නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

lkaola ;rug oka ÿkak;a lsisu flfklaf.ka je,s leghla ;rïj;a fohla n,dfmdfrd;a;= fjkak tmd''
mQcd jYfhka fyda wkq.%y jYfhka ;ud i;= jia;=jla wka flfkl=g §u odkhhs' odkh lshkafk mß;Hd.hla fkdjk nj oirdc O¾ufhys i|yka fjkjd' ksjk lrd hEug odk" YS, " Ndjkd ;%súO l%shd isÿ lsÍu wjYHhs' ksjk lrd hEug ,efnk msk odkh ksidu uq,afjkjd' odkuh l%shdjl uq,skau my< jkafka ;udg ú¢kakg ;sfnk foh w;ayßk is;hs' wkqkaf.a iem m;k is; my,ùfuka ;udg whs;s foa oka§ug is; ÈhqKq fjkjd'.=Kfhka ;ud yd iudk jqjo ;udg jvd ySk ;eke;a;ka yg wkq.%y jYfhka §u o odkhla'


fn!oaOfhla uQ,sl j u oka Èh hq;af;a f,daNh" ;Kaydj ke;s lr ksjkg <xùu ms‚iu hs'

wkHd.ñlfhda;a oka fokjd' kuq;a Tjqka ksjka n,dfmdfrd;a;= jkafka keye' iuyr wh wfmalaId iys;j oka fokjd'WmkaÈkhg fi;a m%d¾:kd lrkak" mrf,dj iem;a {d;Skag msx wkqfudaoka lrkak oka fokjd' ta {d;Skag msx fokafka wehs@ msx fokafka ;ukaf.a kElu ksid' t;ek ;sfnkafk;a uu;ajhla' oka§u fyd| keye lsh,d fkdfõ lshkafka' f,!lsl mrud¾:hla uqÿkam;a lsÍug fyda hula mß;Hd. lrkjdkï tal fyd| fohla' kuq;a ta ;=< ksjkg ióm ùula isÿjkafk keye'

;j msßila úmdlfhys ne÷k is;ska oka fokjd' fï fï wdldrhg oka ÿkakd u fï fï wdksYxi ;sfnkjd lshd ms<s .kakjd' wdksYxi ,nd .ekSfï n,dfmdfrd;a;=fjka oka fokjd' th fkdoek l<;a ixidrh È.= fjkjd' fï wdldrhg ne÷Kq is;ska oka ÿkafkd;a ksjk wjfndaO lr .kakg kï wmyiq fjkjd'

;j;a msßila oka fokafka ;ekam;a lsÍfï woyiska' wkq.dñl ksOdkhla ;ekam;a l<d jf.a mskla fï odkfhka /iajqKd lsh,d lshkjd' miqmiafi meñK úmdl fok ksid thg wkq.dñl ksOdkhla lshd lshkjd' jákd foa ksOka lrkjd jf.a fyd¢ka oka § mrf,dj Ôú;hg f.khkak fohla /ialr .kakjd' kuq;a wms oka fokafka /ia lrkakhs' fï woyiska oka ÿka úg /ia fjkjd' /ialrñka l¾u tl;= lrkjd' ixialdr f.dv k.kjd' ixialdrj, úmdl f,i w¨;a Njhlg hkjd' Nj ksfrdaOhg m;aùu isÿjkafka keye' odkfha uQ,sl wfmalaIdj jk ;Kaydj ke;s lsÍu isÿjkafka keye'

ta jf.au ;j msßila oka fokjd ÿka fohs úmdl fï fudfydf;a ug ,efnkafka ke;sfjkak mq¿jka' kuq;a ug ,nk wd;aufha fïjdfha úmdl ;sfnkjd lshd ys;df.k ,nk wd;auhla n,dfmdfrd;a;=fjka oka fokjd' fuys ;sfnkafka úmdlfhys ne÷Kq is;hs' wdYdfjka hqla;j oka fok msßila wfma iudcfha isákjd' tfia oka fok msßig úmdl ,efnkjd lshd Nd.Hj;=ka jykafia jod<d' fï wdldrhg fyd|g msx lr,d" fyd| ixialdr f.dvk`.d f.k isák

wjia:djl ñh.sfhd;a pd;=ïuydrdðl foõ f,dj Wm; ,nk nj O¾ufha i|yka fjkjd' kuq;a ta Wm; ksjkg ÿr fjkak mq¿jks'

