නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

we;a;gu tA i,a,sj,ska frda.sfhla iqjm;a fjkjd lsh,d ;d;a;d wmsg lshoaÈ ys;g ±fkk i;=g lsh,d ksu lrkak nE


hYs;a" ñfk;a" fjkqð lshk fï mq;d,d fokakf.;a ÈhKshf.;a ;d;a; Y%S chj¾Okmqr uy frdayf,a jl=.vq frda. ms<sn|j úfYaI{ ffjoH Ñka;k .,ysáhdj' Tyq fud<h ñh.sh frda.Skaf.a Ôj .=Kh mj;sk jl=.vq" wlaudj" w.kHdYh" yDoh" fmky¿ jeks wjhj ,ndf.k tu wjhj wl¾ukHùu ksid Ôú;fhka iuq.kakg ierfik wg fofkla iqjm;a lsÍug ;rï Wodr jev ms<sfj<lg Wrfok ffjoHjrfhla

fkdys;mq fj,djl fkdys;mq úÈyg f,dalhu fj,d.;a;= fldfrdakd jix.;h wms yefudaf.u tÈfkod ish¨ lghq;= iïmQ¾Kfhkau fjkia lr,' Th w;fr wOHdmkh ,nk orejkaf. bf.kqï lghq;=j,g ndOd t,a,fjñka b;du;a wjdikdjka; ;;a;ajhla wdjd'

iqmqreÿ úÈhg ;u wOHdmk lghq;= lrf.k wdmq orejkag mdi," wu;r mka;s jf.au ish¨u wOHdmk wdh;k jid ±uqKd' ;r. úNd. l,a .shd' tA miqìu ;=< fndfyda orejka udkislj weo jegqKd'

f.j,aj,g fj,d iQï ;dlaIKh Tiafia bf.kqï lghq;=j,g iïnkaOùu t;rï id¾:l jqfKa ke;af;a fu;la l,a Tjqkag yqrefj,d ;snqK rgdfjka fjkia u.lg .sh ksid fjkak;a we;s'

Th úÈhg mek ke.=K oyil=;a m%Yak w;fr wfma wkd.; mrmqr cx.u ÿrl;k bf.k .ekSug jvd fjk;a úfkdaockl foa i|yd Ndú; lrkak fmf<UqKd' tjeks lghq;=j,g úfrdaOh olajmq wïu ;d;a; jf.au jeäysáfhd tlal WrK fj,d we;eï orefjd l< flda<yd, mjd we;slr .;a;d' wjidkfha ta foaj,a udkisl mSvdjka njg m;afj,d' fndfyda orejka uqrKavq oro~q msßila njg m;afj,d' fuf;la ksis f,i lrf.k wd bf.kqï lghq;= lvdlmam,a fjk ;ekg jegqfK foudmshkaj udkislj mSvdjg m;alrñka'

jeä jYfhka wykak olskakg ,efnkafk tjeks isoaëka jqK;a fldfrdakd /,a,g ;u wOHdmk lghq;= jf.au ndysr l%shdldrlï ì,sfjkakg fkd§ f.orgu fldgqfj,d ysgmq tA ld,fhka Wmßu m%fhdack wrf.k iudchg ±fkk m%fhdackj;a foaj,a lrmq orejkq;a bkakjd' tjeks orejka ;sfofkla miq.sh ojil kj,shg uqK.eiqKd' Tjqka ;=< ;sfnk úfYaI;ajh ;uhs fï mSvdldÍ ld,h ;=< tlu mjqf,a fidfydhqre fidfydhqßhka úoshg <ud f,aLl f,aÅldjka f,i iudc .;ùu' tA yryd ;ukaf.a mshd ;j;a úfYaI{ ffjoHjreka fofofkla jk jl=.vq noaO lsÍfï úfYaI{ Y,H ffjoH ksfrdaIka fifkúr;ak iy ks¾úkaok úfYaI{ ffjoH pñ,d ms<su;,dj iu. tl;=fj,d YS% chj¾Okmqr uyfrdayf,aoS wdrïN l< wjhj okaoSu iy noaO lsÍfï wruqo, jeä lsÍug Woõ lrkak fmd;a ,sùu'

