නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

Tn Ôú;fha fld;k isáh;a újdy jqk flkd ljqre jqj;a Tn;a uQ,Huh jYfhka iajdëk fjkak


Tn Ôú;fha fld;kg .sh;a" újdy jQ wh ljqre jqj;a Tn;a uQ,Huh jYfhka iajdëk fjkak Tn th Ndú; l<;a fkdl<;a uqo,a lshkafka Ôúf;au lsh,d lshkak wudrehs' kuq;a Tn ldka;djla f,i wd¾Ól w;ska Yla;su;a kï tal f,dl= yhshla' iajdñhdgj;a nrla ke;=j wd¾hdjla jf.a újdy Ôúf;a f.jkak mq¨jka' Tn wjYH fohla ñ,g .kak fomdrla ys;kak wjYH fjkafka keye' ta ú;rla fkfjhs uQ,Huh jYfhka ldf.kaj;a hefmkafka ke;s .eyekshla mjq, ;=< jqk;a wvïf;Ügï j,g hg;a fjkjd wvqhs' ;ukaf.a foudmshkag i,lkak wjYH kï lsisu wvqjla ke;=j lrkak ;ukag uqo,a ;sfhkak ´fka' Tn /lshdjla lr;a" f.or bkak ujla jqk;a wd¾Ól w;ska Yla;su;a ùu wudre ld¾hhla fkfjhs'

 

id¾:lj uqyqk fokak'

wmsg ljodj;a fyg .ek wkdjels lshkak nE' fydou foa fyg wmsg fudkjd jqk;a ta fog uqK fokak iQokïj bkak tl' /lshdjla fyda wdodhï ud¾.hla ke;s ldka;djlg Èlalidohla" urKhla" /lshd wysñ ùï" fyda udrdka;sl f,vla lshk wjidkdjka; isÿùulg uQK fokak isoaO jqfKd;a thd,g tal lrkak f.dvla wudre fjkjd' fu;kÈ wvqu .dfk Tng wjqreoaola j;a Ôj;a fjkak Tfn b;=reï ;shkjdkï fydohs" ta;a tfyu;a ke;a;ï@ ;ukaf.a ieñhdf.a /lshdj iy Tyqf.a uqo,a u;u hefmkafkla fjkafk ke;=j ;ukag wdohï ud¾.hla ;shkjkï fu yeu tllgu Tng id¾:lj uqyqK fokak mq¨jka'

 

orejkag fydo frd,a-fudâ,a flfkla fjkak'

ia;%S mqreI Ndjh iudch úiska ks¾udKh lrk ,oaola nj;a" ldka;djka oeä wd;au wNsudkhlhska hqla; msßila nj;a hk j. Tfí orejdg fmkajkak' orejka olsk fohska bf.k .kakjd' orejka ;u uõjreka uQ,Huh jYfhka iajdëk nj ÿgqjfyd;a" Tjqka uqo,aj, jákdlu o jgyd .kakd w;r Tjqka jefvk úg Ôú;fha iajhxfmdaIs; ùug fm<fUkjd'

 

uq,a ldf,u b;=re lsÍu mqyqKq jqfKd;a

Tn /lshdjla lrkak mgka .;a; ldf,u b;=re lsÍu mgka .kak' hd¿fjd fkdfhla úldr jev j,g úhoï lrkjd we;s' Tn;a jrla fojrla úhoï lrkak' kuq;a yeuodu fkfjhs' Tn Wmhkafka wudrefjka' wksl ks;ru u;l ;nd .kak ´fka foa ;uhs fï jhfia§ jeäfhka b;=re lfrd;a ueo jhfia§ jeäfhka úhoï lrkak mq¿jka lsh,d'

 

b;=re lrkak fmdä g%sla tlla''

m<uqj Tfí udisl úhoï .Kkh lrkak' bka miqj Tng we;a;gu b;=re lrkak mq¿jka .Kk ;SrKh lrkak' ta .Kk w;g tkakg fmru ATM ld¾â tlla ke;s ia:djr ;eïm;= .sKqulg jegqm tlalu hk úÈyg standing order tlla odkak' t;fldg Tng úhoï lrkakg bvla ke;=j ta i,a,s fiaru .sKqfï ;eïm;a fjkjd' kslug j;a ia:djr ;eïm;=j lvkak kï ys;kakj;a tmd'

