නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

.eyeKq jeämqru k;r Wfka iïu; Wk;a wiïu; Wk;a is;g oeksÉpu msßñ mrdKh <Õ
jegfldgq

neo u,l iqj| jglr.; fkdfya' wdorfha fkdksï iqj| wkka;hg wefoa˜ lsh,d kkaod ud,kS uy;añhf. .S;hl ;sfhkjd' újdy jqKd lsh,d wdorfha fl<jrla we;s fjkafk keye' f.dvla whg újdy Ôú;fha ,efnk wdorh ál ojilska WodiSk fjkjd" we;s fjkjd' bka miafi fjk fjk wdor l;dj, fyñysg megf,kjd' uq,a ldf,§ jhsn¾" jÜiema" uefiaÊj,ska wdof¾ mgka .kakjd' ta;a l,a hoa§ b;ska yïn fj,d l;dlrk uÜgug wdju m%Yak f.dvhs'''


ufkdaúoHd;aulj úuiqfjd;a''''

flkl=g Ôúf;a m<uq j;djg wdorh hk yeÕSu oefkkakg mgka .;a;g miqj ta ixfõok tlal ks¾udKh ridhksl ixfhdack T¿fõ yefokak mgka .kakjd' m%Odk jYfhka tjeks ridhkhka folla wm Yßrfha ;sfnkjd' ta fifrdfgdkSka iy TlafidfgdiSka kï wfma fud<h i;=áka wdorfhka mqrjk ridhk øjH' tys l%shdldÍ;ajh ksid wm ñka fmr fkdoelmq foaj,a olskak" ú¢kak" wykak" yeu foalu j¾K olskak" .S;hl ;d,h oefkkak" mßirfha ;sfnk úúO;ajh ri ú¢kak mgka .kakjd' túg isÿ fjkafk wfma fud<h mqÿudldr úÈyg m%fndaOj;a ùuhs''

wdorh oefkkak mgka .;a fudfydf;a isgu ljodj;a fkdlrmq foaj,a lrkak;a wfma fud<h mqÿu fm<Uùula we;s lrjkafk wkak ta m%fndaOh ksihs' WodyrKhla lsõfjd;a wdorh lrk fofokl=g yuq fjkak" l;dny lrkak mdßißl ndOl we;s wjia:djl Tjqka bka fmr lsisÿ Èfkl fkdl< úÈfya Wml%u fhdod .kakj Tjqfkdjqka yuqjkak' ta wdorh ú¢kak Tjqkag Yla;shla ,efnkjd' Tjqka thska w¨;a oekqula ,nkjd' fldhs ;rï ndOl wdj;a tajd ch.kak Tjqkag mq¿jka fjkafk ta i;=g iy m%fndaOh ksidhs'


jeo.;a ikaêia:dkhla''''

újdyh kS;suh yd iudÂh jYfhka jQ jeo.;a iïnkaO;djls' tuÕska Okd;aul fuka u iDKd;aul jQ n,mEï udkisl hy meje;au flfrys we;s lsÍug mq¿jka' idudkHhka tla ldka;djl tla mqreIhl= iu`. ,sx.sl jYfhka iïnkaO fjkjd ' th iudÂh yd ixialD;sl jYfhka o ms<s.ekSug <lafjkjd' újdyh ;=< ,sx.sl l%shdj,sh yd ta ;=< tlsfkld flfrys wdorh" f.!rjh" lemùu" fnod yod .ekSu ;sfhkakg ´k'


.;ska ne÷kg uÈ'''ys;ska nef|kak''

újdy ðú;fha yeu fohla fuka ,sx.sl l%shdj,sh ;=< o i;=g fofokd w;r fn§ hkakg ´k' tla whl=g muKla wd;aud¾:ldó f,i i;=g fidhd wfkld .ek fkdi,ld yeÍu .eg¨ u;= lsÍug" Èlalidohg w; jekSula jeksh' ,sx.sl l%shdj,sh yd neÿKq jeo.;a fohla kï orejka ks¾udKh lsÍuhs' wUq ieñ fofokdg u újdyh ;Dma;su;a" wdiajdockl fma%ufhka msß ðú;hla f.kd l< Tjqka fj;ska ks¾udKh jk orejka o Tjqka fofokdg u iïm;la fjkjd' fofokdg u — oreiïm;la— ta uÕska ,efnkjd' tfia fkdù mjq,a ðú;h wjq,a cd,hla jQ úg" kSri ;s;a; lidhla jQ l< Tjqkg ,efnk orejka o iïm;a fkdj joldrhska fuka oefkkjd'

