නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

n¢kak l,ska ;re fmkakqjg yßhgu ;re oelafl nekaog miafi'''
Ôú;h lshk fk!ldj ;=< wdorh keue;s kdúlhd bkaku ´fka' ke;a;ï oreKq l=Kdgqj,g wyqjqKdu kej Wml%uYS,Sj md,kh lr .kak neß jqKdu leä,d úkdY fj,d hkjd' iuyr fj,djg uÕ ÿrla weú;a wjidkfha wod, .uka ud¾.h fjkia jqfKd;a wka;sug n,dfmdfrd;a;= jqK .ukdka;hg <Õd fjkakg neß fjkjd' b;ska"f;dard .ekSu jerÿKq l< wdorh lshkafku lreuhla fjkjd'


wdl¾IKh iqkaorhs'''

lidohla lr.;a;= .uka fl,a, .Eksfhla fjkjd' fld,a,d ñksfyla fjkjd' tfyuhs wfma ixialD;sh wmsg W.kak,d ;sfhkafk' wjqreÿ 14 la 15 la fj,d hdka;ka Ôúf;ag mh ;shkfldg wms ldg;a b;ska wuq;= wuq;= yeÕSï oefkkak .kakjd' fc,a kdmq fldKavhla" >klï /jq,la" .sgd¾ tlla .yk w;afolla" j, .efyk lïuq,la oelal;a we;s fld,af,lag ys; hkjd'

fl,af,l=g ys; hkak o;a ál;a" yskdj;a" tl ne,au;a we;s' b;ska" oelal mudjg wms tlsfkldg wdl¾IKh fjkjd' tA fj,dfj b|,d wms fma%ujka;fhla fyda fma%ujka;sfhla lsh, ys;,d ;uhs yeisfrkafk' iuyre ´lg —wdof¾˜ lsh,d ys;df.k /jgqKdg tAl wdorhu fkfuhs" fma%uh" wdorh TÉpr is,a,ru keye' ´lg lshkafk wdl¾IKh lsh,hs' oefkk fj,djg mmqj isÿre lrf.k .shdg" wdl¾IKh lshkafk yßu ;djld,sl yeÕSula ú;rhs' tAl ´kEu fudfyd;l ´kEu flfkla fjkqfjka we;s fjkak mq¿jka jf.au ´kEu fudfyd;l ke;s fj,d Y=kH fj,d hkak;a mq¿jka' tA yeÕSu yßu ;djld,slhs' wdl¾IKhg wdorh lsh,d ys;df.k tAl fma%u iïnkaOhla olajd ÿrÈ. .syska iekiqK whg jvd jekiqK wh jeä wkak tA ksid ;uhs'


fudllao Th wdof¾ lshkafk'''@

wdof¾ lshkafk wdl¾IKhg tyd .shmq yß wuq;= fohla' wdl¾IKh oefkkak uQyqfKa"yskdj" l;dj jf.a tl tl fya;= ;síng wdof¾ oefkkak tfyu fya;= keye" o;a ke;s" weia fmakafk ke;s" flfkla .ek  jqK;a wdof¾ lshk foa oefkkak mq¿jka" oeka ldf,a bkak ;reK wh udj nekafoa ke;a;ï urKjd" .sks ;sfhkjd" úkdY lrkjd" lsh,d ,f;daks ÿkakg wdof¾ lshkafk ;Kaydfjka nod .kak tlg fkfuhs' wks;a md¾Yajh leu;s jqK;a" wlue;s jqK;a" ,enqK;a fkd,enqK;a" tA flkd flfrys we;sjk myka yeÕSu" tA flkdf. i;=g Èyd n,df.k i;=gq fjk tl ;uhs wdof¾ lsh,d lshkafk'


