නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

W;aij ldf, wdjg fujr i,a,s úhoï l< hq;af;a fjkog jvd mßiaifuka'''


idmamq ijdß hkak wms ljqre;a leu;shs' kuq;a m%udKj;a ;rï wf;a i,a,s ke;sj ysf;a yeáhg fYdmska lrkak fldfyduo@ Tn;a yïn lrk uqo,a j,ska jeä yßhla we`ÿï j,g úhoï lrkjdo@ uqo,a úhoï lsÍug úúO l%u ;snqK;a uqo,a Wmhd .ekSug tl l%uhla ú;rhs ;sfhkafk' fYdmska lsÍu krl fohla fkfuhs' kuq;a ldka;djla uqo,a wrmsßueiafuka Ndú; lrkak bf.k .kak;a ´k' fï ksid <Õ <Õu W;aij iuh wdj;a wdjg .shdg úhoï lrkafk ke;=j nqoaêu;aj yd ksjerÈ f;aÍï lf<d;a Tng;a fYdmska lsÍfuka ysf;a yeáhg we÷ï .kak jeä uqo,la b;sß lr .kak;a mq¿jka'


;;a;ajh nrm;<hs'''

    fïl fndfydu wudre ld,hla nj wuq;=fjka lshkak ´k keyefka' yefudau ;u ;ukaf.a Ôú;h iïnkaOfhka wúksYaÑ;Ndjhlska bkafka' yenehs fïl wms iïnkaOfhka ú;rla fkfjhs" uq¿ f,daflau iïnkaO ;;a;ajhla' wms yefudau f.j,a j,' i,a,s ;;a;ajh .eg¿jla' iuyrekag ;ukaf.a /lshdfjka mä ,eì,;a kE' iuyrekag mäfhka nd.hhs' B,Õ udfia fudlla fjhso lsh,d ys;kak;a neye'' ta jf.au biairyg tk W;aij ld,fhaÈ wrjg fïjg wkjYH úhoï j,g i,a,s úhoï lf<d;a Tng .eg¿ f.dvlg uqyqK mdkak isoao fjkjd' ta ksid fudk m%Yafka wdj;a oeä uQ,H úkhla iy ÿr oelaula ;sfhkjd kï wmsg fï bÈßfha§ tkak mq¿jka uQ,H wjodkï ;;a;ajhg id¾:lj uQyqK fokak mq¿jka'

 

wdodhu jeä lr .kak'''

    Tng oekg ,efnk wdodhu m%udKj;a fkdjk ksid fndfydu .eg¨ we;s fjkak mq¨jks' ,efnk wdodhu Tfí wjYH;djhka bÈßfha iEySula ke;s ksid we;s fjk fï ;;ajhg ;sfnk fyd|u úi÷u ;uhs oekg ,efnk wdodhu jeä lr .kak tl' ta fjkqfjka w¨;a wdodhï fidhd .ekSu b;du jeo.;a' fï ksid ksjfia isg lr f.k hkak mq¨jka fndfyda iajhx/lshdjka ;sfnkjd' u,a jeùu" wdydrmdk ilia lsÍu" weÿï ueiSu" flala wdlD;s ks¾udkh lsÍu" rEm,djkH lghq;= jeks úúO iajhx/lshdjkag wo wjia:dj ;sfnkjd' ta ksid Tn leue;s iy yelshdj we;s wxYhla f;dard f.k ojfia úhou msßuy .; yels úÈyg wdodhula ,nd .kakjd kï wf.hs fkao'''@

 

