නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

udxY wkqNjh fyd| hehs nqÿka foaYkd lr fkdue;


Tn uia udxY wkqNjhg .scq whl=o@

m%dK >d;h ;snqfKd;a ;ud mjla msfrkafk

 

    uia udxY j<|kafka ke;akï" wkqNjlrkafk ke;akï wo iudcfha NsCIQka jykafia,df.;a" .sys iudcfh;a u;hla ;sfhkjd ta whf.a is,aj;a Ndjh ms<sn|j' ta msßi idudkH Woúhg jvd fjkia wdldrhlska olskak W;aidy .kakjd' is,aj;a Ndjh uksk ñïula njg m;afj,d'flfkl= uia jdxY wkqNj fkdlrkafk kï thdf.a me;af;ka hïlsis m%;sm;a;shl isák nj lshkak mq¿jk' m%;sm;a;shla rlskak wruqKla úÈhg flfkl=g ´kEu fohla ms<smÈkak mq¿jk' yenehs tal is,aj;a Ndjh fkfuhs'nqÿrcdKka jykafiag iQlr uoaoj mQcd l<d' W!rka oÕ,mq ;ek yeÿk y;= j¾.hla ksid thg iQlr uoaoj hehs mjikjd' uÊðu ksldfha uydmßksíndK iQ;% wgqjdfõ i|yka fjkafka ,msá ;reK fkdjqk W!rkaf. udxY wdydrhg .;a; njghs' nqÿrcdKka jykafiag iEÿK f,a w;sidr frda.h W;aika ùug tu udxY je<£u n,mEjd hehso mjikjd'

    nqÿyduqÿrefjda wjidkhg je<÷fõ y;= úfYaIhla nj fndfydafokd mji;s' Ôjl iQ;%fha§ i|yka fjkjd ;s%fldaál mdßY=oaO;ajhlska kï ta udxY wdydrh ,eì,d ;sfhkafk th wkqNj l<dg lsisÿ jrola fkdue;s njhs' m%dK >d;h jerÈhs' uia msKsi i;=ka we;s lsÍu Ôjk jD;a;shla úÈhg fkdl< hq;= hehs oyu fmkajd§ ;sfnkjd' ;j i;ajfhl=g ysxidjla lr,d ta ;=<ska Ôj;a ùu nqÿoyu wkqu; lrkafk keye' th m%dK >d;hg wkqn, §ulah'

uia wkqNj lsÍu fyd| hehs nqÿyduqÿrefjda foaYkd lr,d keye'

 1. ;ud fjkqfjka if;l= uerE nj fkd±kSu'
 2. ;ud fjkqfjka if;l= uerE nj fkdweiQ nj'
 3. ;ud fjkqfjka if;l= uerE njg iel ke;sùu'

    fï ldrKd ;=k flfkl= fkd±k wdydrhg ,eî ;sfíkï tys§ mjla isÿjkafka ke;' nqÿyduqÿrefjda uia udxY wkqNj lsÍu lsisu ;ekl wkqu; lr keye' by; ldrKd ;=k flfkl= fkdokafka kï tys jrola ke;s njhs foaYkd lr we;af;a'

    by; lreKq ;=kg lshkafk ;s%fldaál mdßY=oaO;ajh lsh,hs' ks¾udxY wdydr fõ,lska wfma Ôú;h mj;ajdf.k hk jevms<sfj<la wfma isxy, ixialD;sh ;=< ieliS ;snqKd' tod uia udxY wkqNj lsÍu ms<sn| wfma ckhd t;rï Wkkaÿjla ±lajQfha keye' kuq;a j¾;udkfha§ uia udxY wkqNj lrkak Wkkaÿjla olajkjd fjkak mq¿jk'

