නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

wjqreÿ 50 miqfj,hs uu kjl;dlrKhg msúfikafka - lms, l=udr ld,sx.


kdgHlrefjla" .S; rplfhla " mqj;am;a l;=jrfhla ".=jkaúÿ,s yd fõÈld kdgH rplfhla muKla fkdj iïudks; kjl;dlrefjla f,i idys; fl; wiajeoaùfuys,d uyÕ= fiajhla l< fid÷re ñksfils' Tyq lms, l=udr ld,sx. h' wo kj,sh fifkyil kjd;ek Tyqgh'l,dj" idys;Hh Ôú;h .ek Tng fndfyda Tyq lshd foaú'

 

fudkjo fï ojiaj, w¨;a jevlghq;=@

uf. w¨;a flál;d fmd;la ksl=;a l<d miq.sh od' ˜ksfrdaOdhk pdßldj˜ lsh,d' tal ;uhs fï Èkj, fmd;la úÈhg l;dnyg ,lafjkafka'

 

fldfyduo Bg ,efnk m%;spdr@

fyd|hs ' tal álla fjkia flál;d lsysmhla ;sfhkafka' oeka ;uhs f.dvla wh lshjkak wrka ;sfhkafka' iEySulg m;afjkak mq¿jka úÈh m%;spdr ,efnñka mj;skjd' i;=gla tl'

 

fldfrdakd ksjdvqj;a tlal w¨;a ks¾udK lsysmhlg bvlv ,efnkak we;s fkao@

uu ;sr kdgl ,sh,d ;snqkg uf.au fmd;la úÈyg ug ,shkak ,eì,d kE' uu Ndr.;af;a;a kE ljodj;a'talg álla ue,S'kuq;a fï áfla wlue;af;ka jqK;a ta jefâ lrkak jqKd' ˜iema;eïnrfha È. ojila˜ lshk uf.a fmd;' pkaok fyajdm;srK ;uhs tal wOHlaIKh lrkafk' tal ug lsh,u ,shj.kak Tyqg jqjukd fj,d ;snqKd' b;ska fï fldfrdakd igk;a tlal ,enqk ksjdvqfjka uu ta jefâ ndr wrf.k iïmQ¾K lrd' tal ;uhs idys;H lghq;a;la úÈyg fï ksjdvqfj lf<a'

 

Tn jvd;a we¨ï lrk lafIa;%h l=ulao@

uu we¨ï lrk biõj,ska uu jvd leue;s kdgHlrefjla f,i lghq;= lsÍuhs lsh,d uu ys;kjd' ta me;af;ka uu jvd ;Dma;su;a' kdgH yh y;la yeÿjd' ta .ek fndfydu ;Dma;su;a fudlo ,xldj jf.a rgl fyd| kdgHhla yokjd lshkafka tal f,dl= ld¾hhla ' talg jeh lrk ld,h iy ,nmq w;aoelSï Èyd yeß,d n,oa§ b;d iqkaorhs lsh,d ysf;kjd' iy ta w;aoelSï yß nridr hs' fï ish¨ foa w;ßka tl fohla f;dar .kak ;sínkï uu ys;kafka uu kdgHlrefjla úÈyg bkak ;snqKd' kuq;a ,xldj jf.a rgl tal ug lrkak neß fjhs' ,xldj jf.a rgl kdgH lrefjla úÈhg mj;sk tl yß wudrehs'

 

kdgHlrefjla jf.au Tn fyd| .S; rplfhla@

kdgH yereKq úg .S; rpkhg yßu leu;shs' uu .S; tlish mKyla foiShlg jvd ,sh, kE' yenehs uu .S;hla ,sh, bjr jqKyu iy ta m%pdrh fjkfldg";j flfkla tal riú¢kjd olsk fldg oefkk i;=g lsh,d ksu lrkak nE' fjk lsisu fohla fkdl,  kï .S; rplfhl= f,i lghq;= lrkak uu f;dard .kakjd' kuq;a .S; rplfhla fj,d Ôj;a fjkak nEfk' fldfydu jqK;a  .S; rplhd lshk tlg uu yß leu;shs' .S;hla ,shkj lshkafka ueðla tlla jf.a fohla' yß wdiajdokSh lghq;a;la' .S;hla ,shkak yefudagu nE' iuyr lú,shk wh bkakjd kuq;a  ta whg  .S;hla ,shkak nE' fudlo ta yelshdj ,efnkafk iSñ; fofkl=g' tal;a úfYaY;ajhla' .S;hla ,shkak jf.au lshkak ,eîu;a foúhkaf.ka ,efnk ;E.a.la lshkjdfk' lshkak neß jqK;a .S;hla ,shkak mq¿jka ;E.a. ug ,eì,d ;shkjd' ta .ek i;=gqhs'

