නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

ñksil= n%dyauKhl= fyda ji,hl=jkafka Wmam;a;sfhka fkdj lrk l%shdfjka
iq;a; ksmd;fha ji, iQ;%fha i|ykajk mßÈ nqÿka foaYkd l< by; .d:dfõ w¾:h —Wm;ska lsisfjl= ji,fhl= fyda n%dyauKfhl= fkdjk w;r hï mqoa.,fhl= ji,fhl= fyda n%dyauKfhl= jkafka ;uka lrk l%shd wkqj muKla˜ njh'

nqÿ rcdKkajykafia tla;rd wjia:djl§ ;uka Wiia ,dN m%fhdack ,nd.ekSug iqÿiq nj l,amkd l< NslaIq msßilg fodia lshd tu msßi Wmudjlska y÷kajd § we;'

Wkajykafia úiska fuu NslaIQka msßi y÷kajd § we;af;a wY+Ñfhys bmso" wY+Ñfhys jeã wY+Ñh wdydr fldg Ôj;a fjñka" fï w;ska t;rï jrm%ido fkd,enQ fiiq mKqjkag jvd ;uka Wiia fldg i,lk mKqjka f,ih' fujeks ;;a;ajhla ;=< ñksid Wia my;a jYfhka fnod fjkalsÍu ms<sl=,a iy.; jQ l%shdjla nj fmkajd § we;' flfia kuq;a ñysu; Ôj;ajk ñksiqka foi úu¾Ykd;aulj n,k úg ñksid .ek wNsudkhla ;nd .; yel' ÈjH f,dalj, meje;au yd ukqIH f,dal ;=< ñksid w;r we;s wdhq m%udKh yd iem .ek úuiSfï§ ukqIH f,dalfhys wdhq m%udKh yd iem hkak b;d w,am jQjls' th Wmudjlska olajd we;af;a " fmdf<da msg we¢ brla fia b;d w,amjQjls'

ukqIH Ôú;h w,am fia fmfk;;a tu Ôú;h b;d jákd jQjls' mru {dkh ,nd.ekSfï yelshdj we;af;a ñksid jgd muKla ksidh' fuu {dkh f,dalh mq¿,a f,i wjfndaO lr .kakd {dkhla jk w;r tA ;=< f,dalfhys isáñka f,dalfhys fkd.efgñka mj;sk whqre wjfndaOlr .ekSuh' fuu ;;a;ajh ;=< mj;sk fYa%IaG;ajh iy w.h ñksid úiska ukdj wjfndaO lr .kafka kï ñksid cd;Ska jYfhka l=, jYfhka j¾K jYfhka wd.ï jYfhka fnod fjkalsÍfï ksr¾:lNdjh wjfndaO lr.; yel' nqÿ iuh ñksidf.a fYa%IaG;ajh .ek i,ld n,d we;s w;r" ñksid" .y fld<" i;a;aj Ôú; .eko tys we;s úfYaI;ajhka .eko i|ykalr we;' th jeo.;a b.ekaùuls' tys úfYaI;ajh iy fYa%IaG;ajh .ek úuid ne,Sfï§ ñksid cd;s l=, jYfhka fn§fï lsisu mokula fkdue;s nj myiqfjka jgyd.; yel'

tla;rd nuqfKla nqÿrcdKka jykafia yuqj cd;sjdoh .ek Tjqka w;r újdohla we;s nj;a th n%dyauKhl= jkafka cd;sfhkao" ke;skï l%shdfjkao hkak nj;a mejiSh' fuhg ms<s;=re fok nqÿrcdKka jykafia ;DK o" jDlaI o" tys wkkH;djh wkqj úúO whqßka fjkia nj mjihs' fï wkqj mKqjka" Wr.hska" u;aiHhska" mlaISka hk i;a;ajhskaf.a úúO fjkiaùï iy cd;Ska we;s nj mjihs' kuq;a ñksidg úúO fjkialï iy cd;Ska fkdue;s nj mjid ñksidf.a ndysr YÍrfha we;s ish¨ bkaøshhka tl iudk nj;a" Tjqkaf.a YdÍßl wjYH;djhka iy l%shdjka tl iudk nj;a mjid Tjqka fjkia jkafka kñka muKla nj;a mjihs' ;jo Tjqkaf.a jD;a;Ska wkqj fjkiajk nj i|yka flf<a h'

flfkl= n%dyauKfhl= fyda ji,hl= jkafka l%shdfjka ñi Wmam;a;sfhka fkdjk nj mejiQ Wkajykafia .ia " mKq" ueis" mlaIs jYfhka i;a;ajhska w;r fjkialï mej;sho" ñksid w;r tn÷ fjkialï fkdue;s nj m%ldY l<y'

