නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

21 ka my< cd;sl ldka;d ls%lÜ ixÑ;hg kqf.af.dv wkq,dfjka olaI mkaÿ hjkakshka fofokla'''


ljoyß /lshdjla lrkafk ls%lÜ ;shk wdh;khl - ÿ,x.d pdñkS


ls%lÜ mqyqKqldßkshla úoshg wkd.;h ch .kakjd - fu;aud foõñkS
tx.,ka;fhka werUqk l%slÜ l%Svdj wfma rgg hï wd.ka;=l njla ;snqK;a wms tAl m%;sfCIam fkdlr ndr.;a;d' yenehs tA mqreI mCIhg muKla iSudjqK uy;ajrekaf.a l%Svdjla lsh, ys;df.k'

tAl f.dvla biair mrK l;djla' uy;ajrekag muKla tA ldf, iSudjqKq ls%lÜ ±ka f,dalfha fndfyda rgj, fkdak,;a fi,a,ï lrkjd' wkak tA úÈhg b;ska Y%S ,xldj lshk wfma mqxÑ rfg;a ldka;d ls%lÜ ìysfjkak jeä ld,hla .;jqfKa keye'

tA úÈhg wdrïN jqK ldka;d ls%lÜ jeä l,a fkdhd wfma rfÜ fndfyduhla nd,sld mdi,aj,g;a fiakaÿ jqKd' Tkak b;ska fkÜ fnda,a jf.a ldka;d md¾Yajh fjkqfjkau fjkajqKq tjeks l%Svdj,g fhduqfj,d ysgmq wfma rfÜ l%Svdf,da,S ÈhKshka fndfyda msßila mdi,a ls%lÜ lKAvdhïj,g tl;=fj,d fi,a,ï lr, oCI;d fmkajñka fkdys;k úÈfha ch.%yK ysñlr.kak ;rï jdikdjka; jqKd' tA ú;rla fkfuhs Y%S ,xld kduh ldka;d ls%lÜ yryd cd;Hka;rhg mjd f.ksÉpd'

fï úÈhg wfma rfÜ ÈhKshka l%slÜ j,g olajk oCI;d ±l, tA yelshdjka Tiafia bÈßhg hkak Y%S ,xld ls%lÜ wdh;kh yeuodu;a úYd, iyfhda.hla ,ndÿkakd' tys ;j;a tla mshjrla f,i miq.shod rfÜ yeu m%foaYhlu isák mdi,a ls%lÜ l%Säldjka f.kaj,d ldka;d ls%lÜ bÈß fm< i`oyd tu ÈhKshkaf.a oCI;d Wr.d ne,Sfï iqúfYaIS wjia:djla ixúOdkh fldg ;snqKd' tu mÍCIKfhaoS 21 ka my, äfjf,dmaukaÜ wxYfha mkaÿ hjkakshka fofokl= f,i wod, mÍCIKfhka iu;alï ±lajQ kqf.af.dv wkq,d nd,sldfõ ls%lÜ lKAvdhfï l%Säldjka fofokl= jk ÿ,x.d pdñkS Èidkdhl iy fu;aud foõñkS fyÜáwdrÉÑ ÈhKshka fofokd wyUq f,i zzkj,shZZ g uqK .eiqKq wjia:djl wms Tjqka ls%lÜ l%Svdjg leu;s fya;=j;a tA i`oyd fhduqjQ wdldrh;a wy, ne¨jd'

fy,auÜ" .a,jqia" mEâ me<`of.k msßñ <uhskaf.a l%Svd bßhõ j,g fnfyda iudkj bÈßhg mek, mkaÿjg myr foñka ms;slrKfha fhfok w;r w; lrljd úlÜgqj ojd.ekSfï woyiska Wvmek, mkaÿ heùfï ksr;jqK Tjqka fofokd iskduqiq uqyqKska fndfydu ,o fnd<| úÈhg tA .ek fufyu lsõjd'


uq,skau tA .ek l;dlf<a ÿ,x.d pdñkS'''

