නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

2022 w¨;a úÈyg mgka .ksuq


jirla" lshkafk ojia 365 la bjr fj,d kj jirla wdrïN jk fudfyd;la'we;a;gu  f.ù .sh jir Èyd wdmiq yeß,d ne¨ju fudkjd o Tng isf;kafk@ Tfí ysf;a ;snQ n,dfmdfrd;a;=" wruqKq " ch.%yK fï jif¾§ bgq jkak;a we;s' iuyr úg bgq fkdfjkak;a we;s ' kj jir fjkqfjka n,dfmdfrd;a;= f.dvl=;a Tfí ysf;a we;s' kj jirg lsßn;a Whkak w¨;au uqÜáhla " w`Èkak w¨;a we`ÿï Tn wrka we;s' kuq;a Tfn is;=ú,s@ ndysßka muKla w¨;a fj,d u§ fkao@ wms wfma wNHka;rfhkq;a tkï wfma is;=ú,sj,skq;a kejqï fjkak ´k''


ch .;af; ke;akï'''

fï jif¾ Tfí wid¾:l;ajhg hïlsis fya;= idOl we;s' uq,skau Tn tAjd jgyd .kak' tajd wju lr.ekSug Wmßfuka u lem fjkak' Tfí mjqf,ka  Tfí hy¿jkaf.ka wjYH Wmfoia " wjYH Woõ ,nd .kak'ta jf.au fyd`o ijka fokafkla jkak' Tng Ôú;hg wjYH foaj,a muKla ;shdf.k wkjYH foaj,a yels;dla neyer lrkak'

ÿ¾j,;d y`ÿkd .kak

Tfí fm!reIfha jQ ÿ¾j,;d Tfí wd¾Ólfha keÕSu fyda neiSu Tfí fi!LH ;;a;ajh udkqIsh in|;dj,§ Tfí id¾:l;ajh fyda wid¾:l;ajh Tfí mjq,g Tn w;ska bgq jQ hq;=lï fyda bgq fkdjQ hq;=lï Tfí wdOHd;añl ;;a;ajh Tng u. yeÍ .sh Ôú;fha jákdlï wdÈh .ek iudf,dapkhla lrkak' thska Tfí kj ie,iqïj,g kj m%fõYhla ,efnkq we;'

miq;eú,s fjkak tmd''

ñksiaiq jqKdu foaj,a .ek ys;kak ´k ;uhs' ñksid lshk i;ajhd wksla i;a;=kaf.ka fjkia fjkafk;a ñksidf.a ;sfhk fï .eUqrg is;Sfï iy mßl,amk yelshdjka ksidhs' ta;a ys;k tl jqK;a fldÉpr ÿrg isoaO fjkak ´k o lshk tl iEfyk ys;kak ´k ldrKdjla' fudlo ´kEjg jvd foaj,a .ek ys;kak hk tflka wka;sfï§ fndfyda fj,djg isoaO fjkafka iDKd;aul is;=ú,s" ÿlanr" wd;;sckl is;=ú,sj,ska wfma Ôú;h msfrk tlhs' fï ;;a;ajh wfma Ôú;fha i;=g iy ÈhqKqj ke;s lrkak b;du nrm;< úÈyg n,mdkak mq¿jka'

id¾:l;ajhg hkak kï'''

id¾:l fjkak kï ojiska oji w¨;a fjkak ´fka' ld,hg wkqj is;=ú,s fjkia lr.kak ´fka' p¾hdj ke;;a is;=ú,a, fjkia lr.kak ´fka'w¨;a fohla n,dfmdfrd;a;= fjkak w¨;a fohla lrkak is;kak ´fka' wfma jgmsgdfõ iEu fohla u iEu fudfyd;lu w¨;a fjkjd' wfma YÍrh ;=<;a tfyuhs' mßirh" fj,dj iEu fohlau w¨;a fjkjd'

Tng ÿjkak fjkjd'''

b;ska woaok nia tlg k.skak ´fka kï wms;a fmdâvla tA fõ.fhka ÿjf.k hkak ´fka'' weúÈk fõf.ka .syska kÕskak mq¿jka fjkafk kj;a;,d ;shk nia tllghs'' wfma jgdmsgdj ksYaÑ; keye' kj;a;f.k fkfõ bkafk tal;a fldhs fj,dfj;a .uka lrk .uka ;ud bkafka b;ska wms kej;s,d ysáfhd;a wfma meje;au wvq fjkjd''iudcfhka fldka fjkjd'' wjidkfha udkisl wl%u;djhka iys; mqoa.,fhla we;s fjkjd' ke;s kï ishÈú kid .kakjd' ÿjk iudch;a tlal wms;a ÿjkak ´fka iudch mksk iEu msïulskau wms id¾:lj mkskak ´fk' id¾:l fjkak kï fï foa úh hq;=uhs'

w¨;a foa bf.k .kak

;uka bf.k .;a;= foaj,aj,ska bÈßhg hula fyda ;ukaf. lafIa;%hg iïmQ¾Kfhkau fjkia me;slvl fohla  bf.k .kak fhduqjk tl yßu úfkdaockl fohla' th yqfola wka;¾cd,fhka fidhd.;a ,smshla lshùfï isg Wmldrl mka;shlg iyNd.S ùu olajd jQ l%ufõohla f;dard.ekSu Tfí leue;a; wkqj lrkakg mq¿jka' jeo.;a jkafk wfkla foaj,aj,ska uki fjkia lrñka w¨;a foalg is; fhduq lsÍu hs' bf.kSu i|yd fud<h l%shdldÍj ;nd .ekSu" l;dny lsÍfï § Tng úúO úIhhkaf.ka woyia olajkakg yelsùu" ks¾udKYS,S;ajh j¾Okh ùu wd§ jdis /ila fukau jhig hdfï § we;súh yels äfukaIshd frda. ;;a;ajfhka je<flkakg o fuh WmldÍ jk ksid Tn ms<sn|j wd;audNsudkh o f.dv k`.d.kakd w;r;=f¾ wkd.;hg o fi!LHuh wdfhdackhla lrkakg fï yryd yelsfjkjd'

 jvd jeo.;a wohs'''

jvd jeo.;a jkafk ñh .sh Bfhaj;a" kQmka fygj;a fkdfõ' Tn f.jk wo Èkhhs' ke;fyd;a fï fudfyd;hs'tneúka .;jk fï fudfyd; i;=áka .; lrkak' Tfí fi!LH .ek is;Sug ld,hla fjka lrkak' fmd;la lshjkak ld,h fjka lr.kak' ÿrl;kh mfilska ;nd Tfí ióm;uhka iuÕ isàug ld,h fjka lr.kak' uqo,a ukd l<ukdlrKhlska Ndú; lrkak' yels yeuúgu hym;a foaj,a lrkak' túg Tng 2022'12'31 kej;;a fld<hla wrka Tn id¾:l lr.;a wruqKq ,sùfï§ Tng i;=gq ùug yels fõú'

b;ska Tn ish¨u fokdg wruqKq bgq lrf.k id¾:l;ajh lrd hym;a udkisl fukau ldhsl fi!LHh imsß i;=áka isàug yelsjk kj jirlg wdhq fnda fõjd'''kj,sh wfmka iqn me;=ï'''fcHIaG lÓldpd¾h


wreK j,afmd,

ufkdaúoHd yd o¾Ykh wOHhkdxYh

Y%S chj¾Okmqr úYajúoHd,h

 

uOqNdIsŒ fndr¨f.dv