නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

YsIH;aj m%;sM, n, n, ikaikaokh lr lr orejkag nkskak tmd'''


YsIH;aj m%;sM, WKqyqu;a tlal fouõmsfhdhs" fmdâfvdhs fjkiau f,dafll bkak ld,hlafk fïl' n,dfmdfrd;a;= jqK m%;sM, .;a;= fmdâfvdkag .c jdiS jf.au wksla fmdâfvdkag nekqï jeä ld,hla' fldfydu jqK;a wms l;d lrkak hkafk YsIH;aj m%;sM, .ek kï fkfuhs' fï YsIH;ajh jf.a lvhsï úNd. w;ßka orejkaf.a m%;sM, tlal ixikaokh lrñka ú|j ú|j bkak fouõmshka fukau iqkaor <ud f,dalh l,lsÍfuka .;lrk fmdâfvda .ekhs'fudkjo fï jpk'''

fï ojiaj, YsIH;aj úNd.fhka wiu;a fjÉp orejkag nkskak .shdu iuyr wïud,d ;d;a;,d jqK;a iSudj blajud jpk yiqrejkjd' iuyr wjia:dj,§ fï fjkqfjka msglrk jpk fouõmshkaf. lgg wdjdg ksl=;a l<;a tajdfhka orejdf.a ukig isoaOjk n,mEu iq¨mgq keye' iuyr fouõmshkag ;ukaf.a YíofldaIfha md,khla we;af;au keye' f.dkd" nQrejd" ld,lKa‚hd" uQi,hd fï jf.a jpkj,ska orejdg ;ukaf.a fldamh msg lrkjd' iuyr úg Tn;a fï úÈyg ys;kjd we;s" wms wïud ;d;a;d úÈyg orejkag fudk ;rï wdofrhso@ fï jpk b;ska lshkafka lgg wdjdg ñil orejka .ek ffjrhlska fl%daOhlska fkdfjhsfka'' lsh,d' ta jf.au uõmshka jqK;a jpk msg lrkafka tajd w¾:hla ke;s ksidu fkdfjhs' ta jqK;a fï jf.a wj;lafiare jpk ksid orejdf.a fm!reIhg;a úYd, n,mEula we;s fjkjd' udkisl;ajh ì| jeá,d iodld,sl udkisl frda.Ska fjkak;a mq¿jka' úNd.hla f*a,a fj,d <ufhla ;sfhk fohla ld,d kej; mq¿jka úÈyg Ôú;hg uqyqK fokak bf.k .kak tlg jvd udkisl frda.sfhla fj,d biamsß;df,l bkak tl foudmshl=g ord.kak mq¿jka o@iudchg ìhhs''

ug lsisu jákdlula keye hk ixl,amh orejdf.a ysf;a f.dvkefÕkak mgka .kakjd' wehs b;ska wïud ;d;a;d ks;ru ;udj wduka;%Kh lrkafka f.dkd" nQrejd" ld,lKakshd lshk jpkj,ska ksid orejd ys;kafk;a ;ud fkdjákd flfkla njhs' wjidkfha§ orejd yqol,d Ôú;hla .; lrkakg mgka .kakjd fukau m%Yakhlg uqyqKoS .kak neß m%Yakj,ska mek,d hk pß;hla njg m;aùug bv ;sfhkjd' YsIH;ajh lshkafka Ôú;h fkfuhs' th tla;rd úNd. lvbula muKhs' Ôú;h lshkafka YsIH;aj úNd.h;a fkfjhs' YsIH;ajh f*a,a jqKdg orejdg lsisÿ ydkshla isoaO fjkafka keye' kuq;a Ôú;h lshk úNd.h f*a,a jqfKd;a ioygu Tfí orejd Tng ke;s fjkjd' Tn orejd .ek uejQ ySk Tng ke;s fjkjd' fï ksid foudmshka úÈyg Tn l,amkdldÍ jkak';ud .ek wj;lafiarejla we;s fjkjd''

orejkaf.a f,dalfha isák jeo.;au ùrhka jkafka ;ukaf.a wïudhs ;d;a;hs' mjq, ;=< yeisfrk úg orejdf.a iqúfYaIS wdrlaIlhka jkafka fï fofokd nj Tjqka ys;kjd' ta;a jeg;a kshr;a f.dhï ld kï ldg mjiñ ta wudrej jf.a wïud ;d;a;d fï úÈyg wj;lafiarejla orejdg ,nd fokjd kï Tjqka o ;ud uq,a lrf.k ta úÈyg ys;kak mgka .kakjd'wjjdo lsÍu t;ekska kj;ajkak

