නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

orefjda f.org fj,d we;s;rï ldgqka *s,aïia ne¨fjd;a fudlo fjkafka''''


orejka ldgQka meh tk;=re bkafka fkdbjis,a,lska' ish¨ oÕjev kj;d ´kE tmdlï mfil ,d mQia megjqka .=,s fjkakd fia yß nß .eyS isákafka rEm fmÜáhg foi n,d h' Tjqka krUkafka .=Kd;aul wOHdmkhla" úfkdaohla ,eìh yels foa oehs Tn fkdis;kakg we;' óg oYlhlg muK fmrd;=j ldgqka meh f,i y÷kd .;a; o wo ldgQka meh" fomeh ;=ka meh fj,dh' ta pek,fhka fï pek,hg udre jk ldgQka muKla fkdj ãùã mg yryd ldgQka keröu o oeka fndfyda ckm%sh h' b;ska wo fouõmshka lshkafka —mqÿu oÕla ;sfhkafka fï <uhf.a' lsis jevla lrkafka kE' biafldaf,a .syska tkjd" nE.a tl úis lrkjd' ldgQka n,kjd' ke;akï fi,a,u''˜ k.rj, muKla fkdj .ïno m<d;aj, mdi,a jhfia miqjk orejka wOHdmk lghq;= i|yd keUqre lsÍug foudmshka ork fujeks W;aidyhka wm fldf;l=;a wid ;sfnkjd'


fï ld,fha fouõmsfhda'''

    fï ld,fha§ wfma fouõmsfhda ;ukaf.a myiqjg iaud¾Ü f*daka" geí" ùäfhda f.aïia orejkag ,nd fokjd' fkdfhl=;a m%fõ.ldÍ ldgqka fmkajkjd' fïflka fjkafka <ufhla ;ukaf.a Ôúf;a fyd|u ld,h ;=< ufkda f,dalhl Ôj;a ùuhs' wo <ud is;aj, cd;sl ùrfhla fyda idys;Huh oekqula kE' <uhs wo bkafka  idudkH f,dalfha ljodj;a olskak ke;s lD;Su ùrfhda tlal' Tjqka weúÈkafka ys;kafka m;kafka ta úÈyg' ta w;ßka bkaÈhdfõ ksmojqKq f.dvdla ldgqka y~ ljd wfma ;srfha ks;r olskak mq¿jka' tajdfha b;ska mqxÑ <ud iqmsß úrfhl=;a bkakjd fkao@ jerÈ lrk whg fï ùrhd myr fokafka Wv mek,d' ta myr §u k;r fjkafka .ymq ukqIHhdf.a f,a;a úiS fj,d' b;ska ys;kakflda Tfí orejd ;=< j¾Okh fjk .=Kdx.h fudloao lsh,d' talg lshkafka m%pKav;ajh lsh,d'


wo ;;a;ajh Nhdklhs

    wfma fud<h m%;sl%shd olajkafka bÉPdkq.;j iy wksÉPdkq.;j' bÉPdkq.; lshkafka wms is;d u;d isÿlrk foa ke;akï W;aidyfhka lrk foa' yÈis wjia:djl§ tkï wk;=rlg fmr laI‚lj m%;spdr olajkjd jf.a fkdis;d m%;sl%shd oelafjkafka wksÉPdkq.;j' orejka fï äðg,a Wmdx. tlal ks;ru äðg,a f¾ia hkjd' wuq;= wuq;= i;a;= tlal hqoaO lrkjd' f.j,a fodrj,a ;dmam lvd ì¢kjd' ta m%fõ.ldÍ ldgqkaj, ;sfnk foa ks;r ks;r fud<hg hkjd' túg fud<hg jeä jYfhka isÿjkafka wksÉPdkq.;j m%;sl%shd olajkak' b;ska <uhs bkafka fldhs fjf,a yß msgilaj,ska myr fohs" wuq;= i;a;= tlal ;rÕ lrkak fjhs" wú wdhqO mdúÉÑ lrkak fjhs jf.a yeÕSulska' uq,ska uq,ska fï l%shdjg muKla yqre fj,d miqj neÜ uEka" iqm¾ uEka jf.a n,hla ,efnhs lshd is;kjd' mdif,a§;a yeisfrkafka tfyu' .=rejrekaf.a Yla;sfhka 50] la jeh fjkafka fujeks <uhs md,kh lrkakhs'