uu mqxÑ ldf, b`o, uE;la fjklï mÈxÑfj,d ysáfh lsre<mfka' wfma f.or .Ekq <uhsu ;=kafofkla ;uhs bkafk' uu mjqf, fojkshd' wlalghs kx.sghs jvd mdfgka fmdâvla wvqjqKdg wïuhs ;d;a;hs tod jf.au wo;a ug wdof¾g l;d lrkafk iq¥ lsh,' Th ku b;ska wy, my, yefudau;a okakjd'

mdi, weß, f.or wdjg miafi;a fjk;a ksjdvq Èkj,;a wy, my, hd¿fjd tl;= jqKdu uu ljodj;a wlal;a tlal jf.au wy, my, .Ekq <uhs tlal tl;=fj,d tl;eklg fj,d fi,a,ï f.j,a odf.k fndakslafld k,jkak wdi jqfKa keye' tA foaj,a lïue,s fi,a,ï úÈhg ;uhs ug ±kqfk' ug yeu fj,dfju ´k jqfKa yhsfhka ÿjkak mkskak jf.au weÕg uykaish oefkklï oÕ,kak' Th fya;=j ksid jgmsgdfj ysgmq msßñ <uhs ;uhs uf.a fyd`ou hd¿fjd jqfK;a' wksl b;ska .jqula idhla we|f.k ug ´k úÈhg oÕ,kak neßksid uu tjeks we÷ï ;rfha m%;sfCIam l<d' .jqulg lsh, wekafo hqksf*daï tl ú;rhs'

biafldaf, weß, weú,a, n;a ál ld, bjr fjkak biafi,a, jf.au fikiqrdod bßod t<sfjoa§ f.a y;r me;af;ka iq¥ iq¥ lsh, hd¿fjd lE .ykjd' fudlo Tjqkag;a uu ke;=j foms,lg fnfokak neß úÈhg uf.a wjYH;djh ±fkk ksid'

tA fj,djg b;ska wïud ud Èyd ne¨fj weiafol f,dl=lr, rjdf.k fndfydu flaka;sfhka' tA wirKlu ord.kak neßjqKdu uu ;d;a;f. uQK Èyd n,kjd' ;d;a; b;ska yskdfj,d wïug lshkj fl,a,f. wdidjfk hkak fokak lsh,'

wdidj jeälug uu biafldaf, ls%lÜ ndr i¾f.ka .syska weyqjd ud;a m%elaáia tkak o lsh,' i¾ yd lsõjd' tod f.or weú;a ;d;a;g tA .ek lsõjd' ;d;a;d lsõjd mq¿jkakï hkak lsh,d' tA úÈhg ieye,a¨ mkaÿ l%%Svd l<d' oCI;d ±l, i¾ lsõjd Thd f,o¾ m%elaáia lrkak lsh,d'

Th úÈhg uu 17 ka my< 19 ka my< lKAvdhï j, b`of.k oCI;d ±lajQjd' y; jifrÈ isx.¾ wdh;kh u.ska ixúOdkh l< iuia; ,xld ;r.dj,sfha§ olajmq oCI;d ±l, tA ldf, uf.a mx;s Ndr .=re;=ñh;a úÿy,am;sksh;a ug lsõjd ÿfõ Thdf. oCI;d fyd`ohs' mdi,a fjkqfjka fohla lrkak tA jf.au bf.kSfï jev;a w;miq fkdlr lrkak ´k lsh,' uu miq.sh wjqreoafo idudkH fm< lr,d iu;ajqKd' tA;a lsisu áhqIka la,dia tllg .sfh kE' fudlo áhqIka .shdkï ug ls%lÜ ñiafjkjfk' fyd`o wOHdmkhla wjYHhs lshk tl uu wu;l lrkafk keye' tA;a ls%lÜ j,ska wE;afjkj lshk tlkï ug ys;d .kakj;a nE'

bÈßh fjkqfjka uf.a ;sfhk tlu n,dfmdfrd;a;=j ldka;d ls%lÜ lKAvdhula ;sfhk wdh;khl /lshdjla fidhdf.k ls%lÜ fi,a,ï lrk w;fr /lshdj lrk tl ;uhs'


fu;aud foõñkS ls%lÜ j,g fhduqfj,d ;sfhkafk wef.a ifydaorhd ksid¨' tA .ek weh fufyu lsõjd'''