lsisu jrola fjkqfjka Tn orejdg wjjdo lf<d;a th t;ekska kj;ajkak' tod oji uq¿,af,au orejd olsk olsk jdrhla mdid kej; kej; wjjdo lsÍu ksid th Tjqkag ysirohla njg m;afjkjd' orejd tu jro kej; j;djla lrkafka kï wjjdoh fjkqfjka fhduq ùu jrola ke;' tfia fkdue;sj wf;darla fkdue;sj ,nd fok wjjdo l<hla uqKska kjd ta Wvg c,h j;a lsÍug iudkh'ikaikaokh lrkak tmd

orejkag wjjdo ,ndfok úg Tyq fjk;a lsisu flfkla iuÕ ixikaokh lr l;d lrkak tmd' wyj,df.a ÿj mq;d" w,a,mq f.or orejka Tfí orejdg iudk lrkak tmd' tla tla orejdg fjka jqK .;smej;=ï we;s ksid tfia ikaikaokh lrk úg orejdf.a ysf;a f.dvkefÕkafka l,lsÍula muKhs' ;ukaf.a je/È ksje/È lr .ekSug fuys§ orejka lsisfia;au W;aidyhla .kafka keye' lsisu flfkla ;j;a flfkl=g iudk fkdjk fia orejkag;a fjka fjka jqK .;s meje;=ï we;s ksid w,a,mq f.or orejd f,iska fkdj Tfí orejd ;j;a iqúfYaIS orefjla f,iska f.dvkÕd .ekSug W;aidy .kak'yeu orefjlau olaIhs''

bf.k .kak ld,fha fldÉpr yelshdjka fmkajQj;a úNd.hl§ wfmalaIs; m%;sM, ,efnkafka ke;af;a wolaIlug fkfuhs' iuyr úg ta wjia:dfõ we;sjk udkisl;ajh" ld,h l<ukdlrKh lr .ekSug fkdyels ùu ùug mq¿jka' ta yskaod úNd. m%;sM,hla u; flkl=f.a nqoaêu;aNdjhj;a Ôú;hj;a ;SrKh lrkak nE' iuyr foudmsfhda orejkag t,a, lrk udkisl mSvkh tlal orejka udkislj jefgkjd' úNd.h f*a,a fj,d kï f.or tkak tmd lsh,d foudmsfhda ;rjgq lrkjd' úNd.h fj,djg ta foaj,a u;la fj,d W;a;rhla .<md .kakj;a <uhskag neßfjkjd' fldfyduyß <uhg W.kajkak fufyu ;rjgq lrkjd fjkak we;s' yenehs tal <uhf. udkisl;ajhg whym;aj n,mdkjd kï ta úNd.h mdia jqK;a jevla kE fkao@úNd. <uhskag wNd. fj,d''

,xldfõ <uhs nyq;rhla úNd. wd;;sfhka fmf<kjd lsh,;a tal udkislj orejkag n,mdkjd lsh,;a ffjoHjreka lshkjd' ta yskaou ;uhs úNd.hla wiu;a jqKdu <uhs Ôú;h ke;slr .kak yokafka' úNd.hla wiu;a fjkjd lshkafka Ôú;h wiu;a fjk tl fkfuhs' úNd.hg iQodkï lrjk w;ru tal;a orejg wdofrka lsh,d fokak' iuyr úg ta wiu;a ùu Ôú;h iu;a ùu lsh,d fok mdvula fjkak;a mq¿jka' fudlo Ôú;h Èkmq f,dalh Èkmq fndfyda wh ;ukaf.a wid¾:l ùï yuqfõ id¾:l jqKq whhs' úNd.h orejkaf.a Ôú;hg wNd.Hhla fkdlr bf.k .kak orejkag w; fokak' t;fldg orejd úNd.h jf.au Ôú;h;a by<skau iu;a fõú'ch.%yKhg wkqn, fokak'''