ñksiqka w;r u;=msáka fmfkkakg ;sfnk fkdfhl=;a m%fNao" Ôj úoHd;aul fjkialï fkdfõ' tAjd iïm%odhsl j¾.SlrKfhdah' fuu fjkialï —iu[˜ hkqfjka nqÿ oyu y÷kajhs'

nqÿiuh wßh^wd¾h& wkßh ^wkd¾h& hk jpk fol mdúÉÑ lrhs' fuu jpk fol cd;sh fyda ckauh hk w¾:fhka Ndú;d fkdjk w;r wßh hk jpkh ;=<ska wOHd;añl w;ska Wiia hk w¾:h f.k fohs' odußl w;ska w.;ekam;aj isá rdcOdkshla ika;%dihg m;al< wx.=,sud, nqÿka úiska myojd.;a miq —wßhdh cd;shd cdfld˜ hkqfjka wOHd;añl Wmam;a;sfhka h<s;a Wmka hk w¾:fhka y÷kajkq ,nk ;;a;ajhg m;aúh' fuys jpkd¾:h i,ld neÆ úg wd¾h cd;sfhys Wmka hkqh' fï wkqj nqÿ iuh wd¾h hk jpkh W;a;u hk w¾:fhkq;a wkd¾h hkak my;a ;=ÉP hk w¾:fhkq;a Ndú;fha fhdod we;' fï wkqj nqÿ iuh cd;sjd§kaf.a woyia yd Wiialï fkd;ld ñksiqkaf.a l%shdfjka yd Ndú;fhka Wiia fyda my;a nj we;sjk nj fmkajd fohs'

by; i|yka lreKqj,ska nqÿ iuh ukqIH j¾.hd Ôj úoHdkql+,j tl iudk nj ms<s.kakd nj;a cd;s wkqj fnÿkq fjkajQ iuQyhkag fjkia fjkia whqßka ie,lSu fyda jrm%ido ,nd§u Wmam;a;sh yd iïnkaO;djhla fkdue;s l%shdj,shla nj fmkakqï lr ÿkay'

nqÿrÿka ìys jQ ld,h m%Odk jYfhka wd¾h wkd¾h fNaoh we;s ù ;snqfKa n%dyauK b.ekaùï uq,a lrf.kh' W;a;u l=,hka yd kSp l=,hka jYfhka ks¾jpkh lr" tA ;=<ska f.dv k.d .;a;la jQjls' fuh fmdÿfõ n,k úg ;d¾lsl mokulska f;drj ìysù fmdaIKhù f.dvke.=Kq ixl,amhla ñi Ôj úoHd;aul iy iodpdrd;aul o¾Ykhla u; f.dvke.=Kq u;jdohla f,i nqÿ oyu ms<sfkd.kS'

nqÿ iuh úiska l=, mdßY=oaêh neyer lrhs' we;eï n%dyauKhska ;uka y;auq;= mrïmrdfjkau Y=oaO jQ l=, mrïmrdjla nj nqÿka yuqfõ m%ldY l<y' fujeks m%ldY Wkajykafia neyer flf<a Tjqka iuÕ jdo lsÍfuks' ld,foaj, n%dyauKhd iuÕ l< jdohl§ nqÿka jykafia ld,foaj,f.ka m%Yak flf<a Tyqf.a fouõmshka y;auq;= mrïmrdfjkau tlu l=,hlg wh;aj isáhdoehs m%Yak lsÍfuks' ld, foaj, n%dyauKhd thg ksis ms<s;=rla fkdÿkaúg l=,fha msßisÿ Ndjh Tyqgu m%ldY lsÍug fkdyels nj meyeÈ,s lr§ wdjdy újdy wdÈfhka Tjqka tlu l=,hlg ne£ fkdisáh yels nj myod § msßisÿ l=,hla hk woyi ñ:Hdjla nj m%ldY l<y' fuh cd;sh hk ixl,amfhao" tfiau j,x.= Ndjhg m;a fõ'