iqfLdamfNda.S Ôú;h

    wo orejkaf.a YdÍßl l%shdldrlï fkdue;s ksid Tjqkaf.a Ôú; b;du iem myiqjg ilia fjkjd' fuh ld,h úiska ,enqK ;;a;ajhla' ;dlaIKsl fuj,ï ksid fï ;;a;ajh ;j;a krl w;g yefrkjd' wjia:dj ,o yeu úgu fïjdfha ksr;j isákjd úkd ÿjk mksk l%shdldrlï fjkqfjka orejkaf.a fhduqùu wvq fjkjd' ta iqfLdamfNda.S iy wvq l%shdldÍ;ajh ksidu wkd.;fha§ orejd ;rndrej jeks wys;lr fi!LH ;;a;ajhkag m;ajk wjodku;a ;sfnkjd'


yqfol,dj

    wo fouõmshka lshk fï l;dj Tng;a fyd¢ka yqre mqreÿ we;s' ˜ ùäfhda f.aï tlla yß ldgqka tlla yß od,d ÿkakdu /hla t,s lrhs˜ ta wkqj orejka ;u ;ukaf.a f,dalfha yqfol,d fjkafka ;dlaIKh ksihs' tfyu ke;akï Tjqka ;ukaf.a jeäysáhka iuÕ fyda iïnkaO fjkjd' mjq,l wka;¾iïnkaO;dj ÿria ùu;a wys;lr m%;sM,hla úÈyg fmkajd §ug mq¿jka'


iudcYS,S keye

    uq,ska lS úÈyg orejka ;dlaIKh iuÕ yqfol,d jqKdu Tjqka iudcYS,S fjkafk;a keye' ks;ru n,kafka iudcfhka ÿria: fjkakhs' miqld,hl§ iudc iyÔjkh f.dvkÕd .ekSu;a Tjqkag udkisl johla njg m;a fjkjd'


úhou;a jeähs

    biair ld,fha l=vd orejkag fi,a,ï nvq fjkqfjka lsisu jeh nrla orkak jqfKa keye' mefmd,a ngfhka k,djla" fmd,ams;af;ka f.dfkla"fmd,a lgqjlska im;a;= folla yod ÿkakdu jefâ wyjrhs' ta;a ;dCIKfha§ ta úÈyg msßuefykak neye' l%Svdjla wjidk fjoa§ orejdf.a b,a,Su ;j;a l%Svdjla fjkqfjka f.dvkeÕS wjidkhs' ldgqka tlla bjr fjoaÈ ;j;a ldgqka tlla ne,Sug iQodkï fjkjd' we;a;gu lsõfjd;a mj;skakd jQ wdl¾IKh ksid Tjqkaf.a uki talg yqre fj,d ;sfhkjd' fï úÈyg È.ska È.g we;sjk b,a,Sï ksid orejkaf. ;dlaIK fuj,ï fjkqfjka wjYH l%svdjka ,nd fokak;a fjku jeh nrla udislj orkak fjkjd'


f,dal fi!LH ixúOdkhg wkqj''

    f,dal fi!LH ixúOdkhg wkqj f,dj mqrd orejka iy kj fhdjqka úfha miqjkakka ishhg 20 l muK úúO udkisl wndOj,ska fmf<kjd' jhi wjqreÿ 14 isg orejka ;=<ska tu udkisl .eg¨ oa§mkh ùug mgka .kakjd' tjeks orejkaf.ka nyq;rh iakdhq ufkda Ñls;ail ;;a;ajhka ksid frda.S jQjka nj f,dal fi!LH ixúOdkh mjikjd' Èklg úkdä 30 la äðg,a Wmdx. iuÕ orejd lghq;= lrk úg ks;e;skau Tyqf.a fud<fha iakdhq m: fjkia ùulg ,lafjkjd'