 

kdgH l,djg fu;rï  ,eÈ Tn kjl;dlrKhg msúfikafk@

tal we;a;gu tla;rd úÈhl wyïnhla jf.a fohla' uu mdi,a hk ldf,a kjl;d ;=kla ,sõjd' taflka tlla ta ldf,a iÕrdjl fldgia lsysmhla m< jqKd' ta ldf,a wdOqkslfhla úÈyg fmd;la m< lrk tl yß wudre jevla',xldfõ jvd;a iqm%isoaO m%ldYlfhda ,Õg uu wks;a fmd;a fol wrka .shd' kuq;a ta ljqre;a tal ndr.;af;a kE' tl iud.ula fmd;a fol wrf.k ug ndr fok fldg t;k ysáfha m%isoaO f,aLlfhla tys l<ukdlre úÈhg' Tyq ug fmd; wdmyq ndr fok fldg uu weyqj wehs ug fïl wdmyq fokak lsh,d' Tyq ksy~j yskd jqKd ú;rhs' ug lsisu fohla lsõfõ kE' tfjf,a ys; l,lsrekd' oeka wdmyq yeß,d n,oa§ ysf;kjd tal krl fmd;la fkfjhs lsh,d' ug ysf;kjd tal ta fj,dfõ m, jqKd kï lsh,d'tfykï ta ldf,u kjl;dlrefjla úÈyg ug f.dvkefkak ;sínd' ug wog;a ys;d.kak nE wehs tal m%;slafIam jqfKa lsh,d' Tyqf.a ksy~ yskdfjka lsõfõ fudllao lsh,d ys;d.kak;a nE''Bg miafia ug wjqreÿ 50 myqfj,d ;uhs uu kjl;dlrKhg msúisfha' ta fjkfldg lafI;% lsysmhls ysáh;a uu lsõfj kE' yenehs uu fyd¢ka lsfhõjd' f,dal idys;H .ek hdj;ald,Sk jqKd' uf.a uq,au fmd;g úfoHdaoh iïudkhg md;% jqKd' iïudkhlg md;%jqKdu ta fmd; mdGlhd w;rg hkjd' t;fldg b;ska wmg ,shkak W;af;ackhla we;sfjkjd' miqj 2019 jifr uf. wÈis kÈh kjl;djg iaj¾K mqia;lh ysñjqKd' fï fjoaÈ kjl;d myla ,sh, ;shkjd'


ta lshkak  iïudkhla lshkafka wdNrKhla fkfjhs W;af;ackhla lshk tlo@

meyeÈ,sju' W;af;ackh lshk ta jpfkg ux yß leue;shs' lsisfia;au wms iïudkh wdNrKhla lr.; hq;= kE' iïudkhlg md;% jqKdu wmsg hï W;af;ackhla we;s fjkjd' fudlo taflka wmsg mdGlhd w;rg hkak ,efnkjd' fya;=j ,xldj jf.a rgl fmd;l uqøK oyhla lrkak nEfka' tal wiSrehs' b;du ckm%sh kjl;djl jqK;a msgm;a odyla fooyla jf.a hkafka'tajf.a ;;a;afjlÈ fmd;a úisodyla ;sia odyla iïudkhlska miafia úlsfKkjd lshkafka ta f,aLlhg tal f.dvla jákjd' tal tl me;a;lska wd¾Ól jYfhkq;a Tyqg fi;la ie,fikjd' wd¾Ól jYfhka ú;rlau fkfuhs' ;j fmd;a ,sùfï b,lalhg <Õd fjkak Tyqg mq¿jka fjkjd' fudlo wms fmd;la ,shkafka ñksiaiq fjkqfjka mdGlhd lshjhs lshk n,dfmdfrd;a;=jlska' b;ska iïudkh yryd wmsg úYd, mdGl msßila f.dvkef.kjd' wksl f,aLlhdg ;uka .ek ;ukaf.a f,aLkfha .ek ;lafiarejla ,nd .kak Woõ fjkjd' Tyqg jev lr f.k hdfï ffO¾hhla Ñ;a; Yla;shla tflka ,efnkjd' kuq;a we;a;gu tal wdNrK lrf.k jecfUkak ´k kE lshk ;ekhs uu bkafka' ta ,efnk we.hsï ksy~j ndr wrf.k ;uka hk ;ekg ;,a¨jla ;uhs iïudkh lsh,d lshkafka'

