නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

l=vd l< ksjfia uu nqÿueÿrla yodf.k jkaokdudk l<d - mQcH uydpd¾h fld,a¨msáfha uyskao ix>rlaÅ; ysñ - úydrdêm;s - le<Ksh rcuyd úydrh


Tn jykafia iiqka.; jqfKa jhi wjqreÿ lSfhkao@

jhi wjqreÿ 14 §' 1966 iema;eïn¾ 15 jeksod uf.a uyK msxlu u,aj;= uyd úydrfha§ isÿ l<d' tjl le,Ksh rcuyd úydrfhao úydrdêYajrj jev lghq;= l< ;f,aj, úð;Oïu rlaÅ; kdhl yduqÿrefjda iy ,xldfõ msß;a rÊcqrefjda hehs úreodj,sh ,;a j;a;, iS,r;k yduqÿrejre uyK msxlfï wdpd¾hjre f,i lghq;= l<d' u,aj;= uyd úydrfha uydkdhl úmiais yduqÿrefjda uf.a WmdoHdhka jykafia jqKd' flá ld,hla le,Ksh rcuyd úydrfha jev isáhd' miqj fld,a¨msáfha YS% j¾Okdrduhg udj Ndr l<d' idufKar nK oyïfmd;" msß;a fmd;" ilialv" nqoaO.Êch wdÈh uu ±l lshd.;af;a ta mkaif,ka' 1967 isg fld<U .x.drdu ðkr;k msßjkg we;=<;a fj,d' Wiia wOHdmkh yeoErejd' fydaud.u md,syd fn!oaO úYajúoHd,fha Wm l=,m;s f,i jev l< uydpd¾h b;a;fou<sfha bkaodidr yduqÿrefjdhs" uuhs fld<U .x.drdu ðkr;k msßfjfka tlu mka;sfh ys| bf.k lshd.;a; yeá u;lhs'

Tn jykafia f.or od,d hkfldg ljqre;a Bg úreoaO jqfKa keoao@

uu uyK fjk nj f.or ljqre;a wleue;s jqfKa keye' wfma ;d;a;d yeu fudfydf;u lshQ l;djla ug u;lhs' zmkaif,a bkak neßkï Thd wdfha fma f.or tkak lsh,dZZ zzuu lyisjqrg yß wdofrhs ;d;af;a' uu wdfha f.or tkakï yenehs mqf;la úÈhg kï fkfuhs' nqÿ mqf;la úÈhg wïud ;d;a;d n,kak tkakï hehs uu ;d;a;dg lSjd' ;d;a;d l÷¿ i,ñka iskd jqK whqre ug wo jf.a u;lhs'

uu bf.k .;a; fld<U rdclSh úoHd,fha úÿy,am;s mqgqfõ ta ldf,a jevlghq;= lrkq ,enqfõ " S. D. iq.;md, uy;dhs' mdi,a .uk k;r lr,d uyK jqK uf. wiaùfï iy;slh .kak wfma wïud ks;r mdi,g .shd' kuq;a úÿy,am;s;=ud yeuodu wfma wïug lSfõ wiaùfï iy;slh .kak wehs T;rï Wkkaÿ fjkafka' ´l biafldaf,a§ ;snqKdfõ' wïud ±ka f.or hkak' uf.a wiaùfï iy;slh .kak .sh yeu jdfru wfma wïug ,enqfKa uykaish;a ldkaish;a muKhs' uu uyKfj,d wjqreÿ myla .sh l< wfma wïug l;d fldg úÿy,am;s;=ud uf.a wiaùfï iy;slh ,nd ÿkakd' fmdä mq;dg mkai, tmdfj,d kej; mdi,g ths lsh,d úÿy,am;s;=ud ys;,d ;sfhkjd' talhs wfma wïug wjqreÿ myla hklï uf.a wiaùfï iy;slh ,nd§,d ke;af;' foújrej;a .=rejre lSfõ whghs' wfma ;d;a;d wmamqydñ oikdhl' m<uqjeks l:dkdhl=;udf.a ks, ksjdifha Ndrldr f,i jevlghq;= l<d' wdkkao ;siai w,aúia l;dkdhljrhd olajdu wfma ;d;a;d tu ;k;=f¾ jevlghq;= l<d' wfma wïud fmdä ydñfka oikdhl' mjqf,a y;afokhs' miajekshd jqfKa uuhs' wlal,d fokakhs' whsh,d fokakhs' u,a,s,d fokafkl=;a ug isákjd' f,dl= whshd ú;rla wo Ôj;=ka w;r keye'