l;djla ;sfhkjfk uq, fyd|kï w. jrÈkafk kE lsh,d' fï orefjd ;=kafokd fmd;a ;=kla ,sh,d th uqøKh lr,d thska ,efnk wdodhu ;uhs wr wms uq,ska i|yka l< wruqo,g ner lrkafk' th ienúkau meiiqï iy.; l%shdjla' tA .ek l;d lr;aÈ wmsg wr l,ska lshmq zuq,Z .ek lshkaku fjkjd'

hYs;a" ñfk;a" fjkqð lshk fï mq;d,d fokakf.;a ÈhKshf.;a ;d;a; Y%S chj¾Okmqr uy frdayf,a jl=.vq frda. ms<sn|j úfYaI{ ffjoH Ñka;k .,ysáhdj' Tyq fud<h ñh.sh frda.Skaf.a Ôj .=Kh mj;sk jl=.vq" wlaudj" w.kHdYh" yDoh" fmky¿ jeks wjhj ,ndf.k tu wjhj wl¾ukHùu ksid Ôú;fhka iuq.kakg ierfik wg fofkla iqjm;a lsÍug ;rï Wodr jevms<sfj<lg Wrfok ffjoHjrfhla'

w¾O rdcH wdh;khla jk fuu frday,g tk tjeks frda.Skaf.a úhoï i|ydo Tjqka wruqo,la msysgqjd ;sîu ieneúkau ;j;a W;=ï ld¾hhla'

fï ¥ mq;=kaf.a wdorKSh uEKshka ckqld .,ysáhdj cd;sl fndajk frda. úoHdh;kfha ^whs'ã'tÉ' frdayf,a& p¾u frda. úfYaI{ ffjoHjßh f,i lghq;= lrkjd' jD;a;Sh Ôú;h ;=< fldmuK ld¾hnyq, jqK;a fï fofokdu ;u orejkaf.a lghq;= fjkqfjka ojilg mqxÑ fj,djla yß fjkalr .ekSu ksid ;uhs Tjqkaf.a ish¨ lghq;=j, id¾:l;ajh lsh,d ;uhs tl yçka mq;d,d fokak;a ÈhKsh;a wmsg lsõfõ'

 

tA .ek biafi,a,u mjqf,a jeäu,d jQ hIs;a uxcql fufyu lsõjd'''

uu bf.k .kafka fld<U ã' tia'fiakdkl úÿyf,a 10 jeks jifr' wïuhs ;d;a;hs ffjoHjre úÈhg f.dvla ld¾h nyq,hs' tA;a yeu ojilu mqxÑ fj,djla yß fjkalrf.k uf.;a" u,a,sf.;a" wfma kx.sf.;a wOHdmk lghq;= .ek fidhd n,ñka tod oji ;=< isÿjQ iEu fohla .eku wms;a tlal l;dny lrkjd'

wfma w;ska fudkjd yß je/oaola fj,d ;sfhkjd kï tAl ksjerÈ lr .kak úÈy wfma Ôúf;a bÈß .ukg hkak ´k l%uh;a wmsg yßu wdofrka lreKdfjka lsh,d fokjd'

tA jf.au ;uhs wïuhs ;d;a;hs tA whf.a <ud ld,h .;l< úÈh bf.k .;a;= yeá wmg lsh,d ÿkak' wkak tfyu fj,djl ;uhs ;d;a; lsõfj thd biafldaf, 10 fY%aKsfha bf.k .kak ldf, fmd;la ,sh,d tAl f.dvla ckm%sh jqKd lsh,d' tod uu;a ys;d .;a;d ljo yß uu;a fmd;la ,shkjd lsh,d'

