නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

újdyl mjq,a fndfyduhla fome;a;lg fjkafk wkjfndaOh ksihs'''


úfoaYslhkag fuka fkdj wdishd;slhka jQ wmg újdyh lshkafk W;a;Í;r ne£ula' ta ne£u wìhi wmg bgqlsÍug isÿj we;s hq;=lï j.lSï fndfyduh' újdyh;a iuÕska fofokl= tla jy<la hgg meñfKkafka Ôú; ld,hu tlaj .uka lsÍfï tlg Ôj;a ùfï wNs,dIh fmroeßjhs' kuq;a ta W;=ï wfmalaIdj bgqlr .kakg wjia:dj ,nd.kafka lSfhka lS fokdo@

 

wo újdyl mjq,a fndfyduhla tlg Ôj;a jkafka f,dalhdg fmfkkakg ñi ;ukaf.a i;=g wfmalaIdfjka fkdfjhs' ta yefudaf.u l=gqïN we;=<; l;d lr úi|d.; fkdyels m%Yak .eg¨ fndfyduhla ks¾udKh ù mj;S' idudkHfhka w;S;fha wm mqreÿj isáfha wfma m%Yak l;dny lr úi|d.; fkdyels kï jeäysáhl=f.a Wmfoila ,ndf.k iu;hlg m;alr .ekSughs' tfy;a wo iudcfha Ôj;a jkakka nyq;rhla lsisjl=f.a woyilg weyqïlka §ug leue;a;la fkdolajhs' tneúka iudchg fmakakg mjq,la úÈhg tlaj Ôj;a jqK;a Tjqka l,a f.jkafka w~ onr ueohs' ksudjla fkdue;s .egqï je,la ueo Ôúf;a fidhk Tjqkaf.a m%Yakj,g W;a;r fkdue;'

 

újdyfha wfmalaIs; wruqKq bgq fkdjqKq l," oafõI iy.; f,iska ffjr lrkak;a wjidkfha ta ffjrfha ksudj Èlalidohlska fl<jr lrkak;a iudcfha nyq;rhla fm<U isàu ksrka;rju wm fk; .efgk oiqkla' ieneúkau fujka ;;a;ajhlg fï újdyl mjq,a m;ajkafka wehs@ ta i|yd n,mdk fya;= ldrKd fndfyduhla mj;skjd' ta ms<sn|j wjfndaOhla we;sj Ôj;a jkjd kï tu ;;a;ajfhka w;a ñ£ug yelshdj ,efnkjd'

 

fkd.e<fmk f;aÍï u; isÿjk újdy in|;d

f.dvla fj,djg fujka is;a ßoùï w~ onr ueo Ôúf;a f.jkakg n,mdk m%Odk fya;= ldrlh úÈhg fkd.e<fmk wh iuÕska újdy ùï olajkak mq¿jka' fndfyda fj,djg wo fokafkla újdm;a fjkafk tlsfkldf. woyia .e<mSfuka fkfjhs' ta i|yd wfkldf.a uqo,a" ;;a;ajh" n,h" /lshdj fï wd§ fkdfhl=;a fya;= n,mdkak mq¿jka'mj;sk wjia:dj u; ;u wjYH;d imqrd .ekSu fjkqfjka tu wjia:dfõ ;u újdyl iylre fyda iyldßh f;dard.;a; o" t;eka mgka .;fjk ksfïIhla mdid u;=j tkafka ta fkd.e<mSuhs' fndfyda Èh‚jrekag uõmshkaf.a wjYH;dj u; ;ukag wdof¾ fkdlrk ;uka .ek lsisu wdldrhl ;elSula fkdlrk mqoa.,hka iuÕska Ôj;a fjkakg isÿfjkjd' ta úÈhg woyia .<md.; fkdyels fofofkla tlaj jikafka flf<ilo lshk ldrKdj ms<sn|j Tng wuq;=fjka meyeÈ,s lr Èh hq;= keye'

 

fofokdgu tlÕ úh yels oelaula fkdue;slu'''

fujka fkd.e<mSï u; fjk;a wjYH;d u; újdyhg msúfik fofokl= w;r iqyo l;dnyla lsisfia;a n,dfmdfrd;a;= úh fkdyel' tjka l;d nyla fkdue;s ksfjil fofokdf.a woyia yqjudre lr .ekSula isÿjkafk keye' túg fldfyduo fofokdgu tlÕ úh yels wkd.; oelaula ks¾udKh lr.kafka' tjka miqìul ieneúkau isÿjkafka fofokd w;r we;sjk u; .egqï jeä ùula muKhs'

 

 

ÿn, udkj ikaksfõokh'''

újdyh lshkafk tla;rd úÈhl .kqfokqjla' tys§ .ekSï jf.au §ï o wka;¾.;hs' yenehs ta .kqfokqj lrk wdldrh fnfyúka jeo.;a' fuys§ nqoaêh" yoj;" ;¾lh iy yeÕSï ukdj ixl,kh l< hq;=j ;sfnkjd jf.au th wfkldg oefkkakg ie,eiaúh hq;=hs' we;a;gu ikaksfõokh lshkafk úoHdjla fkfjhs l,djla' mjq,a ixia:djla ;=< ikaksfõokh lsÍu b;du;a l,amkdfjka l< hq;= fohla' tys§  jdÑlj woyia m%ldY lrkjd fukau tu yeÕSï wNskh u.ska m%ldY lsÍu w;sYh jeo.;a' we;a;gu jvd;a jeo.;a jkafka tlsfkldg weyqïlka §uhs'

 

.eg¨jla úi|d .; fkdyels ùu'''

´kEu mqoa.,hka fokafkl=f. woyia fjkia' wdl,am fjkia' l=i,;d fjkia' nqoaê uÜgu fjkia' tjka fofofkla fld;rï wdorfhka ne£ isáh;a Ôúf;a hï hï wjia:dj, u; .egqï we;sjk tl idudkHhs' tjka fudfyd;l fofokdu W;aidy lrkafk ;uka ksjerÈ hehs m%ldY lrkakg' ta wruqK wìhi lsisfjla lsisfjl=g fojeks jkafka keye' we;a;gu ta .eg¨jla úi|d .ekSug we;s fkdyelshdj'

 

úYajdih lv lsÍu'''

wo fndfydu;a mjq,aj, mj;sk .eg¨j njg m;aj ;sfnkafka úYajdih lv lsÍuhs' tlsfkld reiaikafk ke;=j lghq;= lrk fndfyda fofkl=f. Ôúf;ag ;=kajekafkla meñK ;sîu idudkH lreKla njg wo m;afj,d' ;u woyia f;areï .; yels ;j;a wfhla ta whf. Ôúf;ag ixl%uKh fj,d' ta lshkafk wkshï in|;d Ôúf;a wx.hla njg m;afj,d' i;=g iekiqu fidhkak ´fk ksji ;=<ska ÿrlg .syska i;=gla iekiSula fidhkak W;aidy lsÍfï wjidkh Èlalidoh olajd ÿr .syska' we;a;gu fï ;;a;ajh nhdklhs' fkdúh hq;=hs' ta foaj,g W;a;r fidhkak ´fk;a Tnu ñi ndysr md¾Yjhla fkfjhs' th wjfndaO lr .ekSu jeo.;a'

 

 

m%ùK f,aLl" foaYl iy
udkj yelshd mqyqKq WmfoaYl

foaYnkaÿ ,ika; ldßhmafmreu;udrd m;srK