නවලිය - වසර 38 ක් ශ්‍රී ලංකික බුද්ධිමත් කාන්තාවන්ගේ තෝරා ගැනීම

සතියේ විශේෂාංග

ksjka oelSug msk mdok odkfha wdksYxinqÿrÿka fjkqfjka Wkajykafia Ôjudkj fkdisáh;a fu;rï wdydr mdk nqoaO mQcdjka f,i mQcd lrkafka wehs@  thg fya;=j l=ulao@ thg fya;=j Wkajykafia ixidrfha msßisÿ fÉ;kdfjka oka§u fkdfõ o@ wo Wka jykafiaf.Y%S kduhg ,efnk mQcdjka foi ne,Sfï § Wkajykafia iir fudk ;rï kï oka fokakg weoao lshd ´kEu flfkl=g isf;kjg lsisÿ ielhla ke;'

odkh lshk jpkfha we;s jákdlu nqÿ flfkl=g yer idudkH flfkl=g meyeÈ,s lsÍug wmyiqh' mqyqÿka jeishdf.a we;s oekqï f;areï wkqj tu jpkh ms<sn|j ú.%y l<o t;kska fkdkej;S wiSñ; w¾: ú.%yhla u; tu jpkh iïmsKaä;h' th nqÿ weilgu ñi idudkH weilg fkdfmfka' ukao oelsh fkdyels odkdksixih ukiskau oelsh hq;=h'

wo iudch ;=< fn!oaOfhda fkdfhla whqßka oka§u isÿ lr;s' wdydr mdk" ñ< uqo,a" jia;= iïm; wd§ fkdfhla foa j,ska NslaIQka jykafia we;=¿ hï hï mqKHdh;k i|yd tu mß;Hd. lr;s' tfia jqjo m%;sM,h ,eîu ms<sn|j m%Yakhla u;= ù we;' iuyrekag fld;rï oka ÿkak o lsisÿ iykhla ke;s wvqu jYfhka udkisl ;Dma;shlao fkdue;' fï i|yd lreKq ldrKd úuid ne,Su ld,Sk jYfhka wog .e<fma odkh hkq W;=ï l%shdoduhls' th ksje/È f,i isÿ lsÍu ;=<ska ks¾jdKh olajdu .uka l< yels h' tfia jqjo wo iudch ;=< isÿjk odkuh l%shd ;=<ska ks¾jdKh ;nd f,!lsl iemj;a ,nd .ekSu wúYajdi iy.;h' thg fya;=j fndfyda fokd wo oka§u lshkjg fyda lrkjg fyda ìh ksid fyda wkqkg fmkSug wdÈ mgq mrud¾: wruqKq fldg f.k isÿ lsÍuhs' wmg w;ska w; hula wkqkg §u t;rï wmyiq ke;' th idudkH fohls' tfia jqjo ta i|yd uki iïnkaO ùu tys we;s jákdu l%shdoduhhs' we;eful= úiska fok odkh uy;aM, ke;af;a kï" uydksixi ke;af;a kï" thg fya;=j" ldrKh l=ula o@ tfia u hï odkhla uy;aM, uydksixi jkafka kï thg fya;=j" ldrKh l=ula o@˜ hehs nqÿka jykafiaf.ka ießhq;a f;rKqfjda weiQ fial'—fuf,dj hï mqoa.,fhla" Y%uKfhl=g fyda n%dyauKfhl=g wdydr mdk" jia;%" hdkd" u,a" iqj| ú,jqka" ihkdik" wdjdi yd m%§m WmlrK hk tn÷ foa oka foh o@'

hï mqoa.,fhla wfmalaId iys; j" úmdl leue;af;ka" kej; ,efnkq leue;af;ka" tl;= lrkq leue;af;ka" mrf,dj § ú¢kq leu;af;ka oka §" ur‚ka miq pd;=¾uydrdðl foúhka w;r WmÈhs' tys iem iïm;a ú|" ySk jQ úg fuf,djg kej; tkiq¿ fjhs'hï mqoa.,fhla by; mßÈ oka fkdfohs' oka §u fyd| fohla lshd oka fohs' Tyq o ur‚ka miq foõf,dj bmso" tys iem iïm;a ú|" ySk jQ l< fuf,djg kej; meñfKhs' hï mqoa.,fhla odkh fyd| fohla lshd oka fkdfohs' kuq;a  wfma mrïmrdfõ wh oka ÿkay’ hs ta isß; /lSug oka fohs' Tyq o ur‚ka miq foõf,dj bmso" tys iem iïm;a ú|" ySk jQ l< fuf,djg kej; meñfKhs' hï mqoa.,fhla tfia mrïmrdfõ isß; .ek i,ld oka fkdfohs' tkuq;a uu wdydr msisñ' Tjqyq fkdmsi;s' wdydr msiskakka fkdmsiskakkag fkd§u fkd.e<fma  hehs is;d oka fohs' Tyq o ur‚ka miq foõf,dj bmso" tys iem iïm;a ú|" ySk jQ l< fuf,djg kej; meñfKhs' hï mqoa.,fhla tfia o oka fkdfohs' tfy;a fmr isá RIsjre uyd odk ÿkay' udf.odkh o tfia fõjd   hehs is;d oka fohs' Tyq;a ur‚ka miq foõf,dj bmso" iem iïm;a ú|" ySk jQ l< fuf,djg kej; meñfKhs'

