නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

Tfí orejd;a ,sx.sl wmfhdaclhl=f.a f.dÿrla fjkak mq¿jka'''


wjÈfhka isákak''' orejkaf.a Ôú; ì,s.kakd ldud;=rhka bkafkTn w;ruhs''''

ufkda ffjoH m¾fhaIKj,g wkqj jhi wjqreÿ 13 g wvq ;ju;a kj fhdjqka úhg mjd md fkd;enQ orejkaj ,sx.sl jYfhka ysßyerhg m;a lrk wmfhdackhg ,la lrk mqoa.,hka ,sx.sl wmfhdaclhka f,i y÷kd .kq ,nkjd'

wmfhdaclhka nyq;rhla msßñ'''

fï wdldrhg orejka wmfhdackhg ,la lrk nyq;rhla fokd msßñ mqoa.,hka njg y÷kd f.k ;sfhkjd' ta;a l,d;=rlska tjka ;;a;ajhlg m;ajk ldka;djka o bkakg mq¿jka'iuyr fj,djg ;ukag jvd jeäysá msßñ ke;akï jeäysá ldka;djka w;ska orejka wmfhdackhg ,lafjkjd' ta ksid fï iudch ;=< .Kqfokq lrk orejka lsisu wjia:djl wdrlaIs;hs lsh,d uõmshka jk Tng ksYaÑ;ju ;SrKh lrkak neye' fudlo <ud ,sx.sl wmfhdaclhka úOdldrfhka wm jgd .ejish yels ksid'

wmfhdaclhka y÷kd.kafk'''

fï wh w;r tla;rd fldgila merd*s,sla äfidav¾ia ^paraphilic disorders& ;;a;ajfha miqjkakka' tjka mqoa.,hkag idudkHfhka jeäysáhka fofokl= w;r we;sjk ,sx.sl W;af;ackh yereKq úg fjk;a ldrKd ksid ,sx.sl W;af;ackh we;sjkak mq¿jka' ta ;;a;ajh ;uhs wms paraphilic disorders f,iska y÷kajkq ,nkafka'idudkHfhka fï úÈfha fjk;a ldrKd uq,a lrf.k ,sx.sl W;af;ackh we;sjk msßia w;r orejka flfrys we;sjk W;af;ackh mSfvd*s,shd ^pedophilia& udkisl ;;a;ajh f,iska y÷kd .kakjd' wkak ta jf.a wh orejkaj ,sx.sl wmfhdackfha f.dÿrla njg m;a lr .kak mq¿jka' iuia;hla úÈhg .;a;u fï udkisl;ajh mj;sk wh bkafk fndfydu iq¿ msßila' tkuq;a weis msh .efik fudfydf;a Tfí orejka wmfhdackhg ,lafjkak mq¿jka'

úfYaI ,laIK

ufkda ffjoH m¾fhaIKj,g wkqj <ud wmfhdaclhka ;=< y÷kd.;a úfYaI ,laIK lsysmhlau ;sfhkjd'ta wh w;ßka iuyrla idudkH <ud ,sx.sl wmfhdackfha fhfok wh fkfjhs' kuq;a Tjqka u;ameka ìõj fj,djl" u;aøjH Ndú;hg .;a;= fj,djl wjia:djla ,enqfKd;a orejkaj wmfhdackh lrkak bv ;sfhkjd'

;j fldÜGdihla bkakjd" ta wh Ôj;a fjkafk iudcfhka fjkafj,d' ;ksfj,d' yqfol,d fj,d' ta whg idudkH iudcYS,s in|;d f.dvkÕd .kak wmyiqhs' ta lshkafk jeäysáhka tlal in|;d mj;ajkak wmyiq;djla olajk fudjqka orejkaj ;u wjYH;d fjkqfjka fhdod.kak fndfydu;a bv ;sfhkjd'

ta jf.au iudc úfrdaë fm!reI;aj ,laIK ;sfnk wh;a iuyr fj,djg wdfõ.YS,Sj orejka wmfhdackhg ,la lrkak bv ;sfhkjd' b;ska jeäysáhkag fï iEu ldKavhlu miqjkakkaf.ka ;u orejkaj wdrlaId lr .ekSfï j.lSu mejÍ ;sfnkjd' fï ljr fyda wfhla orejkaj f.dÿre lr .kak bv ;sfhkjd' tksid tjka mqoa.,hka ms<sn|j úfYaI wjOdkhla fhduq lsÍu w;HjYH ldrKdjla'lsishï wdldrhlska orejka ,sx.sl wmfhdackhlg f.dÿre jqfKd;a tjka orejkag YdÍßlj isÿjk m%;súmdl yer flá ld,Sk fukau È.=ld,Skj mj;sk ufkdaóh ixl+,;d we;s ùfï yelshdj ;sfhkjd' tjka fudfyd;l tu wmfhdackhg k;= jk orejdg ufkda ffjoH m%;sldr ,nd §u wjYHhs' fudlo orejd wkfmalaIs;j uqyqK ÿka tu ;;a;ajh fya;=fjka flá ld,Skj oeä ìhckl njla jf.au oreKq udkisl mSvkhla yg.kak mq¿jka'

wjOdkh .s,sfyk mqxÑ ksfïIhl mjd'''

fukak fï wjia:dfjÈ ;uka .ek lsisjl=f.a wjOdkhla ke;ehs lshk ldrKdj orejdf. is;g ld jeÿfKd;a ta ;;a;ajh È.= ld,hla mqrdjg mj;skak mq¿jka' tjka wjdikdjka; w;aoelSulg uqyqK ÿka orefjlaf. ufkdaNdjhg ksis m%;sldr fkd,enqfKd;a kj fhdjqka úfha§ jf.au jeäysá úfha§ mjd oreKq úÈhg úIdoh we;sfjkak mq¿jka' b;ska orejka weia fol jf.a mßiaiï lr .kak ´fk ld,hl ;uhs wm fï Ôj;a fjkafk lshk ldrKdj wu;l lrkak tmd' we;a;gu wfma wjOdkh .s,sfyk tla mqxÑ ksfïIhl mjd orejka wmfhdackhg ,la fjkak bv ;sfhkjd'

<ud yd fhdjqka uki ms<sn|
úfYaI{ ffjoH
ñhqre pkaøodi
ffjoH mSGh" rd.u

;udrd m;srK