නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

ldka;djkag fmd;a 07la ,shQ ks¾úkaok ffjoHjßh'''
wms ldka;dj .ek iql=ud,S'''yevldÍ úÈyg .S; lsõj;a Tjqkaf.a Ôú;h ;=< ±fjk .skaor ug ±Kqkd' ldgj;a lshkak neß .eg¨ fndfyduhla fï ldka;djkag ;snqKd'


´kEu mqoa.,fhla ffjoHjrfhlaa .ek we;s lr .kafka ñysmsg isák foújre jeks ye`.Suls' ñksia Ôú;fhaa .e,jqïlrejka f,iska ie,flk ffjoHjrhd fndfyda úg jD;a;shg jvd iudchg fiajhla lrk pß;hla f,i ie,flkafka fï ksidh' frda.shdf.a YdÍßl fi!LH ;;a;ajh jf.au udkisl iqj;djh;a iu. .kqfokq lrk ffjoHjrfhl= ;u fiajd ld,fha§ w;a±lSï iïNdrhla ,nhs' ta;a fï w;a±lSï kej; m%;sks¾udKh lsÍfï ld¾hh fndfydu ukao.dó iajNdjhla .;a;o' ld¾hnyq, Ôú;h iy ojfia meh úisy;r mqrdu mjq, iy frday, w;r foda,kh jk Ôjk rgdjla ;=< tjeks ks¾udKYS,S ld¾hhlg ;sfnk bv m%ia:dj;a wvqh' kuq;a ;ukaf.fiajd ld,fha§ Wmhd .;a w;a±lSï mdol lr f.k fmd;a 7 la fï jk úg t<solajd we;s weh fmardfoKsh isrsudfjda nKavdrkdhl úfYaIs; <ud frdayf,a  ks¾úkaok ffjoHjrshls weh kñka ffjoH fiakdks tf.dvf.a


Ôú;h f.dv k.d .;a Tfí nd, ld,h''

uf.a nd,ld,h .ek lsõfjd;a uu bmÿfka ;x.,a, fmdf<dïudrej  lshk .fï' m%d:ñl wOHdmkh ,enqfj;a fmdf<dïudrej m%d:ñl úoHd,fha' t;ekska miafia ud;r ys;a;eáh O¾urdc úoHd,hg .shd' bkamiqj 6 jif¾ mgka ;x.,a, nd,sldfõ wOHdmkh ,enqjd' Wiia fm< iu;a fj,d fmardfoKsh úYajúoHd,fha ffjoH mSGhg we;=<;a jqfK;a ;x.,a, nd,sldfõ YsIHdjla úÈyghs' 


ffjoHjßhla ùfï isyskhla mqxÑ ld,fha ;snqKdo''@

uf.a mjqf,a uuhs" whshhs" u,a,shs' mshdf.a jHdmdr ì| jeá,d wd¾Ól m%Yak rdYsshla we;s jqKd' kuq;a uf.a mshd fndfydu ffO¾hjka;hs' fudk m%%Yak wdj;a Tyq ie¨fka keye' yeu wNsfhda.hlau fndfydu bjiSfuka l<ukdlrKh lr f.k uqyqK ÿkakd' yenehs fudk wNsfhda. ;snqK;a uf.a <ud Ôú;h yßu iqkaorhs' wog;a uu ta ñysß w;S;hg wdofrhs';ju;a uf.a ys; we;=f,a <ufhla bkakjd jf.a is;=ú,a,la ;sfhkafk;a nd, ld,fha ,enqk ñysß w;a±lSï ksidu lsõfjd;a ksjrÈhs'

uu fmr mdie,a bf.k .kak ld,fha§ fmr mdie,a .=re;=ñh ks;ru lsõfõ zzfiakdks ljod yß fvdlag¾ flfkl=g ;uhs .e,fmkafka''ZZlsh,d fï woyi;a uf.a ysf;a fld;ekl yß ;Èkau igyka fj,d ;snqKd'


f,aLk l,djg w;afmd;a ;enqfõ''

uu mqxÑ ld,fha mgkau ,shkak jf.au fmd;a m;a lshjkak wdihs' ks;ru lú " mqxÑ l;kaor ,sõjd' ysf;kq;a lú ,shkjd' uf.a wïug;a lú ,shkak mq¿jka' uf.a ks¾udKj, wvqmdvq ne¨fõ wïud' ta ld,fha ñysr " úch jeks <ud m;a;rj, uf.a lú m< fjkjd' wïu;a mqj;am;aj,g wef.a lú bÈßm;a lrkjd' taj;a m< fjkjd' fï ksid uf.a ks¾udK fjkqfjka fyd|u mßirh uf.a wïudf.ka ,enqKd'
úYajúoHd,fha§' f,aLk lghq; l,do@

