නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

úY%du .sh;a wmg wu;l fkdjk ueflda
uu i¾ lshk iy ug i¾ lshk foaYmd,k{fhd;a bkakjd


ue;sjrK flduidßiag;a lrkak neß jev ´k ;rï ;sfhkjd


foaYmd,kh lshkafk WKla fkfjhs' tAl yeu mqrjeishl=f.u whs;shla


uu m%o¾Ykd;aul fn!oaOhl= fkdfjhs


mkai,aj,;a m,a,sj,;a Yío úldYk hka;% u.ska msß;a" hd{d m%pdrh lsÍug uu úreoaOhs


ue;sjrK fldñIka iNdfõ ysgmq iNdm;s iSud ks¾K fldñIka iNdfõ j;auka iNdm;s uyskao foaYm%sh


uyskao foaYm%sh hkq Y%S ,xld ue;sjrK fldñIka iNdfõ iNdm;s h' thska úY%du ,nd isák Tyq ljo;a ksoyia woyia m%ldY lrk'''wka mßmd,k ks,Orhkag jvd uyck;djg jvd;a ióm ù isá ysff;Is mqoa.,hl= f,iska ckm%sh h'

uefld kñka úfYaIfhka uqøs; udOHfõ§ka ye|ska jQ uyskao foaYm%sh uy;d fï jk úg iSud ks¾K fldñIka iNdfõ iNdm;s f,i lghq;= lrhs' Tyq iu. Tn fjkqfjka kj,sh wm l;dnyla l<d' my; m<fjkafk tu l;dny we;=<;a igykhs'


fndfyda úY%dñlhka lshkjd ;uka /lshdj lf<a mSvkhlska lsh,d' Tng wkqj ue;sjrK fldñIka iNdfõ iNdm;s f,i lghq;= lf<a fldfyduo'''@

uu jhi wjqreÿ yeg myla fjk idudkH mqoa.,fhla' ug Th lshk úÈyg mSvkh .ek w¾:l:k fokak nE' kuq;a uu tl fohla meyeÈ,sj okakjd' uu okak ldf,'''ug jegfyk ld,fha b|,u uu i;=áka bkak mqoa.,fhla'

ug;a idudkH ñksiqkag yefok f,vÿla we;sfj,d ;sfhkjd' fndafjk frda. ;;a;ajj,g uqyqK §,d ;sfhkjd' ÿj mek fi,a,ï lrmq ldf,a jeá,d ;=jd, fj,d ;sfhkjd' we;a;gu uu ÿla ú|,d kE'

uu lrmq lshmq yeu foalgu iïmQ¾Kfhkau uu j. lshkjd' tA yeu fohlau b;du ksjerÈj lrhs lsh,d' uu kS;shg yDo idlaIshg tlÕj jevlr,d ;sfhkjd' uu tfyu úYajdi lrkjd' kuq;a uu lshmq lrmq iuyr foaj,aj,g wêlrKfhka udj úuiqï lr,d ;sfhkjd' ú.Kk úuiqï weú,a, ;sfhkjd' kuq;a tA yeu tllgu wms ksjerÈj lghq;= lr, ;sfhkj lsh, mjid ;sfnkjd'

wr nDfkd mqÉpkfldg lsõj jf.a —fïjd fldfydu;a lerflkjd lsh,d˜ ug lshkak ;sfhkafk;a tA foa ;uhs' jeroaola lf<d;a o~qjula ;sfhkjd' tA ksid yeu fj,dfju uu lrmq lshmq foaj,a ms<sn|j ksjerÈ wka;fha isg lr,d ;sfhkjd'
iuyr wh lshkjd foaYmd,kh lshkafk tla;rd úÈhlg WKla lsh,d'''@