 

nqoaêu;a wdfhdackh''

hï uqo,la b;sß lrf.k wdfhdack wjia:d .ek ys;kak' wdfhdackh fkdlrk i,a,s fydre fkd.;a;;a ld,h tlal laIh fjkjd' tlu ndialÜ tfla ì;a;r Tlafldu odkak tmd lshkafka nqoaêu;a lshukla' ksrjq,aj ys;, lsysm ;ekl Tn wudrefjka b;=re lrmq uqo,a wdfhdackh lrkak' wkak talhs fiaru i,a,s tl foalg wdfhdackh lrkak tmd lshkafka'

 

i,a,s wdfhdackh lrkak ;sfnk úÈ''

fmdä jHdmdrhla mgka .kak mq¿jka' WodyrfKlg msg fldgqfjka msÕka nvq f.k;a Tfí f.oru fmdaisf,ka lvhla wïug f.or jev lrk w;f¾u lrkak od, fokak mq¨jka' ke;akï ;%S frdao r:hla wrf.k /lshdjla ke;s <ufhla oïu, yh¾ ÿjjkak mq¨jka' t;kska ;j flfklag /lshdjla ,efnkjd' ke;akï bvula wrf.k odkak mq¨jka' tfyu;a ke;akï bvfï .ia,nq" fmd,a jeks j.djla mgka .kak' fï fiaru /lshdjla lrk w;f¾ lrkak mq¿jka foaj,a'

 

yelshdj,ska m%fhdack .kak

ys;kak Tng ryg Whkak mq¿jka" flala yokak mq¿jka lsh,d' fcdí tl fkdlrk i;s wka;fha <uhskag W.kajkak mka;shla mgka .kak' wu;r ldf,ka wdodhula Wmhk fohla ys;kak' Tng oekg oekqula ke;skï Tn leu;s fohla w¨;ska bf.k .kak' wu;l lrkak tmd 'yelshdjka j,g uqo,a úhoï lrkjd lshkafka jeo.;au wdfhdackhla' Tn oekg f.or bkak orefjla n,k ujla kï Tng yelshs ;j /lshd lrk wïu,df.a orefjda f.k;a ˜Day care˜ tlla mgka .kak' ke;akï w¨;ska hula lrk yeá bf.k .kak' Ôúf;a wms ljodj;a bf.k .kak jhi m%Yakhla lr .; hq;= keye'

 

wfmdaæ Kh kï tmd''

lsisu ojil m%;sm;a;shla úÈyg ;uka Wmhk .dkg jvd úhoï lrkak tmd' Credit card mdúÉÑh wo ;re‚hkag ;sfnk Nhdkl isß;la' Discount n,df.k .;a;;a .;a; .uka blaukska mshjkak' ljodj;a ;udg lrkak fkdyels úhoï wkqkaf.a uqo,ska lrkak tmd' tal we;a;gu krl isß;la' Ôúf;a miq ldf,a§ ÿmam;a fjkak fjkjd lshk tl fyd¢ka u;fla ;shd .kak'wkjYH úhoï Tfí y;=frla f.dvla ;re‚fhda úhoï lrkafka we;a;gu wjYH foaj,a j,g fkfjhs' Tfí fhfy,shla f,dl= újdyhla .;a;d lsh, ys;kak' thdf.a fofjks ukud,sfhda .dk ;=kla kï uu y;rla .kakjd jf.a ,| fnd<| is;sú,s ksid wo ldf,a újdy lshkafka jir .Kklg Kh b;=re fjk ojila fj,d' yeu úglu ;ukag wjYH foa iy wkjYH foa .ek ;SrKh lrkak'fï ksid Yla;su;a ldka;djla jkak kï uq,Huh jYfhka Tn Yla;su;a fjkak ´fka'

 

 

ldxpkd wêldß

fÊIaG mqyqKqlsÍfï ks,OdÍks

cd;sl iudc ixj¾Ok wdh;kh

 

uOqNdIsŒ fndr¨f.dv