hï mqoa.,fhla tfia oka fkd§ fufia oka fohs fï odkh fok uf.a is; myÈhs' i;=g WmÈhs' tfia oka § Tyq o ur‚ka miq foõf,dj bmso" iem iïm;a ú|" ySk jQ l< fuf,djg kej; meñfKhs' hï mqoa.,fhla by; ldrKd Wfoid oka fkdfohs' isf;ys wl=i,a yd flf,ia ÿre lr l=i,hg meñŒfuka ;u is; msßisÿ lsÍu yd ÈhqKq lsÍu ^Ñ;a; w,xldrh yd Ñ;a; mÍIaldrh& i|yd oka fohs' tfia oka § ur‚ka u;= n%yauldhsl foõf,dj WmÈhs' Tyq tys uyd iem iïm;a ú|" tys § wkd.dó ù" ySk jQ l< fuf,djg kej; fkdtkiq¿ fjhs'

ufkda mqínx.ud Oïud

ufkda fiÜGd ufkdauhd'''

Oïu mofhys hul j.a.h ;=< i|yka uq,au .d:d hq.< ;=<ska i|yka jkafka iEu l%shdjlgu uki iïnkaO jk njhs' tneúka wmg uki wu;l fldg YÍrfhys l%shdoduhla f,i is;d oka §u fldfy;au isÿ l< fkdyel' ukiska f;dr lsis fohla l< fkdyels h' —fÉ;kdyx NslaL fj lïux jodñ — fÉ;kdju l¾uh fõ" hkqfjka ta nj jvd;a meyeÈ,s fõ' tfia kï odkhla §fï§ tys kshu m%;sM, ,nd .ekSug wm l< hq;af;a l=ulao@ wm l< hq;af;a uki yd msßisÿ l%shdj,shla ;=< iïnkaO ùuh' tys§ wm u;la lr .; hq;= yd wu;l lr .; hq;= is;sú,s iuqodhla o we;'m%Odk jYfhka wfma uki ;=< m%Odk wl=i, uQ, ;=kla mj;S' tkï f,daN" fodaI" fuday hkdÈhhs' wm odkhla §fï§ w;ska w; mQcd lsÍula isoaO l<dg wmg fkdfmfkk l%shdj,shla uki yd ne£ mj;S' tksid nqÿrcdKka jykafia odkh ms<sn|j y÷kajd we;af;a —odkxp hqoaOx p iudkudy— oka§u hqoaO lsÍu yd iudk fohls' wm nyq, jYfhka hqoaO lrkafka w;ska mhska wú wdhqO j,sks' tho wudre ld¾hhls' Bg;a jvd ish oyia .=Khlska wudre ld¾hla jkafka uki;a iuÕ hqoaO lsÍuh' th l< hq;= wjia:djla f,i oka fok wjia:dj ye¢kaùug mq¿jk'

tu hqoaOh lrkafka ukfia mj;sk wl=i, is;sú,s;a iuÕh' f,daNh hkq m%Odk wl=i,h hs' th ke;s lsÍu hkq i;r l;ßka ñ§ug u.h' kuqÿ mqyqÿka jeishdg tl wd;auhl§ fyda wd;au .Kkl§ th ke;s lsÍu wmyiq ld¾hhls' taksid wmg l< hq;=j we;af;a ;djld,sl jYfhka th hgm;a lrf.k oka §uhs' tu wl=i, uQ,h ;ukaf.a jia;=j flfrys we;s wdYdjhs' th ;j flfkl=g §u YÍrfhka l< o ukfika isÿ lsÍu b;d wmyiqh' ;ud fok jia;=j fyda ta i|yd Ndú; lrk l=uk fohla Wfoid fyda lsisÿ f,daN lula fkdue;sj msßisÿ wf,daNh kï jQ l=i, fÉ;kdfjka th l< hq;=j we;' nqÿrcdKka jykafia ;rï ks¾f,daNSj oka ÿka W;a;ufhla fï ;=ka f,dalh ;=< ;j;a fkdue;' Wkajykafia idudkH f,i fkdj widudkH f,i oka§u isÿ lr we;'