úhou wvq lrkak'''

    biairyg tk W;aij ld,fha § Tn wkjYH wu;r úhoï isÿlf<d;a uQ,Huh jYfhka Tn b;d wmyiq ;;ajhlg m;a jkak mq¿jka 'fï ksid ,efnk wdodhu m%udKj;a ke;akï yels ;rï úhou wvq lrkak' fï fjkqfjka Tfí jeh YS¾I .ek wjOdkh fhduq lrkak' fjkodg l=,S ßhlska hkjd kï ta ioyd fmdÿ m%jdyk fiajdj fj; fhduq fjkak' wdydrmdk msáka ñ<g .ekSu fjkqjg ksjfia§ wdydr mdk ms<sfh, lr .kak' WodyrKhla úÈyg Tn msáka wdydrmdk i|yd remsh,a mkaishhla tl fõ,lg jeh lrkjd kï ta uqo,ska Èk fol ;=kl ksjfia wdydrmdk úhou Tngu msßuid .ekSug mq¨jks' ta ksid jeh Ys¾I .ek fidhd n,d thska lmd yeÍug yelshdj ;sfnk jeh YS¾I iïmQ¾Kfhkau wvq lrkak'

 

b;sß lrkak

    ,efnk wdodhñka b;sß lrkak ;rï uqo,la ke;ehs lsõj;a flfia fyda hï uqo,la b;sß lrkak' fï fjkqfjka Tng ;sfnk .e,fmku l%uhla úÈyg wksjd¾h b;sß lsÍï fj; fhduq ùu jeo.;a' túg hï uqo,la flfia fyda Tng;a fkdoekSu b;sß fjkq we;' ojfia úhoï w;r tla remsh,a oyhla fyda leghl oeóu jeks iq¨ b;sß lsÍï j,ska jqk;a Tng hï ojil mqxÑ fyda jeh nrla msßuid .ekSug yels fõú' WodyrKhla úÈyg orefjl=f.a  WmkaÈkhla t,eô úg legfha ;sfnk uqo,ska orejdg ;E.a.la ,nd oug Tng ,efnk myiqj fudk ;rï wf.hso lsh,d todg Tngu f;af¾ú'

 

    ta ú;rla fkdfjhs" Tng n,dfmdfrd;a;= fkdjqk wkaofï jeh nrla meñ‚ úg ta fjkqfjka uqo,a fidhd .ekSu .eg¨jla fjkak mq¨jks' túg Kh ùu yer úl,amhla Tng ke;s fjkak mq¨jks' Kh ùu t;rï iqnjd§ keye' nqÿrcdKkajykafia foaYkd l< wkaoug‘ wkk iqLh‘‘ fyj;a Kh fkdù isàu ;rï iemhla ;j;a keye'

 

Kh .kak tmd''

    we;eï whg Kh .kakjd lsõfjd;a Bg jvd iemhla ke;s ;rï' iuyr Woúh Kh fidh fidhd hkjd' kuq;a fï Kh Tn f.jkafka fmd<shl=;a iu. ksid lsisu úgl wjYH;djhla fkdue;sj Kh .kak tmd' wjYH;djh jqk;a w;HjYHoehs Tfí ys;skau úuid n,kak' Kh fok wdh;k fj;ska ,nd fok wdl¾YŒh mksúv fjkqfjka uq,d fjkak tmd' Kh wrf.k tajd fkdf.jd isákjdg jvd wjYH;djhla fkdue;s kï Kh fkdf.k isàu fudk;rï kïnqldrhso fkao''@

 

jeh l<ukdlrKh lrkak'''

    jeh jqk;a Tng l<ukdlrKhlska hqla;j md,kh lr .ekSug mq¨jks' ta ksid jeh YS¾I j,ska w;HjYH" wjYH yd wkjYH úÈyg f;dard .kak' thskq;a w;HjYH jeh fjkqfjka muKla wjOdkh foñka wjYH jeh fjkqfjkao iSudjka mkjd .kak' wkjYH jeh iDcqju lmd yeÍug foj;djla ys;kak tmd'

 

tfyukï Tng m%udKj;a wdodhula fkdue;sj wd¾Ól nr ksid ;efjkjdg jvd ta fjkqfjka úl,am fidhd .ekSu fjkqfjka fhduq ùu fudk;rï iykhlaoehs w;aoelSfukau n,kak mq¨jks'

 

 

ldxpkd wêldß

mqyqKq WmfoaYl iudc úoHd lÓldpdßkS

cd;sl iudc ixj¾Ok wdh;kh

 

uOqNdIsŒ fndr¨f.dv