නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

bkdjla lj,d Tfí <Õg .;a;= flkd ld,h;a tlal fjkia fjkjd


Tng ks;ru úh<s leiaila tkj kï" ks;ru lgg weUq,a ri oefkkjd kï" nv fldrùula tkjd kï" fkdys;k wdldrfhka lg .| .ykjd kï ta foaj,a ms<sn|j wou yßhdldrj oek .ekSu wjYHh

 

fy< uka;% Ydia;% j, jf.au kSpl=, .=relï j,;a ;sfhk fohla ;uhs" je,a mekakqï bß mekakqï jf.au bkdj,a YÍr.; lsÍu lshk ldrKdj' fuh b;du;a wys;lr fohla' mõ mska w;ska .;af;d;a fn!oaOhka úÈyg fï jf.a jYS .=relï lsisfia;au wkqu; lrkak mq¿jka lula kE' kuq;a wo iudch m;aj ;sfnk ;;a;ajh;a tlal ta jf.a jYS .=relï lr .ekSug fhduqfjk mqoa.,hka fnfyúka by< .syska'


ta jqK;a foúhka nqÿka woyk wh úÈhg wgf,da oyñka lïmd fkdù ysñ ùï wysñ ùï wmsg Wreu fohla lsh,d ys;df.k flfkl=f.a fohla ;uka i;= lr.kak ys;kafka ke;sj" flfkl=f.a ys;la nf,ka w;am;a lr.kak ys;kafka ke;sj Ôj;a fjkak mqreÿ fjkjd kï tal wmg  jf.au wfma orejkag;a n,mdk wys;lr foaj,ska wdrlaId fj,d bkak mq¿jka ldrKdjla'


wo f.dvla f.j,a j, kekaoïud f,a,s g jYS .=relï lrkjd' f,a,s kekaoïud g jYS .=relï lrkjd' ;ukaf. ys; .sh fmïj;d fmïj;sh ;ukaf. lr.kak ys;df.k jYS .=relï lrkjd' wdh;k j, fiajlfhda wdh;k m%OdkSkaf. ys; .kak ys;df.k jYS .=relï lrkjd' wdh;k j, m%OdkSka fiajlhka ;ukag k;= lr lr.kak ys;df.k fï jf.a foaj,a lrkjd' fï yefudau fï ;ekg m;a fjkafka ;ukaf.a mgq wruqKq bgq lr.kak bgq lr.kak ys;df.k' w;S;hg jvd  wo wms fï jf.a .=relï lrkak keUqre jqKq ld,hla fï Wodfj,d ;sfhkafk lsh,d wmg meyeÈ,sj fmfkkjd'


f.dvla wh jYS lr.kak fï foaj,a lrkjd' ta jf.au fokafkla fome;a;g fjka lrkak" ta wh .syska ì|jkak  ys;df.k ;uhs fï jf.a foaj,a lrkafk' uQ,slju lsõfjd;a fïl uyd mdml¾uhla msfrk fohla' fï jf.a foaj,a lrk hka;% uka;% Ydia;% okakd wh fujeks fohla lr,d hï uqo,la .;a; kï ta foaj,a ljodj;a ta whg hd fokafk kE' fudlo ;j;a flfkl=g j<la lm,d" ta whj mßydkshg m;a lr,d yïnlrf.k lEjg ta foaj,a hdfokafka kE'

 

bkdjla ljkafk fldfyduo @'''

bkdjla leùu uQ,slj fldgia follg fnod olajkak mq¿jka' bka m<uq j¾.h úÈhg y÷kaj, fokak mq¿jka" hï fohlg oud YÍr.; lrk tl' wfkla ldrKdj fjkafk f;,a ue;sÍulska" kQ,a mekakùulska YÍr wNHka;rhg ydkshla fkdfjk fia  msg;ska fjk;a n,fõ.hla Tiafia ;uka fj;g fjkla wfhlaj kïujd .ekSug W;aidy lrk tl' tys§ isoaO fjkafk ;u wNsu;d¾: Wfoid lghq;= lrk ;;a;ajhg m;a lsÍu'

we;a;gu fï foaj,a w;S;fha b|,u mej;f.k wdj;a fï foaj,a mdml¾u' idudkHfhka m<uq j¾.fha bkdjla YÍr.; lr,d udi fol ;=kla .;fjk úg th msg oukak mgka .kakjd' t;fldg YÍr wNHka;rfha fukau ndysr fmkqfu;a fjkialï we;sfjkjd' tu ;;a;ajh iq,nj olskak ,efnkjd'