foaYmd,k lshkafk WKlao'''@ foaYmd,kh WKla fjkafka fldfyduo'''@  tA m%Yafku ;sfhkjfka wjq,la' foaYmd,kh lshkafk WKlao@ th WKla fkdfjhs' foaYmd,kh lshk tl .eyeKq msßñ fNaohlska f;drj iEu mqrjeisfhl=f.au whs;sjdislula" j.lSula' yeu flfklau foaYmd,kh lrkak ´fka' wfma rfÜ ;sfhk uQ,slu .eg¨j ;uhs ñksiaiq foaYmd,kh ms<sn|j wjÈu;a fkdùu' iú{dksl fkdùu' wms foaYmd,k mlaI;a foaYmd,kh fkdlrk rgl bkafk' wms kï foaYmd,k mjq,la' wmsg b;d l=vd úfha isgu foaYmd,kh .ek fyd| wjfndaOhla ;sfhkjd' wmsg jhi wjqreÿ 8 ka 10 jf.a ldf,a b|,d wfma ;d;a;d wmsj uehs Èk fm<md,sj,g tlalka .syska ;sfhkjd' tA yryd foaYmd,kh .ek w;aoelSï wmsg ;sfhkjd'

uu úYajúoHd,fha bkaoeoaÈ foaYmd,kfha ksr; jqKd' ux ue;sjrK mßmd,k lafIa;%fha /lshdjlg kdjkï l%shdldÍ foaYmd,k{fhla fjkak ;snqKd'


Tn rdcldÍ l< ld,iSudfj rfÜ foaYmd,kh ;=< fndfyda l,n, we;s jqKd' tA udkisl mSvkh ord .;af; fldfyduo'''@

hï flfkl=g ;uka lrk riaidfõ j.lSï ordf.k riaidj lrkak neßkï tA wh riaidfjka whska fjkak ´kE'

uu l,ska lrmq riaidfj mSvkhla ;snqK nj yenEj' tfyu mSvkhla weÕg wrf.k wfka ug mSvkh lsh lsh b|,d jevla kE' tfyu mSvkhla tk fj,djg fmdä jevla lr, fjk fohla .ek ys;, mSvkh ug yer .kak mq¿jka' uf.a w;aoelSu thhs' tfyu fm%I¾ tlla wdfõ kE' kuq;a ug hï fyhlska .eg¨jla we;s jqKdu tA fjf,a thg úi÷ula ke;skï uu fjk fohla .ek ys;kjd' fmd;la lshjkjd' Bg miafia tA .eg¨j .ek fjk;a wEka.,a tllska n,kjd' myiqfjka úi÷ula ,efnkjd'

m%Yakhlg úi÷ï ,nd .; yels l%u lsysmhla ;sfhkak mq¿jka' wkak tfyu wms ys;,d jev lrd ñil tA .eg¨ .ek ys;ñka l,aurñka mSvkhla we;s lr .;af; kE'


Tng ue;sjrK flduidßia f,i úúO u; we;s foaYmd,k{hka iuÕ jev lrkak isoaO jqKd' Tjqka iuÕ .kqfokq lf<a fldfyduo'''@

Th foaYmd,k{hka w;r wms úYajúoHd,fha bkak ld,h wms;a tlal foaYmd,kh lrmq wh;a ysáhd' tA jf.au wfma .=rejre fjÉp wh;a ysáhd' tA jf.au uu biafldaf,a .=rejrfhla úÈhg jev lrmq ldf,a uf.ka bf.k .;a; wh;a ysáhd' b;ska uu i¾ lsh,d l;d lrk wh;a ysáhd' uu ku lsh,d l;d lrk wh;a ysáhd' uu weu;s;=ud f,alï;=ud lsh,d l;d lrk wh;a ysáhd' uu ifydaorhd lsh,d l;d lrk wh;a ysáhd' tA jf.au ug i¾ lshk foaYmd,k{ msßil=;a ysáhd' tA uf.a YsIHfhda' yenehs uu Th fldhs ldgj;a úfYaIhla fldg ie,l=fj kE' tA yefudagu tlu úÈhg i,lkak mqreÿfj,d ysáhd' ckdêm;s;=udf. b|,d m%dfoaYSh iNdjg b,a,,d mrdch fjÉp flkdg;a ue;sjrK flduidßia" ue;sjrK fldñIka iNdfõ iNdm;s yeáhg;a tlu wdldrhlg i,lkak tlu wdldrhlg ie,ls,a,la olajkak wms lghq;= l<d'