    fn!oaO wd.u ;=< uia udxY lEu m%;sfCIam fjkjd' iuyrla wd.ïj, uia msKsiu i;=ka we;s lrkjd' m%dK >d;h foúhkaf.a leue;a;l nj olajd ;sfnkjd' Ôjk jD;a;sh msßisÿ tlla úh hq;=hs' tksid uia udxY fj<|du nqÿoyu m%;sfCIam lr ;sfnkjd' flfkl=.a Ôú;hg ydkshla fj,d Ôj;aùu idOdrK keye' ;ukagj;a wkqkagj;a ydkshla fkdjk f,ig Ôú;h mj;ajdf.k hEughs nqÿoyu Wmfoia § we;af;a'

    uia udxY wkqNj lsÍu jrojd f;areï .kak tmd' uia udxY wkqNj lrk flkd iuyr iudcj, ms<s.kakjd' uia udxY wkqNj fkdlrk tl ta iudcj, ms<s.kafka keye' uia udxYo wkqNj m%Yakh ms<sn| ;ju iudcfha úi£ ke;s m%Yakhls' yenehs nqÿoyu lshkafk uia udxY wkqNjh .ek ú;rlau fidhk oyula fkfuhs' Bg tyd .sh ksjk wjfndaO lr.;a W;a;Í;r o¾Ykhla nj wms u;l ;nd .; hq;=hs' we;eï flfkl=g ud¿ l+ßhd lmkak wmyiqlula ;sfhkjd' t;ek m%dKhla keye' mjla msfrkafk keye' m%dK >d;h ;snqfKd;a ;ud mjla msfrkafk' t¿j¿;a lmkjd jf.a idudkH ;;a;ajhla tys we;'

    uu fï lmkafk mK ;sfhk if;la fkao lsh,d ksreoaO fjÉp m%dKhg Ôjhla fokjkï is;=ú,sj,ska t;ek thdg udkislj fida;ejq,a f.kfok isoaêhla njg m;afjkjd' wdydrhla úÈhg iudcfha iïu; ù we;s ud¿ wkqNjh ;j;a jHdxckhla hehs is;d lghq;= lrkak mq¿jka'

    ffjoH úoHdj wo jk úg fidhdf.k ;sfhkjd' r;= mdg uia j,g ms<sld ldrl ffY, we;sùu jeä jk njg' m%dKh ksreoaO jqKdu Èrdm;a jqK or lvla njhs oyu fmkajd fokafka'

úkhmsglfha uydj.a.md,sfha NsCIQka jykafia,dg j<|kak iqÿiq ke;s njg udxY j¾. oyhla fmkajd§ ;sfnkjd'

 1. ñkS uia"
 2. we;a uia"
 3. wYaj uia"
 4. isxy uia"
 5. fldá uia"
 6. Èú uia"
 7. n¨ uia"
 8. i¾m uia"
 9. j,ia uia"
 10. lrndxk j,ia uia'

    Ök cd;slfhda ldmq ke;s i¾m uila ke;s .dkhs' t;=<ska fldfrdakd ffjrih yg.;a njg;a u;hla wo f,dj ;=< l;d nyg ,lafjkjd' nqoaOld,Sk bkaÈhdfõ wNsud;l frda. ;;a;ajhla yg.kak nj wms okakjd' wNsud;l frda.hla tod yg.kak i¾m uia lEu ksid nj lshfjkjd' wNsud;l frda.hka fldfrdakd frda.hla iudk nj we;eï wh mjikjd'

    yrla uia wkqNjh fyd| keye' lDIsl¾udka;hg Woõ lrkjd' wïud flfkla urdf.k lkjd jf.hs lsh,d wkqlïmd lrkjd' yenehs l=l=<dg tfyu wkqlïmjla keye' uia udxY wkqNj lrkjkï ish¨u udxY tlhs' yeu Ôúhdgu m%dKhla ;sfhkjd' if;l=f.a wdydrhla wms .kakjd lshkafk wfma l=ig wmsßisÿ Ndjhla .;a;d lshk tlhs' wdOHd;añl Ôú;hg" mdßY=oaO;ajhg uia udxY wkqNjh fkdfldg isákjdkï YÍr fi!LHhg;a ys;lr njhs uf.a yeÕSu',,s;a ms%hxlr