නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

<Õ tk k;a;, fjkqfjka iefrik ydialï msß f;aj;af;a neis,sldjf,dal jdiS ieug iduh" i;=g /|s iqn k;a;,la fõjd'''


k;a;, oeka jdKsclrKh fj,d


yßfoa lshdoSu mgka .; hq;af;a f.oßka


fï osk wm y÷kajkq ,nkafk wd.uk ld,h f,ihs' wd.ukh lshkafk kej; meñŒu' tA wkqj wm fhaiqia jykafiaf.a meñŒu isysm;a lrkjd'


fï ld,fha úfYaI bámyka myla m;a;= lrkjd' thska oïmdg miq ;eú,s ùuo" frdai meyefhka i;=g;a" iqÿ meyefhka wdf,dalh ke;skï iqoafOda;a;uhdKka jykafia ye|skafjkjd' iqÿ mdg myk o,ajkafka k;a;,a odhs'


k;a;,g ;j we;af;a Èk lsysmhls' fï oskj, Y%S ,dxldj mqrd lf;da,sl ne;su;=ka k;a;,g iQodkï jk w;r rd.u f;a j;a; Y%S ,xld wm iajdñ¥f.a neis,sld isoaOia:dkho k;a;,g iQodkï flfrñka mj;skjd' fndfyda ld¾hnyQ, wjia:djl jqj tys j¾;udk md,l .re Y%shdkkao m%kdkaÿ msh;=uka Tn fjkqfjka kj,sh yd l;d ny lrkakg tl;= jqKd'


rd.u f;aj;a; m,a,sh ms<snoj fndfyda fofkla ;=< we;af;a iqkaor u;l igyka h'

fuys b;sydih ms<sn|j lf;da,sl ne;su;=ka ñi wka wd.ñlhka fkdokakd ;rïh' tfyhska wm m<uqfjkau tys b;sydih ms<sn| j úuid ne¨jd'

j¾;udk foajia:dkh bÈlr we;s m%foaYfha w;S;fha f;a j;a;la ;sì we;s w;r miq lf,l tA f;a j.dj bj;a lr rn¾ j.dlr we;s nj jfhdajDo lf;da,sl ne;suf;l= wmg isysm;a lf<ah'

tA flfia kuq;a Y%S ,xld wm iajdñ¥f.a cd;sl neis,sldj iómhg hk Tfí uki fndfyda ikaiqka njg m;alrk w;r tys mj;sk ksi, mßirh ksidu isÿjkakla hehs mejiSu w;sYfhdala;shla fkdfõ' m<uqfjkau rn¾ .ia hdhla Tng olskakg ,enqKo foajia:dk N=ñhg we;=¿ jq miq tys wfkal .ia fld<ka we;s nj oel .; yelsh'

tA w;r nqre;" keÿka "f;alal" uehs udr" lsysôh" wdÈh ksid fukau fkal l=re¿ kdo fya;=fjka Tng jk jÿ,l isis,i;a wisßh;a ú|skakg yelsh'

1940 oYlh fojk f,dal hqO ix.%du iuhhs' hqO ìfhka f,dju ;e;sf.k ;snQ w;r Y%S,dxlslhkao hqO NS;sfhka we,,S isáfha cmkqka úiska wm uõìugo fndïn ouk njg me;sr .sh wdrxÑj,sks' tl, fld<U isá ck;dj wdrlaIdj m;d ÿr neyer m%foaYj, g .sh w;r 1941 k;a;,a Wodjo ukao.dó iajrEmhla .kq ,eîh'

tjlg fld<U w.ro.=re moúh fynjQfha fïß ufidka ysñmdKkah' Wkajykafia f;aj;a; ƾÿ isoaOia:dkhg jkaokdfõ meñK fï hqoaOfhka Y%S ,dxlslhka fírd fok f,i foaõ ujf.ka b,aÆ w;r t;ñhf.a f.!rjh i|yd neis,sld foõ ueÿr bÈlsÍug Ndr jQy'

hqoaOh ksudjQ w;r cmkqka wm uõìug fndaïn fy¿jo thska tA yeá wk;=re isÿ jQfha ke;'

foaj uE‚hkag jQ Ndrh bgqlsÍug w.ro.=re fïß ufidka ysñmdKka iQodkï jqjo Wka jykafia 1947 cQ,s 29 Èk iaj¾.ia: úh' wk;=rej tu i;ald¾hh bIag lsÍug fmrgq.dó jQfha w.ro.=re f;dauia l=f¾ ysñmdKka h'