újdyh lshkafk'''

lido n¢kjd lshkafk yoao ixialD;sl jevla ñila ñksiaiqkaf. Ôúf;ag w;HjYHu fohla fkfuhs' Ôúf;a f.dv kÕd .ksoa§ .eyeksfhla g msßñfhl=;a msßñfhlag .eyeksfhl=;a ´khs lshk mokfï b|ka we;sjqKq fï lidoh lshkafk iuyr fj,djg ñksiaiqkaf. Ôú;j,ska yenE Wjukdjka w;=.d,d odk lreuhla' tfyka fufyka jh¾ weo,d wms újdyh lshk tl fma%uh tlal iïnkaO lrkak yeÿjg tA fofla tA yeá f,dl= iïnkaOhla keye' iuyr fj,djg  újdyh lshkafk fma%ufha u<f.or" ;j;a iuyr fj,djg újdyh ;uhs fma%ufha ;sôß f.h fjkafk;a'' wdof¾ Wmßuhg .syska ne|,d "nekao ojfia b|ka fma%u lrkjd fjkqjg f.dvla wh lrkafk ld fldgd f.k ffjr lrk tlhs'

tAlg;a fya;=jla ;sfhkjd" fma%uh f,dl= lrf.k lido nekaodg we;a;gu lido Ôúf;ag fma%uh ú;rla ;sì,d uÈ' wjfndaOh" lemùu" bjiSu" ord.ekSu fï Tlafldu ál ´k' tA Tlafldgu jeäfhka h:d iajNdjhg tlÕ fjkak mq¿jka fjkak ´fka' hd¿ fj,d bkak ldf,a fmreï mqr,d yïfnkak tk fldg ;sfhk fyd|u we÷u we|f.k f.or ;sfhk Tlafldu iqj| .df.k /ia úysof.k ysáhg" tAl f.or Ôj;a fjkfldg o;a fkdueomq" fldkafâ f.ähla ne|.;a;" /jq, lmmq ke;s wdof¾ olskfldg" wmamsßhd ysf;kjkï" ;ryd tkjkï —wfmda uka wdof¾ lf<a fï jf.a flfklag o˜ lsh, ysf;kj kï tA lshkafk tlsfkldf. h:d iajNdjh ord.kak neß kï tA újdyh meyeÈ,sju ì| jefgkjd' wdof¾ wdof¾ lsh,d wks;a yeufoa u if;algj;a .Kka fkdf.k ne|.;a;dg udfilska follska lidfoa lshk tfla ;sfhk wr wuq;= Èß.ekaùu ySk fj,d" f.j,a fodrj,a" ld¾" i,a,s" r;a;rka nvq biairyg tkjd" ir,ju lsõfjd;a mdf¾ nia tllj;a hkak mqreÿ ke;s flfkla wdof¾ ksid *qÜ nhsisl,hlaj;a ke;s flfklaj nekaod lshkakflda' ál ojilska fl,a, ;SrKh lrkj nia tfla hkjo ke;a;ï tAl tmd fj,d fld,a,j od,d wdfha f.or hkj o lsh,d' fl,af,laf. fldKafv È. yskaod" yu iqÿ yskaod wdof¾ lr,d Whkak neßkï nv.skafk buq lsh,d ne|.;a;g ojia fol ;=kla .shd u fldKafv oelald lsh,d nv msfrkafk keye lsh,d f;areKd u tlaflda .Ekq flkdg Whkak bf.k.kak lsh,d rKavq fjkjd ke;a;ï msáka lkak mqreÿ fjkj' tfyu;a ke;a;ï fokakg u nv.skak ord.kak yqrefjkak fjkj' b;ska Th idia;f¾ okake;s ;ekaj, wdof¾ meÿrg;a fkdlshd fydfrkau hkj'


wdorh ;síndg uos'''

