නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

wdorh yeuodu;a iq/l=fka oefjk rd.h <Õ fkdfõ'' oeKqk fm%auh <Õhs''''
iuyr ne£ï mgka .;a;dg;a jvd blaukg ì¢,d hkafka' iuyr iïnkaO;d werfUkafka udi .Kkla" tfyu ke;akï wjqreÿ .Kkla W;aidy lr,d' tfyu werfUk iïnkaOh ì¢,d hkafka udihla yudrlaj;a hkak l,ska'


wdor iïnkaO;djhla lshkafka we;a;gu ;rula wiSre l¾;jHhla' fudlo fjkiau yeÕSï oekSï ;sfhk ñksiaiq fokafkla tlsfkldf.a is;=ï me;=ï iunr lr.ksñka hk .uklafka' ta;a tal we;a;gu msg;g fmfkk ;rïu f,fyis myiq ld¾hhla fkdfjhs' ta ksidu ;uhs iuyr ne£ï mgka .;a;dg;a jvd blaukg ì¢,d hkafka' iuyr iïnkaO;d werfUkafka udi .Kkla" tfyu ke;akï wjqreÿ .Kkla W;aidy lr,d' tfyu werfUk iïnkaOh ì¢,d hkafka wju jYfhka udihla yudrlaj;a hkak l,ska' ta jf.au ;uhs iuyr wdor iïnkaO;d ;sfhkjd ojiska oji m%S;su;a fjk" ta jf.au ;j ;j;a Yla;su;a fjk'fudlo fN!;slj b;du jákd lshk wms wdidlrk foaj,a wmsg f;dard.kak mq¿jka jqKdg wjxlj ÿl i;=g jf.au wfma f,daflu fnod.kak yoj;g <Õ flfklaj tfyu f,fyisfhka wmsg fidhd.kak wmyiqhs' we;a;gu tfyu iïnkaOhla lshkafka Ôú;fha ,nk úYd, ch.%yKhla'


wdorh iqkaor ye`.Sula

wdof¾ lshkafka yßu iqkaor fohla ' kj fhdjqka úfha b|,u wmsg wdorKSh yeÕSï oefkkak mgka .kakjd' ta;a ta oefkk wdof¾ ;ru wmsg f;areï hkafka wms ál ál jhig .syska wdor iïnkaO;d j, kshu w;aoelSï ,enqjg miafia' ðúf;a m<fjks yqiau ál .;a; fj,dfõ b|,d wms fudk;rï iïnkaO;d f.dv k.d .kakjo@ wïud " ;d;a;d" ifydaor ifydaoßfhda " kEoEfhda " hy¿ fhfy<sfhda " wi,ajdiSka' ta;a fï iïnkaO;d w;f¾ jqK;a wms wmsg u fjkajqk úfYaI flfkla fydhkjd' tal ;uhs úreoaO ,sx.sl wdl¾IKh lshkafka' b;ska wms leu;s úÈfya rEmhla leu;s úÈfya .;s.=K ;sfhk flfkla wmsg uqK .eyqKu wms ta flk;a tlal wdorfhka nef|kjd' wms wdof¾ lrk uq,a ldf,a § wmsg uqK .eyqk flkdf.a ys; Èkd.kak ´fku fohla lrkjd' thdj uqK.efykak hkafka mq¿jka ;rï yevfj,d' msßñ <ufhla kï i,a,s lshla yß jeämqr fydhdf.k ;ukaf.a fmïj;sh fjkqfjka ta tl;= lr.;a; uqof,ka  ;E.a.la tfyu wrf.k ;uhs hkafka' t;fldg .Ekq <uhs ;uka fï f,dafla fyd|u .EKq <uhd jf.a yßu ksjqk fnd<| fmïj;shf.a pß;h rÕmdkjd' b;ska ld,hla hoa§ ujd.;a; pß; we;=f<a ;sfhk kshu iajrEm t<shg tkjd' fkd.e,mSï u;=fjkak mgka wrka iïnkaO;d ì|jefgkjd'


wo ;;a;ajh Nhdklhs

wm Ôj;a jkafka ;dlaIKfha úiañ; ksuejqï msreKq hq.hlhs' hym;a mqoa., iïnkaO;d f.dvke.SfïÈ iuyr wjia:dj,§ ;dlaIKh wys;lr wkaoñka l%shd;aul fjkak mq¿jka' iEu Èklu" WoHdkj,§ fukau wjkay,aj,§ fndfyda fmï hqj,a ;u iaudÜ f*dakh fyda whs meâ tl foi oEia fhduq lrñka isàu ks;ru  mdfya olsk o¾Ykhla' wmf.a iyldßhg fyda iylreg jvd wfma cx.u ÿrl;kh iuÕ jeä ld,hla .;a lrkakg mqreÿ ù we;s w;r tys m%;sM,hla ksid iïnkaO;d j,§ we;sjk m%Yak ms<sn|jo wmg fyd|dldr wjfndaOhla ;sfhkjd'

wdorh Ôú;h mqrdu ,Õ ;sìh hq;= fohls' l,ska l,g f,dalh fjkia ù hhs' fjkia jk f,dalh yuqfõ fjkila fkdù wdorh r|jd ;nd .; yels kï Tyq fyda weh iene fmïjf;ls fmïj;sfhls'


