නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

ihsn¾ wjldYh .ek muKg jvd úYajdih ;enqfjd;a jefgkafka wudrefõ


j¾;udkh jk úg wka;¾cd,h hkq ñksidg jvd;a ióm;u iy w;HjYH wx.hla njg m;aù yudr h' wka;¾cd,h ;=< ojfia jeä ld,hla ießirk Tn" Tnf.a uQ,Huh" ikaksfõok" úfkdaodiajdo  iy fjk;a ffoksl lghq;= isÿlr.ekSug wka;¾cd,h Ndú; lsÍug yqre ù we;' fuf,i ojfia jeä ld,hla wka;¾cd,h ;=< ießirk Tn fl;rï wdrlaIs; o hkak ms<sn| meyeÈ,s wjfndaOhla Tng ;sìh hq;= h' tmuKla fkdj Y%S ,dxlsl mqrjeishl= f,i ihsn¾ wmrdO i|yd rg ;=< mj;sk kS;suh ;;a;ajh ms<sn|j ukd wjfndaOhla ,nd ;sîu ;snsh hq;=h'

 

    Y%S ,xldfõ jhi wjqreÿ 15 g jvd jeä <uqka yd jeäysá w;s nyq;rhla wka;¾cd, myiqlï iys;j iaud¾Ü cx.u ÿrl:k fyda mß.Kl Ndú; lr;s' fuf,i wka;¾cd, myiqlï iys;j iaud¾Ü cx.u ÿrl;k Ndú;h by< hdu;a iuÕ tu.ska we;s jk wmrdO by< hdfï wjOdkula u;=j we;' úfYaIfhka bkaÈhdj yd Y%S ,xldj jeks ol=Kq wdishdkq l,dmSh rgj,aj, wka;¾cd,h yryd úúO wdldrfhka ,sx.sl ysxik yd fjk;a wmrdO isÿùï nyq,j olakg ,efí' fujeks wmrdO isÿ lsÍug fndfyda úg iudc udOH Wmfhda.S lr .ekSfï m%jK;djla olakg ,efí' fuf,i ihsn¾ wmrdOlrejka tu wmrdO isÿ lsÍug jeä jYfhka fm,öug m%Odk fya;=jla f,i tu wmrdO iïnkaOfhka Y%S ,xldj ;=< mj;sk kS;suh ;;a;ajh ms<sn|j meyeÈ,s wjfndaOhla fkdue;sùu oelaúh yelsh'' wfkla w;g ihsn¾ wmrdOj,g f.dÿre ùug m%Odk fya;=jla f,i kj ;dlaIKh ksjerÈ wdldrfhka wdrlaIdldÍ f,i Ndú; lsÍu ms<sn|jj ksis wjfndaOhla fkdue;slu o oelaúh yels h'

 

    ldka;djkag wka;¾cd,h yryd ,sx.sl ysxidjka isÿ lsÍu b;d by< uÜgul mj;sk w;r we;eï wjia:djkaj,§ tu ,sx.sl ysxidj ksid u ldka;djka ish Èú ydkslr .ekSulska fl<jr jk wjia:d o olakg we;' wka;¾cd,h u.ska ,sx.sl ysxid fyda wmydi isÿ lsÍu i|yd m%Odk jYfhka l%u folla Ndú; lrkq ,n hs'


  • yela lsÍu ^Hacking&'
  • f*la .sKqï mj;ajdf.k hdu ^Fake accounts&'
  • wmyiq;djg m;a jk msx;+r$ ùäfhda mg m%pdrh lsÍu'