th wdydr Ô¾K moaO;shg .uka l<dg miafi reêr kd,sld moaO;sh Tiafia YÍrh mqrd .uka lrkak mq¿jka' tu.ska YÍr wNHka;rh ;=< iDcqj yd jl%j we;slrkakd jQ n,mEu ;=<ska b;du;a oreKq fjkia ùulg n÷ka fjkak bv ;sfhkjd' fï jf.a fohla YÍr.; fj,d udi fol ;=klska  th YÍrfhka neyer lr .;af;d;a" bka Tng we;sjk ydksh wju lr .kak mq¿jka'

w;S;fha b|,u mqreIhka ia;%Skaj ;uka ika;l lr .kak;a ia;%Ska ;uka leue;s mqreIhka ;uka iómhg .kakg;a fï jYS .=relï lrkakg fhÿKd' tys§ bkdjla YÍr.; lrkj jf.au ;uka leue;s mqoa.,hf. flia" kshfmd;=" ifï fldgia" we|mq we÷ula" f,akaiqjla" fifrmamqjla wrf.k .syska jYS lr .; yels l%ufõohka w;S;fha mgkau ;nqKd'

 

 y`ÿkd .kak mq¿jkao@ ''''''

fï jf.a bkdjla lejqKu y÷kd.kak ;sfhk uQ,sl ,laIhla ;uhs flÜgq fjk tl' ta jf.u .eiag%hsáia frda. ,laIK u;= fjkjd' WoEik nv;a mmqj;a w;r m%foaYfha ;o ùula jf.a oefkkak mq¿jka' Wfoa jrefjÈ hï ierla .Eia jf.a uqLfhka msgfjkak .kakjd' ysi flia .e<ù hdug mgka .kakjd' ksh ÿ¾j¾K fjkjd' fukak fï ,laIK ;uhs bkdjla lejqKq nj y÷kd.kak ;sfhk uQ,sl ,laIK njg m;afjkafk'

idudkHfhka mdoj, we;sfjk iqj fkdjk lelal=ï" fldkafo wdndO" ks;ru WodiSk .;s u;= ùu" kskaogu ys; §u" ysi lelal=ï we;s ùu wdÈh;a fï ;;a;ajh fya;=fjka we;s fjk frda. ,laIK w;rg tl;= fjkjd' úfYaIfhka fujka frda. ,laIK iys; mqoa.,fhl=g ta iïnkaOfhka ffjoH m%;sldr ,nd .ekSfuka iqjm;a njla fkdoefkkj kï" th idudkH frda.S ;;a;ajhlg tyd .sh fohla yeáhg i,lkak mq¿jka' ks;r ks;r nv.sks oefkkak mq¿jka' yenehs fï wdydr reÑh l,a h;au fjkia fjkjd' t;fldg lEu tmd fjkjd' lk wdydr Èrjkak wmyiq fjkjd' fudlo f,a Od;=j yd iïnkaO jqKq bkaøshka flfrys iDcqju n,mEula tkjd' túg W.=r" fn,a, iy Worfha jï mi we;=<;ska f;rmSula we;s fjkak .kakjd' fï ;;a;ajh ms<s,hla wdldrhg j¾Okh fjkjd' tfyu fjkfldg mqoa.,hf. ndysr fmkqu;a fjkia fjkak mgka .kakjd' ta wkqj YÍrh fliÕ ùu" flia .e<ù hEu" kshfmd;= Èrd hEu wd§ foa isÿfjkak bv ;sfhkjd'

fudlo bkdjla leú,d kï" tajd f,a Od;=jg tl;= jqKdu fudku wdldrhl mÍlaIKhla l<;a ta l=ulaoehs y÷kd.kak neye' tjka fohla YÍr.; jqKdu fjkafk ta we;=¿ lrmq foa YÍr wNHka;rh ;=< jHdma; fjk tl' jir fol ;=kl§ YÍrh ;=< j¾Okh fjkjd'

