නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

fld<U ffjoH mSGfha 2020 úYsIaghd wlalfrhsm;a;=fõ ;¾Ysld 
MBBS úNd.fha l=i,;d fY%a‚.; lsÍïj, cd;sl jYfhka 3 jekshd


ug fld<U <uhs .ek ÿlhs


Wiia fm< iu;a ùu úYAAjúoHd,hg tAu Ôú;h ú`Èkak wjia:dj muKla lsh,d ys;kak tmd


ug uf.a iu;aùu ;=<ska ug W.kajkak uykais jqK foudmshkaj .=rejrekaj i;=gq lrkak wjia:dj ,enqKd' taksid uu yq.dla i;=gq fjkjd'miq.shod fld<U úYajúoHd,fha ffjoH mSG wjika úNd.fhka m<uq mka;sfh idud¾:f.k iu;a jQ wlalfrhsm;a;=fõ ;ksldp,ï ;¾Ysld rka molalï 13la Èkd .ksñka iqúfYaIS jd¾;djla ;nkak g iu;aj ;sfnkjd'

tkï fld<U úYajúoHd,fha ffjoH mSGfha Wmdê m%odfkda;aijfha § m%odkh lrk ,o rka molalï 37 ka úYsIag;u ffjoH mSG iïudkh we;=¿j rka molalï 13 la Èkd .ekSug weh iu;a úKs'

kj,sfha wmg miq.shod weh;a iu`. l;d ny lrkakg wjia:djla ,enqKdTfí .ïm<d; fldfyo@

wïmdr wlalfrhsm;a;=j wd,häfjïnq m%dfoaYSh f,alï fldÜGdYhg wh;a wlalfrhsm;a;=j


Tfí mjqf,a úia;r l;dlf<d;a

uf.a mshd úÿy,am;sjrfhla'kuq;a t;=ud oeka úY%dñl hs Tyqf. ku ;ksldp,ï' uf.a wïud .Dy‚hla'weh kñka l=uqodmsfyhs' ug jeäu,a ifydaorfhla'''nd, fidfydhqfrla yd nd, ke.‚hla bkakjd' whshd nfhdaihkaia lf<a Tyq Wiia wOHdmk lghq;=j, ksr; fjkjd'' uf.a u,a,s Y%S chj¾Okmqr ffjoH mSGfha wOHdmkh ,nkjd uf.a ifydaoßh Wiia fm< úoHd wxYfhka bf.kqu ,nkjd wfma uq¿ mjq,u wOHdmkh flfrys úfYaI Wkkaÿjla wdYdjla olajkjd'


Tn wOHdmkh ,enqfõ@

uu fmr mdi,a .sfha wlalrm;a;=j únq,dkkao fmr mdi,g' m%d:ñl tl jif¾ b`o,d my jir olajd wlalrm;a;=j rdul%sIaK ñIka uyd úoHd,fhkq;a yh jif¾ b`o,d Wiia fm< olajd wlalfrhsm;a;=j Y%S rdul%sIaK cd;sl mdif,;a wOHdmkh ,enqjd uu bx.%Sis udOHfhka ;uhs Wiia fm< lf<a