 

wo fjkfldg iys;H iïudk úksYaph uKav, i|yd o fpdaokd t,a, fjk njla olskak ;sfhkjd fkao@

fufyuhs miq.sh ldf,a fkdfn,a idys;H iïudkh iïnkaOfhka mjd fpdaokd t,a, jqKd' fndí äjka lshk .S; rplhdg iïudkh §mq fj,dfj fkdfn,a idys;Hh lñgqj mjd úfõpkhg ,la jqKd' m%Odk idys;H Wf<,j,g fldfydu;a úfõpk u;=fjkjd' tal ,xldfjÈ lsh, fjkila kE' iïudk Wf,<lska miafia úfõpk t,a, ùu iïm%odhla njg m;afj,d' fudlo mdGlhdj;a f,aisfhka ;Dma;su;a lrkak neyefka' tlsfkldf.a reÑl;aj wkqj fï foaj,a fjkia fjkjd' iuyr fj,djg iïudk Wf<, y;rl§ tlu fmd;lgu iïudkh ,efnkafka keye' ta ta iïudk Wf<,j, úksYap uKav,j, isák mqoa.,hka iy Tjqkaf.a ñkqï o~q wkqjhs th isoaO fjkafk' wksl Tjqkaf.a lshùu iy ri{;djh thg fya;= fjkjd' tlsfkldf.a reÑl;ajh fjkia ta ksid úfõpkh idudkH fohla'

 

Tn ,shkafka Tfí ;Dma;sh Wfoid o ke;akï ;jflla i;=gq lrkako@

;¾ldkql+,j .;a;u uu hï m%ldYkhla lrkafka ldg yß lshjkafk' ta lshkafka ug wksjd¾fhkau mdGlfhla bkakjd' kuq;a uu m<uqfjkau uu ;Dma;su;a fjkak ´k lshk ;ek bkakjd' uu fï lshkafka uu lshk f,aLlhd .ek' m<uqfjkau uu iEySulg m;a fjkak ´k' uu ,shk foau ;j flfkla ,sh,d uu lsfhõfjd;a uu tal fldfyduo ys;kafka lsh,d ys;kak ´k' uu tfyu ;eklg hkjd t;fldg m<uqfjkau uu iEySulg m;a fjkak ´kd uu iEySulg m;ajqfKd;a ;uhs mdGlhdg;a úYajdihla ;shkak mq¿jka fjkafka' uu ug ;uhs ,shkafka' tafl wjidk m%;sM,h ;uhs mdGlhdg msßkeóu' uq,slju uu úYajdi lrkafka uf.a ;Dma;sh i|yd ;uhs uu ,shkafk' fudlo uu ,shkafka ug wjYH ug ´k foafk'


f,dal idys;Hh;a tlal .;a;u wms bkak ;ek .ek i;=gq fjkak mq¨jkao@

,xldfõ idys;H .;a;u uu ys;kjd flál;dj lúhg wu;rj idys;Hdx.hla f,i iDcqju fkd.;a;;a kdgH" flá kdgH cd;Hka;r uÜgfï ia:dk.; lrkak mq¿jka ks¾udK ìys fjkjd lsh,d' yenehs kjl;dj .;a;du ta iïnkaOfhka ug tfyu ysf;kafka kE' fudlo f,dal uÜgfï wo ;sfhk wOH;k kjl;dj;a tlal .;a;u wms bkafka fndfydu my< uÜgul lsh,hs ug ysf;kafka'

