නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

ßÈÉp ;ekaj, w~ w~d ysáhd kï'''
jeáÉp ;ekaj, kej;s kej;s ysáhd kï'''

wo Ôúf;a Èkmq ñksiaiq ljqre;au keye'''


Tn Ôúf;a fldfyaÈu yß ldf.kau yß m%;slafIam fj,d ;sfhkjdo@ wïudf.ka ;d;a;df.ka" fmïj;df.ka" iyldßhf.ka" hd¿jkaf.ka" riaidjlska" iudc ;,hlska yß fulS fkdlS fldfy§u yß m%;slafIam fj,d" l,lsreKq yeÕSula ;sfhkjo@ m%;slafIam ùu lshkafk ord.kak neß l,lsÍula' fudk ;rï f,dl= pß;hla jqK;a m%;slafIam jqfKd;a lvka jefgKjdu ;uhs' yenehs tA ÿla uqiq l,lsÍfuka ;j fmdâvla tydg .syska ys;=fjd;a m%;slafIam fjkj lshkafk Ôúf;ag ,efnk w.kdu wNsfma%rKhla''' ir,ju lshkjd kï ch.%yKhg ;,a¨ ùula'''fudlo" fldfya§ fyda m%;slafIam ùfï ld,lKaks ÿl oekqKg miafia Ôúf;a g tA ,efnk mkakrh m%;slafIam ùfï yeÕSu fkdú|mq flfklag ys;d.kakj;a neye'


m‚úvh f;areï .kak'''

ljqreu yß flfkla wfya;=lj Tnj m%;slafIam lrkjdkï" t;k Tng ;ksfhka f;areï .kak ´fk fjku m‚úvhla yex.s,d ;sfhkjd'''iuyrúg Tfí lvdjeàï ord.kak neß ksid ;jÿrg;a Tn <Õ jákd hula fkdue;skï fyda Tn isákafk mßydkshg m;afjñka kï fndfyda ;ekaj,§ Tnj m%;slafIam fjkj' tfyu;a ke;a;ï" Tfí ch.%yK ord .kak neß ksid Tnj m%;slafIam lrkjd fjkakg mq¿jka' ñksiaiq Tng fudk ;rï ys;j;a jqj;a Tn Tjqkaj miqlrñka by<g hkjd olskak ñksiaiq wlue;shs' flfkl=f. ch.%yK ord.kak" tA Èyd n,ka bkak neß jqKdu Tjqka fndfyda úg lrkafk tA foaj,a jf.a u tA flkdj m%;slafIam lrk tl ;uhs' ir,ju lsõfjd;a m%;slafIam ùu lshkafk m‚úvhla' uq,skau tA m‚úvh fudloao lsh,d úYaf,aIKh lr.kak kï fld;kl§ fyda ljfrl=f.ka fyda m%;slafIam jqKdu tA fõokdj w;ßka wdmiq yeÍ fudfyd;la h<s;a ;uka Èyd n,kak fjkjd' tlafld Tn bkafk fyd|gu jroaodf.k" tfyu;a ke;a;ï Tn bkafk wks;a whg n,ka bkak neß ;rug Ôúf;a Èkdf.k' uq,skau Tn whs;s fï foflka fldhs me;a;go  lsh,d Tnu ;SrKh lrkak" fldhs me;a;g whs;s jqK;a lula keye' i;=gq fjkak'


m%isoaO pß;j,g;a tfyu jqKd'''

fï f,dafla m%isoaOu" ckm%shu mqoa.,hska fndfydauhla" ldf,lg l,ska oreKqu úÈyg m%;slafIam ùu w;aú|mq ñksiaiq'''leà fmÍ fya;=jla ke;=j ;ukaf. ieñhdf.ka m%;slafIam fjkjd' tA fõokdj mkakrhla lrf.k wka;sug weh f,dal m%isoaO .dhsldjla njg m;afjkjd' iaáõ fcdí ;ukau wdrïN lrmq wem,a fldïmeKsfhka t<shg odkjd' tA m%;slafIam ùfuka ál ldf,lska miq Tyq f,dafl f,dl=u Okjf;la njg m;a lrjkjd' fjda,aÜ äiaks i;=j lsisu ks¾udKYS,S;ajhla keye lsh, Tyqf. wdh;kh Tyqj t,j,d odkjd' wjidkfha Tyq kj;skafka ;ukaf.a ku uq¿ f,daflgu wefykak i,iaj,d' ;uka ;Èkau wdorh lrmq fmïj;d ;ukaj m%;slafIam l<dg miafia" úYdoh yeÈ,d ÿla ú|mq §msld mÿfldaks j¾;udkfha fnd,sjqâ j, jeäu ñ,la whlrk ks<sh njg m;ajqKd' b;ska" f,dl= f,dl= pß; l;du ´fka keye kslug Tn wjg bkak Ôúf;a Èkmq fo;=ka fofklaf.ka wdmq .uk .ek wy, n,kakflda'


