නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

iqkL orejka nv .skafk ;shkak neßlug fydag,aj, l=Kq nlals mjd wÈk ñksia ÿjwm rg úYd, wd¾Ól wfyakshlg ,laj isák fï fudfydf;a ck;dj buy;a mSvdjlg <la j isà' lsisu me;a;lska wiajeis,a,la "iekiSula ke;sj ;u Ôú; /l .ekSug" ;u orejka /lSug orkqfha buy;a fjfyils' we;a;u l;dj fï fudfydf;a nyq;rhlg yß yeá lEula îula j;a ke;s ;rïh' ;jfll=g Woõ lrkak ;shd ys;kakgj;a neß fujka ;;a;ajhla hgf;a fï ÿIalr;d ish,a, ú`o ordf.k ;u orejka fia i<ld wirK iqkLhska msßilg ujla jQ l;la .ek kj,sh wmsg wdrxÑ jqKd' weh kñka frdaIŒ .=Kr;ak weh idudkH újdyl ldka;djla" .Dykshla" ujla Bg wu;rj wirK ùÈ iqkLhskag iafjÉPdfjkau msysg fjk flfkla'


Tn bkafk fldfyo@

uu kdj,msáfha' ueß l<dg miafia yiankaâ tlal kqjr t<sfha mÈxÑhg hkjd" Bg miafi lgq.iaf;dgg weú;a f.,sThg tkjd' uf.a mjqf,a bkafka uuhs yiankqhs uf.a tlu ÿjhs'


fldfyduo uq,skau fï iqkLhska tl;= lr.;af;

Tõ uq,skau ux fï iqkL orejka iïnkaOfhka jev lrkak mgka .kafka f.,sTfhka' f.,sTfha oeka wjqreÿ 15 la' wfma f.or uq,ska tlaflfkla ysáhd nqIS lsh,d'

wms ysáfh l=<shg' nqISg wdof¾ lrñka bkakfldg wms f.orla n,kak hoaÈ wmsg ;j meáfhla yïnfjkjd weiaj;a wer,d ke;s' Bgmiafia thdj;a f.k;a yokjd'

thdf.a ku IeïmQ' Bgmiafia uf.a ;j hd¿fjla lsõjd fufyu bkakjd ;ekl megõ fokafkla ta f.or <uhs ta megjqkaj Wiai,d fmd<fõ .ykjd" keÜfgka Wiai,d lrfldakjd' ux lsõjd wfka tfykï fydfrka yß ug f.k;a fokak lsh,d' Bgmiafia ta fokakd f.kdjd' ta fokakd fk,S" fndkais' Bgmiafia ;j ;ekl pQá meáfhla bkakjd lsh,d flfkla lsõjd thdj;a f.kdjd' thdf.a ku iqÿ fkdakd ' Tfydu ysgmq miafokd tl tl ;ekska ;j;a megjq f.k,a,d 9 fofkla jqKd'

wms bvula wrka yomq f.org  toaÈ Tlafldu megõ 18 la wmg ysáhd' fufyu ;ud iqkL orefjda ux .djg tkafka'


Tn .eyekq iqkLhska jkaoHd ndjhg m;a lrkak lrk Tmf¾Ika jefâg tl;= fjkafka fldfyduo @

Tfydu bkakfldg fvdlag¾ wre‚ lsh,d flfkla ysáhd th;a tlal .shd *Sfï,a i;a;= Tmf¾Ika lrk jevigyka j,g' ta jefâg c¾uka f,aä flfkla wdOdr lrkjd ta fvdlag¾g' ta jefâ ux yß Wkkaÿfjka lemùfuka lrd' ux yeu bßodu fm%da.%Eï mgka .kakjd uykqjr Èia;%slalfha fvdlag¾ tlal tl;= fj,d' taf.d,a,kag bkaclaIka tl .eyqjdu ux jvdf.k tkafka t;fldg taf.d,af,da jufka" llald " pQ odkjd tajd Tlafldu uf. wef.a .Efjkjd ug lsisu wmamsßhdjla kE' b;ska Bgmiafia ta Tmf¾Ika tl lrdu iqrlaIs; ;eka fydh,d l;d lr,d ;shkjd isyshd wdmqjdu fïf.d,af,da hhs lsh,d t;lka bkak fokak lsh,d' tfyu lr,d fï fjkfldg 5000g jeäh *Sfï,a,d Tmf¾Ika lr,d ;shkjd'


fldmuK iqkLhska ixLHdjla oeka bkakjo@

fï fjoaÈ uf.a ksjfia iqkLhka 62 la ye§ jefvkjd ' fï wh w;f¾ fï,a wh ;=ka y;r fofkla bkakjd' wksla fiaru *Sfï,a wh' Bg wu;rj mdf¾ wirK jqk nõfjda 35 g lEu fokjd'