mdi,a .sh ld,fha wu;l fkdjk isoaê ;ju;a Tn jykafiag u;l we;s fkao@

uu bf.k .;af; fld<U rdclSh úoHd,fha' fld,a¨msáh k.rfha ;ud wms mÈxÑfj,d isáfha' iqkaor uqyqÿ ;Srh Tiafia .d¨mdr yryd we,a*%â fmfoi Tiafia wms yeuodu mdi,g .shd' bf.k .kak jf.au lS%vdjg;a uu leue;shs' r.¾ lS%vdjg úfYaI leue;a;la olajkjd' wfma r.¾ lKavdhfï ÿñkao lsh,d <ufhla isáhd' ojila r.¾ lS%vdfõ fhfokúg uf. T¿j ÿñkaof.a kslfÜ jeÿKd' ta iu.u Tyqf.a Èj folg me¨Kd' uu tod f.dvla nh jqKd' wo udj fmd,sisfhka weú;a wrka hhs' udj ysf¾ oudú lsh,d is;ñka isáhd' r.¾ fnda,h w,a,kak Wv mksoaÈ ;ud tu wk;=r isÿ jqfKa' uu mdi,a hk ld,fha r.¾" ls%lÜ jf.au mdmkaÿ;a lS%vd;a lr,d ;sfhkjd' fndlaisx tfyu;a l<d'

wo ;reK wh r.¾$ ls%lÜ$ .yk úg tajd Tn jykafi olsk úg mrK wdYdj,a tfyu is;g u;=fj,d tkafk keoao@

wo;a tu lS%vd krUkak uu leue;shs' ;uqka ms%hlrk lS%vdjla ;j flfkla fi,a,ï lrk úg wfma wjOdkh ta i|yd fhduq fjkjd' jdykhl hk .uka jqjo álla k;rfj,d krUkak yqrejla ;sfhkjd' wdYdj wdj kï ug ±kq;a fi,a,ï lrkak ´kE fjkjd' ug tfyu fi,a,ï lrkak ´kE keye' mdi,a hk ld,fha ug fyd|g Ñ;% w¢kak mq¿jka' kegqï kgkak mq¿jka' wks;a úIhhka j,g jeä ksmqIK;djla fmkakqfõ keye'

Tn jykafia le,ks iriúfha úµd¾Óhl= jkafk fudk jif¾§o@

1974 § taldf,a iriúh jf.au rfg;a jeäfokd ck;d úuqla;s fmruqfKa u;jdoj, ys áhd' iudcjd§ o¾Ykh tod uu;a ms<s.;a;d' fld<U yhsâmd¾la tfla frdayK úfÊùr" uyskao úfÊfialr jeks wh ck;dj wu;kjd' uu;a .syska ta l;d wyka b|,d ;sfhkjd' ta ;rugu ta o¾Ykh wfma ys;aj, ld jeÈ,d ;snqKd' uu ljodj;a ck;d úuqla;s fmruqKg neye,d Y%uh fhdo,d ilS%hj jev lr,d keye' ta o¾Ykh ;=< Ôj;a jqKd' uu ta u;jdoh ms<s.;a;d' yenehs u;jdoh fnod f.k .sh flfkla jqfKa keye'

udlaiajdohhs nqÿoyuhs .efgkjd fkao yduqÿrejfka

uu yeuodu oji mgka .kafka nqoaO jkaokdfjka' l=vd l< ksjfia uu nqÿueÿrla yodf.k jkaokdudk l<d' ksjfia fiiq idudðlfhd;a ud;a iu. tlg jkaokdudk l<d' ;f,afj, úð;OïurlaÅ; kdhl yduqÿrejkaf.ka uu yeuodu bf.k lshd .;af; uyK Ôú;hl ;sfhk jákdlu .ekhs' wfma f,dl= yduqÿrefjda ljuodj;a foaYmd,khg .sfha keye' Wkajykafiag foaYmd,k u;hla ;snqKd' yenehs tal fm!oa.,sl u;hla muKhs' tal ljodj;a fmdÿ u;hla lrkak .sfha keye' yduqÿrejre jeo.;a úÈhg bkak ´kE hehs Wkajykafia ks;r lshQ ldrKdjla' jeo.;a úÈhg l;d lrkak' jeo.;a úÈhghs j<|kak' jeo.;a úÈhg ie;fmkak' jeo.;a úÈhghs odhlfhda iu. .kqfokq lrkak'

