නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

f.j;a;g jÜglald je,la'''


jÜglald lshkafka ljqre;a wdidfjka ri n,k t<j¿jla' ´fku wjia:djl ke;sju neß t<j¿jla ksidu ljqre;a w;r ckm%shhs' wvq úhoulska jeä wodhula n,dfmdfrd;a;= jkakg mq¿jka' ksidu f.dùka jeäfhka j.djg fm<fUkjd' fyd¢ka fïrE f.ä iEfyk ld,hla .nvd lr ;nkak;a mq¿jka' th we;a;gu úfYaI jdishla'''

 

foaY.=Kh iy mi

uqyqÿ uÜgfï isg óg¾ 500 olajd jQ m%foaYj, úh<s yd w;rueÈ l,dmfha j.d lrkakg yelshdj ;sfnk fNda.hla' fyd¢ka c,h nei hk ldnksl øjH wvx.= mil jÜglald fyd¢ka j.d lsÍfï yelshdj ;sfnkjd' idudkHfhka ´kEu f.j;a;l jÜglald je,la j.dlr .ekSu wiSre fohla fkfjhs'fikaá óg¾ 20la 30la ;rï jQ .eUqrg mi fmr,d ;rula r¿ jhkhla we;sjk fia leg fmdälr .;a mil isgqjd .ekSu iqÿiqhs' Èrdm;a jQ ldnksl øjH ìc isgqùug fmr mig tl;= lsÍu uÕska id¾:l j.djla olskakg mq¿jka'


ks¾foaYs; m%fNao

taldldÍ yevhlska hqla; m%udKfhka l=vd f.ä yg.kakd ta' tka 'fla' reyqKq lshk m%fNaoh flá ld,Sk m%fNaohla' fïjdfha yg.kakd fnda.h nßka lsf,da .%Eï folla fol yudrla muK jk w;r udi fol yudrlska muK wiajkq ,nd.ekSfï yelshdj ;sfhkjd' l=Uqre bvïj, lkak w;r ld,fha o j.jgj.jg iqÿiqhs' fï m%fNaofha fmd;a; >khs' uoh ly meye;shs' m%jdykhg b;d fhda.Hhs' c,h iemhSu l< yels kï ´kEu ld,hl isgqjkakg mq¿jka'foaYSh jÜglald j¾.fha yevh yd m%udKh úúOdldrhs' fïjdfha uofha meyeh ly isg ;eô,s olajd fjkia fjkjd' h,  lkakh i|yd uehs udifha§ o uy lkakh i|yd Tlaf;daïn¾ udifha§ o îc isgqùu iqÿiqhs' uQ,sl fmdfydr fhdod îc isgqùfuka miqj me< u;=ù i;s y;rlg miqj o kej; i;s y;rlg miqj o fmdfydr fh§fuka n,dfmdfrd;a;= fjk wiajekak ,nd.kakg mq¿jka' îc me<ù wjika jk;=re Èkm;du c,h fhÈh hq;= jqjo miqj Èk mylg jrla c,h iemhSu iEfya'


mr;rh

ta'tka'fla' reyqKq - óg¾ 2'5 x óg¾ 2'5

foaYSh j¾. - óg¾ 3 x óg¾ 3

moaud - óg¾ 1'5 - óg¾ 1'5


isgqùfï ld,h'''

reyqKq j¾.h j.d lsÍfï§

c,h iemhSu l< yels kï ´kEu ld,hl isgqùfï jrola keye'


foaYSh j¾. j.d lrkjd kï

kshu lkakhg j.d lslsÍfuka jvd;a id¾:l wiajekakla ,nd .ekSfï yelshdj ;sfhkjd'


fmdfydr fh§u

uQ,sl fmdfydr fh§u me< u;=ù i;s 4 lg miq isÿ lsÍu fhda.Hhs' wk;=rej me<j,g i;s 8 la jk úg kej; fmdfydr fh§u l< hq;=hs'


j,a me<Eá md,kh

îc me<ù i;s 3 lska j,a fk<Su isÿlr jiqkla f,i msÿre fhdokak' ^w;ska j,a fk<Su jvd iqÿiqh&


frda. md,kh

há mqia frda.hg f.dÿre ùfï yelshdj jeähs' túg m;% u; ly meye;s ;%sfldaKdldr mq,a,s we;sfjkjd' m;% ÿUqre meyeù yelsf<kjd' m;% há me;af;a w¿ meye;s îcdkq olskak;a mq¿jka' há mqia frda.h jf.au msá mqia frda.h;a we;sfjkafka È,Srhla uÕska' túg m;% ly meye fjkjd' m;%j, fome;af;au iqÿ meye;s îcdkq iuQy Èiafjkjd' fï frda. md,kh lsÍug Odrl me<Eá yd j,a me<Eá úkdYfhka mq¿jka' ks¾foaYs; È,Sr kdYlhla Ndú;d lsÍfuka tlS frda. u¾okh lr.ekSu myiqhs'tfiau uDÿ l=Kqùfï frda.h we;sùug;a mq¿jka' tys frda. ,laIK jkafka lf|ys mduq, iy M, u;=msg uDÿ l=Kqùula we;s ùuhs' wêl f;;ukh yd wd¾ø;djh uÕ yeÍfuka" ukd jd;dY%hla ,nd §fuka jf.au ks¾foaYs; È,Sr kdYlhla fh§fuka frda.h md,kh lrkakg mq¿jka'úÑ;% ffjria frda.hg f.dÿre ùfï bvlv fndfyduhs' fï fya;=fjka m;% u; fld< yd ly meye;s mq,a,s u;=fjkjd' m;% fndl=gqj /,s jeà me,a,ï u;=fjkjd' frda.S Ydl Wÿrd úkdY lsÍfuka lDñkdYl fhdod ueiaika úkdY lsÍfuka frda. jdylhka u¾okh lrkakg mq¿jka'


wiajekak

f.ä u; msáuh iajNdjhla Èiafjk úg wiajkq fk<d.ekSu iqÿiqhs' ta' tka 'fla' reyqKq j¾.h u,a msmS Èk 40 lska foaYSh j¾.h u,a msmS Èk 60 lska wiajkq fk<kakg yelshs' idudkHfhka fylaghdrhlg lsf,da .%Eï 15000- 25000 ;a w;r m%udKhla wiajekak ,nd .ekSfï yelshdj ;sfhkjd' f.j;a;g isßhdjhs' fmdaIKh uy f.dvhs' b;ska olskfldg is; msfrk ksidu jÜglald je,la f.j;af;a jjd .ekSu isf;a i;=g cks; lrkakg;a wmQre W;a;rhla'
f;dr;=re iemhSu

WoHdk fnda. ixj¾Ok yd m¾fhaIK wdh;kh" .kafkdrej" fmardfo‚h


;udrd m;srK