    yela lsÍu fndfyda mqoa.,hkag isÿl< fkdyels ld¾hhls' tksid th l< yels mqoa.,hka úfYaIs; jQ mqoa.,hka f,i iudch ;=< jerÈ wdl,amhla mj;S' tu wdl,amh ksid we;eï mqoa.,hka úiska iudch ;=< úYsIag .Kfha mqoa.,hka njg m;a ùu i|yd o .sKqï yela lsÍug W;aidy .kq ,n hs' tys we;s ffk;sl m%;sM, ms<sn| lsisÿ oekqula fkdue;s j tu l%shdjka isÿ lrkq ,n hs' fndfyda úg iudc udOH .sKqï yela lsÍug W;aidy oeÍu$yela lsÍu jeä jYfhka olakg ,efí' tu.skq;a f*ianqlaj,g ysñjkafka b;d by< ia:dkhls' fuhg fya;=jla f,i f*ianqla ;=< ;sfnk msx;+r yd ixjdohka ne,Sug reÑl;ajhla ;sîu oelaúh yelsh' fuf,i iudc udOH .sKqïj,g wkjirfhka we;=¿ùu i|yd m%d:ñl Wml%u wmrdOlrejka úiska Ndú; lrkq ,efí' th j<lajd .ekSug kï my; l%u wkq.ukh l< hq;= h'


1. fjk;a mqoa.,fhl=g whs;s fyda fmdÿ Wmdx.hlska ^mß.Klhlska& ;u fm!oa.,sl .sKqïj,g we;=¿ fkdùug iEu úgu j. n,d .; hq;= h' hï fyhlska Tnf.a fm!oa.,sl .sKqug we;=¿ ùug isÿ jqjfyd;a t;kska kslaóug fmr .sKqfuka bj;a ùu^Log Out& wksjd¾h lghq;a;ls' Tnf.a .sKqfuka bj;a jQ miqj kej;;a tu mß.Klfha Tnf.a mßYS,l kduh ^Username& yd uqrmoh ^Password& iq/lsj ;sfí o hkak mÍlaIdlr ne,Su w;HjYH lghq;a;ls' lsisÿ úfgl Tng whs;s ke;s mß.Klhl fyda cx.u ÿrl:khl Tfí uqrmoh iq/lsj ;eîfuka j<lskak ^Do not save&'


2. Tng ,efnk Bfï,a m‚úv ms<sn|j jvd;a ie,ls,su;a úh hq;= h' ukaoh;a we;eï Bfï,a m‚úv jHdc tajd úh yels neúks' Tng ,efnk Bfï,a m‚úvh i;H m‚úvhla o tfia;a fkdue;s kï jHdc m‚úvhla o hkak fidhd ne,Su i|yd Bfï,a m‚úvh ,enqKq ,smskh ms<sn| ie,ls,su;a úh hq;= h'


3. Tng msgia;r md¾Yjhlska ,efnk fjí ,smskhka u.ska Tnf.a .sKqïj,g we;=¿ ùfuka j<lskak' Tnf.a .sKqug we;=¿ ùug wjYH kï .sKqug wod,fjí wvúfha fjí ,smskh ms<sn| jvd;a ie,ls,su;a úh hq;= hs' túg Phishing jeks m%ydrj,ska Tng fíÍug yelshdj we;'


4.  j¾;udkh jk úg fndfyda ia:dkj, fkdñf,a jhs-*hs myiqlu ,nd § we;' fuu myiqlu Ndú; lrk Tn jvd;a wdrlaIdldÍ f,i iy ie,ls,su;aj Ndú; l< hq;= h' fuu jhs-*hs cd,hka u.ska main in the middle attack keue;s m%ydrhka Èh;a lsÍug yelshdjla we;' tu ksid fujeks m%ydrj,ska fíßug kï fkdñf,a ,ndfok jhs-*hs cd,hlg iïnkaO jQ úg ;u fm!oa.,sl .sKqïj,g we;=¿ ùfuka j<lskak' ;jo Tnf.a lsisÿ ryiH f;dr;=rla fuu cd,h ;=< § yqjudrej fkd lr isàug j. n,d .; hq;= h