n%dyauKhska uy;a f.!rjfhka ie<l+ l=, mdßY=oaêh ñ:Hdjla nj wïnÜG iQ;%fhka nqÿ rcdKka jykafia meyeÈ,s l<y' n%dyauK udkjlfhla jQ wïnÜGfhda nqÿrcdKka jykafiag n%dyauKfhl= fkdfõ hhs .¾yd l<y' Tyq yd jdo l< nqÿka Tyqf.a we;s l=,fhys we;s mdßY=oaO Ndjh ms<sn| u;h ñ:Hdjla nj fmkakqï l<y' Tyqf.a uõmsh md¾Yjfhka Tíng úuid ne¨jfyd;a" Tnf.a uq;=ka uq;a;kaf.ka flfkl= YdlHhl=f.ka fyda oeiailf.ka Wmka nj fmkS hk nj fmkajd ÿkay'

wYajf>daIfhda o fï iïnkaOfhka tn÷ woyila f.k nuqKka yd ;¾l l<y' nqÿ iuhg wkqj Wmam;a;shg fmr orefjl=f.a jeãu isÿjkafka mQ¾j ckauhka ms<sn| jdikdjkaf.ka iukaú; wOHd;añl mlaIh iuÕ nj jgyd .ekSu jeo.;ah' fï wkqj flfkl=f.a Wm; flfrys Ôj úoHd;aulj mshdf.ka Wreujk .;s.=K yd mßirfha n,mEu yereKq úg flfkl=f.a mqoa., Ndjh ixj¾Okh lsÍu i|yd wOHd;añl ke;skï udkisl ixj¾Okhlao wjYH nj ms<s.kS' cd;sjdÈhd fï .ek idlÉPd lsÍfï§ fuu lreKo isysm;a lrkafka kï tys we;s ksr¾:lNdjh jgyd .kq we;'

ckauh wkqj hï l=,j, wh yg Tjqkg Wreu ld¾hhka we;ehs o" tajd l< hq;af;a Tjqka muKlau hhs o tl, nuqfKda i|yka l<y' fï .ek l:d l< nqÿka Y=øhl= fyda n%dyauKfhl=f.ka ljrl= fyda o,ajk .skafkka ish,a,u ojd,k nj;a" §ma;su;a nfjys wvqjla fkdue;s nj;a fmkajd§fuka" fmkajdÿkafka fydaud.aksh o,ajk n%dyauKhskaf.a tu l%shdfjys ksr¾:l nj yd tu u;h ishqï f,i Wmydihg m;a lsÍuls'

by; i|yka lreKq .ek i,ld n,kúg l=,h" cd;sh l=ula jqj;a fmdÿ ukqIH ixy;shlg wh;a tlu idudðl fldgila f,i ixj¾Okh ùug tl iudk whs;sjdislï ;sfnk nj;a" tA i|yd Tjqkg tl iudk bv m%ia:djlao" ,eìhhq;= nj;a ;yjqre l<y' ljfrl= ljr jxY mrïmrdjlg whs;s jqjo fiajh ,nd .ekSug mq¿jka jkafka ;uka i;= jia;=j iy ;udg iudcfhys we;s ;;a;ajh wkqj ñi cd;sh fyda l=,h wkqj fkdfõ'

cd;sh yd l=,h l=ula jqjo" Tyq kS;sh yuqfõ tl iudk fõ' ñksidf.a iyc olaI;d biau;= jkafka Tyqf.a cd;sh fyda l=,h u; fkdfõ' ñksid ljr cd;shlg wh;a jqj;a" Tyq idOq p¾hd;aulj yeisfrkafka kï iudch ms<s.kafkah' udkj iudcfha idudðlfhl= jYfhka ñksid tl iudk nj nqÿ iuh f,djg m%ldY flf<a by; lreKq ;yjqre lsÍfuks' iEu l=,hlg fyda cd;shg wh;a ñksiqkaf.a yelshdjka tl iudk hhso" Tjqka w;r lsisÿ fjkialula ke;s njo tu lreKqj,ska ;yjqre l<y'

tfy;a udkj iudcfha ;sfhk l=, wd§ lsisÿ fn§ula fn!oaO o¾Ykfhka wkqu; l<  fkdyelsh' fn!oaO o¾Ykh tjeks fn§ï ish,a, m%;slafIam lr we;' tA ksid ;uhs" fn!oaO o¾Ykfha —iífí i;a;d˜ ^ish¨ i;a;ajfhda& hkqfjka y÷kajhs'


fÊIaG lÓldpd¾h
wdpd¾h kdj,msáfha wkqrdOd
iqOïñld NslaIq‚ jykai
isxy, yd ckikaksfõok wOHhkdxYh
Y%S chj¾Okmqr úYajúoHd,h