 

wehs  ta uÜgug hï <Õd fjkak neß fj,d ;sfhkafka'

talg fya;=j wms f;aud;aulj iSñ; ;ekaj, bkafka' wms hï hï ;ekaj, l;d jia;= f;dar.kak fldg w;ayodne,Sï lrkak .kafka kE' tl ;eklg fldgq fj,d tl ;ek lerflkjd jf.a .;shla ;sfhkjd' NdId Ndú;h wms yßhg fhdod.kak W;aiy lrkafka ke;s ;eka ;sfhkjd w¨f;ka ,shk whf.a' fï yskao kjl;dj wdOqksl m%ùK hk fï ish¨ fokd w;r ;du cd;Hka;r uÜgug ÈhqKq fj,d keye lshk ;ek ;uhs uu bkafka' kuq;a b;d iSñ; lD;s lsysmhla ;sfhkjd Wiia .Kfh' uu kï lrkak leu;s kE' kuq;a iuia;hla úÈhg .;a;u ;du;a isxy, kjl;dj cd;Hka;r uÜgug <Õd fkdjqKq ;;ajhla ;uhs ;sfnkafka'

 

Th lshk cd;Hka;r uÜgug ,Õ fjkak kï fudkjo lrkak ´fka@

m<fjks ldrKh ;uhs f,dal idys;H .ek wms yodrkak ´k' ta lD;s yodrkak ´k ,;ska wefußldkq rgj, bkak f,aLlfhda wi,ajeis bkaÈhdj jf.a rgl bkak f,aLlfhda fyda Th nql¾ iïudk,dNsfhd jf.a f,aLlfhda wmsg yïnfjkjd' úfYaIfhkau tysÈ bx.%Sis NdIdfjka ,shfjk tajd ú;rhs wmsg lshj.kak mq¿jka fjkafka' tfyu;a we;eï mßj¾;k ud¾.fhka' kuq;a f,dalfha úYd, l,dm ;sfhkjd mD;=.Sis" cmka fyda Ök fjkak mq¿jka wmsg ta idys;Hh tkafka kEfka' wdj;a fndfyda mud fjkjd' iDcqju tkafka bx.%Sis idys;Hh' wvqu ta idys;H ;=<j;a ;sfhk f,dalfha úúO f,aLlfhda úúO ck Ôú;" f,dal idys;H fld;ko lshk tl mßYS,kh lr,d wms hï ixikaokhlg hkjd kï wms fld;eko bkafk lsh,d wmsg ys;d .kak mq¿jka fjhs' oeka jqK;a wfma f,aLlfhda ;=<ska ta uÜgula fmakafka kE' f,dal idys;H mßYS,kh lrk wh bkakjd' kuq;a th wju uÜgul lsh,hs uf.a woyi' fyd| ,shkafkla fjkak kï fyd| lshjkafkla fjkak ´k'´k fyd| ksÍlaIlfhla fjkak ´k ;ukaf.a jgmsgdfj kj m%jK;d .ek hdj;ald,Sk fjkak ´fka'

 