fmardfoKsh úYajúoHd,fha ffjoH mSG YsIH Ôú;fha§ ks¾udKlrKhg t;rï ld,hla ,enqfKa keye' wOHdmk  ld¾hkag ñila fjk;a fohla .ek ys; fhduq lrkak ;rï udkisl úfõlhla ;snqfKa keye' kuq;a jirl iSudjdisl ld,fha§ ug udi yhla fmardfoKsh YslaIK frdayf,a <ud frda. ms<sn| jdÜgqfõ iy m%ij iy kdßfõo jdÜgqfõ fiajh lrkak ,enqKd' fu;ek ldka;djkag uu fndfydu ióm jqKd' wms ldka;dj .ek iql=ud,'''yevldr úÈyg .S; lsõj;a Tjqkaf.a Ôú;h ;=< ±fjk .skaor ug ±Kqkd' ldgj;a lshkak neß .eg¨ fndfyduhla fï ldka;djkag ;snqKd' Tjqkaf.a ysf;a ks;ru ;snqk udkisl .egqï miqld,Sk uf.a w;ska t<s±lmq fmd;aj,g mdol jqKd'

ks¾udKhla ìysfjkak l,,hla fudarkak ´k lshkjd' ta jf.a ldka;djka iïnkaOju ,shejqk fmd;a fjkqfjka ug ,enK w;a±lSï lshkjd kï fufyuhs'wms .íidj .ek l;d lrkjd'iuyr úg m<uq orejd .íid jqfKd;a ldka;dj muKla fkdj ieñhd mjd t;ekska lvd jefgkjd' iuyre Tjqka ;j;a ìh.kajkjd' ´l mqreoaog hhs lshkjd' b;ska orefjla .íid jqK ldka;djlf.a ysf;a .efgk fï udkisl ;;a;ajh ug ±kqkd'

ta jf.au iuyr ;reK ÈhKssjrekaf.a  fyda¾fudak .eg¨ ksid uqyqfKa /jq, tkjd' t;fldg ta ÈhKsh wiqn pß;hla úÈyg iudcfha ye|sskafjkjd' isref¾ wkjYH f,dau we;s fjk PCOS frda. ;;ajh .ek ldka;djka okafka keye' ta jf.au fydafudakj, wiu;=,s;nj ksid .¾NdIhg orejka ord .ekSfï yelshdjla keye' b;ska ore .en w;rueo§ ke;s jqKdu Tkak wjdikdjka; .eyekshla''orejka lS fofkla .íid jqKdo lsh, fpdaokd lrkjd'

ta ú;rla fkdfjhs'' m%ij fõokdj fndfydu oreKqhs lshk ixl,amh orejd .eí.;a uq,a ld,fha mgkau ldka;djkaf.a ys;g we;=¨ lrkjd' t;eka mgka weh bkafka ìfhka' ta ksid ug wjYH jqfka fõokdj ke;s ore m%iQ;shla .ek ldka;djka ±kqj;a lrkak'

idudkHfhka ldka;djla m%;sldr fjkqfjka  fhduq fjkafka frda. ;;a;ajhla wdfjd;a ú;rhs' Bg fmrd;=j fmd;la m;la lshjd oekqj;a fjkafka keye' Tjqkaf.a frda. ;;a;ajhla .ek jqK;a wka;¾cd,fhka fiõj;aa bx.%Sisfhka rÑ; ,sms ñila ffjoH lreKq ir,j lshjd f;areï .ekSug myiq ,sms keye'


ffjoH úoHd;aul ±kqu fnok fmd;la ,shkak wyila we;s jqfKa fldfyduo''@

ffjoHjßhl úÈyg ,enQ w;a±lSï  l,,hla úÈyg ysf;a tla/ia lr isák  ld,fha§ ojila uf.a fcHIaG ks¾úkaok úfYaI{ ffjoH lms, fyÜáwdrÉÑ  uy;d f.ka ug b,a,Sula ,enqKd'

idudkHfhka Y,Hd.drhg frda.sfhla we;=¿ fjkafka yßu ìfhka' Tjqka ks¾úkaokh .ek úúO ñ:Hdjka ksid jf.au fï ;;a;ajh ;djld,sl urKhla úÈyg we;eïúg i,lkjd' foujqmshkag Tjqkaf. orejka ks¾úkaokhg Ndckh lrkak fjkjd lsõjdu ±fkkafka óg;a jvd ìhla' <ud frdayf,a Y,Hl¾uj,g Ndckh lrk orejkag jf.au foujqmshkag ks¾úkaoh .ek we;s lr f.k ;sfnk ìh ke;s fjk  úÈyg fmd;la ,shkak'''ffjoH;=ud ug fmd;la ,shk woyi ,ndÿkakd' uu w;a msgm; ,shd t;=udg ÿkakd' th lshjd neÆ ffjoH lms, fyÜáwdrÉÑ uy;d ,nd ÿkak lshk zzExcellent zzwe.hSu uf.a f,aLk l,djg iqúfYaIS cjhla ÿkakd'ta we.hSu ksidu ug uf.a yelshdj .ek ;j ÿrg;a wd;au úYajdih ;yjqre jqKd'