;SrKh Tfí wf;a'''

j¾;udkfha wdorh fndafyda úg k;r jkafka fydag,a ldur ;=<h' Ôú;h Ôj;a lrk wdorh rd.h kï .sksis¿fjka fj,d .;aúg nqoaêh mfil,d ye`.Sïj,g jy,a fjkjd'j;auka ;dreKH wdorh yd rd.h w;r we;s fjki jgyd fkdf.k wdorfhka f;dr rd.hlg o rd.fhka f;dr wdorhlg o meje;aula fkdue;s njg úúO u; m< lrkjd' fulS jerÈ u;hkaj, t,an isáñka fma%u lrk wdorjka;hska wdorfha kdufhka ;u b÷rka mskùu muKla isÿ lrkjd"Tjqkaf.a oEia ne| ;snQ rd.fha i¿mg újr lr Ôú;h foi n,kúg ish,a, isÿ ù yudrhs'j¾;udk ;reK mrmqr wdorh hehs úYajdi lrkafka yqÿ lduh muKlauh' wdorh hkQ lduh muKlauo @ ;SrKh Tn i;=h'


rd.fha wjidkh Nhdklhs'''

rd.fhka u;aj isák l, ;uka .kak ;SrKj, m%;súmdl ;ukagu fmakafka keye' wo jk úg iudch ;=<g meñK isák —ldur ixialD;sh˜ksidfjka úkdYh jkafka foudmshka ;u oEi fia /l.;a ;dreKHfha Ôú; fkdfõo@ mehlg follg ,nk úkaokh ;=<ska iodld,sl ;Dma;shla ,nd.; yels fõo@ Wmldrl mka;sj,g hk uqjdfjka ksfjiska neyerg hk ;re‚hka lSmfofkl= ì;a;s i;rlg fldgq jQ ldurhla ;=< ;u mdßY=oaO;ajh flf<id fok we;ao@ j;auk ;=< iudcfha ms<s,hla njg ldur ixialD;sh m;aj ;sfhkjd'wdorh lsÍug ldurhla ;=<g hd hq;=o hkak m%Yakd¾:hlg n÷ka ù we;s f;audjla njg m;aj ;sfhkjd'ta wh wdof¾ lsh,d rd.hg /já,"rd.fhka u;a fj,d'rd.fha ;sfhk ;djl,sl ;Dma;shg jvd wdorh we;=f,a iod;ksl ;Dma;shla ;sfhkjd tal wms fyd`og f;areï .kak ´k ldrKdjla' j¾;udkfha fndfyda wdor l;d fl<jr jkqfha ishÈú kid .ekSfuks'fulS ishÈú kid .ekSfuys fya;= idOl úuid n,kúg ta flfrys n,md we;s m%n, idOlhla jkqfha wdorh kñka fjia j<df.k meñ‚ rd.hhs'


ism .ekSulg tyd .sh fohla '''

Ôú; ld,h mqrdu wms i;=g fjkqfjka fndfyda foa isÿ lrkjd'ta w;r fï Ôú; .uka uÕ ;=<§ wfma i;=g ks¾udKh lrk fndfyda mqoa.,hka wmg uqK.efykjd'ta w;ßka iuyfrlag wms wdof¾ lrkak fm<fUkjd' yefudau W;aidy lrkafka ;uka wdof¾ lrk flkd ;ukaf.a u lr .kak' ta;a b;ska yefudagu ta jdikdj ,efnkafka keye' uq¿ Ôú; ld,h mqrdu Tyq fyda weh wei .efgk udkfha ;shd .ksñka mßiaiï lrkjd'b;ska wdorh lshkafka  ism .ekSulg fyda je<| .ekSulg fkdfjhs' t;kska tydg .sh iqkaor ne£ul  wd;aóh moku wdorhg keue;s W;a;Í;r yeÕSug f.dv kÕkak mq¿jka 'wdorhg wdof¾ lrkak'ljodj;a wdof¾g wdYd lrkak tmd'wdof¾ lshkafka ðúf;a fkdfjkak mq¿jka'ta;a ta wdof¾g mq¿jka fõú ðú;h ,iaik lrjkak'ta jf.au rd.h uqo,aj,g .kak mq¿jka jqK;a wdorh uqo,aj,g .kak neye'


iudc úoHd yd ufkda úoHd lÓldpd¾h
ldxpkd wêldß
iudc ixj¾Ok wdh;kh'


uOqNdIsŒ fndr¨f.dv