නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

mlsia;dkfha§ nei .sh › ,dxlSh i|
bia,dïjrekaf. wd.fï úÈhg l=rdKh fldms lr,d fldfyj;a w,jkafk kE


zzfldfy;au fmdaiagrhla brd oeuqjd lshk l;dj ms<s.kak wudrehs' tal lshkafk ta whf. .e,ú,a,gZZ


fï fj,dfj wms rcfhka b,a,d isákjd" mdlsia;dk rchg n,mEï lr,d" ta fjkqfjka .; yels Wmßu l%shd ud¾. wr.kak lsh,d'''


mkacdí m%dka;fha ish,afldaÜ m%foaYfha § Y%S ,dxlslfhl= lDDr f,i >d;kh lsÍfï isoaêfha m%Odk iellre we;=¿ 100 la ;rï jQ msßila fï jk úg w;awvx.=jg f.k ;sfnk njg mkacdí fmd,sish m%ldYhla ksl=;a lr ;sfnkjd'


˜foúhkag wmydi lf<ahehs˜ fya;= olajñka m%shka; l=udr Èhjvk keue;s Y%S ,dxlslhd miq.sh isl=rdod mdlsia;dkfha ish,afldaÜys § wfkal úO jOysxid muqKqjd urd oud ;sfnkjd' tf;lska muKla iEySulg m;a fjkak ta uqia,sï wka;jd§kag mq¿jka lula fkd;snqKq ksid ;uhs Tyqf.a isrerg .sks ;nd w¿ lr oud ;sfnkafka' ta miq.sh isl=rdod " mkacdí m<df;a ish,afldÜ ys rdÊflda l%Svd WmlrK ksmojk l¾udka; Yd,dfõ fiajfha kshqla;j isák wjia:dfõ§'

ta iïnkaOfhka .,jd.ekSfï lKavdhu fukak fufyu m%ldYhla ksl=;a lr ;sfnk nj ;uhs mdlsia;dk udOH jd¾;d wkqj meyeÈ,s fjkafka' Wfoa 11'30 g jf.a jiS¾ mdfr ler,s flda,dy,hla we;sj ;sfnk njg weu;=ula ,efnkjd' ñks;a;= mylg miqj tu ia:dkhg hk úg Tjqka olskafk *elaá%h ;=<È jo ysxid muqKqjd ler,slrejka jg lrf.k isáh Y%S ,dxlslhdj' ta;a Tjqkag lsisjlau lr .; fkdyels ;rugu ler,slrejka fldamdúIagj ;uhs l%shd lr ;sfnkafk' lsisu úÈhlska Tyqg iyh ùug fyda ueÈy;a ùug .,jd .ekSfï lKavdhug yelshdjla ;sî keye' úkaÈ;hd ud¾.hg /f.k tk úg;a Tyq urKhg m;aj isá nj ;uhs Tjqka m%ldY lrkafk' fmd,sish isáh;a m%udKj;a msßila fkdisàu fya;=fjka fldf;la W;aidy l<;a fuu isÿùfuÈ úkaÈ;hdj bka fírd.kakg yelshdjla ,efnkafk kE' ta tu flda,dy,hg iïnkaOj isá ck;dj m%udKd;aulj jeä ùu fya;=fjka' flfia fyda oyj,a 12'30 muK  jk úg foayh frday,g Ndr fokak yelshdj ,eî ;sfhkjd' ta úÈhg trg udOHhg m%ldY lr ;sfnkafk isoaêh weiska ÿgq ;eke;af;la'

Tyq m<uq jrg mdlsia;dkfha /lshdjg hkafk l%ikaÜ fglaiaghs,aia weÕ¿ï lïy,g' ta 2010 wjqreoafoaoS' bka wk;=rej 2012 wjqreoafoÈ ;uhs Tyq ish,afldaÜ ys l¾udka; Yd,djg iïnkaO fjkafk' tys idudkHdêldÍ ^fufyhqï& úÈhg ;uhs Tyq rdcldßh lrñka isáfha'

