නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

SEQUIN ART


ks¾udK w,xlrK i|yd Ndú;hg .kakd øjHhla ;uhs iSl=úkaia lsh,d lshkafka' úfYaIfhkau ldka;d we÷ï yev jev lsÍug fïjd nyq,j Ndú; lrkjd' kuq;a Tn okakjo fï iSl=úkaia j¾. Ndú; lr úúO úis;=re fjk;a ks¾udK lrkak mq¿jka nj' Tkak wo wms lsh,d fokak hkafka úúO j¾Kj, úúO yevj, iSl=úkaia Ndú; lr lÈu o¾Ykhla ilia lr.kakd wdldrhhs'


wjYH øjH

  • ;o meye;s frÈ fldgila
  • wjYH j¾Kj,ska iSl=úkaia
  • fyd¢ka we,fjk .ï j¾.hla
  • Rcqf*daï fndaâ tlla iy mska lsysmhla


ks¾udK lr.kakd wdldrh

wms wo ks¾udKh lr.kak hkafka w,xldr mQfilaf. o¾Ykhla' uq,ska frÈ fldgi wrf.k Tn leue;s wdldrhg mQidf.a rEmh we| .kak' miqj Rcqf*daï fndaâ tl u; frÈ fldgi t,d th /,s jeàu j<lajd .ekSug jfÜg mska ál .id .kak' oeka wmg ks¾udKh lrkak mgka .kak mq¿jka' ^u;l ;nd .kak frÈ fldgi Rcqf*daï tlg ;nd mska lr.kak úg ta ueog fmd,s;ska tlla ;eîu jvd;a iqÿiqhs' ukao ks¾udKh lsÍug .ï Ndú; lrk ksid tu .ï Rcqf*daï tfla we,Su bka j<lajd .kak bka mq¿jka'& oeka frÈ fldgfia .ï wdf,am lr we,ùu wdrïN lrkak mq¿jka' tys§ l%udkql+,j tla ÈYdjlska wdrïN lr ks¾udKh w,jd f.k hkak'

tljr ks¾udKh mqrd .ï wdf,am lr .ekSu fuys§ fkdl< hq;= lreKla' Tng myiq mßÈ fldgia fjka lrf.k w,jkak mq¿jka' úfYaIfhkau ishqï f¾Ld fjka lr oelaùug wjYH úg ta i|yd j¾Kj, fjkialï l< hq;= fjkjd' fuys§ j¾K ixl,kh ms<sn| jeä wjOdkhla fhduq l< hq;= nj;a u;l ;nd .kak'

fï úÈhg Tn ks¾udKh w,jd f.k wjika jQ miq tljr .e,ùug hkak tmd' fuys .ï fyd¢ka úh¿Kq miq áflka ál bj;a lrf.k b;d m%fõYfuka frÈ fldgi .,jd bj;a lr.kak' miqj th Tng leu;s wdldrhg rduq lr lÈu o¾Ykhla f,i ilia lr .kakg mq¿jka'


wka;¾cd,h weiqßks

wkqmud fyar;a