— fida id.f¾ c,êlx reêrx wodis

N+ñx mrdÔh iux i uodis odkx

fïremam udk uÈlx p ifuda,s iSix

fla;drld Èl ;rx khkx wodis —

uyd id.rfha c,h mrojd f,a oka §u" uy fmdf<dfõ mia mrojd uia oka §u" uyd fïrej mrojd ysi oka§u " wyfi ;re mrojd weia oka§u hk wiSñ; §u f,djq;=rd nqÿrcdKka jykafia bmÿk fkdfhla wd;au Ndjj, isÿ l< W;=ï l%shdj,shls' iuyr wd;auj, wUq orejka mjd iuyr wjia:dj, Ôú;h mjd oka § we;' th isÿ lrk ,oafoa ldgj;a fmakakg fyda ldf.kaj;a lS¾;s" m%Yxid ,eîug fyda ìhg fyda wdmiq m%;s,dN wfmalaIdfjka fkdj mru mú;% fÉ;kdfjka f,dal i;ajhd iir l;ßka uqod .kq jia nqoaO;ajh Wfoiduh' nqÿkajykafia l< odk mdrñ;dj nqoaO;ajh olajdu fkdkj;ajd msßisÿ is;ska lrk ,§' tys m%;sM,h nqoaO;ajh hs' Bg fuyd nqÿrÿkag f,!lsl iem ,eîfï jrm%ido wkka;j ,enqK;a nqÿka jykafia tajd ;=< we,S.e,S fkdisá fial'

nqÿrcdKka jykafia ixidf¾ § we;s odk mqKH l%shd ksid wo jevjik NslaIQka jykafiag;a isõmi ix.%y ,efnkq we;'wo jev jik NslaIQka jykafia o isõmih mßyrKh lrk l,ays m%;HfõlaId iy.;j lsÍug is;g .ekSu b;d jeo.;a fõ'wog;a nqÿrcdKka jykafia msßisÿ is;ska ÿka odkhkays m%;sM,h Ôjudkj mj;sk neúka wms o §fï§ f,daN is; hgm;a fldg wf,daN is; biau;= fldg oka Èh hq;= fjuq' oka §fïÈ isf;a msßisÿ lr.; hq;= fojks lreK jkafka fodaIhhs' tkï oka §fï§ wmg we;s jk ;ryjhs' iuyr fofkla nqÿrcdKka jykafia iuÕ " O¾u r;akh iuÕ uyd ix> r;akh iuÕ hk ;%súO" r;akhg fyda tl r;akhla flfrys fyda ffjr fÉ;kdfjka oka fokq we;' túgo m%;sM,h ksIaM, jkafkah' wfma isf;a mj;sk tu oafõIh kï jQ wl=i, is;sú,a,o ;djld,sl jYfhka hgm;a lr .; hq;=j we;'ffu;%s iy.;j odkh §u b;d jeo.;ah' oafõIh kï wl=i, is;sú,a, hgm;a lr.;a l,ays we;s jkafka woafõIhhs' th l=i, is;=ú,a,ls' túg m%;sM,h id¾:l jkq we;' isf;a mj;sk f;fjks wl=i, is;sú,a, jkafka fudayhhs' tho oka §ug ndOd lrk wl=i, is;sú,a,ls' fudayh hkq fudavlu fkdfyd;a uq,d ùuh' iuyr fofkla oka §fïÈ th ksIaM, l%shdjlafia oelSug yqre ù isá;s' nqÿrcdKka jykafia lshd flfkla isáhd o@ oka §fïÈ mskla ,efnkjdo@ kej; wm WmÈkjd o@ l¾uh úmdl fokjd o@ wdÈ fkdfhla ñ;Hd u;j, t,anf.k oka fok we;af;da isá;s' Tjqka tu odkh ÿkako m%ÓM,hla fkd,efnkq we;' odkhla §fï § fudayh kï wl=i, is;sú,a,o ;djld,sl jYfhka hgm;a fldgf.k wfudayh kï jQ l=i, is;sú,a, we;s fldgf.k oka Èh hq;=h' túg ,efnk m%;sM,h uy;a M, uydksixih'