;j flfkla oka fokjd —fok tl fyd| ksid uu oka fokjd' tfyu ke;sj uu fï fok fohs úmdlhla n,dfmdfrd;a;= fjkafka keye˜ lsh,d lshkjd' Tyq §fuka isÿjk l%shdj,sh wjfndaO lrf.k keye' §fuka ;Kaydj ke;sfjkjd' ;Kaydj ke;s ùfuka iir flá fjkjd lsh,d u;hla Tyqg keye' kuq;a f,dal iïu;h u; §u fyd|hs lshd lshk ksid oka fokjd'

nqÿrcdKka jykafia jod<d ta jf.au ;j;a msßila oka fokjd" wfma ujqmshka fndfyda l,l isg oka fokjd' wfma mrïmrdj u oka ÿka wh hs' ta ksid wm;a oka fokjd lshd oka fokjd' ta jf.a mqrdK pdß;% bIaG lsÍfï woyiska muKla oka fokjd kï Tyqg;a ks¾jdKh b;d ÿrhs'

;j msßila oka fokjd wfka" uu fï lEu lkak leue;shs' ta ksid ug ´k ´k wjia:dj g uu ta lEu yodf.k lkjd' kuq;a meúÈ W;=ukag leue;s leue;s lEu lkak neye' ,efnk foahs j<|kafka' ta ksid ri lEu Wkajykafia,dg;a mQcd lrkak ´k lshk ldre‚l yeÕSfuka oka fokjd' tfyu §u krlhs lshd fkdfõ fï lshkafk' kuq;a oka§fï mrud¾:h th fkdfõ' oka§fï mrud¾:h f,daNh ke;s lsÍu hs' 

kej; nqÿrcdKka jykafia jod<d me/‚ wh oka ÿkak wdldrhg oka fokak leue;s wh bkakjd' nK fmdf;a i|yka fjkjd uyd Ok l=fõrfhda oka ÿka yeá' rcorefjda oka ÿka yeá wid ;sfnkjd' ta wh wkq.ukh lsÍu jYfhka oka fokjd' kuq;a ta ;=< uu;ajh ;sfnk ksid ta odkh uy;aM, uydksYxi fjkafk keye'

fï by; lS ldrKd ish,a,u odkhla uy;aM, uydksYxi ùug WmldÍ jkafka keye' ta jf.au nqÿrcdKka jykafia jod<d odkhla uy;aM, uydksYxi jkafk fldfyduo lsh,d' iu: úmiaikd kqjK my< lr.kak mq¿jka wdldrhg ;uhs oka fokak ´fka' is; w,xldr jk wdldrhg oka fokak ´fka' is; w,xldr jkafka wf,daN" wfodai" wfudayh lshk l=i, fÉ;kdfjka muKhs' flf,ia iys; is;ska lrk msfkys jákdlula keye' ksjkg ióm ùug kï Ñ;a;d,xldrh b;d jeo.;a' is; wl=i,fhka uqojk wdldrhg oka fokak mqreÿ fjkak ´fka' tksid uu;ajfhka f;drj fok odkfhka ksjkg ióm fjkak mq¿jka nj Nd.Hj;=ka jykafia foaYkd fldg jod<d'


lÓldpd¾h
mQcH fk,a,sj,
fu;a;dkkao ysñ
o¾Ykh yd ufkda úoHd wOHkdxYh
Y%S chj¾Okmqr úYajúoHd,h'


uOqNdIsŒ fndr¨f.dv