le,Ks iriúfha§ Wmdêhg f;dard .;af; fudk jf.a úIhkao@

fn!oaO o¾Ykh m%Odk úIh lr.;a;d' m%xY NdIdj Wm úIH f,i f;dard .;a;d' md,s yd fn!oaO wOHhk wxYfha wms wOHHdmkh yodrk ld,fha mSGdêm;s f,i jev lghq;= isÿ lf<a W.S. lreKdr;ak uy;d' ta jf.au uydpd¾h ldlalm,a,sfha wkqreoaO yduqÿrefjda" uydpd¾h udrisxy" lÓldpd¾h chiQßh jf.a oCI .=rejre wmgtod yuq jqKd' W. S. lreKdr;ak uy;df.a jd.aud,dj b;du fmdfydi;a tlla jqKd' tl jpkhg iudk jpk ;=k y;rla lshkjd' foaYkh uq,ska mgka .kakd úg fldfya hkjo lsh,d f;afrkafka keye' kuq;a wjidkh jkúg ish,a, leáfldg ud;Dldjg kej; /f.k tkjd' tjeks wmQre oialula t;=udg ;sfhkjd' uu 1979 Ydia;%fõ§ Wmdêh ksu l<d' miqj fidafndaka úYajúµd,fha m%xY NdIdj bf.k .kak YsIH;ajhla ug ,enqKd' .x.drdufha fmdä yduqÿrefjda ug ta i|yd Woõ Wmldr lrkq ,enqjd' wdpd¾h Wmdêh yodf,a È,a,s úYajúµd,fhka' ta 1987 §' Th ld,fha bkaÿ,xld .súiqu rgg weú;a ;snqKd' ta .súiqug uu úreoaOhs' kuq;a fm<md,s .sfha keye' le,Ks úydrh ksfhdackh lrk yduqÿrekula f,i mdrg neye,d igka lrk tl fyd| keye lsh,d uu l,amkd l<d' bkaÿ ,xld .súiqug wdl%uKYS,S úfrdaOhla olajkak .sfha keye' fÊ' wd¾' chj¾Ok ckdêm;s;=ud le,Ksh úydrhg ks;r wdj .sh flfkla' t;=udg ´kElula ;snqKd le,Ks úydrhg wef;la mQcd lrkak' ta;a wfma úð;OïurlaÅ; kdhl yduqÿrefjda leue;s jqfKa keye' miqj ta we;d l;r.u foajd,hg mQcd l<d' le,Ksfha úNSIK foajd,h bÈßmsg we;s j;=r fmdl=K J. R. chj¾Ok ckdêm;s;=ud mji,d ;snqKd'

Tn jykafia le,ksh rcuydúydrfha úydrdêm;s Oqrhg m;ajkafk l=uk jif¾§o@

;f,afj, úð;OïurlaÅ; kdhl yduqÿrefjda wmj;a jqfKa 1992 jif¾§' tu jif¾ fkdjeïn¾ udifha§ úydrdêm;s Oqrh uu Ndr jqKd' 1993 uehs udifha§ le,Ksh úYajúµd,fha§ md,s yd fn!oaO wOHhk wxYfha lÓldpd¾h Oqrhl=;a ,enqKd' uu f,dalhg hkúg úYajúµd, lÓldpd¾h Oqrhg f,dl= ms<s.ekSula ,enqKd' W.;j uq¿ f,dalhu ms<s.kajd' le,Ks úydrfha kdhl yduqÿrefjda lshk tl wfma rgg ú;rhs' f,dalhg .shdu tal idudkH fohla muKhs' W.;aluhs uu bkak mßirhhs ksid uf.a Ôú;h Tmj;a jqKd' Wfoa jrej iïmQ¾Kfhkau fjka lf<a úYajúµd, jevlghq;=j,g' oyj,a odkhg mkai,g jevu l<du t;eka mgka mkaif,a jevlghq;= isÿ l<d' kdhl moúh;a uydpd¾h Oqrh;a ljuodj;a .egqfKa keye' úYajúµd,fha Ydia;S% jevlghq;= rd;s%hg isÿ lrkjd' wo;a uu ie;fmkafk rd;S% 11 ghs' yenehs wjYH;djh wkqj mdkaor 3 g jqjo keÕsg,d ,sms f,aLk jevlghq;= lrkak mq¿jka' úYajúµd, ;k;=rej,g uu t;rï bÈßm;a jqfKa keye' kuq;a md,s yd fn!oaO wOHhk wxYfha wxYdêm;s f,i lghq;= lr ;sfhkjd' le,Ksh rcuyd úydrfha kdhl;ajh bisÆ NsCIq mrïmrdj Èyd neÆ l< úYajúµd,hl fcHIAG uydpd¾hjrhl= jYfhka úydrdêm;s Oqrh bisÆ m<uq NsCIQka jykafia uuhs' le,Ksh mkaif,a n,h fiiq NsCIQka jykafia,d w;r uu úuOH.; lr,d ;sfhkjd' wëCIK lghq;= muKla uu úiska isÿ lrkjd' mßmd,kh ms<sn| wOHhkhla ke;sj yeufoau ;ukau l< hq;= hehs is;=jdu t;ek ir,lula udkisl ksoyila keye' ´kEu hdka;%Khla ilS%hj hkak kï n,h úuOH.; l< hq;=uhs' le,Ks fmryer lrk úg tys jHqyh yo,d fld<hl ,sh,d fok tl ú;rhs uu lrkafk' kegqï Ys,amSfhda fydhdf.k" w,s we;a;= fydhdf.k" wfma oyï mdief,a <uhs yd odhlfhda tl;=fj,d fmryer yokjd' uu ieye,a¨fjka Ôj;a fjkak" ieye,a¨fjka jevlghq;= lrkak WmldÍ jQfha fn!oaO ufkdaúµdjhs'