.fKauq,a, fmdl=K yxÈfha mÈxÑ m%shka;g wjqreÿ 14 iy 9 jhfia miqjk ,dnd, úfha ore fofofkla bkakjd' Tyqf. ìß| ksfrdaIs oikdhl' uykqjr m%foaYh kscìu lr.;a;= m%shka; fmardfo‚h úYajúoHd,fha bxðfkare mSGfhka Wmdê ,enQfjla'
jir .Kkdjla uq¿,af,a mdlsia;dkfha l¾udka; Yd,djl fiajh lrk Tyq ms<sn|j Tyqf. jeäuy,a ifydaorhd lu,aisß Ydka; fufyu lshkjd'

zzuf. nd, u,a,s ;uhs m%shka;' mdlsia;dkfha ish,afldaÜ j, /lshdj lrkak mgka wrf.k wjqreÿ 10 la' tod isl=rdod ojila' tl jru iag%hsla tlla mgka wrf.k ;sfhkjd' ta jk úg ´k¾ b|,;a keye' c¾ukshg .syska' tod m,a,s hk ojila' u,a,s b|,d ;sfhkafk T*sia tl we;=f<' t<sfh iag%hsla tlla ;sì,d ;sfhkjd' tfy ñksiaiqkag iag%hsla lshkafk idudkH foaj,a' W.;alu wvqhs' kQ.;a wh jeähs' 50] lau bkafk weÕs,s i,l=Kq ;sh,d mä .kak wh' uu;a wjqreÿ 10 la ta rfÜ b|,d wdj flfkla'

ta wh lshkafk wd.ñl fmdaiagrhla br,d oeïu ksid fufyu l<d lsh,d' ta wh ´fku foalÈ biair lr .kafk wd.u' wd.ug úreoaO jqKd lsõju thd,g kS;sfhka .e<fjk tl myiqhs' *elag%sh we;=f< ysgmq u,a,sg .y,d ;sfhkafk tl jru fodr lvdf.k weúÈka' ta neõ CCTV o¾Yk u.ska wkdjrKh fj,d ;sfhkjd' mdrg hkl,au weof.k .syska mdfrÈ gh¾ od,d .sks ;sh,d ;sfhkafk'

fmdaiagrhla brd oeuqjd lshk l;dj fldfy;au ms<s.kak wudrehs' tfyu lshkafk ta whf. .e,ú,a,g' ta whf. wd.fï úÈhg l=rdKh fldms lr,d fldfyj;a w,jkafk kE' tal ;ykï' tfyu lrkak uqia,sï wd.fï bv fokafk kE' uu;a tfya wjqreÿ .dKla b|,d wdj flfkla úÈhg uu ta nj okakjd' fldfydu;a fmdaiag¾ *elaá%h we;=<; w,jkafk keye'

fj,d ;sfhkafk fkdúh hq;= fohla' fï fj,dfj wms rcfhka b,a,d isákjd mdlsia;dk rchg n,mEï lr,d ta fjkqfjka .; yels Wmßu l%shd ud¾. wr.kak lsh,d' fudlo mdlsia;dkfha /lshdj lrf.k mjq,a msáka tfy mÈxÑfj,d bkak Y%S ,dxlslfhd fndfyduhla tys bkakjd' uf. u,a,sg jqKd jf.a wmrdOhla wdfhu;a flfkl=g fjkak bv ;shkak tmd lshk foa rcfhka b,a,d isákjd'

fï orefjd fokakd ;ju f.dvla fmdähs' ta whg idOdrKhla bgq lr,d fokak" jkaÈhla wrf.k fokak lsh,d ;dkdm;s ld¾hd,fhka b,a,Sula l<d' fï fjkfldg mdlsia;dk w.ue;s mjd iDcqju fï m%Yakhg ueÈy;a fj,d lghq;= lrk nj fmakjd

mdlsia;dkfha w.ue;s jrhf. ueÈy;a ùu u; wmlaImd;Sj mÍlaIK flfrk wdldrhla olakg ,efnkjd' trg Ôj;a fjk ys; fyd| ñksiqka nyq;rhla fï isÿùu iïnkaOfhka m%isoaêfha iudj b,a,,d ta whf. lk.dgqj m%ldY lr, ;sfhkjd' isoaêhg iïnkaO m%Odk iellre we;=¿ ;j;a ishhla muK msßila w;a wvx.=jg f.k ;sfhkjd' trg w.ue;s bïrdka Ldka fï kskaodiy.; isoaêhg iïnkaO ish¨ fokd w;a wvx.=jg f.k Wmßu o~qjï ,nd fokakg mshjr .kakd f,i ksfhda. lr ;sfnkjd' ta iïnkaOfhka ksfõokhla ksl=;a lrñka mdlsia;dk w.ue;sjrhd lshd isákafka >d;lhkag foúhkaf.ka ú;rla fkfjhs" kS;sfhkq;a iudjla fkdue;s njhs'