wkak tA ksid ;uhs lshkafk újdyh lshkafk fma%uh lshk lE,a, ú;rlau fkfuhs lsh,d' ysÕd lld fld<m;la wrka ¨Kqhs n;=hs luqflda r;a;rka lsõjg ne|,d udihla hkfldg w,a,mq f.or ukqiaihd tlal ixikaokh lr lr nkskfldg ;ukag uq¿ Ôú;hu tmd fjkak .kakjd' wdof¾ fïl" wdl¾IKh fïl" újdyh fïl lsh, fmd;a .Kka ,sh, lsõj;a ;reK fl,af,da fld,a,kag wdof¾ wdl¾IKh újdyh lshkafk tlla fkfuhs ;=kla lsh, yßhg f;afrkafk keye' tAl f;areï .kak W;aidy lrkafk;a keye' fudlo wïud ;d;a;df.ka ld,d î,d wdorh lrk ldf, fjk nrm;< jev uql=;a lr,d keyefka' tA ksid Ôúf;a lsh,d ys;kafk oefkk foa ú;rhs' yenehs jhiska uqyql=rd .syska w;aoelSï ,n,d Ôúf;a ál ÿrla hkfldg ;uka u yïnlr,d Ôúf;a lshk ;r.h;a tlal ÿjkak .;a;du ;uhs kshu wdorh wdl¾IKh lshk fol fjka lr,d w÷rf.k újdy fjkak ´fk fldhs jf.a flfklaj o lsh,d yßhgu f;afrkak mgka .kafk' tA ksid ;uhs" újdy fjkak jhila keye lsh, lshkafk' ;ukag Ôúf;a yßhg oefkkafk 25 § o" 30 §o" 50 §o todg ;uhs újdy fjkak ´fka' t;k wdof¾ ;snqfKd;a tAl f.dvla f,aishs jf.au myiqhs' yenehs wdof¾ ;sì,d wks;a yeufoau ke;a;ï tAl wudrehs' wdof¾ ke;=j wks;a yeufoau ;sín;a tA;a b;ska f,ais keye'


ld,h tklka bkak'''

Tkak ´l yßhgu f;areï fíreï .kak mq¿jka fjkafk wvqu .dfka Ôúf;a oYl fol yudrlaj;a .shdg miafia ;uhs" tAl ksid ;uhs" 18 g jeä whg lido n¢kak kS;sfhka wjir ;sín;a tA jhfika lido n¢k tl fudavlula lsh,d lshkafk' fudlo wjqreÿ 18 § 20 § w;ska w,a,df.k ;=re,a lrf.k bkak tl ;uhs wdof¾ lsh,d ys;=jg we;a;u ;;a;afõ f;afrkak ;j álla l,a hkjd' tA;a tA fjkfldg fmd;l w;aika lr,d kS;shg fldgq fj,d bjrhs kï b;ska Ôú;hu ú|jkak fjkj' tA lshkafk fndfyda úg Ôúf;a meg,s,d bjrhs ''


yÈiais fjkak tmd''

wdl¾IKh lshkafk tlla" wdorh lshkafk fjk tlla" újdyh lshkafk fjku tlla' Th ;=k tlhs lsh, Tng ys;=Kg Th ;=fka fjki yßhg ;s;gu f;afrkak kï Tn Ôúf;a oYl follaj;a bjr lrkaku ´fka' tA ksid blaukg mjq,a fj,d Ôúf;a wjq,a lr.kak yÈiais fjkak tmd' nef|kak l,ska n¢kak l,ska ;j ;j;a ys;kak' fudlo blaukg nef|k tAjd yßu blaukg ìf|kak mq¿jka' myq myq fjkfldg fldyq fldyq fjkjd lsh, lsõjdg Ôúf;a yßu ;ek wyqfjkafk fldfydu;a álla myqfj,d' t;lka wyq fkdù bkak tl ;uhs fjkak ´fka' fudk foag yÈiais jqK;a lido n¢kak yÈiais fjkak tmd'


lÓldpd¾h
ksfrdañ .=Kr;ak
o¾Ykh yd ufkdaúoHd wOHhkdxYh
Y%S chj¾Okmqr úYajúoHd,h


uOqNdIsŒ fndr¨f.dv