Y%S ,xld wm iajdñ¥f. foajia:dkh msysá bvfï uq,a whs;slrejka rd.u wurfialr mjq, njg ,sms f,aLkj, i|ykaj we;' wlalr my yudrla jk fï bvu tu mjqf,ka ñ,§f.k 1950 cQ,s ui 15 jev lghq;= wdrïN fldg we;'

1951fmnrjdß y;r jeks od fuys uq,a ., ;nd we;s w;r fuys ie,eiau weo we;af; iamd[a[ cd;sl .re fyardia fÊiq ksldhsl msh;=uka njo ,sms f,aLkj, igykaj we;'

b;d,sfha frdaufha msysá neis,sld foúueÿr ls;=Kq wd.ñlj;dj;a ms<sfj;a flfrk m%Odk uOHia:dkh f,i ie,lk w;r Y=oafOd;a;uhka jykafia jevjdih lrkafk tu neis,sldfõh'

lf;da,sl foajia:dk w;r neis,sld hkafkys w¾:h .;a úg th .%Sis niska rcf.or" ud,s.dj hkakhs' tfukau foajia:dkhla neis,sldjla njg m;aùu i|yd tu f.dvkeÕs,af,a msysá .dïNSr;ajh jdia;=úoHd;aul jeo.;aluo ie,flk w;r tA i|yd frdaufha j;sldkqfõ wjirh ;sìh hq;= nj o i|yka fjhs' tys lshefjk lreKq ish,a,u rd.u f;aj;a; m,a,sh kñka fndfyda fofkla y÷kajk Y%S ,xld wm iajdñ¥f.a cd;sl neis,sldj iïmQ¾K lr we;' f,djmqrd we;s neis,sldjka 1580 w;r fuu neis,sldj o we;=<;a fjhs'

fuu foajia:dkh ksujd we;af; l¿.f,ks' tu .,a ,nd .;a ia:dkfha ƾÿ .=ydjla bÈ lr we;'

fuu neis,sldj bÈlsÍug uq,a jQ w.ro.=re ufidka ysñmdKka jykafiaf.a yd bÈlsÍï wjika l< w.ro.=re f;dauia l=f¾ ysñmdKka jykafiaf.a ms<srE folla foajia:dkhg we;=¿jk uÕ fomi bÈlr we;'

fuu foaj ukaÈrfha Wi wä 125ls' È. wä 319ls' fome;a; È. wä 249' foajia:dkh uqÿfka iqÿ hlvfhka ;kk ,o l=reihla we;' w;r tys Wi wä 24 ls' nr fydkavr 10 la njo i|yka fjhs'

foajia:dkfha jy,h ks,a meye;sh' th w¾O f.da,dldr f,i ilid we;s nj fmfkhs'

foajia:dkh wNHka;rfha w,a;dr ;=kla oel.; yelsh' ndysr w,xldrh foi ne,Sfï§ ukaÈrh jfÜ io¿;, we;s w;r Y%S ,xldfõ ls;=Kq b;sydifha úúO wjia:djka ksrEmKh lrk uQ¾;s o oel.; yelshs'

cd;s l=, fNaohlska f;drj wdYS¾jdo ,nd .ekSug fndfyda fofkla fuu isoaOia:dkhg meñfKk w;r tA yeugu wdYS¾jdo ,efnk njgo úYajdihla fjhs'

fï Èkj, wm neis,sldfõ ÈjH mQcdjka idudkH wdldrhg isÿ lrkjd' wÕyrejdod isg fikiqrdod olajd'

úfYaIfhka breÈk Wfoa 11'00 g isxyf,ka 12'15 g oñ, NdIdfjka iji 6'15 g bx.%Sis NdIdfjka mQcdj mj;ajkjd'

k;a;,a od foaj fufyhka mej;a ùu isÿ lrkafka flfia o hkak ms<snoj ;ju wmg Wmfoia ,eì,d kE' tA ms<snoj oekqj;a lsÍug bÈß Èfkl w;s W;=ï w.ro.=re ue,alï ldosk,a rxð;a ysñmdKka jykafia lghq;= lrdú'