Tn w;sYh ld¾hnyq, mqoa.,fhl= f,ihs ck;djg ys;=fK' fldfyduo tA ld¾hnyq,;ajh ;=< Ôjk iïnkaO;d meje;a jQfõ'''@

fudk ld¾h nyq,;ajhlao@ Pkao ldf,a§ ;uhs jeämqr jev lrkak ;snqfKa' ue;sjrK fldñIka iNdfjka uu úY%du hkfldg fldñIka iNdfõ iNdm;s' tfyu lsh,d Wfoa wghs iji myhs lsh,d jevg .sfha kE''' ue;sjrK ld,fha kï jev wêlhs' ue;sjrK ld,fha§ yeu foagu fldñIka iNdj j. lshkak ´kE' mßmd,k lghq;= i|yd flduidßia ckrd,ajrh;a bkakjd'

fldfydu kuq;a Pkao úuiSï ld, iSudfõ§ ? wg kjh jk;=re ? oyh tfld<y jk;=re;a jev lrkak isÿ jqKd' tA jf.au wfmalaIlfhd l;d lrk ´kEu fj,djl tA whg l;d lrkak;a ´fk' iuyr wh Pkao /iaùï bjr fj,d hoaoS ? tlg folg;a l;d lrkjd' tA whg W;a;r fokak ,eyeia;s fj,d bkak ´fka' wms ck;djg fiajh lrkafk' tA wkqj tl uyck;dj' fol foaYmd,lfhd' Th fof.d,a,u ke;skï ue;sjrK fldñIka iNdfjka jevla kEfk' ld¾hnyq, ld,h ms<sn|j f.or whg wjfndaOhla ;snqKd'


ld¾h nyq,;ajh ksid orejkaf. lghq;=j,g ueÈy;aùu fldfyduo'''@

uf.a orefjda lju ljodj;a ue;sjrK flduidßiaf. <uhs lsh,d fldfyj;a fmkS ysáfha kE' thd,d idudkH orefjda úÈhg bf.k .;a;d' /lshd j,g .shd' Tng lshkak uf.a ÿj lrdmsáh ffjoH mSGfha bf.k .ksoaÈ thdg ;E.a.la ,enqKd' tA W;aijfha wdrdê;fhla úÈyg ug iyNd.S fjkak isÿjqKd' tys mSGdêm;sjrhdj ysáfha uf.a ñ;%fhla' Tyqf.a b,a,Su ug m%;slafIam lrkak neß jqKd' fldfydu kuq;a uf.a Èh‚h ldf. ljqo lsh,d tA mSGfha <uhs oek .;af; todhs' tA orejd uefldf. ÿj lsh,d' mq;d bf.k .;af; fudrgqj úYajúoHd,fha' mq;d kï tfyuj;a ljqrej;a okafk kE' mq;d oeka r;akmqr jdßud¾. bxðfkarejd úÈyg jev lrkjd' ÿj l¿fndaú, frdayf,a ffjoHjßhl f,i fiajh lrkjd' ore fokakj;a uf.a ìß|j;a lju ljodj;a uf.a /lshdj ksid úfYaI jrm%ido N=la;s ú|s wh fkdfõ' tA wh .uka ìuka hkafka tkafka fldaÉÑfha' iuyr ojig nïn,msáh me;a;g rcfha ks,Odßfhla /f.k hk jykhla ;snqfKd;a tA wh;a tlal uu nïn,msáhg .sys,a,d t;k b|,d fudrgqjg fldaÉÑfha hkjd'

uu oeka jev lrkafka iSud ks¾K fldñIka iNdfõ iNdm;s úÈhg' tA i|yd ug ks, n,fhka jdykhla ,eì,d ;sfhkjd' uf.a ßheÿre uy;a;hd fld<U flfkla' b;ska uu bkafk fï ojiaj, wïn,kaf.dv' ßhÿre uy;a;hd udj wïn,kaf.dvg wer,j,d kej; fld<U wdju uu wïn,kaf.dv k.frg hkafka tkafk mhska' ug fyda wfma f.or whg tAjd w¨;a foaj,a fkdfjhs'

ue;sjrK flduidßia úÈyg jev lrmq ldf,;a nia tfl .syska ;sfhkjd' wdrlaIl ks,OdÍka hkak fkdfok ksid ;uhs fmdÿ m%jdyk myiqlï ,nd fkd.;af;a' kuq;a ksfhdacH flduidßia w;sf¾l flduidßia úoshg bkaoeoaÈ uu wdfõ .sh nia tfla ;uhs' tA bkaOk i|yd ,enqK uqo,a uÈ ksid'