fï fmd; orejkag .e,fmk Ñ;% j,ska úis;=re l,d' fï fmd; uu zz mqxÑ uÿñg ie;alula ZZ lsh, kï l<d' i÷ks nKavdr ÈhKsh fuys Ñ;% we| ÿkakd'uq,au fmd; 2018 jif¾§ ksl=;a jqKd' wms <ud frdayf,a orejkag jf.au foujqmshkag;a fï fmd; fkdñ,fha ,nd ÿkakd' ±kg;a Y,Hl¾uhkag fhduq lrk orejkag Bg fmrd;=j lshjkak wfma jdÜgqj, ;sfnkjd'


rg f,dlavjqka jqKdu Tn;a f,dlavjqka jqKdo''@

keye'rg f,dlavjqka ùu ksidu ,enqk úfõlfhka ZOOM ;dlaIKh Tiafia mqxÑorejka ±kqj;a lrk jevigyka lSmhla meje;ajqjd'

<ud iy fhdjqka uki ms<sn| úfYaI{ ffjoH ñhqre pkaøodi uy;d iy iyka rxj, uy;d we;=¿ lKavdhu iu. zzyqrefjuqq wms w¨;a f,djg ZZ jevigykla' <ud úfha we;s fjk ms<sld .ek uyr.u wfmalaId frdayf,a ms<sld frda. ms<sn| úfYaI{ ffjoH ufyakaø fidau;s,l uy;d iy wïmdr frdayf,a wlaIs frda. ms<sn| úfYaI{ ffjoH m%§md nKavdr uy;añh fï jevigyka fjkqfjka iïnkaO jqKd' fï fiajdj fjkqfjka isxy iudcfhkaa odhl;ajh ,enqk nj;a lD;fõ§j isysm;a lrkjd'

fï ld,fha§ uf.a iSudjdisl ld,fha ,enQ w;a±lSï fyd¢ka uqyql=rd .syska' lms, fyÜáwdrÉÑ ffjoH;=ud kej;;a uf.ka b,a,Sula l<d' fõokdfjka f;dr ore m%iQ;sh .ek;a fmd;la ,shk woyi uf.a ys;g t;=ud ,nd ÿkakd' úfYaI{  ffjoH wfYdal lreKdkkao  uy;df.ka kdß úIh lreKq ,nd f.k ;j;a fmd;a 5 la ,sõjd'

  • fhdaks ud¾.fhka my<g t,af,k fudkjo fï f.ä ^Pelvic Orgon prolapse&
  • fudllao fï PCOS – (OLYCYSTIC OVARIAN SYNDORME)
  • fudkjo fï FIBROID (.¾NdI f.ä)
  • l<,h wid¾:lo @ .íidùu
  • wiykh f.k fok ks;e;ska uq;%d msgùu - INCONTINECE
  • fõokdfjka f;dr ore m%iQ;shla


miq.sh Tlaf;dan¾ 26 jeks fï fmd;a myu t<s ±lajqjd' uf.a W;aijh meje;ajqfKa fmardfoKsh isßudfjda nKavdrkdhl <u  frdayf,a Y%jKd.drfha§ fuu W;aijh meje;ajqjd' fï W;aijfha§ fmd; ms<s.ekajQfõ lms, fyÜáwdrÉÑ ffjoH;=udghs' fmardfoKsh YslaIK frdayf,a kdß iy m%ij frda. ms<sn| úfYaI{ ffjoH isisr rKrdcd uy;d úiska m%Odk foaYkh ksid uf.a fmd;aj,g ;j;a jákdlula ,enqkd' ug wjYH jqfka ldka;djka fjkqfjka ksis ;ek iu;ek b,a,k ldka;djka fjkqjg cd;shl hdka;%Kh fjkqfjka Wr fok ls%hdldÍ kdhsldjka msßila' ta ksid  uykqjr m%foaYfha úúO wdh;khkays ldka;d kdhsldjka ^iudc iqnidOk iy mßjdi <ud rlaIl fomd¾;fïka;=fõ uOHu m<d;a flduidßia ;=ñh Ñka;sld .=Kr;ak",xld úÿ,sn, uKav,fha uOHu m<d;a ksfhdacH wOHlaIsld kqre,a uqkjrd "isxy iudcfha fcHIaG kdhsldjla jk ,laud,s rK;=x. " ufkdaúoHd WmfoaYsld mqIaamd fyar;a iy uf.au ifydaor ld¾h uKav,h iy ug wdorh lrk fndfyda fofkl= fï wjia:djg wdrdOkd l<d'


mqkHd pdkaokS o is,ajd