නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

ksÈu; tkafk udkisljhs ksÈu;g wdYd ke;akï ksÈu; hkjd - wdpd¾h udjrf,a NoaÈh ysñ


ynrlv Y%S iS,d,xldr udjf;a wdßh ksfla;kfha m%OdkS wdpd¾h udjrf,a NoaÈh ysñ

 

leue;s mqoa.,hdf.a ÿrl:k wxlfhka weu;=ula tk úg fudk jefâ ;snqK;a l:d lrkak wdYdjla tkjd' ta fj,djg bkak ;ek jeo.;a fjkafk;a keye' ta ;=< wdYdfjka Ôj;a fjkjd' wdYdj is; mqrd úysÈ .sh ksihs tfyu fjkafka'

 

<uhskag nK wykak lsõjdu tl;ek jdäfj,d bkak neß .;shla ;sfhkjd' Tjqka leu;s isxÿ wykak" kgkak" fi,a,ï lrkak jf.a foaj,aj,ghs' jeäysáfhd;a ta nj f;areï wrf.k ix.S;hg" lS%vdjg orejdj fhduq l<yu jerÈ wdYdj,a miafi hkak fj,djla keye' thd leu;s foa lrkak wms wjia:dj È,d ;sfhkjdfka' orejd leu;shs oÕ,kak' thdf.a wdYdjhs ta' yenehs jerÈ úÈhg oÕ,kak fokak tmd' yß úÈhg oÕ,kak fokak'

 

nKla wyk úg ksÈu;hs lïue,sluhs flfkl=g tkak mq¿jka' l=i,hg leue;s jqKddu ta .;sh mroaojkak mq¿jka fjkjd' nK wykak is; leu;s ke;akï ksÈu; tkjd' ;uka leue;s foag ksÈu; tkafka keye'

 

wfma iudcfha ffjoHjre" bxðfkarejre" wdpd¾h" uydpd¾hjrekag leu;shs' ´kEu foudmsfhla ;ukaf.a orejd ta jf.a ;;a;ajhlg hkjg leu;shs' <ufhla wdYdfjka úoHdj" .Ks;h jf.a úIhhla lrkjd kï fouõmsfhda Woõ lrkak ´kE'

 

orejd wleue;s úIhhla w;g .kak úg ksÈ lsrkjd' thd wdYd ke;s fohla lrk úg ksÈu; tkjd' orejd leue;s úIhhla f;dard fírd .kak wjia:dj ,nd fokak' fouõmsfhda úÈhg tal Tfí hq;=lula fjkjd'

 

orejd leu;s foau f;dardf.k thdu ksÈ lsrkjd kï wmsg m%Yak lrkak mq¿jka fjkjd' wmsu orejdg úIhhka f;dar, ÿkakd kï wmsg l;d lrkak whs;shla ke;s fjkjd' ;uka lrk foag leue;s jqKdu thdg ksÈu; wi,lgj;a meñfKkafka keye'

 

jeäysá wms jqK;a ksÈurdf.k b|,d ld,h f.j,d ;sfhkafka wms wdYdu foaj,a lrk úghs' wms leu;s .ukla hkak leu;s jevigyklg hkak fmr ÈkfhaÈ wmsg kskao hkafka keye' fyg hk .uk .ek u;lhg kefÕkjd' fjkog rd;%s 8 g 9 g ksod .kak flkd ? 12 g kskao hkafk;a keye' ta .ukg wdYd ksihs fka tfyu isÿjkafka'

 

leue;s mqoa.,hdf.a ÿrl:k wxlfhka weu;=ula tk úg fudk jefâ ;snqK;a l:d lrkak wdYdjla tkjd' ta fj,djg bkak ;ek jeo.;a fjkafk;a keye' ta ;=< wdYdfjka Ôj;a fjkjd' wdYdj is; mqrd úysÈ .sh ksihs tfyu fjkafka ;uka Ndjkd lrkak leue;s kï ljuodj;a kskao hkafka keye wdYdj ke;sj md¿j" lïue,slu ksÈu; is;g tkjd'

 

iudcfha úúO mqoa.,fhda wmg uqK.efikjd' Tjqka tlal l;d lrk úg fndaßx jf.a kï wms t;ekskak bj;a fjkjd' fudlla yß yÈis jevla lsh,d uÕyßkjd'

 

iuyr jhil Wkao,d nKla wyk úg ksÈlsrd jegqKg ?g rEmjdysksfh hk kdgH ál n,k úg tfyu kskao hkafk keye' wdYdfjka" Wkkaÿfjka lv, weghla ym ymd ll=,a fol jk jkd kdgHál fiaru n,kjd' bf.k .kak wdYd jqKdu orejkag is;g tk fjk wdYdj,a k;r fjkjd' weÕ ,iaikg ;shd.kak l%Svdjlg fhduq lrkak' YÍr fi!LH .ek ys;k úg u;aøjHj,g ta orejd fhduqfjkafk keye'

 

<uhskag nK wykak lsõjdu tl;ek jdäfj,d bkak neß .;shla ;sfhkjd' Tjqka leu;s isxÿ wykak" kgkak" fi,a,ï lrkak jf.a foaj,aj,ghs' jeäysáfhd;a ta nj f;areï wrf.k ix.S;hg" lS%vdjg orejdj fhduq l<yu jerÈ wdYdj,a miafi hkak fj,djla keye' thd leu;s foa lrkak wms wjia:dj È,d ;sfhkjdfka orejd leu;shs oÕ,kak' thdf.a wdYdjhs ta' yenehs jerÈ úÈhg oÕ,kak fokak tmd' yß úÈhg oÕ,kak fokak'

 

orejkaj ldurj,g od,d mdvï lrkak lsh,d n, lrkak tmd' nqoaêu;aj <ufhl=f.a is;;a tlal jev l< hq;=hs' ta <uhdf.a yeisÍï rgdj wms f;areï .; hq;=hs' Tyq leu;s wlue;s foa jgyd .; hq;=hs'

 

wvqfjka lkj kï ksÈu; tkafka keye' n;a u;h jeä jqKyu ksÈu; tkjd' ?g lkafk ke;sj bkak mq¿jka kï fyd|hs' tfyu ke;skï wvqfjka lkak yenehs fnfy;la fndk flfkla kï thd rd;%shg lkak ´kE' ksÈu; tkafk udkisljhs' ksÈu; tk úg ta i|yd is; wdYhs kï ksÈu; tkjd wdYd ke;akï ksÈu; hkjd'

 


,,s;a m%shxlr