 

fïl uy mjla''''

wo fjkfldg ,xldfj" bkaÈhdfj bkakd wh msgrg j,g mjd fï foaj,a wrf.k .syska ;sfhkjd' tfyu lrkafk ;ukag wjYH foa ;uka i;= lr .ekSfï n,dfmdfrd;a;=fjka' we;a;gu ;j flfkl=f. wjYH;dj wkqj fï jf. jYS nkaOk lrk wh thska lr .kafk uyd mdml¾uhla' ta foaj,a wdmsg lemqfjd;a lrmq mqoa.,hd lrd tkjd' tfyu wdmyq lemSu l<;a fkdl<;a fï jf. mjla lf<d;a ÈÜGOïufõokSh l¾uh wdmyq m, fokjd'

 

bkdjla leú,d lsh,d ysf;kj kï'''

Tng bkdjla leú,d lsh,d ysf;kj kï" ta .ek ys; ys;d bkak tmd' ta i|yd wjYH m%;sl¾u lrkak m%udo fjkak tmd' hï fyhlska bkdjla lejqKq ldka;djlf. l=i ;=<ska ìysfjk orejg mjd tys n,mEï we;s fjkak mq¿jkalu ;sfhkjd' msßñ wfhl=g fï úÈhg bkdjla leú,d kï Tn iuÕska iïnkaO fjk wfkla whg;a fï ;;a;ajh n,mEï lrk nj wm ,o w;aoelSï j,g wkqj meyeÈ,s fjkjd' we;a;gu f.dvla wh fï lshk foaj,a úYajdi lrkafk ke;s nj okakjd'

ta jqK;a bkdjla YÍr.; fj,d jir 30-35 la ú;r ld,hla .; jqKdg miafi th bj;a lsÍu b;d wmyiqhs' tjka fohla YÍr.; jqKq flfkla uia ud¿ jf.a foaj,a neÿï úÈhg ks;ru wdydrhg .kakj kï" ta whf. YÍrfha fuh jHdma;sh jeäfjkjd' tu wdydr .ekSfï mqreoao bkdjla lejqKq wfhlaj blaukska ÿ¾j, lrjkak fya;=jla'

bkdjla YÍr.; jqKq wfhl=f.ka th bj;a fkdlf<d;a mßydkshg m;a fjkjd' wdydr Ô¾K moaO;shg ydks fjkjd' w¾Yia" .eiag%hsáia wd§ frda. ,laIK fmkakqï lrkak .kakjd' uka;% Ydia;%h yßhdldrj m%.=K l< wfhl=g tjka mqoa.,fhl=g ta bkdjla ksidoehs yßhg y÷kd.kak mq¿jka'

f;,a ue;sÍu" kQ,a mekakùu" lg y~g jYS lrùu wd§ jYS l%u uÕska ;u wjYH;dj bgq lr.kak .shdu ta foaj,a YÍr wNHka;rhg we;=¿ fjkafk keye' tys§ flfrkafk msg; b|f.k hï fma%; wd;auhla uÕska wka whf. uki áflka ál ;uka foig woaojd .kak tl' tfyu jqKdu ;uhs khdg w÷ fld< jf.a ysgmq wh ióm fjkafk'

Tng ks;ru úh<s leiaila tkj kï" ks;ru lgg weUq,a ri oefkkjd kï" nv fldrùula tkjd kï" fkdys;k wdldrfhka lg .| .ykj kï ta foaj,a ms<sn|j wou yßhdldrj oek .ekSu wjYHhs' fudlo Tnf. YÍr.; jqKq ta ms<s,h Worfha j¾Okh fjñka ms<sldjla olajd j¾Okh fjkak mq¿jka ksid'

 

fï mjg iïnkaO fjkak tmd'''

fïl uy mjla' wd;au .Kkdjlau mäika fokak mq¿jka' b;ska fï jf. fohla lrkak l,ska fojrla ys;kak' fudlo bkdjla lj,d Tfí <Õg .;a;= flkd ld,h;a tlal fjkia fjkjd' ta tys l,a bl=;a ùu;a iuÕska' t;fldg wdof¾ ffjrhlg fmrf,kjd' fmkakkak neß fjkjd' ta ksid fï jf. foaj,a miafi hkak tmd' fï mdm l¾uhg w; .ykak tmd' wmg Wreu foa foúhka wmg ,nd fohs' flfkl=g whs;s fohla nf,ka ;uka fj; k;= lr .;a;g yeu foau i¾j iïmQ¾K fjkafk keye'

 

  

 

foaYnkaOq .=ma; úoHd úN+IK" wdOHd;añl WmfoaYl

foaYudkH yixl fodvka¥j

zyixl fodvka¥j .=ma; .fõIK uOHia:dkhZ u;af;af.dv

 

;udrd m;srK