Tn jykafia le,Ksh rcuyd úydrhg tl;= l< fn!oaO wx. .ek úia;rhla lf<d;a

le,Ksh mkai,g we;=¿ ùug jdy,alv ;=kla ks¾udKh l,d' tod le,Ksh mQcd N+ñh ldka;drh jf.a ;snqfKa' .iaje,a yok jHdmD;shla w¨;ska mgka .;a;d' Od;= ukaÈrhla yo,d ta ;=< ish¨u Od;+ka jykafia,d tys ;ekam;a lrkq ,enqjd' msg m%foaYhlska yduqÿrefjda kula jeähdu" úfoaYslhka wdjdu rd;s%hg isákak ;ekla yeÿjd' ÿIalr ls%hd lrk ms<suh;aa ffu;S% fndai;a ms<suh;a" wjf,daflaYajr ms<suh;a l¿.,ska ks¾udKh lrkq ,enqjd' 1996 § bx.S%is udOHfhka msßfj;la le,Ks úydrh ;=< ia:dms; lrkq ,enqjd' ;dr oud ;snQ úydrh we;=f<a ish¨ mdrj,aj,g l¿.,a w;=rkq ,enqjd' le,Ks .Õ wdYs%;j isjqre ., úydrh idokq ,enqjd'

le,Ks úydrh .ek l;d lrk úg kd.f,dalh .ek;a l;d fjkjd fkao@

le,Ks úydrhg nqÿyduqÿrefjda jeäfha ke;akï fu;rï jákafka keye' nqÿyduqÿrefjda jeäh ksihs jákdlula ,enqfKa ukswlaÅ; kdrcq fm!oa.,slju nqÿysñhka neye ±l lrmq wdrdOkdj ksihs nqyqysñhka fuys jevu lrkq ,enqfõ' ukswlaÅ; kdrcqkag msxfokak uu Wkajykafiaf.a ms<suhla le,Ksh úydrh ;=< yeÿjd' fm!oa.,slju uu Wfoa iji ta ms<suhg jkaokdudk lrkq ,enqjd' miqj ie±y;a ñksiqka o ta ms<suhg jkaokdudk lrkq ,enqjd' le,Ksh mkai,g wdj ;reKfhla ojila ug lSjd fu;ek uKswlÅ; kdrcqkaf. n,h ;sfhkjd lsh,d' ta ;reKhd weú;a le,Ksh mkaif,a§ mqo mQcd ks;r lrkq ,enqjd' Th w;f¾§ tu ;reKhd ug lshkjd uKswlaÅ; kdrcq mkai,g ueKsla.,la fokak yokjd lsh,d' uu lSjd ueKsla .,la kï tmd tajd wdrCId lrkak ug neye lsh,d' Od;=ka jykafia,d ,ndfokjd kï fyd| hehs uu ta ;reKhdg lSjd' yd lsh,d fmdfrdkaÿ jqKd' ld,h flfuka flfuka f.ú,d .shd' jir y;rla f.jqKd' miq.sh fkdjeïn¾ udifha 19 jeks Èk uKswlaÅ; kdrcq Od;+ka jykafia,d /f.k tk nj ;reKhd lSjd'

