නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

fï ch.%yK‍fhka fldgila uf.a foudmshkag;a" hy¿ fhfy<shkag;a whs;shs - yß;a ixÔj úfÊr;ak


YsIH;aj jev fmd; fojeks;ekg ;sh, pkaør;ak udkjisxy Y+Íkaf.a .S; fmd;la uu tod .;a;d


idudkH fm< úNd.fha § Tyq A 09 la ,nd.;a;d' ix.S;hg;a A tlla ;snqKd'


mq;dg fmdä ldf, ksod.kak ke<ú,s .S lshkaku ´k


mq;d ckms%h pß;hla fjkj lsh, uq,skau lsõfj thdf. w;a;ïud


rej we;s ÿj;a lg we;s mq;=;a jdikdjla hehs wm w;r l;djla ;sfí' we;eï isÿùï foi ne,Sfï§ w;S;fha § wmf. kEishka fujka l;d lshd ;sfnkafk;a lg lykjgu fkdfjhs'

fï nj ;yjqre jqK tla wjia:djla wm fkdfndaod ÿgqjd' tA isri rEmjdyskS kd,sldj úldYkh lrk Voice Sri Lanka jev igyk Tiafia'

olaI;d we;s orejka w;ßka iqúfYaIS olaI;d olajd ;u y~ fm!reIh úoyd oela jQ Tyq yß;a ixÔj úfÊr;ak'

´kEu ;r.hla wjidkfha úúO u; m%ldY jqjo ;r.h wjidkfha jvd jeä fma%laIl m%;spdr ueo ch.%yKh w;am;a lr .;af;a wfma l;d kdhlhd jk yß;a ixÔj úfÊr;ak hs'

Tyq chj¾Okmqr úYajúoHd,fha ffjoH YsIHfhl= f,i wOHdmkh ,nk w;r fld<U rdclSh úoHd,fha wdÈ YsIHfhls'

miq.sh od wm Tyqf.a f.org f.dv jQfha kj,sh fjkqfjka Tyqf.a ch.%yKh ms<sn|j l;d lrkakghs'
.d,af, l=uqÿks f¾Kqld yd ;sôß.iahdfha §ma;s úfÊr;ak m<uqjrg yuqjkafk fndfyda fmïj;=ka fuka ish {d;shl=f.a uÕ=,a f.orloS' tA óg jir úis yhlg muK by;§ h' tf,i oek y÷kd.ekSfuka miq j¾I 1995 oS újdym%dma; jQ Tjqkag Tjqkaf.a wdorfha w.% M,h f,i mq;a rejkla ,efnkafka 1996 Tlaf;dan¾ ui tla iqúfYaIS Èkl§ h' tkï tA wfma l;d kdhlhd jQ yß;a ixÔj úfÊr;ak h'


tA ms<sn|j l=uqÿks f¾Kqld fuf,i l;d l<d'''

wms újdy jqfKa tlaoyia kjish wkQ mfya§' mq;d ,enqfK 1996 Tlaf;dan¾ úisyh jeksod' tl, uu /lshdjla l<d' uy;a;hd /lshdjla lr,d thska bj;a fj,d jHdmdrhla lrkak mgka wrf.k ;snqKd' nnd ,efnkak bkak fldg ug msßñ mqf;la ,efnkj kï fyd|hs lshk wdidj ;sínd'

mqf;l=g jeä leue;a;la ;snqK;a ,efnk orejd wdorfhka ms<s.kak uu;a uy;a;h;a iQodkñka ysáhd' ,eìÉp orejd msßñ mqf;la' uf.a n,dfmdfrd;a;=j bgq jqKd'

l=uqÿkS tfyu lshoa§ úfÊr;ak fufyu l;djla lsõjd' fuhdf. tA n,dfmdfrd;a;=j bIag jqKd' wmsg B<Õg ;snqfKa mq;dg ,iaik kula f;dard.kak tAl' thg wmsg Woõ jqfKa m%ùK udOHfõ§ O¾uisß .uf.a iy l=,r;ak wdßhjxY' Tjqka fom< uf.a uõ md¾Yajfha ysff;IS ñ;%hka' Tjqka fofokd ;uhs wfma mq;dg yß;a ixÔj úfÊr;ak lshk kduh jvd;a iqÿiqhs lsh, fhdackd lf<a' tA fhdackdj wms iaÓr lrf.k mq;dg tA ku ;sínd'

mq;d fyd|g n,d.kak ´kE ksid l=uqÿkS thd lrñka isá /lshdfjka bj;a jqKd'


fldfyduo n,dlshd .ekSu wmyiq jqKdo'''@

uf.a mekhg l=uqÿkS fufyu W;a;r ÿkakd' we;a;gu mq;d biairy fufyu lshkjd fkfjhs' fuhd b;du lSlre <ufhla' mqxÑldf,a orejka w~k tl" rd;%shg fkdksod w~k tl idudkH isß;la fka' tA;a wfma mq;d tfyulg ug lror lf<a kE' thdg lj,d fmdj,d ;síndu thdf. mdvqfõ bkakjd' rd;%shg lsis lrorhla ke;=j ksod.;a;d' tA .;s iajNdjhka thd ál ál f,dl= fjkfldg;a thdf. Ôúf;a tA úÈygu ;snqKd'


