නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

uqoaolg w;aiklg ljodj;au neye Ôú;hg i;=g fokak'''


f.dvla wh fï Ôú;fha ;uka wdi lrk foaj,a fidhkjd'yenehs ta fydhk yefudagu ;uka wdi lrk foaj,a ,efnkafka keye'fldfydu jqK;a fï Ôú;h yß mqÿudldrhs'úúOdldr ñksiqka fï Ôú;h ;=< uqK .efykjd'úfgl wms Tjqkag wdorh lrkjd'mßiaiï lrkjd' ;ukaf.a lr .kak W;aiy lrkjd' úYajdih;a"jdikdj;a"yi/,a,;a tl;= ù hk .uka uÕ újdyhlska fl<jr fjkjd'kuq;a Ôú;h wjika yqiau fy<k ;=re ;uka ch.%yKh l< wdorh iuÕ fkdfjkiaj /£ isákak fndfydu ál fokhs'


lvjiï luu uÈ '''

we;a;gu ldka;dj leu;shs ;ukag yeu w;skau .e<fmk msßñfhla wehf.ðjk iylre fjkjdg'  ldka;djla  msßñfhlag leu;s fjkak n,mdk tlu fya;=j Tyqf.a lvjiïluj;a fm!reIhj;a ,iaikj;a fkdfjhs' Tjqka Tn ;=<ska oelSug leu;s ,iaikg tyd .sh Tn fkdys;k fndfyda foaj,a ;sfhkjd' fï foaj,a .ek fydo wjfndaOhla ;sfhk msßñfhlag  mq¿jka yeuodu ;ukaf.a ldka;djf.a  ys; Èkd.;a; msßñfhla njg m;a fjkak'


wdrlaIdldÍ wdorh ''

;d;a;d flfkla ÿfjlag fok wdorh fifkyi " /ljrKh wehg uyfurla jf.a' b;ska ta ,enqKq  wdorh fifkyi ;uka wdof¾ lrk flkdf.kq;a ,efnhs lsh,d weh n,dfmdfrd;a;= fjkjd' ;d;a;d jf.a wehf.a ysi wdorfhka w;.d,d Wl=f,a ;shdf.k" wehf.a ÿl iem .ek ys;k" wikSmhla yeÿku ;d;a;d flfkla jf.a l,n, fj,d <Õska b|f.k fnfy;a fya;a lr,d wdofrka n,d.kakjd kï" ta jf.a msßñ flfklag ldka;dj f.dvla wdof¾ lrkjd'


ðú;fha fyjke,a, jkak ''

yefudagu ;ukaf.a ðú;fha úfYaI jQ isysk ;sfnkjd' Tfí iylßhf.Ôú;fha;a wehgu úfYaI jQ isysk we;s' fndfyda úg wks;a md¾Yjh isÿ lrkafka ;ukaf.a iylref.a isysk úys¿jg ,la lsÍuhs' ðú;hg iómu wfhl= ;ukaf.a isyskj,g yskd fjkfldg ys;g oefkkafka úYd, l,lsÍula' Tn l< hq;= jkafka wfkldj ySk Èkkakg wfkldj ffO¾hu;a lsÍuh ' Tyq fyda weh ;ukaf.a isyskh fjkqfjka lem jk úg fyjke,a, fuka <Õ isáñka Wmldr lrkak'


fkd lshk foa f;areï .;af;d;a''

ldka;djka  fndfyda ixfõ§ msßila ùu ksid ;uka fkd lshk foa f;areï .kakd msßñfhl=g ldka;dj fndfyda leu;shs' yenehs fï .;s.=K ;sfhk msßñ flfklag f,dafla fldfya jqK;a ldka;djka w;f¾ fyd| b,a¨ula ;sfhkjd' tfyu flfkla ,efnk ldka;dj f.dvla jdikdjka;hs lsh,d ;uhs Tjqka ys;kafk' b;ska weh fkdlshk foa f;areï .kakg kï wehj wjfndaO lr .ekSu jeo.;a fjkjd


mqxÑ mqxÑ mqÿu lsÍu jákjd''

