නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

nef`okafka fldhs ;rñkao" ßfokafka o ta ;rñka h'''


—uu fïl fyd`Èka fyda krlska yß lr,d ;uhs kj;skafk˜ hula lsÍug W;aidy lsÍfï§ thg hï ndOd meñfKhs kï" bka wffO¾hhg m;a fkdù È.ska È.gu ta ld¾hh ;=< ksr; jk nj" tys wjidkh olajdu lrf.k hEug ys;g .kakd fõ.h ´kEu wfhla Yíod¾:hla f,iska uqodyßkafk fujeks joka iuQyhla fkdfõo@ fyd`o wêIaGdkhla" oeä n,dfmdfrd;a;=jla" fkdkj;sk W;aidyhla wjidk M,h olajd ks;e;skau th oeä wjYH;djhla' ta;a ta wjYH;djh l=uk fya;=jla Wfoido@ l=uk miqìula wrUhdo@ hehs ;SrKh lsÍu b;du;a jevodhlh' f,!lsl Ôú;h ;=< we;sfjk ffoksl lghq;= uq,alr .ksñka isÿjkakd jQ ndOl yuqfõ fukau wdOHd;añl Ôú;h ;=< yev.efiñka Bg wkqj¾;kh ùfï§ f,!lsl;ajh yryd f,daflda;a;r uÕgo yev.eiSfï§ úYajfhka yd iajNdj oyfuka Tng isÿjk n,mEï" ndOdjka yuqfõo fuf,i Tn fkdie,S isàug is;g .kafka kï fl;rï hym;ao@

mD:.ackhkaf.ka .yK jQ fï iudcfha ;r.h wksjd¾h ,laIKhls' fuh fyd`o fyda krl i|yd úh yelsh' wOHdmkhg" l%Svdfõ§" foaYmd,kfha§" iudchg hym;la lsÍug .kakd W;aidyhka ;=<" fmdÿ iduQysl l%shdoduhkays fkdmiqng ta W;aidyh w;sid¾:lh' fkdfjkia is;=ú,a,la w;ru`. wvmK fkdjk l%shdjka i|yd È.ska È.gu fkdìod mj;ajd .; hq;= is;sú,a, tys wjidk M,h f;la wêfõ.S cjhla i`oyd Wmßu iyh imhkq we;' tfiau ìï w`.,lg" fldia f.ähg" fmd,a f.ähg" jeg bkakg fukau n,hg" lS¾;shgo ñkS urd .kakd ixialD;shlao fï iudch ;=< ke;=jd fkdfõ' tjka miqìula i|ydo by; wêIaGdkh hym;la i,idúo @ta wêIaGdkh wjidk jkafka ;j;a lSm fofkl= i;r ßhkla ñysuv, ;=< i;mjñks' mr mSvkfha isg mrmK keiSu olajd jQ tjka wêIaGdkhla ;=< l%shd;aul jk fï ukqi;ajhd tys úmdlh .ek fkdis;kafka ukao@

tfy;a wm m%dfhda.sl lr .; hq;af;a wmg jdis iy.; kHdh fkdfõ' fï úYajh ;=< hï i;Hla iksgqyka lrkakd jQo W;=ï nqÿka jykafia,d úiska jod<d jQo úYajuh h:d¾:hhs'
oyu .ek wjfndaOhla ke;suq;a idudkH Ôú;fha ffoksl lghq;= isÿ lrk úg§;a wm wkq.ukh l< hq;= hï idrO¾uhla fï f,dj ;=< we;=jd fkdfõo@ tajdg mgyeks fkdjQ l, wm fkdoekSu wkq.; ù we;af;a wkq.ukh lr we;af;ao ta W;=ï oyuhs' fkdoekSu jqj;a m%dfhda.sl lr.;a ta W;=ï idrO¾u ksrka;r iir mqrd wm ;=< jQ mqreoaohs' hym;a oeä wêIaGdkh yuqfõ tajd wjÈ lr .; hq;=hs' tfy;a rd.h" oafõYh" fuday .skafka oefjk ñksid ;udg m%dfhda.sl lr.kakg W;aidy lrkafka hym;a me;slv fkdj w`ÿre udj;uh'

f.!;u fndaê i;ajhka jykafiao idrdixLH l,am ,laIhla fmreï mqrd jevqjd jQ oeä wêIaGdkh W;=ï nqÿ nj m;du fkdfõo@ isÿy;a fndai;dKka jykafia hfYdaOrd foaúh" ;u mq;d"fouõmshka"rc ud,s.dfõ ish¨ iem iïm;a  w;yer  ks¾jdKh fidhd hkakg wÈgka lr.;af; ne£ï ßoùula ksidh' fld;rï ne÷k;a wjidkfha tys we;af;a ÿlla muKlau jk ksidh'Wkajykafia tod ta ;SrKh .;a ksid il, f,da jeishdg ÿlska ñ§fï ud¾.h fmkaùug yels úh'

