නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

´ku flfkl=g ´kEu fohla lshkak mq¿jka'''
ys;kak;a mq¿jka.kuq;a Tnj
úYajdi lrkak'''uu Tn wm ish¨ fokdu wh;a jk j¾.h kï ñksia ðú j¾.hhs' b;du ir,ju w¾: oelajqjfyd;a ñksia kdufha w¾:oelaùu ukiska Wiia" ;j;a úÈylska lsjfyd;a ÈhqKq yd ÈhqKq l< yels Wiia ukilg ysñlï lshkafka ñksid kï ðú j¾.hdhs' ñksiqka úÈhg wms yeuodu;a W;aidy lrkafka i;=áka bkak' we;a;gu i;=g ;sfhkafka fldfyo@ lfâ úl=Kkak ;sfhkjo@ tfyu ;snqKd kï wms wks;a yeufoau w;wer,d fgdka .Kkska ñ,§ .kshs fkao@  tfyu ke;a;ï ljqreka fyda nkafoaishl ;nd f.k;a fohso@ kuq;a i;=fÜ h:d¾;h kï th fkfuhs' mqxÑ ldf, b|ka i;=g lshk foa B<Õ ;;amf¾ fydhkak mqreÿ jqK wmg i;=g ;sfhkafka fï fudfydf;a Ôúf;a ú¢k wdldrhg lsh,d f.dvla fõ,djg oefkkafka keye' ;ud lrk foa tA fudfydf;a fyd| isysfhka lrkak mqreÿ jqfKd;a i;=g ;uka ;=<u  fydhd .kak mq¿jka nj Tn okakjdo@ ljod yß ojil Tn tfyu ys;,d ;sfhkjo@


,xldfõ ñksiaiq yß fjkia'''

wdishd;sl Wm uyoaùmfha ñksiqka jk wm in|;dj,g Wm;skau jeä ;ekla ,nd fokjd' wkak tA fya;=j ksidu ;uhs" ne£ï ;=< fjkia úï ;=<" ÿria ùï ;=<" m%;slafIam ùï" wmydi Wmydihka ;=< wm jvd;a ÿlg m;a jkafka'ld,a frdc¾ia kï ufkda úoHd{hdg wkqj ñksid ;udf.a YlHh;djhka" yelshdjka lrd .uka lsßug mqÿudldr yelshdjla Wm;skau olajk i;ajfhla'

tfy;a" ndysr mßirfhka t,a, jk fjkia ùï yd ndOl fya;=fjka" ñksid  ;udf.a YlH;djhka" yelshdjka lrd hdfï§ ukao.dó iajNdjhka we;s lr .kakd wjia:djka jeähs' f,dalfha uyd Ök rKldñfhl= jk ikagqf.a ,shk ,o The Art of War kue;s lD;sfha i|yka jkafka f,dalfha Ôj;a jkafka ñksiqka foj¾.hla njhs' tla fldgila wNsfhda.hka  yuqfõ  m,dhkakka nj;a wfkla fldgi wNsfhda.hka yuqfõ igka lr Ôú;h ch .kakd nj;ah'


Tn igka lrkafkla o @ m,dhkafkla o @

wkak Tng oeka ys;kak wjia:dj ;sfhkjd' Tn fï j¾. foflka l=uk fldgig o whs;sjkafka lshd' fudlo Tfí tÈfkod Ôú;h ;=< ´kEu flfkl=g Tnj m%;slafIam lrkak" Tn iïnkaOfhka ´kEu fohla l;d lrkak" úfõpkh lrkak Tn .ek Tjqkag ´k úÈhg  ys;kak ´kEu  flfkl=g mq¿jka' tfy;a  ld,a frdc¾ia kï ufkdaúoHd{hd lshk úÈyg tA wNsfhda. ndOl yuqfõ fld;eko Tn bkafka@ Tfí Ôú;h ;=<@ Tn ukao.dñ jqfjlao@ tfia;a ke;akï Tn Tnj úYajdi lrk" Tfí wd;au Yla;sh .ek úYajdi lrk" Tn Tnju y÷kd .;a flfklao'''@

fmdä fõ,djla kej;s,d Tfí ys;skau wy,d n,kak' Tfí md,kh Tn <Õ kï" Tn lsisÈk wNsfhda. yuqfõ m,d hkafkla fjkafka keye' fudlo ljqre fldfydu lsõj;a l;d l<;a" Tjqkag wjYH úÈhg  is;=ú,s uqod yeßh;a"Tfí Ôjk hd;%dfõ iqlaldku Tn wf;a kï" Tfí Ôjk .ufka h;=r Tn wf;a kï" Tn hd hq;= .ukdka;h Tn okakjd kï" Tn hk .uka uÕ ;=< fldmuK ndOl ;snqK;a" .uka ud¾.h fldmuK lgql jqj;a Tfí .ukdka;h olajd Tn hkjduhs' tA Tn ;=< Tn ms<sn|j ;sfnk fkdief,k wd;au úYajdihhs' fuys§ f,dalfha jeäu wdodhula ,nk mD;=.d, mdmkaÿ l%Svlhl= jk l%siaáhdfkda frdkd,afvda  jrl mjik wdldrhg"—wka whf.a wdorh udj Yla;su;a flfkl= lrkjd' flfkl=f.a ffjrh" m%;slafIam lsÍu" fy<d oelSu" wmydihka ish,a, udj fkdkj;sk flfkla njg m;a lrkjd'

