නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

fï ldf,a wïud" ;d;a;d n,kak hkak neßkï ÿrl:kfhka yß l;d lrkak'''


i;=g ;sfhkafk ;djld,slj' fï f,dafla ish¨u ukqIHhkag ljqre yß flfkla ;uka fjkqfjka bkakjd lsh,d ±fkk fldg is;g f,dl= iekiSula ±fkkjd' wïud ;d;a;d orefjl=f.a f.or k;r fjkjd lshkafk ta f.org f,dl= iïm;la ,efnkjd jf.hs' f,dl= Yla;shla fjkjd' f,dl= Woõ lsÍula fjkjd'Th w;f¾ jhil foujqmsfhda f,v fjkjd' ta wh n,d.kak;a fjkjd' orefjda leue;s ke;s foaj,a ta f.or foujqmshka w;ska isÿfjkjd' orejkag wïu ;d;a;f. ls%hdl,dmh reiaikafk keye' ta ksid foujqmsfhda tlal is;a krla lrf.k bkakjd'

 

orefjda iy foujqmsfhda w;r iskyjla l:djla ke;sj bkakjd' iuyr fj,djg lEu mjd ojia .Kka j¾ckh lrkjd' n,d.;a;= w; n,df.k bkakjd' Tfydu m%Yak;a ;sfhkjd'tfyu wms <Õ ±já ±já isá kEoE flfkla fjkafj,d .shdu wmsg f,dl= wirKlula ±fkkjd' ta f.org f,dl= md¿jla f.ke;a fokjd' ug ljqrej;au keye lsh,d ysf;kjd jf.au f,dl= ;kslula ±fkkjd'


±ka fï jf.a jix.;hla ;sfhk ldf,l msgrg Ôj;afjk kEoE flfkl=f.a úia;r wy,d ÿrl:k weu;=ula fokjd kï fudk;rï kï fyd| ls%hdjlao@ Thd,g lrorhla keye fkao lsh,d jpkhlska yß wykjd kï ta whg f,dl= iekiSula ,efnkjd' fldÉpr is;g i;=gla ±fkkjdo@


;ukaf. wjYH;dj,g muKlau ÿrl:k weu;=ï ,ndfok fldg ta whg is;a j,g l,lsÍula ±fkkjd' wmsg f,vla ÿlla fjkfldg ljqre;au wms .ek fidhd n,kafk keyefka lsh,d ysf;kjd' fudk;rï kï wiykhla is;g ±fkkjo@ fï ñksiaiq ÿrl:k weu;=ula fokafk lShla yß b,a, .kaklï ú;rhsfka lsh,d isf;kjd'


uf.a wïud ;d;a;d bkafk .fï' uu ojilg ierhla yß" ojila yer ojila yß wïug ;d;a;g ÿrl:kfhka l:d lrkjd' ta fj,djg wïu ;d;a;d yßu i;=fgka l:d lrkjd' ta ÿrl:k weu;=u ;=< we,Sï" ne£ï ish,a, talrdYS fj,d ;sfhkjd'


i;=g ;sfhkafk ;djld,slj' fï f,dafla ish¨u ukqIHhkag ljqre yß flfkla ;uka fjkqfjka bkakjd lsh,d ±fkk fldg is;g f,dl= iekiSula ±fkkjd'


;ukag isáh tlu tlaflkd yß ke;sjqKd lsh,d ±fkkfldg tal ;ukag isÿjqKq úm;la lsh,d ysf;kjd' ;ukag isÿjqKq lrorhla lsh,d ys;g ±fkkjd' kEoEfhla wysñùhdu" ìß|;a wysñù hdu" ieñfhla wysñù hdu" orefjda wysñù hdu fldÉpr f,dl= ÿllao@' talfka nqÿyduqÿrefjda lSfõ ìß| ksid w~mq" ieñhd ksid w~mq" orefjda ksid w~mq" wïud ;d;a;d ksid l÷¿ ìufy<mq" úúO {d;Ska ksid w~mq l÷¿ tlg tl;= jqKdu fï uyd iuqÿf¾ ;sfhk c,hg jvd jeähs lsh,d'


.sÊcl+G m¾j;h fmkak,d nqÿ ysñhka foaYkd lrkjd wmsg fï ixidfrÈ yuqù ñh.sh kEoEhkaf. ysia ln,a" wegiels,s" tlg f.dv.eyqjd kï .sÊcl+G m¾j;hg jvd ta wegiels,s Wihs lsh,d' tÉprgu È. iirlhs wms weúo,d ;sfhkafk'ynrlv" Y%S iS,d,xldr udjf;a

wd¾h ksfla;kfha m%OdkS

wdpd¾h udjrf,a NoaÈh ysñ


,,s;a m%shxlr