fï fohska Tn n,dfmdfrd;a;= fjkafka fudllao @

ug ;=jd,hla jqKd lsh,d ys;kakflda t;fldg ux fnfy;a .kak hkjd ug nv.sks jqfKd;a ux lkjd nv.skak lshk tl Wyq,kak nE t;fldg fï i;a;= fldfyduo tajd lr.kafka fnfy;a lr.kak mq¿jka o fuhd,g fõokdjla lshkak mq¨jka o ;j flfklag nv.skakg fohla b,a,ka lkak mq¿jka o@ ta ksid ta yeu fjf,au ux thd,d fj,d ys;kjd uf.a ;ek boka ux ;SrK .kafk kE' ug wyl n,kak nE Kh fj,d yß fï wirKhkag msysg fjkak ux ys;kafka' fydola lr,d Bgmiafia ´k foalg uqyqK fokjd lsh,d ys;,d ;ud jev lrkafka' fufy ;sfhk ´k lfâlska ug miafi fokakï lsh,d nvq .kak mq¿jka ;%Sù,a tll jqK;a hkak mq¨jka miafi fokakï lsh,d ta ;ek ug ;shkjd' ta ksid ux uq,ska i,a,s .ek n,ka kE jefâ ;ud n,kafka' fï wysxilhkaf.a fõokdj ux ke;s lfrd;a wks;a m%Yak fldfydu yß úifohs lsh,d ys;,d ;ud jev lrkafka' fïl isxy, fn!oaO rgla Æ tfyu rgla kï fufyu i;a;= wirK fjhso@ fufyu uig urhso@ fï m%Yakhg f.dvla yduqÿrejre j. lshkak ´fka 100] .ek fkfï lshkafka Wkajykafia,g mq¿jka i;a;aj lreKdj .ek lsh,d fokak ta jqKdg tfyu fjka kE' okai,a fok wh;a fokafka ;sfhk whg wms ta foaj,a lrkak ´fka fï wirKhka fjkqfjka' jeäh ´ka kE fï wysxilfhla ms<l ysáfhd;a .,s j,ska .ykjd tf,dakjd' ux mdf¾ lEu fokjd lsh,d fï wirKhkag ug m%Yak odkjd ug;a kvqjla mjd ;shkjd fï i;a;= lE .ykjd lsh,d' f,dl=u fk¿ï u,a mQcdj ;shkjd f,dl=u msÉp u,a mQcdj ;shkjd f,dl=u m,;=re jÜáh mQcd lrkjd tajdfh m`vqre;a ;shkjd re 5000' fuÉpr fudav jev lrkjd fï m,;=re ál ß,õ állg ÿkakd kï Bg jvd mskla' 90] lau fndre fidanfkag ku m%isoaO lr.kak lrkafka' <ufhlagj;a if;lag wdof¾ lrkak lsh,d fokafk kE' wvqu ;ukaf. fouõmshkag i<lkjo@ kE''

uereKu f,dl=u fmÜáh f.akjd Ôj;a fj,d boaÈ le`o W.=rla fokafk kE uereKu ndiau;S j,ska odfk fokafk tfyu iudchla fïl' fldfydu yß uf.a tlu n,dfmdfrd;a;=j ux fï lrk foa n,,d ;j;a tlaflfkla yß fï wirKhkag wdof¾ lrkak i<lkak mgka .kakjd kï tal ;ud uf. tlu n,dfmdfrd;a;=j'


fldfyduo fuhd,d tlal .; lrk ld,h@

ug t<sfjkjd ? fjkjd oefkkafk kE' ;ukaf.u mjqf,a wh;a tlal bkakjd jf.a' we;a;gu fï iqkL orefjda yokak l,ska ug ùia tl ;snqKd' ux fnfy;a ìõjd' fvdlag¾ lsõjd ug fldhs,a m;a;= lrkak tmd " fkÜ mdúÉÑ lrkak tmd" nQ,a ISÜ fmdrjkak tmd" mrK m;a;r wÈkak tmd" viaÜ hk ;eka j, bkak tmd lsh,d' wfka ux fï orefjda ál yokak .;a;g miafia fohshfka lsh,d bfyka nysk frda.hla ug kE' fïf.d,a,kaf.a fl<" jufka wkka;j;a .Efjkjd " lefjkj'

fï f.or thd,d tfyg fufyg hoaÈ uQK bôkjd" lg f,aj lkjd" yiankaâ lk .uka ljkjd ÿj;a tfyuhs ud;a tfyuhs' uf.a ùia tl;a fldfy .syskao ukaod' fldfrdakdj;a wmsg yeÿka kE'


