නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

,la ujf.a f., rka molalï y;rlskau ieriQ fYkqls ÈY,Hd
lsf,da 47 nr mka;sfha ldka;d nr bis,Sfï YS% ,xld jd¾;dj uf.a 


ls%hdodu Ñ;%máhl rÕmdkak wdihs


ÿjf. iu jhfia orejka YsIH;aj mka;shg hoaoS wfma ÿj ýïkdiaála mqyqKqjg .shd


óg oYl follg muK by;§ wm YS% ,xldfõ u,, l%Svdfõ kshq;= l%Svl l%Säldjka f.k tk rka molalï .ek l;d lf<uq' tfy;a uE; Nd.fha wmg tjka wjia:djka yuq fkdjqK ;rïh' Y%S ,xld l%slÜ .ek wm uy by<ska Woï wekqjo tho miqnd .sfha l%Svd f,da,Ska wkaoukao lrñks'

Ôïkdiaála nr bis,Su jeks l%Svd biõ fukau lrdf;" fndlaiska jeks l%Svd biõj, ksr;fjk l%Svl l%Säldjka rkamolï ÈkQjo tAjdg l%slÜ ;rug udOH wkq.%yhla fkd,efnk ksid tu lS%vd t;rï ckm%sh;ajhla wfma rfÜ ke;'

tfy;a fuu l%Svd biõj, ksr;fjk l%Svl l%Säldjka ksy~ju ;uka ksfhdackh lrk ;r. biõfõ ksr;fjñka Y%S ,xld ud;dj rkska nn,jkakg oyäh l÷¿ fy<hs'

fujka miqìul miq.shod ,laujg rkamolï Èkd foñka ;u iyc l=i,;djh fï hehs lshd mE Èßh Èh‚hl ms<sn|j wikakg ,eìK'

tA fYkqls ÈY,Hd Èh‚hhs' ;ju;a mdi,a wOHhk lghq;=j, ksr;j isák weh mkaksmsáh fo,a.yj;a; m%foaYfha mÈxÑj isáhs' wms weh fidhd .sfhuq'

rkamolï ,dNsksh ldf. ljqoehs wm oek.;af; wehf.a ksjig f.dv jQ miqjhs'

fYkqls ÈY,Hd udOHfõ§ wkQI ixÔjf.a yd udOHfõÈkS l%sIdka;s l=,iQßhf.a Èh‚hls'

fï uõmshka wmQ¾j hehs ug is;sK' udOHhg hï;rulg fyda iïnkaO;djla we;s wh yeisfrk wdldrhg fkdfõ fï foudmshka yeisrefKa' tA ms<snoj Tng ug fo;=kajrla is;kakg fndfyda oE ;sfnhs'

tA is;Su mfilg ;nd lu,a fndf.dvf.a f;jk wei l%shd;aul jk w;f¾ uu fYkqls Èh‚h yd wef.a uj;a iu. l;dny lrkakg mgka .;a;d'


uf.a wïuhs ;d;a;hs udOHhg iïnkaOhs' tjeks iïnkaOhla ;snqK;a Tjqka lsis úfgl ud .ek udOHhg l;dlrkafka keye' uu;a udOH bÈßfha tA nj l;d lrkafka kE' uu úYajdi lrkjd udOH iqúfYaIS wjia:djla ,fod;a tA .ek l;d lrkjd lsh,d' ug fï wjia:dj ,enqfK;a tA úÈyg lsh,hs uu úYajdi lrkafka'


fYkqls ;ukaf.a lgy~ wjÈ lf<a tfyu' wmsg orefjda ;=kafofkla bkakjd' f,dl= ÿj oeka fm!oa.,sl wdh;khl fiajh lrkjd' fojkshd ;uhs fYkqls' wfma mq;dg jhi wjqreÿ myhs' <ore mdi,a hkjd'

fYkqls mqxÑ ldf,a b|,du yßu oÕhs' f,dl= ÿj jf. fkdfjhs' jhi wjqreÿ ;=k y;r fjoaÈ mqgq Wv k.skak'''lsisu pls;hla ke;sj ÿj mek hkak .ia k.skak mgka .;a;d' tAksid uu l,amkd l<d fuhd l%Svdjlg fhduq lrkak' jhi wjqreÿ y;rfjoa§ ÿj Ôïkdiaála mx;shlg fhduq l<d' thd yß wdidfjka thg iyNd.S jqKd' ÿj uq,skau mdi,a .sfha mkaksmsáh Æjd cd;Hka;r mdi,g' cd;Hka;r mdi,aj, YsIH;aj ;r. úNd.h kEfk' ÿjf. iujhfia orefjd YsIH;aj mx;s hoa§ wfma ÿj Ôïkdiaála mx;s hkjd' fYkqlsf. wïud lsõjd'

Wi wä myhs wÕ,a y;rla Wi fYkqlsf. YdÍßl iajNdjh Tng fï iu. m<fjk wef.a PdhdrEm ksÍlaIKh lsÍfuka meyeÈ,s fjkq we;s'


we;a;gu ÿj ug ,enqfKa udi wfgka' ffjoH Wmfoia ,enqfKa thdj b;du mßiaiñka n,d.kak lsh,d' uu t,dï tl ;sh,d meh foflka folg thdg uf.a lsß ÿkakd' tA;a thd <ore jhfia b|,du flÜgq YÍrhlska hq;= orefjla' fYkqls ish uj foi n,d isáfha oeä uõ fifkyilsks'


we;a;gu uu jhi wjqreÿ y;fr§ ;uhs wïud Ôïkdiaálaj,g tlalka .sysx ;sfhkafka' uu ys;kjd uu yß wdidfjka Ôïkdiaála l<d lsh,d'

iuyr úg wfma orejg Ôïkdiaála ksid <ud ld,fha § wfkla <uhs w;aú|sk w;aoelSï fkd,efnkak we;s' tA;a thd l%Svdj fjkqfjka l< lemùu ;=<ska thdg Ôú;h ,enqKd lsh,d uu ys;kjd' fYkqlsf. wïud lsõjd'
Tn Ôïkdiaálaj,ska ,o ch.%yKhka fudkjo'''@ fYkqlsf.ka uu úuiqjd'''

we;a;gu ch.%yKhka /ila ,enqjd' Ôú;h jf.au l%Svdj;a fjkia lrkak tA ch.%yKhka fya;= jqKd lsh,d ug ysf;kjd' ojila folla fkdfjhs jir ody;rla uu ðïkdiaála mqyqKqj ,enqjd' tAld,fh§ ,enQ ch.%yKhka w;r jhi wjqreÿ my<fjka my< oyifhka my<" oyyf;ka my< cd;sl uÜgfï ch.%yKhka ;sfhkjd'

ðïkdiaála ol=Kq wdishdkq ;r.dj,s ksfhdackh lr,d ;sfhkjd' tAjf.ka 2017 cd;sl l%Svd W<f,È rka molalï ch.%yKh l<d' Ôïkdiaála jf.au uu vhsúka ^Èh mskqï& biõj;a lrkjd' miqj we;eï l%Svd n,Odßkaf. fkdmk;alï ksid ug molalï ÿkafka kE' miqj tA ms<sn|j mÍlaIKhla lr,d uu ks¾fodYshs lsh,d ug ysñ rkamolalu ÿkakd' we;a;gu tA isÿùfuka miafia ug ys;=Kd ,xldfõ l%Svd lr,d jevla kE' wka;sug b;sß fjkafka l<lsÍula ú;rhs lsh,d'


Tõ ÿj lshk úÈygu thd l%Svd lsÍu mqyqKq ùï keje;a;=jd'