ;sfhkak ´k foaj,a .ek l;d lrk tAl fndfydau jákj'


kq;kfha ;;a;ajh'''

j¾;udkfha újdy Ôú;hg we;=<;ajk fndfydafokdg újdyh lshkafka fudllao@ thska n,dfmdfrd;a;= fjkafka fudllao@ újdy jk fofokl= i;= j.lSï" hq;=lï fudkjo@ fï jf.a lsis fohla .ek wjfndaOhla kE' fï wkjfndaOh ksid Ôú;hg uqyqK §ug hdfï§ fudjqka úúO m%Yakj,g uqyqK fokj' .egqï we;slr .kakj' fuys wjidk m%;sM,h fjkafka jir .Kkla ie,eiqï lr,d újdy fj,d udfika foflka újdy Èúhg iuq fokak isÿ ùuhs' újdyfha § fofokd w;r wjfndaOh w;sYhska u jeo.;a' tfyu fkdù fï .uk ÿr hkak neye '


Tn wdorh lrk nj yÕjkak'''

we;eï wdorjka;hka fukau újdylhkao ;uka ish fldgia lrejdg fyda iyldßhg ienE f,iu wdorh lrk kuq;a tA nj wfkldg wjfndaO lrùug iu;a jkafk keye' th id¾:l iy iïnkaO;djhlg úYd, ndOdjla' tneúka Tyqg wehg Tfí wdorh oefkkakg i,iajkak' Tyq fyda weh Tng fld;rï jào hkak wjxlj m%ldY lrkak' yels úfgl Tyqg wehg Tng yels whqßka ;s<sKhla ,ndfokak' Tng yels iEu úgu WKqiqï ydÿjlska" ism je,| .ekSulska Tjqkaj iekiSug m;a lrkak'


fiajh w.hkak'''

w.hlsÍu" ms<s.ekSu" ia;+;s lsÍu lsh,d lshkafk;a b;du myiqfjka wdorh m%ldY l< yels l%uhla' fïl wef.a j.lSula lsh,d ys;kafk ke;sj fofokd fjkqfjkau lr.kakd Woõ Wmldr iïnkaOfhka w.hlr .ekSug ksy;udkS fjkak ´fka' wo lEu yßu rihs' Thd yeuodu uf.a we÷ï wh^¾&ka lr,d fokjd' Thd wo yß ,iaikhs' fï jf.a b;du flá m%ldYhlska ksrdhdiju wdorh yqjudre fjkjd'


ixlS¾K wjia:dj,§ uÕyßkak tmd'''

wmsg we;eï fj,djg Ôú;fha úúOdldr m%Yak j,g uqyqKfokak isÿjkj' úfYaIfhkau ksjiska mßndysrj fuf,i uqK.efik .eg¨ldÍ wjia:djloS Tn wksjd¾hfhkau .;hq;af;a ;ukaf. iylre fyda iyldßhf. md¾Yajhhs' iuyrúg weh jerÈfjkak mq¿jka' tA;a Tn tjeks wjia:djl wehj úfõpkhg fkdhd isákak ´k' weh fjkqfjka fmkSisákak ´k' fï i|yd o t;rï ld,hla .;jkafk keye'


Yla;shla fjkak'''

yefudagu ;ukaf. ðú;fha úfYaI jQ isysk ;sfnkjd' Tfí iylref. Ôú;fh;a Tyqgu úfYaI jQ isysk we;s' fndfyda úg wks;a md¾Yajh isÿ lrkafk ;ukaf.a iylref.a isysk úys¨jg ,la lsÍuhs' ðú;hg iómu wfhl= ;ukaf.a isysk j,g yskd fjkfldg ys;g oefkkafk úYd, l<lsÍula' Tn l< hq;= jkafk wfkldj ySk Èkkakg wfkldj ffO¾hu;a lsÍu hs' Tyq ;ukaf. isyskh fjkqfjka lem jk úg fyjke,a, fuka <Õ isáñka Tn Tyqg Yla;shla jkak'


uu fjkqfjg wms'''

id¾:l iïnkaO;djhl ;j;a ,laIKhla ;uhs uu;ajfhka f;dr ùu' iEu úgu uu" ug" uf.a hehs fkdis;d fofokd fjkqfjkau lghq;= lsÍu iy ;Skaÿ ;SrK .ekSu iïnkaO;djh ;j ;j;a  Yla;su;a lsÍug fya;= fjkjd' ksfrda.S" m%S;su;a iïnkaO;djhla mj;ajdf.k hEug Tn Tfí uu;ajh W.=,d oud in|;dfõ hym; fjkqfjka l%shd lsÍu wjYHhs' —Tn iy uu } uq¿ f,dalhu˜ hehs is;Su Tfí in|;djh iú Yla;su;a núka jeä ÈhqKq lrkq we;s' tA ksid fyd|u flkdj fydhkak tmd" Tn fyd|u flkd fjkak' túg ks;ru Tng fyd| wh uqK.efiaù' ,iaiku flkd fydhkak tmd" ,enqKq flkdj ,iaik lr.kak' túg ienEu fma%uh Tng uqK .efiaú'ldxpkd wêldß
iudc úoHd yd ufkda úoHd lÓldpd¾h
iudc ixj¾Ok wdh;kh


uOqNdIsŒ fndr¨f.dv