නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

tkak;la wd muKska uqj wdjrK, úIîc kdYlj,ska bj;a úh yelso@


fldúâ ffjrifhka wdrlaIdùu i`oyd tkak;la ksIAmdokh jk;=re isáh wmg ±ka ta ms<sno iqn wdrxÑhla ,eî we;' kuq;a tkak; ksIamdokh l< muKska uqj wdjrK, úIîc kdYl Èhr ish,a, li, n`ÿkg ±ñh fkdyels nj úoHd{fhda mjihs'

 

 

tkak;la flfia l%shdlrhso@

tkakf;ys l%shdldÍ;ajh yd iu.u iudc ÿria: Ndjhg ;s; ;nñka fldúâ iïmQ¾Kfhka f,dal m%cdj fj;ska bj;a lsÍu i|yd w;s úYd, ixLHdjlg tkak; Èfï wjYH;djh .eko l,amkd lr ne,Su jà' tkak;la hkq kùk f,dalfha jeo.;a ffjoH úoHd;aul ch.%yKhkaf.ka tlls' f,dal fi!LH ixúOdkfha o;a; j,g wkqj úúO tkak;a u.ska Ôú; wjodku f.kfok frda. 20 lg wêl ixLHdjla ksid jirlg f,dj isÿúh yels urK oi ,laI 2-3 w;r m%udKhla j<lkq ,nhs'mrïmrdjlg fmr wjÈfha § nyq,j mej;s <ud úfha we;sjk frda.dndO fõ.j;a f,i my; nei we;' tfukau ñ,shk ish.Kkska ure je<|.;a jiQßh frda.h iïmQ¾Kfhkau uev mj;ajd we;' äma;Sßhdj" c¾uka irïm" llal,a leiai u¾okfha§o tkak;a id¾:l ù we;'

 

ld,h .ek Tn is;=jdo@

fï ish¨ ch.%yK msgqmi we;s jeo.;au idOlh ld,hhs' tfy;a wms id¾:l fldfrdakd tkak;la u.ska fmr tkak;a j,ska ld,hla .;ù ,enqKq m%;sM, laI‚lj n,dfmdfrd;a;= fjuq' oekg m¾fhaIK uÜgfï we;s tkak;a j, ks¾joH;djh 90] fõ kï thska woyia jkafka mqoa.,hska 10 fofkl=f.ka 9 fofkl= muKla fldúâ-19 ffjrifhka wdrlaId jk njh' tfy;a fndfyda fokdf.a wfmalaIdj jkafka uqyqKq wdjrK bj; oud iudc ÿria: Ndjfhkao ñ§ugh' uyd mßudKfhka tkak;a ksmoùu ;=<ska t<fUk jika;h jk úg rg fmr ;snQ ;;ajhg m;ajkq we;ehs wefußldfõ yd tlai;a rdcOdksfha jeisfhda n,dfmdfrd;a;= fj;s' thg fya;=j ta forg blauka wkque;sh ,nd foñka uyd mßudKfhka tkak;a ksmoùug l%shdlrñka isák ksidh'

 

úoHd{fhda wk;=re yÕj;s

fndfyda úoHd{hska fukau f.da,Sh fi!LH úYdrohskao wk;=re yÕjñka m%ldY lr isákafka iSudiys; uQ,sl iemhqï l%shdj,shla ;=<ska bÈßfm< lghq;= lrk fi!LH ks,OdÍka iy wjodkug ,laúh yels fldgia muKla b,lal lr isÿflfrk tkak;a ,nd §ula ;=<ska lsisf,ilskaj;a fmr ;snQ ;;ajhg blaukska meñŒula n,dfmdfrd;a;= fkdúh yels njh'

 

f,dal fi!LH ixúOdkfha m%ldYhla'''

f,dal fi!LH ixúOdkfha m%OdkS fgâfrdia f.ífrhiia fufia mjihs' —tkak;la hkq wm i;= fuj,ï j,g wkqmQrlhla mu‚' tfia ke;sj th tajd bj; oeóug fya;=ldrlhla fkdjkq we;' tkak;lskau fï jix.;h wjidkh lrd fkdt<fUkq we;'

 

 

^ì'ì'iS m%jD;a;s fiajh weiqfrks&s'

 

iqks,a w,a.u