OHdk Yla;shla Tyqg ;sfhk nj uu úYajdi l<d' fï <Õ§ Tyqf.a PdhdrEmj,ska ó meKs jf.a Èhrhla .,d weú;a ;snqKd' nqÿyduqÿrefjda c,iakdkh l< ;ek yßhgu fmkajd ÿkafk ta ;reK <uhd' miq.sh jif¾ fkdjeïn¾ udifha Èkl rd;s% oyhg muK isjqre., úydrh <Õ mqo mQcdj mgka .;a;d' kd.f,dalhg hkafka tu ia:dkfhka nj ;reKhd lSjd'

rd;s%fha wdrïN l< mQcdjg úYd, msßila iyNd.S jqKd' fmd,sish yuqodj whjf.au yduqÿrejre" odhl odhldrd§ka o iyNd.s jqKd' tu ;reKhdg mSkak neye' udkisl Yla;shlska ;ud ta Od;+ka jykafia,d Wvg .;af;a' ta fj,dfõ c,lf|a úYd, f;rmSula wdjd' ta Yíoh wmsg weiqKd' úYd, kd.fhla weú;a" Od;+ka jykafia,d ál wr ;reKhdf.a w;g ,ndÿkakd' ta fudfydf;a mqo mQcd ;nñka f;dgqmf,a jev l< <uhskaf.a ll=f,;a t kd.hd iam¾Y fj,d ;sfhkjd' Th isoaêh we;a;hs' lsisu fndrejla lrkak ´k keye' fndrejla lr,d ug ,nd.kak fohla keye' tal fndrejla kï i;shla we;=<;§ ug úmdl fokak lsh,d' tal uf.a m%;HCIhla' mxpbkaøhhkag f.daprh jqKdu th i;Hhla' fmkSu jf.au lfkka wefikak ´kE' ta jf.au wks;a bkaøshhkaj,g ±fkkak ´kE'

tal ;ud m%;HCIh lshkafka' uf.a l;dka;rh Tn;=ud wykjd' Od;= ukaÈrh <Õg hkjd' Od;+ka jykafia,d n,kjd' uu lshk foa w;r iïnkaO;djla ;sfhkjd' túg ms<s.kak fjkjd Bfha iso jk foa uu Thdg lshqjdu tal jd¾;djla' Thdg m%;HCI fjkafka keye' tfykï Thdg iod;ksl jYfhka yeufohlu fndre hehs is;d bj;a lrkak fjkjd' nqÿyduqÿrefjda talhs lSfõ úÑlsÉpdj kSjrKhla lsh,d' hula i;Hh ±hs ±k .ekSug ls%hdj,ska folla ;sfhkjd' tlla m%;HCIKhhs' tkï ;ukaf. bkaøSh f.daprj ,nd.;a; foa' fojekak i;HdfõCIKhhs'

Od;+ka jykafia,d ,eîU uf.a m%;HCIKhhs' uf.a bkaøshhkag f.dapr jqKq fohla' th Tng bkaøsh f.dapr jkafka keye' tfykï Tn th we;a; ±hs ±k .kafka flfiao@ uf.a m%jD;a;sh flfkla weish yelsh' fojkqj tu Od;+ka jykafia,d Od;= ukaÈrhg f.dia ±lsh yelsh' thg lshkafk i:hdfõCIKhs' tfia foaYkd lroaÈ;a Tng ielhs kï th nqÿyduqÿrefjda foaYkd l< úÑlsÉpdjhs' ;jo th ±lSu wdjrKH lrk ielhhs' Th ielh ksudjkafk ke;' fï ;;a;ajhg ngysr o¾Ykh W.kajkafk ixYhjdoh lsh,hs' tkï ye fohlau ielfhka ne,Suhs' ielhg ksudjla ke;'

yefudau foújre úYajdi lrkjd' ta foújre ljqo ±l,d ;sfhkafka' m%jD;a;shla ú;rhs' yenehs tal ms<s.kakjd' uu idOl tlal fmkakqjdu tla ms<s.kak wudrehs lshkjd' ´lg lhkafk úixjd§luhs' uf.a Ôú;h .ek uu yß i;=gqhs' Ôú;fha úúO lvbï ;snqKd' ta yeu wjia:djlu uu ysáfha Okd;auljhs' uf.a uki tlal uu yßhg .kqfokq l<d' uf.a Ôú;fha mrdchla fkdue;' yeu n,dfmdfrd;a;=jlau uu bgq lr .;a;d' ;j tl ldrKhla ;sfhkjd bgq lr.kakg' ta wOHd;añl f,dalhg iïnkaO fohla' tal;a uu W;aidyfhka iy Wkkaÿfjka lr.kakjd'

,,s;a ms%hxlr

PdhdrEm - rxcs;a úu,isß