නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

fndai;a mdrñ;d mqrk ÈhKS'''


wfka msx wh;sfjhs wms fokakf.ka tlaflfklaj;a ikSm lr, fokak


lkak fndkak" fí;a j,g fï yeufoagu i,a,s ´fk' ta;a f.org wdodhula keye' .fï wy, my, bkakd wh ;uhs fï whg lkak fndkak wjYH foaj,a f.keú;a fokafk'


wmsg fï Ôúf;a§ wms n,dfmdfrd;a;= fjk foaj,a ta wdldrhgu ,efnkafka kE' ldf,l§ i;=áka bkak wh ldf,lÈ wikSm fj,d wk;=rej,g ,la fj,d ÿla ú¢kjd'


fí;a j,g f,dl= .dKla hkjd' ojia ;=fkka ;=kg fnfy;a f.akak wkqrdOmqrhg hkak ´k' ta i|yd tl j;djlg remsh,a ;=kaodyla ú;r jeh fjkjd' wfka wms fokakf.ka tlaflfklaj fyd| lr, fokak mq¿jka kï" wfma tl orejl=;a wysñ jqKq wmg fï bkak orejd yß wdrlaId lrf.k Ôj;a fjkak mq¿jka'


f.dvla orejka uõmshkaj fkdi,ld yßk hq.hl wikSmj bkakd ;ukaf. uõmsh fofokd weia fol jf.a /l .kakd fndai;a Èh‚hla lelsrdj uy we,.uqj m%foaYfha§ olakg ,enqfKa mdrñ;d mqrk fndai;ajrhka isysm;a lrñka'


weh k;dId fiõjkaÈ' bf.k .kafk 10 jk fY%a‚fha' mÈxÑ fj,d bkafk uy we,.uqj m%foaYfha l=,S ksfjil' ;d;a;d Èud,a wix. fok.uf.a' wïud Wfoaks wfír;ak'fï wïuhs ;d;a;hs wo tl;eka fj,d bkafk yÈis wk;=rlg ,laùu ksid' wo ta wïugj;a ;d;a;gj;a w;a jdrejla ke;=j bkak ;ekska keÕsg .kak neye' ta wkqj wïuf. ll=, leä,d';d;a;f. w; ll=, folu leä,d'fï foaj,a isoaO fjkafk ys;d.kak j;a neß úÈhg' fï wïuhs ;d;a;hs miq.sh wfma%,a udifha ojil iji myg ú;r oUq,a,g .syska tkak hkjd" ta jhi wjqreÿ fol yudrla jqKq Tjqkaf. nd, mq;;a tlal' ta hkafk h;=re meÈfhka' Tjqka hk w;ru. ol=Kq w; me;af;ka ldrhla kj;ajd ;sfnk wdldrh olskjd' ta wh t;ekska hkfldgu ta ldrh tlajru mdr me;a;g yrjkj;a ta;a tlalu oUq,a, me;af; b|,d wdj ;%sfrdao r:hl ta ldrh jÈkj;a Tjqka ÿgqjd' ta tlalu tlS r:hla frda,a fj,d weú;a ;ukaf. h;=re meÈfh jÈkj;a tlalu Tjqka ;sfokd úisfj,d hkjd' isysh weú;a n,k fldg wr mqxÑ mq;d t;ekÈu ke;s fj,d' wjg wh tl;= fj,d oUq,a, frday,g wrf.k hkjd' tys ojia folla b|,d Bg miafi fokakju wkqrdOmqr frday,g udre lr hjkjd'

;d;a;f. ol=Kq w; iy ll=, oKysi <Õ b|,u leä,d' Wl=,a wegh;a leä,d' weúÈkak keÕsg.kak neye' wïuf. o‚ia fmd,algqj l=vq fj,d' maf,aÜ od,d yo,d ;snqKq ll=, fï fjkfldg meyej,d" ierj .,kjd' ta i|yd kej; ie;alula lrkak wjYH nj ffjoHjreka lshkjd' tfyu ke;=j ksy~j ysáfhd;a ll=, lm,d whska lrkak fjhs lsh,d ;uhs ffjoHjreka lshkafk'


we;sfj,d ;sfhk fYdapkSh ;;a;ajh talhs' fï wïughs ;d;a;ghs wem Wmia:dk lr,d n,d.kafk thd,f. fï l=vd Èh‚h' tod wfma%,a udfika miafi fï Èh‚h mdi,a .syska kE' mdi,a hkak wl=re lrkak wdid jqK;a uõmshka fokakd n,d lshd.kak flfkla ke;s ksid weh ta wdidj hgm;a lrf.k uõmshka fjkqfjka hq;=lï bgqlrkjd'