Tn ue;sjrK fldñIka iNdfõ ysgmq iNdm;s' foaYmd,k iïnkaO;d we;s ksid kEoE ysff;ISka úúO wjia:dj, Tfí iyfhda.h m;kakg;a we;s'''@

YS% ,xldfõ rcfha ks,OdÍkag lrkak neß f.dvla foaj,a ;sfhkjd'' ue;sjrK flduidßiag;a lrkak neß jev ;sfhkjd' Th yefudau ys;ka bkakjd rcfha fiajlhkag jf.au ue;sjrK flduidßiajrhdg;a f,dl= f,dl= foaYmd,{hka iuÕ iïnkaO;d ;sfhk ksid ´k fohla lr.kak mq¿jka lsh,d' úfYaIfhkau /lshd fidhd fokak mq¿jka lsh,d' we;a;gu tfyu lsisu flfkl=g /lshd fidhd fokak wmsg neye' ue;sjrK flduidßia yeáhg wmsg mq¿jkafk wkshï lïlrefjl= wjYH;djh wkqj fiajfha fhdoj .kak' tAl;a Pkao ldf,l' ;r. úNd.hlska fyda wod< mámdáhg wkqj iaÓr jqfKd;a tA tA whf. jdikdjg'

mqoa.,hkag /lshd fidhd§u" orejka mdi,g we;=<;a lsÍu i|yd iyfhda.h oelaùu" f.j,aj, jevg fiajlhka fidhd §u" .=rejrekaf. udre ùï yod §u" Th jf.a foaj,aj,g lsisu rcfha fiajlfhl=g ueÈy;a fjkak nE' th ue;sjrK flduidßia úÈhg ug;a fmdÿhs' uu ys;kafk tA jf.a foaj,a weu;sjrekag;a lrkak neye' fudlo n|jd .ekSfï iy tA lghq;= isÿ fjk wdldrfha hï jevms<sfj<la ;sfhkjd' thg l%shdmámdáhla yo,d ;shkjd' iuyr m<d;aj,g .shdu iuyr wh wfma <Õg weú,a, lshkjd" wms yßu ÿmam;a wfma orejd fï ;rï ÿr bf.k f.k ;sfhkjd orejg riaidjla fydhd fokak lsh,' wmsg f;afrkjd thdf. .eg¨j' tA;a tAl wmsg lrkak nE' tAl kS;s úfrdaë hs' uu kS;s úfrdaë jev lrkafk keye' lr,;a keye' ;j;a fohla iuyre ys;ka bkakjd' ue;sjrK flduidßiag mq¿jka Pkao wfmalaIlhkaf.a ukdm jeä lr,d fokak lsh,d' tfyu lrkak nE' tfyu fldfyduo lrkafka'


ksoyia woyia m%ldY lrkak Tn reisfhla'''

ug ysf;k foa lshkjd' yenehs uu tlla lrkjd' foaYmd,k{hka .ek foaYmd,k mlaI .ek úfõpkh lsÍu fyda Tjqkag m%Yxid lsÍu jf.au hï flfkl= m%j¾Okhg fyda ydkshg m;ajk wdldrhg lreKq oelaùula lrkafk kE' kuq;a uf.a ksoyia woyia m%ldY lrkjd'


jhi wjqreÿ yeg jqKdu wfma rfÜ jeäfokd úY%dñlhs'''@

ue;sjrK fldñIka iNdfõ iNdm;s f,i l< jev fldgia ixikaokh lr n,k fldg iSud ks¾K fldñIka iNdfõ iNdm;s f,i tA;rï úYd, jev fldgila keye' ne¨jyu úY%dñlhs jf. ;uhs'


fï nKla Ndjkdjla lrf.k bkak ´kE ldf,a'''