b;ska m<fjks ldrKfha§ Tn Tnju f;dar.kak' Tn Tng ldre‚l jkak' Tn Tng wdorh lrkak' (Be kind to yourself / love yourself)' fojk ldrKdfõ § Tnj  f;dard .kakd whj Tn;a f;dard .kak' úYajdi lrkak' túg lsisfjl=g Tn fj;g  <Õd úh fkdyelshs' ßoúh fkdyelshs' Tfí ukig lsisjl=g w; ;shkak neye' fudlo Tn uki ÈhqK lrmq flfkla jk ksid'


;SrKh Tn i;=hs'''

frdìka Y¾ud kï .;al;=jrhdf.a" ish,a, w;ay< idka;=jrhd (The Monk Who Sold His Ferrari ) kï lD;sfha i|yka jk ldrKdjla fuys§ u;la lrkak leu;shs' 'tkï —The garden is your mind Tfí WoHdkh Tfí is;hs' tA WoHdkfha msß,d ;sfhkafka Tn wdi lrk frdai j.djlskao@ Tõ'' Tn wdi lrk u,a j¾.hla Tfí WoHdkh ;=< ;sfhkjd lsh,d Tn ys;kak' Tfí há is; tA WoHdkh kï Tfí Wvq is; th n,d .kakd Whkam,a,dhs' tfiau fï frdai u,a WoHdkh wj,iaik fjk j,a me<Eá"  úI iys; me<Eá" úi iys; i;a;ajhka ydks l< yels i;a;ajhka we;=¿ jqjfyd;a'''fï WoHdkfha iY%Sl nj ke;s fjkjd' túg WoHdkfha we;s u,aj, ,iaik ke;=j hkjd' tjeks wjia:dj, WoHdkh n,d.kakd Whkam,a,d fudlo lrkafka''@ tA foaj,a tllaj;a ;shkafka keye' tfyu ke;a;ï we;=,a fjkak fokafka keye' WoHdkfha w,xldrh /l .kak" ÿgq mu‚kau wkjYH foaj,a whska lrkjd' tA jf.au ;uhs Tng whs;s Tfí jákd ys;;a" Tn /l n,d .; hq;af;a' Tõ tA Tfí whs;sh''Tfí há is;g we;=,a úh hq;af;a''l=ulao hkak" wr Whkam,a,d fyd¢ka f;dar,d fír,d fyd| me<Eá b;=re lrkjd jf.au Tfí ys;g wkjYH is;=ú,s" úi iys; is;=ú,s" úfõpk Tn Tfí is;g we;=,a lr .; hq;=o@ keye''' Tn we;=,a lr .; hq;af;a wjYH foa muKla f;dard fírd .eksfuka miqjhs' wu;l lrkak tmd ,iaik WoHdkhla mj;ajdf.k n,d.kak tl Whkam,a,df.a j.lSu jf.au" Tng whs;s Tfí is; /l n,d .ekSu;a Tfí   j.lSuhs'


i;su;anj jeo.;a'''

Tn wy, ;sfhkjd Mindfulness. ixialD;sl NdIdfjka kï i;sh' wms isxyf,ka isysh lsh,d lshkjd' f,dalfha fï jk úg" b;du;a ÈhqKq rgj, mjd fï i;su;aNdjh ;=< flkl=f.a Ôú;fha id¾:l;ajh" udkisl ksfrda.S;djh ,eìh yels nj fï jk úg mÍlaIKj,ska Tmamq lr ;sfnkjd'

WodyrKhla úÈyg lsõfjd;a 2017 jif¾ fkdjeïn¾ 8 jeksod tx.,ka;fha md¾,sfïka;=j l,a ;nd Tjqka úkdä myl Ndjkdjlska miqj kej; wdrïN lrkjd' ;jo The Mindful Nation UK tx.,ka;h i;su;a rdcOdkshls hkqfjka tÈk Tjqka m%;sm;a;suh ;SrKhla .kakjd' bkamiqj mdie,aj," jev lrk wdh;kj," isrf.j,a ;=<" tA jf.au l=vd <uhskag l=vdl< isg i;su;a Ndjh mqreÿ mqyqKq lrkak wdrïN lrkjd' fï iïnkaOfhka úfYaIfhka i|yka lf<a" f,dalfha jeäfhkau isysh i;su;a Ndjh .ek l;d lrk fn!oaO rgla jk Y%S ,xldj ;=< ðj;ajk wm lS fofkla fï  iïnkaOfhka oekqj;a o hkak Tngu is;kakg u;la lrkakhs'