iyldßhf.a WmkaÈkh" újdy ixj;air  Èkh" Tn fofokd uq,skau uqK .eiqKq Èkh Tn u;l ;shdf.k b¢hs lsh,d Tfí wfkla md¾Yajh n,dfmdfrd;a;= fjkjd' kuq;a weh ta nj Tng lshkak tkafka keye' Tn th wu;l lf<d;a ÿla fjkjd'  Tfnka n,dfmdfrd;a;= fjkafka mqxÑ iqN me;=ula ú;rhs' t;a Tng mq¿jka kï ta Èkh u;l ;ndf.k b|,d wehg ;E.a.la §,d wehj mqÿuhg m;a lrkak" tal Tn fofokdf.a id¾:l;ajhg jeo.;a fjkjd' fudlo"ñksiaiq yß wdihs i;=gq ysf;k mqÿu lsßï j,g'wfkld i;=gq lrkak  kï f,dl= f,dl= foaj,a lrkak ´ksu keye'ta mqÿu lsßu iuyr úg  fkdys;k fj,djl wdofrhs lsh,d hjk mQxÑ uefiaÊ tlla" flda,a tlla fjkak;a mq¿jka'ta jf.au  wdi lrk ;eklg fkdlshd tlalka hkak;a mq¿jka'wdi lrk lEula wrka fokak "Tn  w;skau lEula yo,d fokak;a mq¿jka ' Tn ys;=fõ ke;s jqKdg fï yeufohlskau iylreg f,dl= i;=gla oefkkjd'fï ksid u,la jf.a isks÷ wdof¾lg .,la jf.a ;o ys;la jqK;a fjkia lrkak mq¿jka'


úYajdih ;sífnd;a'''

 úYajdih lshkafka fofofkla w;f¾ ;sfnk uQ,slu jákdlula' ta ksid ldka;dj ;ukaf.a leue;a; olajk msßñhd i;=j ta .=Kdx.h ;sfnkjo lsh,d fndfydu ie,ls,af,ka n,kjd' ta jf.au ;ukaf.a jer§ï ksjerÈ lrk" yßuÕ fmkajkak Woõlrk ud¾f.damfoaYlfhla jf.a lghq;= lrk msßñkag ldka;djka fndfydu leue;shs' wdorh yßhg ìf|k ùÿrejla jf.a'wdof¾ lrkfldg f.dvdla Yla;su;a' meyeÈ,sj u tlsfkldg fmakjd' ta;a wdof¾ ì÷ku ys; ÿ¾j,hs'ì÷Kq ùÿrej jf.a ta wdof¾ ;snqKq úÈyg h<s yokak neye'


i;=g jeo.;a''

ks;r ;ukaj i;=gq lrk" Tyqf.i;=g fnod.kak flfkla jf.au i;=g ú¢kak okak flfkla kï tal fyd| .=Kdx.hla úÈyg ldka;djka i,lkjd'wms yefudau leu;s i;=áka bkak' b;ska ;uka wdof¾ lrk flkd ks;ru i;=áka bkak flfkla kï ;ukaj;a fmdä yß folska i;=gq lrkjd kï ta jf.a .=Kdx.j,g ldka;djla f.dvla leu;s'Thd,d fokakd fjkqfjka Thd,g fj,djla ;sfhkak ´fka'Thd Thdf.a jev yß thd thdf.a jevj, u yß oji u t,a,s,d bkakjd kï wfkla md¾Yjhg tmd fjkjd't;fldg thdf.ys;g oefkkak .kakjd th;a tlal ðj;a fjkafka lsisu yeÕSula oekSula ke;s m%dKhla lsh,d'wkak t;k§ ;uhs tmd ùu isoao fjkafka' fndfyda wh ;u ksjiska wE;aj isàug fya;=j jkafka ksjfia .; lrk fudfyd; wiqkaorj ys;g oekSuhs' fyd| in|;djhlg tlsfkldf.a ksoyi f.dvla jeo.;a' b;ska fofokd tlaj isák fudfyd; rKavq onr iy ueisú,sj,ska msreKq wiqkaor fudfyd;la njg yrjd fkd.kakg fofokd u  j. n,d .kak'b;ska yoj;g oefkkak wdorh lf<d;a ldka;dj leu;su msßñhd jkak Tng mq¿jka'iudc úoHdj yd ufkda úoHd lÓldpd¾h
ufkda úoHd WmfoaYl
bf¾Id uOqIdks iurisxy
cd;sl iudc ixj¾Ok wdh;kh


uOqNdIsŒ fndr¨f.dv