නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

lúka gka.alma fyj;a ukd,shka nf,ka meyer .ekSu


idudkHfhka wms Ôú;hg iyldßhla .kafka fofokdf.au leue;af;ka' kuq;a ;ukaf.a Ôú;fha fldgialdßh n,y;aldrfhka meyer f.k tk pdß;%hla .ek Tn wid ;sfío''@ fï f.da;s%l msßñka úiska wkq.ukh lrk ux., pdß;%h ±ka m%;sfCIam lsÍug ld,h t<eU ;sfí'''

bkaÿkSishdfõ nd,s ¥m;g kefÕkysr foiska msysá zziqïnd ZZ ¥mf;a wmqre ux., pdß;%hla ÿrd;S;fha mgka mejf;a' ta wkqj Tjqka fï ¥m;ajdiS msßñkag ;ud leue;s ldka;dj wef.a fkdleue;af;ka jqj meyer f.k ú;a újdy lr .ekSfï pdß;%hla ;sfí' fuu pdß;%h zzlúka gka.almaZZ hkqfjka ye¢kafõ' ukd,shla fidhk mqreIhkaf. mjq,aj, {d;Ska fyda ñ;=rka úiska ldka;djka nf,ka meyer f.k f.dia újdy lr .ekSu fuu pdß;%hhs'

iqïnd ¥m;a jeishka w;ßka jeä fofkl= woykafka bia,dï fyda ls;=Kq O¾uhhs' Bg wu;rj wd;aujdÈ O¾uhla jk zzurdmqZZ (Marapu) oyu woyk msßilao we;' fuu O¾uh woyk ck;djg wkqj Ôú iy wÔú iEu fohlgu wd;auhla we;s w;r f,dalh iu;=,s;j ;nd .ekSu fjkqfjka Tjqyq W;aij yd hd. fydau mqomQcd mj;ajñka woaN+; wd;au mskùug lghq;= lr;s'

fï pdß;%hg wkqj miq.sh Èkl tla ldka;djla fï wkaoñka meyer f.k f.dia újdy lr .ekSug W;aidy ord ;sfí' fï ldka;dj ld¾hd, fiaúldjla' wehg ÿrl;k weu;=ulska okajd isáfha ld¾hd,fha jHdmD;shla fjkqfjka yÈis idlÉPdjla meje;afjk neúka ta fjkqfjka iyNd.S ùu wjYH njhs' wehg;a lsisÿ ielhla fkdjqfKka wod< /iaùug iyNd.S ùug .sh úg t;ekg meñK isáfha rcfha m%dfoaYSh ks,OdÍka f,iska Tjqka úiska ye¢ka jQ mqoa.,hka fofofkls' tfy;a fï ldka;djg ielhla we;s jQfha ke;' /iaùfï§ fuu ks,OdÍka lshd isáfha jHdmD;sfha weia;fïka;=jg jvd fuys msßjeh by< ksid wod< jHdmD;sh ms<sn|j ia:dkSh mÍlaIdjla isÿ lsÍu wjYH njhs' tfy;a fï ia:dkh fj; hEug wef.a fkdleue;a;la we;s jqK;a rdcldßfhau fldgila ksid weh fkdlue;af;ka jqj;a ta fjkqfjka iyNd.S ùug ;SrKh l<dh'

fuu ia:dkSh mÍlaIdj i|yd rcfha ks<OdÍka hehs i|yka l< fofkdf.a jdykfhka hd yels neõ lsõj;a fï ldka;dj ta b,a,Su m%;sfCIam lrñka ;udf.a ial+grhka meñfKk neõ lSjdh' Tjqkag Bg tlÕ jQy' fï w;r weh ial+grhg keÕSug iQodkï fj;au yÈisfhau t;ekg meñKs lKavdhula úiska fï ldka;dj meyer f.k we;' weh Tjqkag mhska myr foñka lE .ikakg jQjdh' tfy;a Tjqka fï ldka;dj fudag¾ r:h we;=<; isr lr f.k isá neõ weh i|yka lrhs' ta w;r weh úiska flfia fyda wef.a fouõmshkag iy fmïj;dg flá mKsúvhla heùug iu;a jQjdh'fudag¾ ßh .uka .;af;a iïm%odhsl ukaÈrhla fj;hs' YsLrhla iys; Wi jy,la" ±juh l=¿Kq iys; fï ukaÈrfha ksjeishka wef.a msh md¾Yajfha ÿr {d;Ska úh' fudag¾ r:h tk f;la Tjqka ms<s.ekSug úYd, msßila t;ek /ia ù isá w;r fudag¾ r:h kj;ajkjd;a iuÕ Tjqka hlv ;eáhlg .ikak mgka .;a neõ weh i|yka lrhs'thska miqj ux., pdß;% wdrïN lsÍug iQodkï úh' tys§ tla ;eke;a;shla ú;a wef.a k<,g j;=r biSug iQodkï úh' j;=r biSu iuÕ ta ksjfika wehg msgùug fkdyel'