orefjl= bmÿkdu flakaorh ne,Su fcHd;sIh u; úuiSu idudkH isoaêhla' yß;a ixÔj .ek Tn,dg fcHd;ssIfõ§ka fudkjo lsõfj'''@

uf. tA mekhg yß;af. uj fufyu W;a;r ÿkakd' we;a;gu uf.a wïug;a hï uÜgulg fcHd;sI oekqu ;snqK' wïud lsh,d ;snqKd orejd ljod yß iudcfha Wiia ;eklg hkjd lsh,d' kuq;a tA .ek jeä úia;r wmsg oek.kak fkd,enqKd' weh tA ldf,u Ôúf;ka iuq.;a ksid' yenehs wms miq lf,l lvj; ;ß÷ wdh;kfhka orejdf.a flakaorh ne¨jd' tys§ tu fcHd;sIfõ§ uy;aud lsõjd orejd ffjoH lafIa;%fha by<gu hkjd' tA jf.au l,d f,dalfha nenf<k mqoa.,hl= njg m;a fjkjd lsh,d' wo fjkfldg tA uy;aud Ôj;=ka w;r ke;;a Tyq wfma orejd iïnkaOfhka lsõj wkdjelsh iM, fjñka ;sfnk nj wmg oefkkjd'


yß;af. <ud ld,h f.jqfKa fldfyduo'''@

we;a;gu thd l,n,ldÍ orefjla fkfjhs' ljodj;a u. f;dgl /f.k .sh;a wrl ´k fïl ´k lsh,d wms;a tlal rKavq fj,d kE' ÿkak foa .;a;d' ,enqKq fohska iEySulg m;a fjkjd' mq;d bf.k .;af;a úYdLd fmrmdif,a' fmr mdi,a hk ldf,a orefjda w~kjdfka' yenehs wfma mq;d tfyu we~qfõ kE' yskd fjù ysáhd' iuyr ojig uu mq;dj fmrmdi,a tlalka .shd' iuyr ojilg uy;a;hd mq;dj fmr mdi,a tlal .shd' mqxÑu ldf,a thdg lsh,d fok ´kE fohla fyd|g u;lfha ;shd.kakjd' mq;d fld<U rdclSh úoHd,fhka ;uhs uQ,sl wOHdmkh ,enqfõ'


yß;a ix.S;hg fhduq jqfKa fldfyduo'''@

fuhd fmdä ld,fha lkg wefyk isxÿ lE,s uquqKkjd' tA ksid ks;ru jf.a f.or fräfhda tl od, ;snqKd' ug kï isxÿ lshkak nE''' kuq;a mq;df. wïudg kñ isxÿ lshkak mq¿jka' yß;af. ;d;a;d lsõjd'

ug;a b;sx yßhgu lshkak nE''' mq;d fmdäldf,a thdg kskao hkafk kE' ke<ú,s .S lshkak ´kE' ke;skï ksod .kafk kE'''fldfydu kuq;a yß;a bf.k .;af; fld<U rdclSh úoHd,fha' YsIH;ajhg fmkS isàu w;HjYH fkdjqK;a orejd YsIH;ajhg jdä lrjkak wmsg ´klula ;snqKd' tA ksid thdg jev lrkak YsIH;aj fmd;la fidhkak uu fnd/,a,g .shd' tys§ tla fmd;a idmamqjl § pkaør;ak udkjisxy uy;auhd ,shQ .S; fmd;la uf.a wei .egqKd' YsIH;aj fmd; ñ,§ .kakg fmr uu isxÿ fmd; ñ,§ .;a;d' uu tAl f.or wrf.k weú,a, tys ;snqK .S;hla mdvï lr.kak orejg lsõjd' tA .S;h ;uhs —fudkjo wïfï wl=re cd;shla u,a fm;sj, ljqfoda ,sh,d˜ .S;h fïl È. jeä mdvï lrkak yß wudrehs lshd mq;d lsõjd' kE fïl Thdg mq¿jka' ux thdg Èß ÿkakd' mq;d tAl mdvï l<d' ug mq¿jka ;df,g uu tA .S;h .hk úÈy lsh, ÿkak" mdif,a úúO m%ix.hlg f;dard.ekSug mq;d fï .S;h lsh,d ;snqK' tys§ úúO m%ix.hg .S;h .hkakg mq;d f;dard.;a;d' tys ;snqKq úfYaI;ajh ;uhs fuu .S;h mq;d .dhkd lf<a mdif,a ix.S; .=rejßh jk r;akd ,d,kS chfldä uy;añh iu.' th ;uhs mq;d uq,ajrg fõÈldjl .S;hla .ehQ wjia:dj' mq;dg ix.S;h i|yd yelshdjla ;sfhkjd lsh,d mdif,ka oek .;a;du wms Tyqj §msld m%sho¾YkS iy rYañ ix.S;d uy;añh <Õg heõjd' ix.S;h bf.k .kak' Bg miafia ixÑ; úl%uiQßh uy;auhd <Õ;a mq;d ix.S;h bf.k .;a;d' idudkH fm< úNd.fha § Tyq A 09 la ,nd.;a;d' ix.S;hg;a A tlla ;snqKd'

Wiia fm<g úoHd úIhhka f;dar.;af; thd' tA úIhhka wudrehs lsõjyu uu lsõjd yels blaukska jd‚c úIhhka i|yd udre fjkak lsh,d' kE wïud uu fldfydu yß bf.k .kakï lsh,d ;uhs úoHd úIhhka yeoEre fõ'