fm!oa.,slj Tn leu;s f,aLlfhla fyda idys;Hhla ;sfnkjd o@

reishdkq idys;Hfhka ;uhs wms lshùfï wdYajdoh ,enqfj' uu ys;kafka tal idOdrKhs' fudlo m<fjks ldrKh ;uhs reishdkq f,aLlhkaf.a ;sín udkj Nla;sh'ys;uq f;da,aiaf;dahs Tyq ro< mrmqf¾ f,aLlfhla' kuq;a f,kska lsõfõ f;da,aiaf;dahs reishdkq úma,jfha levm; jf.a lsh,d' úma,jhg iDcqju ,shmq f.da¾lsj  Tyq ta i|yd kï lf<a kE' fya;=j ta f,aLlhskaf. ;snqKq m%;sNdj ksid Tjqka ysgmq mka;sh ;,h fld;ko jqK;a Tjqkag reishdfõ ck yoj; kdä .eiau Tjqkag wiqjqKd' ta ksid idys;H hkq l=ulao lshk tlg olajkak mq¿jka WodyrK úma,jhg fmr reishdkq idys;H ;=< yuq fjkjd' reishdkq idys;Hh ;=<ska wms ,nmq wdYajdoh wog;a wfma idys;H Ôú;hg n,mdkjd' Bg wu;rj bkaÈhdfõ rúkaokd;a ;df.da¾g uu fndfydu leu;shs' ta yereKu cmka idys;Hh;a úfYaIhs' cmdkfha ;sfhkafk fjku wuq;= ldjHuh iys;Hla' cmka idys;Hh lshj,d bjr lrkak nE' fudlo lshj, lshj, kej; fydhkak foaj,a ;shkjd' iD;= .Kkdjla ;sfhkjd' jika;h lshj,d bjr lrkak nE B<Õg isisr tkjd .sïydkh tkjd' fidndoyu iuÕ .,d hkakla' ta ;=<ska wmQre wdYajdohla ,nk mq¿jka'fldfydu kuq;a uQ,slju wmsg n,mEfõ reishdkq idys;Hh lsh,d lshkak mq¿jka'

 

 

wo mj;sk úpdr l,dj .ek l;d lf<d;a@

uQ,slju wfma idys;H úpdrh lshk tl ì| jefgkjfka' m<fjks ldrKh wfma fyd| úpdrlfhd ke;=j .shd' wfma ysgmq fyd| úpdrlfhda fjkqjg wkqm%dma;slfhd ìys jqfKa kE' Tjqkag jvd b;d ÿ¾j, wvq oekqï uÜgï ;sfhk wh úpdrhg msúfikjd' t;fldg úpdrh lvd jefgkjd' úpdrlfhla fjkak iqÿiqlï ;sfhkak ´k' kslka fï m;a;r j, jev lrk mqoa.,hska úpdrlhka jqKdu fjkafka tal úYajdi lrkak nE' fya;=j Tjqka id¾:l úpdrlhska fkdfõ' mqj;a msgqjglg muKla idys;H úpdr iSud jqK ldf,l m%nqoaO úpdrlhka ke;=j .shd' hï hï uv.eiSï úfõpk tlal tajd we;a;gu úpdr fkfjhsfka' úpdrlfhla fjkafka f,aLlhdg jvd bÈßfha bkak flfkla' b;d úYd, oekqula ;sfhk f,dal idys;H mßYS,kh lrk mqoa.,fhla fjkak ´fka' wo tjeks mqoa.,fhd b;d ÿ¾,Nhs 'kuq;a uu lshkak ´k ta w;r ;reK mrïmrdfõ lSm fofkla uu olsñka bkakjd Tjqka úpdrlhdf.a ld¾hNdrh y÷kd .ksñka th jgydf.k lghq;= lrk wdldrh fmfkkakg ;sfhkjd' ta ksid wmg wkd.;h .ek n,dfmdfrd;a;=jla ;shd.kak  mq¿jka fjhs' ;reK mrmqf¾ úpdrlfhda bÈßfha§ fï jev ìu ;=, fyd¢ka jev lr lsh,d ug ysf;kjd'

 

j¾;udk mdGl m%cdj ms<sn| Tfí oelau fldfyduo@

ug oeks,d ;sfhk úÈyg wfma iudcfh wms n,dfmdfrd;a;= fjkjg jvd bÈßfhka bkak mdGl msßila wmsg bkakjd' Tjqka m%udKfhka úYd, msßila fkdfjkak mq¿jka' kuq;a ta b;d iq¿ msßi jqK;a Tjqka f,dalhdg jvd bÈßfhka isák úpdrYS,S fyd| úkaokhla we;s" fyd| f;dard fírd .ekSula we;s mdGl msßila bkak njhs uf.a woyi' we;a;gu tal i;=gg lreKla'

 