—nqÿ ù ñi uu fkdke.sáñhs˜ fl;rï hym;a wêIaGdkhlao@ mdrñ;d u. fkdie,S uq,ska we;s jQ is;sú,a, È.ska È.gu wjidk M,h f;la mj;ajd .;a whqre ta W;a;uhdf.a ;reK cjh yeu úgu ;u mdrñ;dj fjkqfjks' tfy;a wo ;reK mrmqr is; taldhk lr.kafka we;s jQ fudfydf;au ke;s l< oeñh hq;= is;sú,s ;=<h' ;u Ôú;h w`ÿre lr.kakd" wOHdmkh wjq,a lr.ksñka foudmshka fkd;ld fkd.e<fmk fmï in`olï wrUkafka l=uk cjhlskao@ tfy;a tys wjidkh t;rï mshlre ke;' fyd`Èka neßkï krlska fyda uu wE f.k hkjd' tfy;a flfuka flfuka Ôú;h f.fjoa§ tys ;ru úmdlh oefkk úg Tjqkag wjfndaO jkafka mud ù jeä njh' w`v onr" w. ysÕlï" orejka whdf,a hhs' wjidkfha Èlalidoh yd ish Èú ydks lr .ekSïj,ska fl<jr fjhs'

hym;a wêIaGdkh W;=ï mrud¾:hla fjkqfjka isÿ lsÍu ;=< f,!lsl Ôú;fha we;s lr.kakd hym;a wêIaGdk f,daflda;a;r u.g wä;d,ula n÷h' f.!;u fndaê i;ajhka jykafia yeu fudfyd;lau iir mqrd wêIaGdkh lf<a nqÿ njg m;aùugh tfiakï Tng;a hym;a mrud¾:hla fjkqfjka hym;a wêIaGdkhla yeu úgu is; ;=< r|jd .kak' wjika l< fkdyels lsisjla" wjidkhla oelsh fkdyels hula fï úYajh ;=< ke;' wkka; jQ iir mqrd ießirK fï Ôú;hg mjd kej;Sula we;' ta W;=ï ksjkhs' ta i`oydhs wm Èß.; hq;af;a' wjidkhla oelsh hq;af;a fï ksjk yrydhs'

wm hï rie;s wyrla ÿgq úg ta flfrys wdidjla we;s lr fkd.; fyd;a ta ms<sn`oj u;lh .s,sfyKq we;' tfy;a —fmdâvla ri n,kak ú;rhs˜ is;d ri neÆ úg ta ri ks;ru isys fjkjd fkdfõo@ iuyr lEu .ek wm lshkafka —ldmq ld,hla u;l kE˜ lshd ta mj;sk fudfyd; ;=< wm hula úkao ksid is;sú,a,la w,a,d .;a neúka ta ri úáka úg wm u;lhg .kakd fia we,aÆ is;sú,a,o ksrka;rfhka u wm is; ;=< we;s fjñka mj;S' th hym;a wruqKla fjkqfjka kï ksrka;rfhkau wjÈ jQjdg ks;r isys l<dg" ks;r úkaokh l<dg lïke; tfy;a whym;a is;sú,a,la wrUhd kï we;s jQ fudfydf;au ke;s lr fkdoeuQ fya;=fjka ksrka;r isyshg kef.a' yßhg Tn riú`È Tfí m%sh;u wdydrhla fia ks;r isysfõ' th uq,ska Tn is;d u;d isysl<;a ál Èklska ;ukag;a fkdoekSu th u;=fjñka mj;S' fï yryd Tn tla lr.kafka ffjrh" fl%daOh" B¾IHdj yd ;Kaydjhs' fï ksid ne£u hkq meyeÈ,sju fõokdjls' wjidkfha ta ;=< f.dvkef.kafka wl=i,hg wjeis wä;d,uhs' fndfydaúg wmg;a fkdoekS wmf.a ÿ¾j, wjia:djla n,d is; u;=msgg tkafka iif¾ fld;rï wl=i, m%udKhl iuÕska oehs fkdoefka' tys úmdlh ;udgh' tfia kï fujka is;sú,s flfia fyda fyd`Èka neß kï krlska oeä wdhdihla ord fyda ke;s l< hq;=uh' we;s jqK fudfydf;a ke;s lr oeuQ f,fyish fiau fudfyd;la úkaokh l< is;sú,a, bj;a lr .ekSug kï oeä wmyiq;djhla" ÿIalr;djhla we;s jkq we;' tfy;a fï fudfydf;a fyda Tn th bj;a lr .ekSug wêIaGdk lr .; hq;=uh'

 

fcHIaG lÓldpd¾h

wdpd¾h kdj,msáfha

wkqrdOd iqOïñld

NslaIq‚ jykai"

isxy, yd ckikaksfõok wOHhkdxYh"

Y%S chj¾Okmqr úYajúoHd,h'

 

uOqNdIsŒ fndr¨f.dv