Tn wOHdmk lghq;= foi wdmiq yeÍ ne¨fjd;a@

we;a;gu mfya YsIH;ajh lv bï úNd.hlafk''' uu fyd|gu mdia fjhs lsh,d uf.a foudmshka .=rejreka úYajdi l<d' tA;a ug thd,d ys;mq úÈyg m%;sM, fokak neß jqKd' lvbï ,l=Kq 120 uu ,l=Kq 140la .;a;d'mdia jqK;a frfldaâ tlla kE'' ug ys;=Kd uu uf.a foudmshkag .=rejrekag jrola l<d lsh,d' ta ksid uu f.dvla uykais fj,d bf.k .;a;d' idukH fm< ta y;hs î folhs' fyd| m%;sM,hla kuq;a ug uÈ jqKd' tksid uu Wiia fm< lrk fldg ;j;a Wkkaÿ fjka lem ùfuka bf.k .;a;d' uu fyd|g mdia jqfKd;a uu uf.a foudmshkaf. .=rejrekaf. uykaishg .re lrkak jákdlula fokak yelshs lsh,d ys;=Kd tys m%;sM,h ;uhs wïmdr Èia;%slalfha m<uqjekshd' ,xldfõu y;r jekshd jqfKa tfyuhs' uu fld<U úYajúoHd,fh ffjoH mSGhg f;aÍ m;a jqfKa' ug uf.a iu;aùu ;=<ska ug W.kajkak uykais jqK foudmshkaj .=rejrekaj i;=gq lrjkak wjia:dj ,enqKd' taksid uu yq`.dla i;=gq fjkjd''


Tng fld<U fldfyduo oekqfKa@

we;a;gu mdi,ska úfkdao pdßldjlg wdjd ñil fld<Ug uu wd.ka;=lfhla uf.a life tl fjkia lrk k.rhla' we;a;gu úYajúoHd,fhka f,dl= iyfhda.hla ,enqKd' uu wdj .uka kjd;eka .;af;a je,a,j;af;' je,a,j;a; b|,d ;uhs leïmia tlg wdfõ' yß ÿlla úkaod nia tfl wdfõ .sfh' yß g%e*sla' ld,h kslka hkjd' ug fld<U <uhs mõ lsh,d ys;=Kd taf.d,af,d Wfoa mdkaoßka ke`.sg,d niaj, t,a,s,d biafldaf,a hkjd' biafldaf,a weß,d f.or hkak;a yqÕla uykais fjkjd' taf.d,a,kag bf.k.kak ;sfhk ld,h uymdrg .;fjkjd' wlalfrhsm;a;=j ÿIalr m<d;la jqK;a wmsg biafldaf,a w; <Õ ;snqKd' uu nhsislf,ka ;uhs biafldaf,a .sfha' tA ksid talg f,dl= uykaishla kE' mdvï lrkak ld,h ;snqKd'miafia ug úYajúoHd,fhka fkajdisl myiqlï ,enqKd' th;a uf.a wOHdmk lghq;=j, úYd, iyfhda.hla jqKd'


f.oßka ,enqK iyfhda.h fldfyduo 


lsisu foalg n,lsÍula ;snqfKa kE''

uu tla úIhlg .=rejreka fo;=ka fokd <`.g áhqIka .sfh;a kE'''wfma f.j,a <`. áhqgßhlg ;uhs .sfh' wms yefudagu fyd`og bf.k .kak mq¿jka' ta jf.au wms tys jákdlu wjfndaO lrf.k bkakjd'


Tng fld<U hd¿fjd ysáfha kE''@

Tõ'' álla pls;hla ;snqKd ;uhs' ug yuqjqK Tlafldu fyd`ohs' ug yßhg Woõ l<d'

úYajúoHd,h ;=< /.a tl ,efnkafk kE lsh,d uf.a iSksh¾ hd¿fjda lsh,d ;snqfKa' ta ksid nhla oekqfKa kE'''kuq;a pqÜgla ú;r /.a tl ;snqKd kï Ôúf;a tkafcdahs lrkak ;snqK yenehs yq`.dla /.a lrk tl;a udkisl wd;;shg fya;=jla fjkjd'

úYajúoHd,fha .=re uKav,h isxy, fou< uqia,sï lsh,d j¾. lr, b.ekajqfõ kE w¨;a neÊ tl jf.au wfma iSksh¾ia,;a wmsg yq.la foaj,a lsh,d ÿkakd' Tjqka fyd`o ñksiqka fyd`o hd¿fjd'''j¾. lsÍï Tjqka <. ;snqfKa kE'' fydiag,a ,enqKdu ug mdvï lrkak ld,h b;sß jqKd' tys m%;sM, ;uhs uu fï ,ndf.k ;sfnkafk'