iEu úgu ia;=;s jka; fjkak'''

wfma Ôú;hg tk ´kEu mqoa.,fhla wmg ,nd fok w;aoelSï Tiafia wm fndfyda foa bf.k .; yelshs' iudch ms<sn|j" ñksiqka ms<sn|j" Ôú;fha úúO me;slvhka ms<sn|j" bf.kSug we;s fyd|u ia:dkh udkj iïnkaO;dhs' Tng yuqjk krlu mqoa.,hd jqj;a Tn fjkqfjka lr we;s tla fyda fyd| fohla ;sìh yelshs' ke;akï tu mqoa.,hdf.ka Tn bf.k.;a mdvï o ñ, l< fkdyels úh yelshs' tla isoaêhla ksid iïnkaOh ì| jegqKd fjkakg mq¿jk' tfy;a Bg m%:u Tn tu mqoa.,hd iu. b;d i;=áka isáhd úh yelsh' tA foaj,aj,g ia;+;sjka; jkak' Tnj wo isák Yla;su;a mqoa.,hd njg m;al< tA w;aoelSï j,g ia;=;sjka; jkak' tho wksldg iudj fokak" w;dßkak Tng myiq lrdú'


ßfokafk Tng ú;rhs'''

iuyr ñksiaiq bkakjd ljqre fudkjd fldfydu lsõj;a ;ukaf. .uk ;ukaf. mdvqfj hkjd' Tjqka i;= wd;au Yla;sh ksid l=uk m%;slafIam ùula isÿ jqj;a tAjd .Kka .kafk keye' tA w;r ;j;a iuyr ñksiqka bkakj mrK iïnkaO;d w,a,df.k ;ryska isákj' túg isÿjkafka Tn Tn jgdu ysr l+vqjla .id .ekSula' tA ffjrh" fl%daOh uqiq yeÕSï iuqodh ksid Tng Ôú;h ú£ug we;s wjia:d uÕ yeÍ hkjd' iuyr úg Tn ;ryska nj wksld fkdokakjd fjkak mq¿jka' tjka úfgl § Tn Tn úiskau ilid .;a l+vqjlg ù ÿla ú¢k w;r" wksld Ôú;h i;=áka ú£ug fndfyda úg bv ;sfhkjd' uq,skau Tn Tng wdorh lrkak mgka .kak' Tn Tnj ne| oudf.k we;s neñ ,syd oukak' túg Tfí ysf;a we;s mSvkh ;=rka fõú' Tng ieye,a¨jla oefkaú' ffjrh myj hdú'


iuyr foaj,a fjkafk fyd|u fj,djg'''

fï ðú;fha iuyr foaj,a fjkafk úh hq;= fyd|u fj,djg' tA jf.au ke;s fjk foag jeäh" od,d hk flkdg jeäh ish oyia .=Khla fyd| flfkla Èkl Tng uqK .efykjd fjkak mq¿jka' tA ksid ld,hg bv § Tn Tfí .uk hkak''' Tnj od,d .sh flkdg ojil Tnj wysñ lr .;a foa .ek is;d miq;eú,s úh yels ;rï Tn ÈhqKq fjkak'''lsis Èfkl Tnj yer .sh mqoa.,hka .ek is;d ld,h kdia;s fkdlrkak' Tn ys;g wrka fmr isáhg;a jvd Yla;su;aj Tfí .uk hkak' i;hla jákafk ke;s fndr¿ leg jf.au ñ,§ .kak neß Èhuka;s lshk folu ñksiaiq m%;slafIam lrkjd' fndr¿ fj,d mhg mE.s,d hkjo Èhuka;shla jf.a wf.ag Èiafka .ykjo lshk ;SrKh ;sfhkafk Tfí wf;a'


fcHIaG lÓldpd¾h
wreK j,afmd,
o¾Ykh yd ufkda úoHd wOHhkdxYh
Y%S chj¾Okmqr úYajúoHd,h


uOqNdIsŒ fndr¨f.dv