miq.sh fldfrdakd ldf, f.org fj,d bkakfldg tA woyi uf.a ys;g wdjd' uu kx.sghs" u,a,sghs lsõjd biafldaf, ke;s tfla wms fudkjyß úfYaI fohla lruq uu kï fmd;la ,shkak ys;df.k bkafk lsh,d' tA fj,dfõ tA fokak;a tl mdrgu lsõjd tfyu kï wms;a fmd;a ,shkjd lsh,d'

uu f;dard.;af; W;=ï ;E.a. lshk ud;Dldj' tAflka lshfjkafk mdif,a újdo ;r.hlska ch ,nk YsIHfhla ;uka ,nk uqo,a ;E.af.ka ll=,la ke;s mqoa.,fhl=g mß;Hd. lrmq wjia:djla .ek' Tyq hdplfhla jqK;a mß;Hd. lrmq <uhf. mdi,g .syska tA .ek úÿy,am;sg lshkjd' t;k§ tA YsIHdj iafÜÊ tlg f.ke,a,d we.hSug ,lalrkjd' fmd; ,sh,d fmkakqjdu ;d;a;d tAl uqøKhg ish,a, iQodkï l<d' tA fjkfldg;a uu ;SrKh lr,hs ;snqfK thska ,efnk wdodhu ;d;a; uq,afj,d frda.Ska fjkqfjka wdrïN lrmq wruqo,g mß;Hd. lrkak' we;a;gu tA i,a,sj,ska frda.sfhla iqjm;a fjkjd lsh,d ;d;a;d wmsg lshoaÈ ys;g ±fkk i;=g lsh,d ksu lrkak nE'

 

Ñka;k - ckqld hqj<f. fojeks mq;= ñfk;a fk;añr lsõfõ fufyu l;djla'''

fldfrdakd ldf,a wïu, fydiamsÜ,aj,g .shdu wms ;=kafokdu f.dvla fj,djg f.or ysáfh mdi,a ksjdvq ksid' b;ska wms u,a jeõjd' t<j¿ jeõjd' f.or fjkog fkdlrk úfYaI jev f.dvla l<d' tfyu fj,djl whsh ;uhs fï fhdackdj f.kdfõ' we;a;gu wmsg;a wdidjla we;sjqKd' uu i;a;=kag f.dvla wdofrhs' tA ksidu ug n¨meáfhla .ek ,shkak ys;=Kd' fudlo wo mdrj,aj, n¨megõ" mQia megõ yßhg w;ruxfj,d bkakj wms olskjfk'

tA úÈhg ;uhs mqxÑ his;a iy n¨meáhd lshk fmd; uu ,sõfj' i;aj lreKdj ksid we.hSug ,lajQ <ufhla .ekhs thska lshfjkafk' uf.a fmdf;ka ,efnk wdodhu whsh jf.au uu ;d;a;f. jHdmD;shg fhfoõjd' tA jf.au bÈßfhÈ;a tA lghq;a; tA úÈhg lrf.k hkjd'


mjqf,a nvmsiaiS ;uhs fjkqð ìkd;añ' thd —È,sksf. WmkaÈk ;E.a.˜ .ek;a fufyu lsõjd'''

fmdä whshd jf.au uu;a yßu wleue;shs ljqreyß i;=kag ysßyer lrkjdg' uf.a fmdf;a ;sfhkafk È,sks lshk <uhdg Wmka Èfka ojfi ,efnk f.dvla ;E.s w;fr ,efnk iqúfYaIS ;E.a.la .ek' tA ;uhs .srd megõ fokafkla odmq l=re¿ l+vqjla' hd¿fjd;a tlal flala lm,d WmkaÈfka iurk È,sks wr l+vqfõ fodr wer,d .srõ fokakj ksoyia lrkjd' we;a;gu È,sksf.a fyd|u Wmka Èk ;E.a. jkafk .srjqkag ksoyi ,nd§u' uu ,shmq fï fmd;g;a fyd| b,a¨ula ;sfhkjd' whsh,d fokak jf.au uu;a fmdf;ka ,efnk uqo,a wirK frda.Ska fjkqfjka mß;Hd. lrkjd'

 

 

Oïñl fyajdjiï

 

PdhdrEm - úmq, úfÊ;=x.