ug kï nKla Ndjkdjla lrf.k bkak ´k lula kE' tfyu bkak fjkafka jerÈ ldrhkaghs' uereKhska miq ÈjHf,dalfha fyda wmdfha hkjd lsh,d ux úYajdi lrf.k jev lrk flfkla fkdfjhs' yenehs uu iEu wd.ulgu .re lrkjd' ,xldfõ ;sfhkjd m%o¾Ykd;aul fn!oaOd.u lsh,d tlla' Wm;skau fn!oaOfhla' kuq;a uu m%o¾Ykd;aul fn!oaOfhla fkfjhs' yenehs uu wïn,kaf.dv wfma .fï mkai,;a iu. iómj lghq;= lrkjd' fn!oaO NslaIQka jykafia,dg f.!rj lrkjd' wms jdä f.k isák úg meñ‚h fyd;a wms ke.sg,d f.!rj lrkjd' yenehs yeu fj,dfju nK wykak ´k' msß;a wykak ´k' lshk ;ek uu kE' yenehs mkai,aj, m,a,sj, Yío úldYk hka;% j,ska hdÉ[d lsÍu" msß;a úldYh lsÍu jerÈhs lshk cd;sfh flfkla uu' leu;s flfklag nKla Ndjkdjla lrjdf.k ysáhg .eg¨jla kE'

úY%dñlhka weúÈkjd" jHdhdu lrkjd" lEu md,kh lrkjd' uu tfyu lrkafka kE' úY%dñl hkq ;j;a jevla lrkak isoaO fjkjd' tA;a ;ukaf. orejkaf. orejka n,d lshd .ekSu' uf.a ìß|g fndfyda ÿrg tA wjia:dj ,eì,d ;sfhkjd' fudlo uf.a ÿjg ¥jre fokafkla bkakjd' mq;dg ¥,d fokafkla bkakjd' mq;d,f. ¥, kx jeämqr wmsg n,d.kak ,efnk wjia:dj wvqhs' kuq;a ¥jf. ÿj, fokak kï wms tA f.or ysáfhd;a n,d.kak fjkjd' tA wjia:dj uÕ yefrkafka jeämqr wms wïn,kaf.dv bkak ksihs' yenehs orejkaf.a hïlsis .eg¨jla ;shkjkï wms hï úi÷ula úÈhg tA orefjd n,d.kak lghq;= lrkjd'


Tn Tfí hym;a fi!LHh mj;ajd .ekSug fudkjo lrkafka'''@

jhig hkjd lsh,d ux úfYaI foaj,a flfkla fkdfjhs' tA ish,a, idudkH Ôú;fha ;snqKd' uu mdi,a hk ld,fha § ÿIal%shdjl ksr; fj,d ysáhd' th óg jir myf<djlg muK by; § kj;d oeuqjd' tA ug jhi wjqreÿ mkfyÈ mkia fofl§ ú;r' tA ÿïîu' Ôú;fha wfkla iEu fohu lrkjd' úfYaIfhka lsh,d weúÈkafk" jHdhdu lrkafk kE' uu fiajh lrk fï f.dvkeÕs,af, mäfm< ke.,d uu fiajh lrk ldurhg tkjd'


foaYm%sh foaYfma%ófhlao'''@

uu foaYfma%ñfhla lsh,d rg cd;sh wd.u fjkqfjka Èú fokjd lshk flfkla fkfjhs' foaYm%sh lshkafk wfma kfï fldgila' uf.a mshdf. ñ;=frl= fh¥ kula'

wms fmkS isákafk iudc idOdrK;ajh iy iudc m%lïmkh" m%cd;ka;%jdoh jeks lreKq fjkqfjka' tl rgla tl cd;shla' Y%S ,dxlsl cd;shla' wfma rfÜ idcd;shla fkfjhsfk' úúO cd;Ska ksfhdackh lrk ñY% ck iuQyhla' tA úúO;ajh iqrlskak ´kE' th yßhg mDÜ ie,â tlla tl n÷fk ;sfnk' tA jf.au th íf,kav¾ lr ye¥ mDÜ cQia tlla fkdúh hq;=hs' yeu ck j¾.hla u tl;= ù tla cd;shla f,i fmkS isáh hq;=hs'


iq.;a Ydka; fudr.yl=Uqr

cdhdrEm - lu,a fndaf.dv