නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

udkisl ksoyi tal ;uhS Ôúf;a lshkafka'''


Ôú;fha w¾:h i;=ghs' tys iuia; wruqK ñksia meje;auhs' wm ñh hk;=reu m%S;su;a Ôú;hla .; fkdlf<d;a Ôú;fha ienE wruqK l=ulao@ Ôú;fha ienE wruqK bgqfõo hkak m%Yakd¾:hls' tfukau zi;=gz Ôú;fha§ b;du;au wfmalaIs; b,lalj,ska tlla' tfiakï wm i;=áka isákafka flfiao@ Wmam;a;sh;a urKh;a w;r f.fjk fï l;dkaorh wmQ¾j whqßka ,shkakg kï''


Tn leue;s foa lrkak

wks;a ñksiqkag wjYH foa Tn l<fyd;a thska Tn i;=gq fjkjdo@ Tn i;=gq jk whqßka .=Kd;aulj Ôj;a jkúg jpkfhka úia;r l< fkdyels ;rug Tnu ðú;h ú¢kjd hehs lsj yelshs' Tfí wdYdj mdmkaÿ l%Svdj fyda fjk hï l%Svdjla kï th lsÍu ;=<ska Tng udkisl i;=gla ,efnkq we;' tfukau fudkhï fyda Tn leue;s l%shdjla lú ,sùu" msyskSu jeks l%shdjla i|yd ld,h .; lrkak' Tn leue;s foa lsÍfï§ Tn m%s;sfhka mskd hkq we;s' Tn wleue;s fohla nf,ka lsÍug jvd th Tng uyÕ= i;=gla jkq we;s'


wka whg Woõ lrkak

wms wfma fm!oa.,sl b,lal w;am;a lr .kakjd jf.au wm Ôú;fha fjk;a flfkl= fjkqfjka w¾:j;a odhl;ajhla ,nd fkd§u ksid wm ;=< ;ju;a ysia njla oefkkjd we;s' wm fkdoekqj;aju wms iafõÉPdfjka wka whg Wmldr lrk úg" wm úiska isÿ lrk ,o tu yeÕSu wfmau i;=g i|yd úYd, fya;=jla fõú'


yels ieuúug wfkldg ia;=;shs lshkak

Tn lsisúfgl;a ;j;a wfhl=f.ka m%Yxid ms<s .ekSu wjYH hehs is;kakg tmd' Tn fuf,djg meñK we;af;a ldf.kaj;a m%Yxid ,eîug fkdfõ' Tn meñK we;af;a f,dalhg hula ,nd§ughs' f,dalhg hym;la lsÍughs' fï ksid Tng hful= l=vd fyda úYd, fudkhï fyda Wmldrhla l<fyd;a Tyqg fyda wehg ia;=;shs lSug wu;l fkdlrkak' Tn tfia lshQ úg wfkldf.ka ,efnk m%;spdrh Tyqf.a i;=g Tng i;=gla f.k fokq we;s'


wkHhka iuÕ fnod.kak

fï ðú; .uk ;=< wms ljqre;a k;r ù isákak weú;a keye' wms yeuúgu wfma hehs f,an,a .y,d wms w,a,ka bkak yeufoau ojil od,d hkak isoaO fjkjd' tneúka ish,a, wks;H  f,dalh ;=< f,daNfhka" ;ryfjka" ffjrfhka hq;=j l,a f.úh hq;= keye' wfma is;=ú,s" wfma ld,h iy wfma yelshdjka wka wh iuÕ fnod yod .kakd úg th wmg jvd hym;a nj m¾fhaIlhkaf.a woyihs' fnodyod .ekSulska f;drj Ôj;a jQ Ôú;h md¿ úh yelshs' fï ksid  Tn wka wh iuÕ ´kEu fohla yqjudre lr.kakd úg" th Tfí Ôú;hg uy;a m%S;shla f.fkkq we;'


isky fjkak

Tn hful= iuÕ yoj;skau isky jkafka kï th wNHka;rj Tng n,mdhs' Tng iskyjla ,nd §ug iEuúgu Tn iskyd jkak' iskyfjka Tng m%S;shla ,efnkq we;'