ta zzlúka gka.almaZZ ux., pdß;%fha tla wjia:djla' fï neõ okakd weh wjidk fudfydf;a§ ysi .iaid j;=r k<,g biSu m%;slafIm l<dh' È.ska È.gu Tjqka W;aidy .;af;a fï ldka;djg wdorh m%ldY lsÍughs'kuq;a weh fmd<fõ yefmñka W.=r" lg úhf,k ;=re ye~qjdh' fï jkúg;a wef.a fudag¾ nhsisl,fha h;=r nv wiafia fydjd f.k isá w;r thska nv isÍ ;=jd,fha f,a .,kakg úh'fld;rï W;aidy .;a;;a wehg fï újdyh m%;sfCIam lrk neõ Tjqka ms<s.;af;a ke;' Tjqkaf.a wddyr mjd weh m%%;sfCIam lf<a hï fyhlska fï wdyr .;fyd;a weh fuu pdß;%hg wkqj újdyh iïu; lsÍug m;a fj;ehs jQ ìh ksidh' rd;%sh mqrdu w~ñka Èk yhla Tjqkaf.aa .%ykfha fï ldka;dj miqjQjdh'fï w;r wef.a ifydaoßh ldka;d whs;sjdislï ixúOdkhl Wmldrh we;=j fuu ldka;dj uqod .ekSfï lghq;= wdrïN l<dh'flfia fyda fõjd f.jqKq jir y;rl ld,hla ;=< Peruati ldka;d ixúOdkh fj; ukd,shka lr .ekSu msKsi isÿ jqKq meyer .ekSï y;la jd¾;d ù ;sfí' ta w;ßka fuu ldka;dj we;=¿ ;j;a ;sfofkla ksoyia ù ;sfí' fuu meyer .ekSï isÿ ù ;sfnkafka yqfol,d m%foaYj,hs'

fuu ixúOdkfha m%dfoaYSh kdhsld iy WmfoaYsldjl jk zzwmaßiaid jfrfida ZZ i|yka lrkafka n,y;aldrfhka újdyhg wleue;s ldka;djka my;a f,i ie,flk njhs' Tjqka újdyhlg kqiqÿiq tfia;a ke;akï orejka ,eîug iqÿiqlï ke;s wh f,I ie,flk ksid fndfyda ldka;djka wlue;af;ka jqK;a meyer.;a wh iuÕ wjidkfha§ újdy fjkjd''

kS;sh ;ykï lsÍug

iqïnd ¥m;ajeis fukau b;syd{fhl= jk zz*%dkaia fpdard ZZ i|yka lrkafka ukud,shka lr .ekSug ldka;djka meyer .ekSu iqïnd ¥mf;a Wiia ixialD;shla fkdjk njhs' ldka;djka meyer .;a mqoa.,hkag tfrysj kS;sh ls%hd;aul ùula keye' iudch úiska lrk ;¾ckh yer fjk lsisu úl,amhla fkdue;s fuh jeo.eïula ke;s ñksiqkaf.a l%shdjla neõ Tyq i|yka lrhs' rfÜ wdrlaIdj .ek fkdis;k md,lhka ksid fujeks wh:d lghq;= isÿ fjk neõ Tyqf.a woyihs' ldka;djka meyerf.k hEfï ls%hdjg tfrysj cd;sl uÜgñka úfrdaOh m<lsÍfï taldnoaO m%ldYkhlg w;aika ;eîfï§ meje;s ckyuqjg bkaÿkSishdfõ ldka;djka iún, .ekaùfï weu;skS zzìkagka.a mqIamfhda.dZZ o meñK isáhdh' tys§ weh lshd isáfha fï pdß;%h w;S;fha mgka mejef;k neõ ienEjla jqK;a ldka;djka ysxikhg m;a lrk fuu pdß;%h keje;aùug ±ka wjia:dj t<eU we;s njhs'

mqkHd pdkaokS o is,ajd