uqo,a fldfykao fïjd fï úÈhg lrkak @

we;a;gu ug fldfrdakd fjklï m%Yakhla ;snqfKa keye' fldfrdakd fjkfldg;a yd,a lsf,da tl 98 la jf.fka' " if;dfia 50 g;a yd,a ;snqKd ug .sfha 50000 la 60000 la ú;r uqo,la fuhd,d n,d.kak yiankaâ ug i,a,s ÿkakd' uf.a ÿj;a ÿkakd' b;ska ug tal f.dvdla oekqfK keye fïf.d,a,kaj ux fldfydu yß Ôj;a l<d'

fldfrdakd ;ud fmdä m%Yakhla jqfKa' f*aianqla yryd fldafrdakd tlal ug wudrehs lr.kak lsh,d ux okak whg lsh,d Woõ .;a;d ta ldf,a ug ,laIhla jf.a tl;= jqKd' tajf.ka ;ud ux fuhd,j n,d.;af;a' Bgmiafia ;ud oeka ;sfhk rfÜ ;;a;afõ n,mEfõ lEu ál §.kaku neß jqKd ux udkislj jegqkd msiaiq jf.a l,amkdj ke;s  fjkak;a wdjd Bgmiafia uuhs ÿjhs fydag,a j, fjäka j,ska ld,d b;=re fjk lEu fidhka weú;a fï i;a;=kag ÿkakd' Bgmiafia ta;ekj,g hoaÈ W!frdakag lEu f.kshk wh weú;a ta lEu wrka hkjd uu hkak l,ska' fmg%,a m%Yafk ksid wka;su ojia j, ug ;%Sù,a tllaj;a fydhd.kak neß jqKd lEu ál f.akak hkak iEfykak wirK jqKd ux fldfyduo uf.a fï wirK orejkag lkak fokafka lsh,d' ?g kskao hkafk;a kE tA ;rug mSvfka' Bgmiafia ;ud ux okak oïñl rdcmlaI lshk uy;a;hd yryd wÿr .;a; lu,a iqrùr uy;a;hd iu`. lrmq ùäfhda tlla ksid ug i,a,s fydhd.kak mq¿jka jqfKa orefjda ál /l .kak' fï fjklka fï orefjda fjkqfjka i,a,s §mq whg f.dvla msx ksfrda.S fjkak ´fka"§¾.dhqI ,efnkak ´fka 'ux fmdfrdkaÿ fjkjd fï i,a,s úhoï lrkafka fï wirK i;a;= fjkqfjka lsh,d'


Tn fuf,i iqkLhka n,d .ekSu ,dN m%fhdack m%isoaêh n,ka lrk jevla o@

ljodj;a kE' ux tfyu ys;,j;a kE' yenehs f.dvla wh tfyu lrkjd l;d lrkak neß wysxil orejka úl=Kf.k lk ud*shdjla ;shkjd' uu kï oka kE fohshfka tfyu fldfyduo lrkafka lsh,d ta i,a,s j,ska ;ukaf.a mjq, kv;a;= lrkafka fldfyduo lsh,d fldfyduo ys;a fokafka lsh,d' yenehs b;ska uefrkak fudfyd;la ;sh,d yß tajg o`vqjï ,efnhs' ux m%isoaO fjkjd kï fï ál fkfï m%isoaO fjkak ´fka ux fudk;rï le,Ej,a .dfka ßx.ka l=Kq ldKq j, neye,d" f.j,a wiafia ms<slkq .dfka wms ßx.kjdo@ fldÉpr lem lsÍï lrkjo@ .=á fkdld fm%d.%Eï j,g .syska tk tl f,dl= fohla' fya;=j ta fnfy;a úÈkafka yhsfhka t;fldg i;a;= ÿjkjd fõf.ka t;fldg wmsg;a iqika;sld chisxy uy;añhg;a jvd yhsfhka ÿjkak fjkjd i;a;= w,a,kak'


fudkjo Tng wjidk jYfhka lshkak ;sfhkafka@

wmsg l;d lrkak mq¿jka " lE.ykak mq¿jka" fõokdj lshkak mq¿jka yenehs fï wirKhkag tfyu lrkak nE' ta ksid thd,g wjOdkh fhduq lrkak' Tng mq¿jka úÈhg Tfí f.or ùis lrk yd,aueiafida T¿ ál lr lr,d ox l=v álla tlal yß t<sfhka ;shkak" j;=r álla Ndckhlg ;shkak fï mdhk ldf,a fï ùÓ iqkL orejkag tA ál lEula fõù' úfYaIfhka v%hsúka lroaÈ  iqkL orefjla oelafld;a lreKdlr fõ.h wvq lrkak" wfka fï lsß orejkag .ykak tmd ux je`o,d b,a,kjd" f.j,aj, yo,d jhig .shdu f,v jqKdu mdrj,a .dfka od,d hkak;a tmd' fmÜáj, od,d megú mdf¾ od,d hkak;a  tmd' fï yeu if;lagu Tfí orejg jf.a wdof¾ lrkak'

p;=r f;ydka