    by; Wml%u wkq.ukh lsÍï u.ska Tnf.a úoHq;a ,smskh fyda iudc udOH .sKqï yd wfkl=;a jeo.;a .sKqïj, wdrlaIdj by< uÜgulska ;nd .; yels h' fuf,i fuu .sKqï wdrlaIdùu w;sYhska jeo.;a ù we;af;a úfYaIfhka ysßu,a h!jkfha isák .eyekq orejka yd ;reK ldka;djka ;u wv ksrej;a fyda ksrej;a PdhdrEm$ùäfhda mg ;u fmïj;dg ,nd §u fndfyda úg iudc udOH yryd isÿlrk neúks' fuf,i hejQ ksrej;a PdhdrEm$ùäfhda mg Ndú; lrñka ,sx.sl w,a,ia ,nd .ekSu fyda fjk hï wmrdOhla i|yd fhdod .;a wjia:d /ila Y%S ,xldfõ jd¾;d ù we;' we;eï isoaëka ys wjidk m%;sM,h ishÈú kid .ekSula ;rï Nhdkl tlla úh yels h'fndfydaúg ysßu,a h!jkfha miqjk ;reK ;re‚hka w;r we;s oeä úYajdih iy wdor yeÕSï u; fuf,i ish ksrej;a fyda wv ksrej;a PdhdrEm heùug hï fm,<Uùula isÿ fõ' fuys§ Tn úiska u;l ;nd .; hq;= jeo.;a u ldrKdj kï wka;¾cd,h Ndú; lsÍu 100] wdrlaIs; fkdjk njhs' hï wkdrlaIs; Ndjhla iys; wka;¾cd,h yryd ;u wv ksrej;a$ksrej;a PdhdrEm yqjudre lr.ekSu b;d Nhdkl nj Tn ;rfha isys;nd .; hq;= h' wdorh lrk iuh ;=< fuu ksrej;a PdhdrEm fyda wv ksrej;a PdhdrEm yqjudre lr .ekSu nyq, jYfhka isÿ fõ' hï fyhlska wdor iïnkaO;dj ì| jegqKq miqj fndfyda úg msßñ mqoa.,hd úiska Tyq i;=j we;s tu ldka;djf.a ksrej;a PdhdrEm fyda wv ksrej;a PdhdrEm fmkajñka ldka;dj úúO ysxikhkag ,la lrkq ,n hs' fuf,i ldka;djka ysxikhg m;a ùug m%Odk jYfhka n,md we;af;a Y%S ,xldj jeks ixialD;suh yd iudÔh n,mEï we;s rgl tu PdhdrEmhg wod, ldka;dj foi iudch n,k fldaKfha we;s .eg¨ ksid h' tjeks miqìula ;=< úfYaIfhka ldka;djlf.ksrej;a fyda wv ksrej;a PdhdrEm wka;¾cd,hg uqody,fyd;a tlS ldka;djg úYd, ÿIalr;djkag uqyqK mEug isÿ fõ'


    we;eï úg ;u cx.u ÿrl:kw¨;ajeähd lsÍu i|yd f;jk md¾Yjhlg ,nd §fï§ cx.u ÿrl:k ;=< we;s w;sYh fm!oa.,sl PdhdrEm yd ùäfhda mg tu f;jk md¾Yjhg ,nd.ekSug bvla we;s w;r Tjqka tu PdhdrEm fyda ùäfhda mg wka;¾cd,hg uqodyeÍug o bvlvla we;' fujeks isoaê úYd, m%udKhla Y%S ,xldj ;=< jd¾;d ù we;s w;r tys§ tu ldka;dj yd msßñhd hk fofokdu w.;shg m;a ùula isÿ ù we;' újdyl yd wdor iïnkaO;djla we;s hqj, ;u ,sx.sl  l%shdjka má.;lr ,. ;nd th kej; keröug jeä reÑl;ajhla olajhs' fndfyda úg fujeks má.; lsÍu yd PdhdrEm ,nd .ekSu isÿ lrkq ,nkafka ish cx.u ÿrl:kj,sks' fuf,i ;udf.a w;sYh fm!oa.,sl ùäfhda mg yd PdhdrEm fjk;a md¾Yjhka w;g m;aùu j<lajd .ekSu i|yd Tn ls%hdl< hq;=h '


ihsn¾ wjldYh ms<sn`o ;j;a f;dr;=re ,nk i;sfha
 idlÉPd flf¾'''

  

 

olaIsK Èidkdhl

moaO;s úYaf,aIl

Ydia;% mSGh

fld<U úYajúoHd,h