— ;=ka is; myod f.k ÿka odkh

Wka .sh .sh ;ek ,efnhs ksOdkh˜

by; lreKq yß yeá iliafldg fkdf.k wdjdg .shdg oka § wka;sug fldÉpr oka ÿkak;a flda m%;sM, kEfka lSug ;rï iuyre wkqjKh' wyi Wig oka ÿkako M,la ke;' by;ska lS is; msßisÿ lr .ekSfï lreKq yß yeá ilia lr fkd.;af;d;a by; lreKq iïmQ¾K fldgf.k u,la mykla mQcd l< o m%;sM,h uy;aM, uydksixih' bkaÈl ÿ.shdf.a l;d mqj;" tal idGl nuqKdf.a l;dj wdÈh ;=<ska ta nj ikd: fõ' odkhl§ mQ¾j fÉ;kdj" uq[apk fÉ;kdj" wmr fÉ;kdj hk wjia:d;%fhys§u isf;a Y%oaOdj;a msßisÿ Ndjhla we;s lr .; hq;=j we;' tkï odkhlg fmr" fok wjia:dj

 yd ÿkakdg miq hk ia:dk ;=fkys§h' tf,iu Ñ;a; iïm;a;sh" jia;= iïm;a;sh" yd m%;s.%dyl iïm;a;sh hk fldgia ;=ko iïmQ¾K úh hq;=j we;' Ñ;a; iïm;a;sh hkq isf;a msßiqÿ Ndjhhs' jia;= iïm;a;sh hkq odkh i|yd fok foh ksje/Èj fidhd .;a fohla ùuhs' m%;s.%dyl iïm;a;sh hkq odkh ms<s.kakd msßi tkï NslaIqka jykafia is,aj;a .=Kj;a ùuhs'

odkx ;dkx ukqiaidkx

odkx ÿ.a.;s ksjdrkx

odkx i.a.iai fidamdkx

odkx ika;s lrxiqLx

ish¨ lreKq iïmQ¾K ùfuka fok odkh ;=< we;s wkqiia jYfhka ukqiai Ôú;fha wvqmdvq iïmQ¾K ù iem iïm;a ,efnkq we;' úfYaIfhka wdhqIh" j¾Kh" iemh" n,h" m%{dj lshk W;=ï mxp úO iïm;a;sh odkfhka ,efnk m%;sM,hs' iuyr Ôú;j, wvqmdvq yd ÿ.S ÿmam;alï ke;s neßlu we;s ù ;sfnkafka iir oka fkd§fï wvqmdvqjhs' tf,iu oka §fï m%ÓM,hla jYfhka WmÈk WmÈk wd;auhla mdid id msmdidÈ ÿllg fyda krl" ;sßika" fma;" wiqr hk i;r wmdhlg fyda kE nE lshk jpk wikakg fyda fkd,efnkq we;' tf,iu ukqIH iem iïm;a fiau iÈjH Y%S iem iïm;a ,eîug;a ta ish¨ f,!lsl iem iïm;a ú¢ wjidkfha§ f,daflda;a;r iem; jQ ks¾jdK Ydka;sh ms‚i o fya;=jkafkao odkh fkdfyd;a §uhs'

taksid wm ljqre ljqre;a oka §fï§ óg jvd ie<ls,su;a ù uki yd iïnkaOj th isÿ lsÍug j. n,d .; hq;=j we;' msßisÿ is;ska oka § idxoDIaÀl m%;sM, ,nd .ekSug W;aidyj;a úh hq;=h' uxuq,d fkdù m%{dfjka mska oyï isÿ lsÍug fn!oaOhka ks;ru W;aidyj;a úh hq;=h'wo ld,Sk jYfhka úYd, úhoula orñka oka§ï wd§ mskalï lrkafka fndfydu ÿIalr;d uOHfha neúka tys Wmßu m%;sM, fk<d .ekSug is;g .; hq;=h' —hd Èix jmf;a îcx — - ;dÈix yrf;a M,x hk oyï mdGhg wkqj ish,a, iïmQ¾K jQ l< wiajekak id¾:l jkakd fia oka §fï §o ish,a, iïmQ¾K lr .ksñka mska kue;s wiajkq fk<df.k ÿ¾,Nj ,enq ukqIH;ajh Tmj;a lr .kakd f,i ish¨ fokdf.ka b,a,d isáuq'

fÊIaG lÓldpd¾h-wdpd¾h kdj,msáfha wkqrdOd iqOïñld NslaIq‚ jykai"
isxy, yd ckikaksfõok wOHhkdxYh"
Y%S chj¾Okmqr úYajúoHd,h'

uOqNdIsŒ fndr¨f.dv