iuyr fj,djg wfma ðú;j,g m%Yak tkjd' yenehs fï f,dafl ;sfhk n,j;au wNsfm%arKh ;uhs m%;sfCIam ùu lshkafka' tal ord .kak wudrehs' yenehs ta w;aoelSulg Tfí orejd yqre lrkak' ta fudlo lsõfjd;a ySkhg hk .uk ;=< m%;sfCIamùïj,g ,la jkakg mq¿jka' kuq;a Tfí orejd W;aidyh w; fkdyer oeä uykaisfhka fjfyi ù lem ù jev l<fyd;a ySk Èkk tl ta yeá wmyiqjla kE' fï f,dalfha iuyr ñksiaiq m%;sfCIamùï ;ukaf.a .uk hEug ndOlhla nj lshñka miq;efjk w;r ;j;a iuyre m%;sfCIam ùu wdYs¾jdohla njg m;a lr .kakjd' id¾:lj fjÉp ñksiaiq Èyd yeß,d ne¨fjd;a m%;sfCIam ùï ;uhs Tjqka ;ukaf.a Ôú;fha wdYs¾jdohla lr f.k ;sfhkafka' fï ksid orejdg mrdch yoj;g fkd.kak;a ch.%yK ;=<ska ;j;a Yla;su;a jk yeá lshd fokak' b;ska úNd. wiu;a lshkafka Ôú;h wiu;a fjkjd lshk tl fkdfjk nj Tn is;g .kak'ks¾udKYS,S yelshdjg bv fokak'''

wiSñ; yelshdjka f.ka hq;a b;d iqúfYaIS ukqiaifhla f,i jefvkak mq¿jkalu ;sfhk fndfydau iðù ks¾udKYS,S orejka frdfnda flfkla jf.a jev lrk yeÕSï oekSï ke;s mqoa.,fhl= njg m;a lrkafka orejdg we;s wdorhlg fkdfjhs' ;rÕldÍ /,a,g hk fouõmshka ;ukag iudch ;=< ,nd .ekSug neß jqK ta b,a¨u orejd ;=<ska yß ,nd.kak W;aiy .kakjd' kuq;a .yg wdorh lrk flfkla ljodj;a tys uqÿka uq, lm, w;= b;s lm,d j¾Okh ùfï yelshdj úkdY lr,d mqxÑ Ndckhg ta .y ysr lr,d odkafka keye' mqxÑ me<hg tys j¾Okh ùug wjYH Wmßu m%udKhg bv yo,d fokjd' me,h f,dl= jk;=re fyd¢ka wdrlaId lrkjd' j;=r odkjd fmdfydr odkjd' jfÜ ;sfhk j,a me, .<jkjd' fyd| jgmsgdjla ,nd fokjd' fï uQ,sl wjYH;d ál ,nd ÿkafkd;a Tng ;j ta .fya f,dl=jg j¾Okh lrkak fohla keye' wkak ta jf.a orejdg we;a;gu wdof¾ lrk wïud ;d;a;d flfkla orejdf.a ks¾udKYS,S yelshdj ì| od,d mrÈk úg § wd;au Yla;sh ì| od,d ;ukag ´k foa lrjkafka keye' ksoyfia jefvkak wjYH mßirh yo,d fokjd'

 

Y%S ,xldfõ isÿlr we;s isÿ lr we;s úYajúoHd, m¾fhaIKj,g wkqj jirlg iriú jrï ,nk isiqkaf.ka fndfyduhla m%udKhla YsIH;aj úNd.h wiu;a jQjkah' fï ksid 5 jir YsIH;aj úNd.h iu;a jQ ish¨ fokdu wkd.;fha rfÜ fyd| mqrjeishka fjñka Ôú;h Èkqfõ ke;' ta jf.au wiu;a jQ ish¨fokdu ðú;h merÿfKa o ke;' yqfola fuh lvhsï úNd.hla muKhs' fu;eka mgka Ôú;fha bÈßhg tk úNd.j,g fukau .eg¨j,g id¾:lj uqyqK fokakg Tfí orejdj yqre lrkak' fyjke,a, jf.a <Õska bkak' túg Tfí orejdf.ch.%yKh lsisfjl=g;a kj;a;kak neye'wreK j,afmd,

fÊIaG lÓldpd¾h

o¾Ykh yd ufkdaúoHd wOHkdxYh

Y%S chj¾Okmqr úYajúoHd,h
uOqNdIsŒ fndr¨f.dv