 

udkisl mSvkh md,kh lsÍu i|yd l%u fidhd.kak

jHdhdu u.ska udkisl mSvkh ke;s lrkjd jf.au udkisl mSvkh ke;s lsÍug ;j;a l%u fidhd .kak ´fka' Tfí i;=g udkisl mSvdjg md,kh lsÍug bv fkdfokak' Ndjkdj jeks m%dfhda.sl l%shdldrlï u.ska udkisl wd;;sh jvd fyd¢ka md,kh lr .ekSug;a" iqjodhS yeÕSula we;s lsÍug;a WmldÍ fõú'


fi!LH iïmkak Ndjh

Tn wikSmfhka isák úg ieneúkau i;=gg m;a ùu wNsfhda.hla' kuq;a  YdÍßlj yd udkislj fyd¢ka isákjd kï Tfí i;=gg ks;e;skau Tnj fidhdf.k taú'


Tfí wdorŒhhka iuÕ ld,h .; lrkak

Tn bf,lafg%dksla øjHj,g weíneys ù isáhfyd;a Tfí wdorŒhhka Tng uÕyefrkakg mq¿jk' jákd iïnkaO;d Tng ke;s ù hkakg mq¿jka' fï ksid wka;¾cd,fha jHdc in|;d fjkqjg ienE in|;dj,g fhduqjkak' wdorŒhhka iuÕ ld,h .; lsÍfuka Tn lsisúfgl;a yqfol,d fkdfõú' fyd| ñ;=rka yd mjqf,a wh iuÕ ld,h .; lsÍu fukau fyd| ixjdohla" f.dvkÕd .ekSu ;=<ska o Tng i;=g f.fkkjd'


Okd;aul is;=ú,s we;s lr .kak

Tn oekgu;a okakjd we;s RKd;aul is;=ú,s Tnj my;g weo ouk nj' fï ksid iEuúgu Okd;aul is;=ú,sj,g uki fhduqlrjkak' RKd;aul is;=ú,s fjkia lsÍug W;aidy lf<d;a Tng mq¿jka Tfí Ôú; l;dj yß wmQrejg .<mkak' wjYH jkafka uki Yla;su;a ùu muKhs'


iudj ÿkafkd;a''

wfma Ôú;hg tk ´kEu mqoa.,fhla wmg ,nd fok w;aoelSï Tiafia wm fndfyda foa bf.k .kshs' iudch ms<sn|j" ñksiqka ms<sn|j" Ôú;fha úúO me;slvhka ms<sn|j" bf.kSug we;s fyd|u ia:dkh udkj iïnkaO;dhs' Tng yuqjk krlu mqoa.,hd jqj;a Tn fjkqfjka lr we;s tla fyda fyd| fohla ;sìh yelsh' ke;akï tu mqoa.,hd f.ka Tn bf.k .;a mdvï o ñ, l< fkdyels úh yelsh' tla isoaêhla ksid iïnkaOh ì| jegqKd fjkakg mq¿jk' tfy;a Bg m%:u Tn tu mqoa.,hd iuÕ b;d i;=áka isáhd úh yelsh' ta foaj,aj,g ia;+;sjka; jkak' Tnj wo isák Yla;su;a mqoa.,hd njg m;al< ta w;aoelSïj,g ia;=;sjka; jkak' tho wksldg iudj fokak" w;dßkak Tng myiq lrdú' lK.dgqjla" ;ryjla we;sjqjfyd;a tys wfkl=;a md¾Yajhg jvd fnfyúka  Tng ydks tlalrkq we;' w;S;fha tjeks isÿùï Tng wdõ.h wi;=g tla lrkafka kï thska .e,ùug ud l=ula l< hq;=o hkak is;d n,kak' Tn ;;amr lsysmhlg fldamh Tng f.fkkafka  uy;a jQ È.=ld,Sk wi;=gls'  


iajNdjO¾uh tlal Ôj;a jkak

fidndoyu iuÕ ld,h .; lsÍu Tng i;=gla iekiSula f.k tkq we;' úfYaIfhka Tn Ôj;a jk lD;%su ñksia f,dfjys th Tng Tn fkdoekqj;au fõokdjla f.fkkq we;' Tn jkdka;r fyda WoHdkhla ;=< weú§fuka iy kejqï jd;dY%h ,nd .ekSfuka iajNdúl f,dalhdf.a w,xldrh ú£fuka Tng i;=gla tla jkq we;' Ôú; m%S;su;a Ôú;hla .; l< yels wdldrh by; olajd we;' W;aidy lr n,kak' Tng ienEjgu i;=gla ,efnkq we;'ksfrdañ .=Kr;ak

lÓldpd¾h"

o¾Ykh yd ufkdaúoHdj

Y%S chj¾Okmqr úYajúoHd,huOqNdIsŒ fndr¨f.dv