wïu,d lrk jerÈ

    <ufhl=f.a fudf<a l%shdldÍ;ajh Wmßu jkafka Tyq wdydr ,nd .kakd wjia:djhs' ta wjia:dfõ we;s fjk mqreÿ f,fyisfhka wu;l lrkak nE' wïu, fudl o lrkafka lEu ljkak wudre jqKdu äðg,a Wmdx.hla fokjd orejg' orejdf.a l=i msreKg iakdhq m: fjkia jk ksid uki úldr rEmS ;ekl kj;skjd' tal foudmshkag oefkkafka kE' wjidkfha ;reK ld,fha§ orejd iudchgu ms<s,hla jk ;ekg tkjd'


udkisl wdndO

    miq.sh oYlhl muK isÿlrk ,o wOHhkhka u.ska fmkS hkafka orejka mß.Kl" rEmjdysksh iy fjk;a ;dlaIK Wmx. u; hemSu ksid we;sjk ;;a;ajh wê l%shdldß;ajh fyj;a wdfõ.YS,s;ajh" udkisl W!k;d" ikaksfõok wmyiq;djka jeks frda. ;;a;ajhkag m;ajk njhs' wo úldYkh jk iuyr ldgqka orejkag .e<fmkafka ke;s ;rï oreKqhs' fndfyda ldgqkaj,ska W.kajk lreKq orejkaf.a ukig t;rï fhda.H keye' fudag¾ r: f¾ia tfyu ke;akï fjä ;nd .ekSï fï ;;a;ajhka ksid orejdf.a fud<fha l%shdldß;ajh b;d fõ.j;a fjkjd' Tyq ks;ru W;aidy lrkafka fjä ;eîfuka fyda fudag¾ r: Odjkfhka ;uka bÈßfhka isàughs' th Tjqka ienE Ôú;fhka o wfmalaId lrkjd' ;udf.a ffoksl fyda iudcfha iïnkaO;djkays§ bÈßfhka isákakg fkdyels jqfKd;a thska we;sjk miq.dó udkisl;ajh t;rï iqÿiq keye'


;j;a mrlal= jqfKd;a oreKqfjhs''

    uq,skau fï m%Yakh wms wjfndaO lr .kak ´k' orefjda oÕhs lshkak l,ska fouõmshka ms<sfj< fjkak ´ks' iudchg jevodhS orefjl= ìys lsÍu j.lSula f,i is;kak wjYHhs' orejdf.a ksjfia mßirh iduldó jkak foudmshka jeä odhl;ajhla imhkak wjYHhs' wo foudmshka orejkag;a jvd äðg,a WmlrK tlal jeä ld,h .; lsÍug fjfyiqKdu orejka .ek fidhkak fj,djla kE' Tjqkq;a lrkafka ;ukaf.a ufkda f,dalhl ;ksj yqol,dj Ôj;a ùula' fï ksid orejka ksjerÈ uÕg .kak u|la wudrehs' ta i|yd meh lsysmhla wNHdij, ksr; jkak ´k' tajd ojiska foflka lrkak nE' wksl fouõmshkaf.iyNd.S;ajh wksjd¾hfhka ;sfnkak ´k fï iqjm;a lsÍfï wNHdij,§' Tjqka w; iEfykak j.lSulska ;sfnkjd'

    b;ska wkd.;fha f,dalh Ndr.kak bkak fï mqxÑ ys;aj,g lsh,d fokafka .y urd.kak kï Tfí orejdf bÈß wkd.;h .ek;a Tn ys;kak fudfyd;la' Tn ;j;a mrlal= ù orejdg fkdjeo.;a ldgqka ne,Sug wjia:dj ,nd ÿkafkd;a Tng;a rgg;a  jevodhl  orefjla wysñ ù hkakg mq¿jka' thg bv fkd;nkak'


ffjoH .hdka chj¾Ok

udkisl fi!LH ks,Odß

uQ,sl frday," lsßn;af.dv


uOqNdIsŒ fndr¨f.dv