Tn okakjdo@

is; lh uki ;=<ska wmsg ndysßka  W;af;ack ,efnkjd' túg wms ksrdhdifhka tA i|yd m%;spdr fyda m%;sl%shd olajkjd' kuq;a Tn i;su;a Ndjh mqreÿ mqyqKq lrk flfkla kï" tljr Tng ,efnk W;af;ackj,g m%;sl%shd fkdlr" Tng wjYH úÈhg {dkdkaú;j wjia:dfkdaÑ; ksjerÈj m%;spdr oelaúh yels fjkjd' m%;sl%shdj iy m%;spdr w;r meyeÈ,s fjkila ;sfhkjd' th iïmQ¾Kfhkau fjkia folla' i;su;a Ndjh ms<sn|j úoHd;aul meyeÈ,s lsÍula fláfhka ir,j lsjfyd;a ßpâ fâúâika kï uypd¾hjrhd úiska §¾> ld,hla Ndjkdfõ fhÿk iajdóka jykafia,df.a fud<fha MRI mßlaIKhla lsßfuka ,enqK   f;dr;=re wkqj Tjqkaf.a fud<fha jï me;af;a >k;ajh jeä ù ;snQ nj Tyq úiska fmkajd § ;sfnkjd' ñksia fud<h iE§ ;sfnkafka kshqfrdak ì,shk .Kkdjlsks' hïlsis flfkla ld,hla ;siafia i;su;a Ndjh mqreÿ mqyqKq lrk úg" fud<fha kshqfrdak iïnkaO ùu fyj;a jhßka ùu isÿ jk nj Tyq fmkajd fokjd' fïjd Neuroplasticity tfyu;a ke;akï Brain Plasticity kñka y÷kajkjd' wfma is;=ú,s rgdjka wkqj" is;=ï me;=ï rgdjka wkqj kshqfrdak tlsfklg iïnkaO fjkjd' i;su;a Ndjh mqreÿ mqyqKq lrk úg kshqfrdak fud<h ;=< iïnkaO  jkafka b;du;a fyd| wdldrghs' wm ish¨ fokdu okakd wdldrhg fud<fha úúO fldgia úúO jQ ld¾hhka bgq lrkkjd' tA w;r .‚;uh yelshdjka ;SrKh lrk fudf<a fldgi" ksjerÈ is;=ú,s f.dvk.k udkisl ksfrda.S;djh ;SrKh lrk fldgi" olaI;djhka ;SrKh lrk fldgi" is;Sfï yelshdj ;SrKh lrk fldgi hk wd§ jYfhka fmkajd fokakg mq¿jka' wjidk jYfhka fuys§ wm f;areï .; hq;= ldrKdj jkafka ndysr mßirfhka tk W;af;ackj,g ksjerÈj m%;spdr oelaùug" ;udf.a yeÕSï wdfõ. md,kh lr .ekSug" u;l ;nd .ekSfï yelshdj jeä ÈhqKq lr .ekSug" ndOl wNsfhda. úfõpk yuqfõ fkdie,S ;ukaf.a b,lalhka fj; hdug" ñksia i;a;ajfhl= f,i Tn Wm;ska f.fkk ,o Tfí yelshdjka" YlH;djhka lrd fkdie,S Yla;su;aj hdug kï fï i;su;a Ndjh tfia ke;skï Mindfulness Tfí ffoksl Ôú;fha fldgila lr .ekSu Tn Tn fjkqfjka lrkakd jq wdfhdackhla njhs'


wNsfhda.hkag id¾:lj uqyqK fokak'''

ñksiqka úÈyg wm Ôú; ;=< mqreÿ lr.; hq;af;a" ndysßka meñfKk iqNjd§ fkdjk m%;spdr kej; kej; u;la lrñka (Rumination of thoughts).

tA i|yd Tfí fud<h ;=< RKd;aul is;=ú,s (Negative Brain Scripts) idodf.k joùu $ ÿla ùu fkdj ksjerÈ Okd;aul is;=ú,s f.dvk.d f.k (Positive Brain Scripts) Tfí ffoksl Ôú;fha wNsfhda. ndOl úfõpk m%;slafIam ùïj,g uqyqK §uhs'

wkak túg Tngu oefkaú tA ish¨ wNsfhda." ndOl Tnj fkdkj;sk flfkl= f,i" ch.%yKfha Èkqï lKqj fj; f.k .sh nj' —l< hq;= foh i;=áka lrkak' tA jf.au ord.; hq;= foh o i;=áka ord f.k Tfí .uk Tn hkak'

Tn bÈßhg wd ndOl wNsfhda. ish,a," Tfí id¾:l;ajfha .ukg uy;a rel=,la wdYs¾jdohla jQ nj Èkl'''Tn wdmiq yeÍ n,k úg Tngu jgyd .ekSug yels fõú'


මදුභාෂිණී බොරලුගොඩ