නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

W.;a .eyekq lemS fmfkkak oÕ,kafka ke; kuq;a Tjqka iEu ;ekl§u lemS fmfkkq we;


ldka;djka .ek idys;Hfha ujd mdkafka b;du iqkaor ixfla;hla f,ihs' we;a;gu ldka;djla uq,a lr f.k idys;Hh ;=<ska ujk fï wdl¾IŒh nj ienE Ôú;fha§;a ldka;djla fj;ska m%o¾Ykh fjkjd kï th b;du jákjd' ta ;ekg ldka;djg m;a ùu t;rï wmyiqjla fkdfjhs'


wdpdrYS,S fjkak'''

mshlre fmkqu ;snqK;a Tfí wdpdrYS,Snj ke;akï we;a;gu Tn mshlre ldka;djla fkdfjhs' jpkh mjd ixjrj Ndú; lrkak' we;eï ldka;djkaf. jpk b;du wYS,dpdr úÈyg mdúÉÑ fjkjd' Tjqkaf. yeisÍu;a tA úÈyhs' kuq;a Tn ldka;djla jf.au we;eï úg ujla" ìß|la tfia;a ke;akï w;a;ïud flfkla úh yelshs' tA ksid ks;ru wdpdrYS,Sj yeisÍu b;du jeo.;a'


W.;alu wdNrKhla'''

fï l;d lrkafk Tn ,nd we;s wOHdmksl iqÿiq lï .ek kï fkfjhs' fu;ek§ msßñka n,kafk Tn fl;rï iudc oekqu yd ðú;djfndaOh w;ska fmdfydi;ao lsh,' Tng wksjd¾fhkau fyd| f;areï .ekSfï yelshdjla iy úi÷ï fidhd .ekSfï yelshdjla ;sìh hq;=hs' msßñhd .eg¨ldÍ udkisl;ajhlska isák wjia:dj,§ Tyqj wjfndaO lrf.k Tyqf. udkisl;ajh h:d ;;a;ajhg m;a l< yels mßirhla f.dv keÕSug ;rï Tn W.;a wfhla fjkakg ´k'


wkjYH fnd<| nj tmd'''

ldka;dj .ek wfma u;h ù ;sfnkafk —weh iq<Õg;a fi,jqK;a uyd pkav udre;fha§ fkdie,S isák Yla;sh we;s njghs˜ th we;a;' orejka je§fï mgka wef.a wd;au Yla;sh m%o¾Ykh fjkjd' tA ksid fndre fnd<|lï fjkqjg h:d¾:hg uqyqK fok ienEu ldka;djla jqfKd;a Tn fjkqfjka jQ ms<s.ekSu ;j;a by<ska iïudkhg md;% fjk nj;a wu;l lrkak tmd'


iudcYS,Ss jkak' yenehs m%udKhlg'''

tod jf.a ldka;dj wo uq¿;ekaf.g iSud ù keye' wehg iudc.; ùug ´kE ;rï wjia:djka ;sfnkjd' tA;a wms fidaI,a lshñka iSudj blau úh hq;= keye' wo fndfyda wkshï weiqre mj;ajk ldka;djkaf.a u;h ù ;sfnkafk wms fidaI,a''hk ixl,amhhs' tA;a Tn ujl" ìß|l nj wu;l fkdlr fuu iudc iïnkaO;djhka mj;ajd .ekSu;a jeo.;a'


we֕ .e<fmkak w|skak'''

wmsg w|skak ksoyi ;sfnk nj we;a;' tA;a ;ekla fkd;ekla .ek;a álla l,amkd lrkak' mkai,g hk úg W;aijhlg hk wkaoñka ierish hq;= keye' ir, f,iska hd hq;= ;ekg tfia hEu ksid Tng lsisu wjudkhla we;s fjkafk keye' pdï nj ldka;djg wdNrKhla' tA ksid ks;ru ;ek fkd;ek .,md f.k we÷ï we|Su;a ldka;djf. iqkaor;ajhg n,mdk lreKq w;r we;s nj fâ,s fï,a fjí wvúh olajd ;sfnkjd'


ieye,a¨fjkak'''

yeu fokdgu m%Yak ;sfnkjd' m%Yak ke;s flfkla ñysmsg keye' tA;a fï m%Yak ks;ru ord f.k tAjd iudchg m%o¾Ykh lrkjdg jvd ir, iy ieye,a¨ f,iska Ôj;a fjkak' wkjYH f,iska udkisl fkdi;=g ksid Tn jhig;a jvd jhig m;a fjkjd' YdÍßl f,iska jf.au udkislj;a ÿ¾j, fjkjd' túg iudcfha Tn iqkaor ldka;djla fõú'


ks¾NS;Ndjh ´kuhs'''

Ôú;h lshkafk myiq fohla fkfjhs' wms m%Yak úi|f.k biairyg hkak hkak wmsg ;j ;j;a m%Yak fï Ôú;fha§ yuq fjkjd' Tn fudk úÈyl ldka;djla jqK;a Tn ;=< wksjd¾fhkau Yla;su;a ldka;djla isáh hq;=hs' fudlo Tnhs Tfí wdorh" mjq," Ôú;h msgia;r f,dalfhka fjkalr wdrlaId lr .; hq;af;a' msßñfhla msg;ska fld;rï oeä jqK;a m%Yakhla Ôúf;ag wdj fj,djg Tjqka wirK fjkjd' fï fj,djg Tn ;=< bkak Yla;su;a .eye‚hg mq¿jka Tyqj ksjerÈ úi÷u fj; /f.k hkak' fï ksihs msßñfhla ldka;djlf.ka ks¾NS;Ndjh n,dfmdfrd;a;= fjkafk'


Ôú;h lshkafk myiq fohla fkfjhs' wms m%Yak úi|f.k biairyg hkak hkak wmsg ;j ;j;a m%Yak fï Ôú;fha§ yuq fjkjd' Tn fudk úÈyl ldka;djla jqK;a Tn ;=< wksjd¾fhkau Yla;su;a ldka;djla isáh hq;=hs'


udkisl fi!LH ks,Odß
ffjoH .hdka chj¾Ok
uQ,sl frday," lsßn;af.dv


uOqNdIsŒ fndr¨f.dv