;reK mdGl m%cdjg Tng fokak ;sfhk m‚úvh l=ulao@

;reK mrïmrdj  ;reK jhfiÈ yeufoau lshjkjd' wms;a biair tfyuhs' w;g wyqfjk ´ku fohla lshjkjd' ld,hla hoaÈ ;uhs wms f;dard.;a foaj,a lshjkak .kafka' fïl lshj,d jevla kE lshk bjla miqld,Skj wmsg bfíu yefokjd' uu ;reK mrmqrg Wmfoila úÈyg fokafka" wo lshjkak ,efnk foa m%udKfhka b;du jeähs' wmsg wjYH ;rï myiqlï iïm;a ish,a, ;sfnkjd' t;kÈ f;dard .kak wmsg isoaO fjkjd' uu fï fï ál lshj, bjr lr.kak ´k lsh,d f;dar.kak fjkjd' uu úYajdi lrk úÈyg fï fjkfldg f,dalfh ,shfjkak ´k foaj,a ,shú,d bjrhs' 1960 fjkfldg ,shkak ´k foaj,a f,dalfh ,shú,d ;sfhkafka' uq,skau wms kj mrïmrdj úÈhg ta f,dal idys;H lshj,d bjr lrkak ´fka' Bg miafia ;uhs fï kj idys;hg tkak ´fka' túg fyd| msreKq mdGlfhla fjkak mq¿jka' Bg miafia thdg f;dar .kak mq¨jka fjkjd thd kj idys;H ;=< fudkjo lshjkak ´k ke;af; fudkjo lsh,d' talg fya;=j mrK f,aLlfhda b;du úfõl nqoaêfhka ,shmq lD;sfhka ;uhs ;sfhkafka' Tjqka È.= ld,hla wrf.k wjqreÿ myf<djla úiaila lem lr,d ;uhs iuyrúg tl fmd;la ,sh,d ;sfhkafk' fndfydu ksial,xl f,dalhl woyia ;uhs Tjqkag ;sfhkafka miafi hqoaOh;a tlal ;uhs ta foaj,a fjkia fjkak .kafka' ta ñksiaiqkaf. ;snqKq ixialD;sl" foaYmd,k" wd¾Ól foa .kak ´fka' ta ;=< we;s úúO;ajh olskak mq¿jka fjkak ´fka' ta ienE idys;H lsheùu ;=<ska f,dalfha ms<sn| foa uÕ yß ke;=j .kak ´ks' oeka fj,d ;sfhkafka WKq WKqfõ msgfjk fmd;a ú;rhs we;euqka lshjkafk' uQyqKqNfmdf;a ;sfnk we;eï foa yryd ta nj meyeÈ,sj fmfkkak ;shkjd' nd, fmd;a .ek Woï wkkjd' fldfydu jqK;a reÑl;ajh lshk tl ld,hla hoa§ fjkia fjkjd' wdrïNfha§u .eUqre fohla yodrkjkï ta ;=<ska ;uhs fyd| mdGlfhla ìysfjkafka' w,i fkdù nridr foaj,a lshjkjmkï jgyd .kak W;aiy lrkjd kï idys;H fydog riúÈkak mq¨jka'


l,d lafIa;% lsysmhl jev lrmq flfkla úÈhg fï wdmq .ukau. Èyd kej; yeÍ ne¨fjd;a@

ta .ufkÈ iuyr foaj,a isoaO jqfKa uu ma,Eka lr,d fkfjhs' WodyrKhla úÈyg .;af;d;a fjf<o m%pdrK lafIa;%hg tkak uf.a leue;a;la ;snqfK keye' kuq;a ál ld,hla ks¾udK wOHlaIjrfhla úÈyg;a ;srmsgm;a rplfhla úÈyg;a lghq;= l<d' we;a;gu tajd uf.a jqjukdjg isÿjk foaj,a fkfjhs' tl tl hq.j, § ñksiaiqkag lrkak isoaO fjk iuyr foaj,a  wms leu;s kE kuq;a wms Ôj;a fjoa§ tajd Ndr.kak wmg isoaO fjkjd' ta jf.a foaj,a fj,d ;sfhkjd' mqj;am;a l,dfõÈfhla fjkak ;uhs uf.a fmdä ySkhla ;snqfKa' miqld,Skj tla tla ld,j, jßka jr m;a;rj,;a jev l<d fjk /lshdjlg hkak tkjd tfyufk' kuq;a ta f.jqk ld,h .ek i;=gla ;sfhkjd'

 

 

wkQmud fyar;a