újdy Ôú;hla ;=< Bg wdfõ‚l jQ wod< p¾hdjla f.dv kef`.kjd' bkamiq ta p¾hdjka ðú; ld,h mqrd u mj;skakd jQ in|;djla f.dv k`.d .ekSug fya;=fjkjd' fofokd w;r we;s lr .kakd tlÕ;d" tlÕùï uÕska .eg¨ iy.; m%Yak uÕyer .ekSug jeo.;a odhl;ajhla imhkjd' fuys § uQ,sl tlÕùï w;r uQ,Huh lghq;= l<ukdlrKh" kS;suh lghq;= " wfkHdakH reÑl;ajhka iu`. tl;= ùu" jákdlï iy wNsm%dhka yd tlÕ ùu fuka u hymeje;au i|yd  wdorh" fnodyod .ekSu" úYajdih wdÈh jeo.;a fjkjd''


fiajh w.hkak

w.h lsÍu" ms<s.ekSu" ia;+;s lsÍu lsh,d lshkafk;a b;du myiqfjka wdorh m%ldY l< yels l%uhla' fïl wef.a j.lSula lsh,d ys;kafk ke;sj fofokd fjkqfjkau lr.kakd Woõ Wmldr iïnkaOfhka w.hlr .ekSug ksy;udkS fjkak ´fka' wo lEu yßu rihs' Thd yeuodu uf.a we÷ï wh^¾&ka lr,d fokjd' Thd wo yß ,iaikhs' fï jf.a b;du flá m%ldYhlska ksrdhdiju wdorh yqjudre fjkjd'


ixlS¾K wjia:dj,§ u`.yßkak tmd

wmsg we;eï fj,djg Ôú;fha úúOdldr m%Yak j,g uqyqKfokak isÿjkjd' úfYaIfhkau ksjiska mßndysrj fuf,i uqK.efik .eg¨ldÍ wjia:djl§ Tn wksjd¾hfhkau .;hq;af;a ;ukaf.a iylre fyda iyldßhf. md¾Yajhhs' iuyrúg weh jerÈfjkak mq¿jka' ta;a Tn tjeks wjia:djl wehj úfõpkhg fkdhd isákak ´k' weh fjkqfjka fmkSisákak ´k' fï i|yd o t;rï ld,hla .;jkafka keye'


oefkkak wdorh lrkak'''

fofofkla w;r ne£ï Yla;su;a fjkafk tlsfkldf. woyia yqjudrej u; iy woyia wjfndaO lr .ekSu u;hs' j¾;udkh ieñhd rEmjdysksh n,ñka fyda wka;rcd,fha kslrefk ld,h .; lrkj kï" ìß|g Wfoa mgka rd;%S jk;=reu ksjfia jev ish,a,u ;ksju lsÍug;a isÿfjkjd kï" wUq ieñ in|;djh tlsfkldg ÿria ùula isÿfjkjd'ojfia jev ish,a,u wjidkfha ieñhd iuÕ ìß| ksoyfia mßirfh isis, úÈñka weúÈñka fyda ;ukag ys;g ksoyila f.k fok ´kEu ia:dkhl fofokd tl;=ù tÈfkod isÿùï" fyg oji .ek i;=áka l;d lsÍu fofokd w;r ;sfhk ne£ï Yla;su;a ùug Woõ fjkjd' úúO iel iys; is;=ú,s jf.au wjfndaOh wvq lñka we;s jk .eg¨ fndfydauhla we;s fjkafka ms<si|rla fkdue;sj Ôj;a jk úg nj u;l ;nd .kak' fofokql=f. wdorhg n,mdk ;j;a fohla ;ud" flfkla wksldg l;d lrk ú,dih' m%sh ukdmj tlsfkldg f.!rjfhka l;d lsÍfuka tu mqoa.,hd flfrys f.!rjhla" wdorhla we;s fjkjd' flfkla f.!rjfhka" ye`.Sfuka l;d fkdlsÍu ksid wfkla mqoa.,hdg o mSvdjla we;s lrk w;ru wm%ikak f,i Ôj;a ùug isÿ fjkjd' ta jf.au ;uhs m%sh jpk j,ska iqyoj ye.Sfuka l;d lrkak ksrjq,a ukila wjYH fjkjd' b;ska újyd Ôú;fha§ ish ieñhdf.ka ksis wdorh fkd,efnk úg wiïu; fmulg fhduq fjkak mq¿jka bv lv jeähs' fudlo ñksiaiq wdorhg yß f,daNhs'ta ksid kj;skafka u wdorh yoj;g oefkk ;ekhs''


ffjoH .hdka chj¾Ok"
udkisl fi!LH ks<Odß"
uq,sl frday," lsßn;af.dv


uOqNdIsŒ fndr¨f.dv