ta whg Ôj;a fjkak lsisu wdodhï ud¾.hla fï fjkfldg keye' bkak l=,S f.org udfilg remsh,a 4000la l=,shla f.jkak;a ´fk' lkak fndkak" fí;a j,g fï yeufoagu i,a,s ´fk' ta;a f.org wdodhula keye' .fï wy, my, bkakd wh ;uhs fï whg lkak fndkak wjYH foaj,a f.keú;a fokafk' wo fjkfldg fï wk;=re isoaO fj,d udi wgla fjkjd' ta udi 8 mqrdjgu fï ys; fyd| ñksiaiq ta whg Woõ Wmldr l<d' ta jqK;a yeuodu;a tal lrkak neye' ta yskaod fï whg Ôj;a Ôj;afjkak wdodhï ud¾.hla i,id fokaku ´fk' b;ska thd,g fï fj,dfõ lrkak mq¿jka fjkafka we|la Wv jdäfj,d lrk fohla ú;rhs'


ta ms<sn|j l;d lrkfldg tl;ekaj bkak fï oeßúhf.a mshd lshkafka" iajhx /lshd fokjhs lshk wdh;k yeu tllau jf.a lrkafka fndrejla lsh,d' fï ke;s neß wirK ñksiqka f.kq;a iajhx /lshd lrkak nvquqÜgq f.k;a fokjd lsh,d uyd f,dl= .Kka ;uhs b,a,,d ;sfhkafka' b;ska ldgyß mq¿jkakï fï whg we| Wv b|f.k fyda lrkak mq¿jka mqxÑ wdodhula tk fohla lrf.k Ôúf;ag mdr fydhd.kak Woõjla lrkak tal uy f,dl= mskla'


ta .ek l;d lrk úg fï oeßúf.a wïud Wfoaks wfír;ak lsõfõ fukak fufyu l;djla'

˜fí;a j,g f,dl= .dKla hkjd' ojia ;=fkka ;=kg fnfy;a f.akak wkqrdOmqrhg hkak ´k' ta i|yd tl j;djlg remsh,a ;=kaodyla ú;r jeh fjkjd' wfka wms fokakf.ka tla flfklaj fyd| lr, fokak mq¿jka kï" wfma tl orejl=;a wysñ jqKq wmg fï bkak orejd yß wdrlaId lrf.k Ôj;a fjkak mq¿jka' mq¿jka flfkla bkakjkï wms fokakf.ka tlaflfkla j ikSm lr.kak Woõjla lrkak' wmsg wfma ÿj .ek yßu ÿlhs' thdf.a jhig thd lrk foaj,a nr jeähs' wmsj kdjkafk fydaokafka  le; l=Kq wÈkafka fï fiaru lrkafka fï mqxÑ ÿj' Wfoa mdkaor b|ka ke.sgf.k ? oyh ú;r fjkl,a ksjkla ke;=j lrkafk wfma jevu ;uhs'˜

ta wïug wef|ka ìug nyskak neye' ta ll=, meyej,d' úiîc .syska' wdfhu;a j;djla idudkH ;;ajhg .kak kï ie;alula lr,d ta úIîc ál whska lrkak fjkjd" lsh,d ;uhs ffjoHjreka ks¾foaY lrkafka' Wfoa ysgka ? fjklka wïud ;d;a;g ljkjd fmdjkjd fidaokjd le; l=Kq w; .dkjd' frÈ lE,a,la f;u,d wrf.k fï mqxÑ Èh‚h wïuf.hs ;d;a;f.hs weÕ m; msi oukjd' lEu ál okak úÈhg wïuf.ka wyf.k Whdf.k weú,a, ljkjd' frÈ fydaokjd'f.org ´k j;=r ál f.akak f.dvla ÿr hkak ´kE' wi, ksjil ;sfhk ú,anefrda jla b,a,f.k f,dl= nQ,shla wrf.k ta N+,Shg j;=r mqrjf.k ú,anefrdafj mgjf.k f.or wrka tkafk odk mdrñ;d mqrk fndai;a jrfhla jf.a'fï wk;=ßka urKhg m;ajqKq ta oeßúf. u,a,s jhi wjqreÿ fol yudrl yqr;,a orefjla' u,a,s Ôj;aj bkak ldf, fi,a,ï lrmq fi,a,ï nvq ál tl;= lrf.k tl ;ekl f.dv .yf.k fï Èh‚h ta Èyd n,df.k bkakjd' fj,djlg fmd;a ál wrf.k w;.d, msy,d me;a;lska wrka ;sfhkjd' iu jhfia wfkla orejka mdi,a hkfldg ta Èyd n,df.k yQ,a,kjd' ta weiaj,ska l÷¿ leg lvdf.k jefgkjd' ta;a ;ukaf.a wïud ;d;a;j ;kslr, od, mdi,g hkak fï Èh‚hg ys; fokafk kE' weh fijKe,a,la jf.a Tjqka <Õu b|f.k Tjqkaj n,dlshd .kakjd'